A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

4 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล “ กลุ่มเครือข่ายที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์”  ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ให้กับทีมคลังสมองภาคประชาชนหลังสวน โดยมีวัฒธรรมจังหวัดชุมพร ศึกษานิเทศก์จังหวัด คณะแพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลังสวนเข้าร่วม ณ วัดขันเงิน  จังหวัดชุมพร

 

โดยรางวัลดังกล่าวมอบเพื่อประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เป็นทีมส่งเสริมพฤติกรรมของคนภายในชุมชนที่โดดเด่นสะท้อนออกสู่สังคม และสู่สายตานานาชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งล้อมวงสนทนาเครือข่ายแบบอย่างที่ดีในมิติด้านคุณธรรม เพื่อร่วมกันขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่อง สะท้อนระบบที่มีคุณธรรม เป็นแนวทางต่อการปรับใช้และขยายผลในสังคมไทย

 


สำหรับ ทีมคลังสมองภาคประชาชนคนหลังสวน ถือเป็นแบบอย่างของการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  มีบทบาทนำอย่างยิ่งในการดูแลส่งเสริมสุขภาพหรือสุขภาวะคนเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตโรงพยาบาลหลังสวนที่ขาดทุนอย่างรุนแรง ด้วยการระดมทุนกว่า 20 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในโรงพยาบาล พร้อมนำไปพัฒนาให้โรงพยาบาลจนสามารถสร้างกลุ่ม business unit เช่น ทำห้องพิเศษ เปิดศูนย์ทันตกรรม เพื่อให้โรงพยาบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ซึ่งเงินจำนวนนี้ภาคประชาชนเป็นคนจัดหาและดูแลทั้งหมด เป็นการร่วมบริหารงานของภาคประชาชน เมืองหลังสวน ดั้งนั้น เมืองหลังสวนจึงเป็นอีก 1 กรณีศึกษาที่แสดงถึงความสำเร็จในการดูแลมิติสุขภาวะที่มีความสำคัญ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้และสร้างการดูแลตนเอง

 

ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล “ กลุ่มเครือข่ายที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดแรงบันดาลใจ ให้ความสำคัญ ตระหนักต่อการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน/องค์กร จากพื้นที่เล็กๆ กระจายสู่วงกว้าง รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเราให้เป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum