A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

31 มีนาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดระยองเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (2566-2570) ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง

 

โดยเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การเสวนาประเด็น “ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในภาวะการณ์พื้นที่ EEC” ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ CSR อาวุโส บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง, กำนันตำบลบ้านค่าย รองประธานชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่าย, ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า วิสาหกิจขุมชนศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า และนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง โดยเห็นร่วมกันว่า 3 มิติ (ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม) 5 คุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) คือ หลักสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดระยอง โดยผู้ใหญ่จะต้องทำเป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ประจักษ์

 

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “คนระยอง ร่วมเดินหน้าสร้างสรรค์ เมืองคุณธรรม” อันแสดงถึงความพร้อมของชาวจังหวัดระยอง ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดคุณธรมต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้/กิจกรรมความดี ฯลฯ ขององค์กร ชุมชน เครือข่ายทางสังคมจังหวัดระยอง ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคส่วน ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน 4) เครือข่ายศาสนา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว กว่า 200 องค์กร

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum