A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ันนี้ (๒๐ ม.ค. ๖๖) รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์สุริยเดว​ ทรีปาตี​ มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม​ และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมประชุมจาก ๖ ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวล และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและครอบครัว จำนวน ๑๒๐ คน กว่า ๙๒ องค์กร

 

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานการประชุม และชี้แจงผลการพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดใหม่ (จังหวัดขยายผล) ที่มีต้นทุนสูงตามหลักเกณฑ์ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) และแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดกาฬสินธุ์” ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

 

ด้านนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีความยินดีต่อการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยให้นำนโยบายการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการพัฒนาคุณธรรม หลัก ๓ ร่ำรวย ได้แก่ ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ และ ๓ ใจ เข้าใจ ไว้ใจกัน และร่วมใจกันพัฒนากาฬสินธุ์ มาเป็นหลักการขับเคลื่อนคุณธรรม เพื่อมุ่งเป้าสู่การเป็น “เมืองกาฬสินธุ์ เมืองแห่งความสุข : Kalasin Happiness” อย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมระดมความเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณธรรม และมีเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันทั้งจังหวัด คือ หลัก ๓ ร่ำรวย ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ หลังจากนี้ ภาคีเครือข่ายมีแผนการเตรียมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งกลไกเครือข่าย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่อง

 

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum