A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

13 มีนาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ เข้าพบ เอกอัครราชทูต นาเกช ซิงห์ ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทย-อินเดียในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิต ผ่านการสร้างความร่วมมือกับ NITI Aayog (National Institution for Transforming India)

 

รศ.นพ.สุริยเดว ได้ให้ภาพการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมในฐานะที่เป็นนวัตกรรมที่แปลงเรื่องคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมและอยู่บนหลักวิชาการ โดยแต่ละบุคคลเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self reflection behavior) 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู ซึ่งดัชนีชี้วัดคุณธรรมสำรวจใน 6 ภูมิภาค ใน 3 ช่วงวัย คือ เด็กและเยาวชน วัยทำงานตอนต้น และวัยทำงาน ใน 6 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม รับราชการ/พนักงานรัฐ พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป และธุรกิจส่วนตัว/อิสระ

 

สำหรับทุนชีวิตเป็นการประเมินพลังบวกของระบบนิเวศที่อยู่รอบตัวมนุษย์ใน 5 พลัง คือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา/พลังองค์กร พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังชุมชน โดยทั้งดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในระดับประเทศ

 

การหารือในครั้งนี้เป็นการหารือถึงความร่วมมือระดับประเทศระหว่างไทยกับอินเดียในการนำดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตไปขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม โดยมีแผนที่จะดำเนินงานร่วมกับ NITI Aayog (National Institution for Transforming India) ต่อไป และภายในการหารือครั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว. ได้เชิญเอกอัครราชทูต นาเกช ซิงห์ ร่วมเป็นทูตคุณธรรมท่านแรกพร้อมมอบเข็มคุณธรรมเป็นที่ระลึกด้วย


ข่าว/ภาพ สำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum