A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

27 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคุณธรรม หัวข้อ Social Credit นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องอบรมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ (1) ระดับบุคคล คือ กำหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ระดับองค์กร คือ ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อองค์กรเพื่อได้รับสิทธิบางอย่าง และ (3) ระดับพื้นที่ คือ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ คุณธรรมในยุคใหม่จะต้องเป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้ จับต้องได้ วัดได้ กินได้ และกู้ตังได้ “คุณธรรม” ต่อให้ไม่มีกฎหมาย ไม่มีใครมาบังคับ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระบบนิเวศน์ เพราะ คุณธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการสั่งการ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากพฤตินิสัยที่ดี

 


สำหรับโครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาวุฒิสภา ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พัฒนาความสามารถในการนำเสนอและการถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการเป็นวิทยากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต และสามารถขยายผลต่อยอดองค์ความรู้แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม โดยมีบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum