A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร "ผู้นำคุณธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Moral Community Towards Sustainable Development Forum" เปิดรุ่นพิเศษ โดยเชิญ CEO จากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน การศึกษา สื่อมวลชน เชื่อมโยงปราชญ์ชุมชนและประชาสังคม มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมของคนในองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์จริงของพื้นที่รูปธรรม ร่วมวางยุทธศาสตร์การ พัฒนาศัยภาพคนสู่สังคมคุณธรรมที่สอดรับกับยุคสมัยช่วงวัยของคนและสถาน การณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิกฤตสังคม และวิกฤตสิ่งแวดล้อมให้ทันท่วงที

 

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจดำเนินงานด้านการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมโดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) นับตั้งแต่เกิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566–2570) และจากการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม 6 ภูมิภาค พบว่ากลุ่มคนไทยชช่วงอายุ 25-40 ปี ภาพรวมระดับคุณธรรม 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง กตัญญู สุจริต และจิตสาธารณะ อยู่ในระดับพอใช้ ยกเว้นคุณธรรมด้านวินัย รับผิดชอบที่อยู่ในระดับต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับคุณธรรมด้านอื่นๆ ทั้งในมิติของการควบคุมตนเอง การยอมรับและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม และผลการวิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนชีวิตที่ส่งผลต่อคุณธรรม พบว่า พลังครอบครัว พลังตัวตน พลังที่ทำงาน พลังเพื่อนและพลังชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณธรรม ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม ในฐานะเลขานุการร่วมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหารระดับสูงในทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลต้นแบบทางคุณธรรม ผู้นำองค์กรยุคใหม่ให้เกิดการระเบิดจากภายใน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศและสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต่อยอดมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้กรอบแนวคิด Sustainability with Moral : วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม“สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
.
ดังนั้น ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จึงจัดทำหลักสูตร ผู้นำคุณธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Moral Community Towards Sustainable Development Forum ซึ่งถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดการนำคุณธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างภาคีเครือข่ายผู้นำคุณธรรม (Moral Community) ประกอบด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา 4) เครือข่ายภาคสื่อมวลชน และ 5) เครือข่ายภาคชุมชน ประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มุ่งให้ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่สามารถร่วมกันกับทุกภาคส่วนในสังคมขับเคลื่อนและ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมเข้มแข็งทางคุณธรรม ไม่ทอดทิ้งกัน รวมถึงการเรียนรู้จากบุคคลที่ได้การยอมรับ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผสมผสานกับการอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและลงพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำคุณธรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566

 


ภาพและข่าว : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum