A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

1 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิด แถลงข่าวสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2565 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดเสวนาวิชาการ “อยู่อย่างไรให้รอด ในโลกที่เปราะบางและท้าทาย” จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักปฏิบัติการ ร่วมถกประเด็นสำคัญจากผลการวิจัย ณ ห้องประชุม Prime room ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

 

ทั้งนี้ เพื่อศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรไทยอายุระหว่าง 13-60 ปี ทั่วประเทศ ใน 3หัวข้อหลัก คือรวบรวมสถานการณ์สำคัญด้านคุณธรรมปีที่ผ่านมา การประเมินสถานการณ์คุณธรรมจากดัชนีชี้วัด 5 มิติคือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู ตลอดจนการสำรวจต้นทุนชีวิต 5 ด้าน คือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและพลังชุมชน โดยผลการศึกษาทั้ง 3 ส่วน สะท้อนถึงทัศนคติของคนไทยและสังคมไทยที่มีต่อคุณธรรมในยุคปัจจุบัน พบคนไทยทุกช่วงวัยประเมินว่าตนเองมีคุณธรรม 5 ด้านในระดับที่พอใช้เท่านั้น โดยเฉพาะความพอเพียงอยู่ในระดับน้อย ขณะที่คุณธรรมด้านความสุจริต คนวัยเด็กและวัยทำงานอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น อาทิ เด็กและเยาวชนอายุ 13-24 ปี ไม่กล้าแจ้งตำรวจ เมื่อรู้ว่าเพื่อนทำผิดกฎหมาย เพราะไม่ใช่เรื่องของตน ร้อยละ 3.55 และไม่กล้าร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะกลัวผลกระทบ ร้อยละ 3.39 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าควรมีการส่งเสริมคุณธรรมด้านสุจริตในสังคมไทยให้มากขึ้น

 


ขณะที่ผลงานวิจัย ยังพบทุกช่วงวัยตั้งแต่ 13-60 ปีมีความกตัญญูในระดับมาก สะท้อนว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมดั้งเดิมของสังคมยังคงได้รับความสำคัญจากคนยุคปัจจุบัน รวมถึงคุณธรรมด้านความพอเพียง ระบุกลุ่มวัยผู้ใหญ่อายุ 41 ปีขึ้นไป ประเมินว่าตนเองมีความพอเพียงระดับน้อย โดยสาเหตุอาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด19 ช่วง 3ปีที่ผ่านมา ทำให้คนวัยนี้นำเงินออมมาใช้จ่ายก่อนวัยเกษียณมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

 

สำหรับภาพรวมสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย สะท้อนสภาวะที่น่ากังวลด้านคุณภาพชีวิต อาทิ ปัญหาหนี้ครัวเรือน ปัญหาผู้สูงวัยเผชิญภาวะอยู่ตามลำพัง สถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน หรือแม้แต่สถานการณ์อุบัติเหตุในปี 2565 ที่พุ่งสูงขึ้น สาเหตุจากขาดวินัยการขับขี่ ภัยคุกคามเยาวชนจากสื่อออนไลน์กระทบต่อปัญหาครอบครัว ในขณะที่ปรากฏการณ์จิตอาสา เมื่อคนดีต้องมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ทั้งหมดเป็นสถานการณ์คุณธรรมที่สะท้อนทัศนคติคนไทยทั้งเชิงบวกและลบ

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum