A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

25 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.

 

ลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทยและเวทีนำเสนอผลการศึกษาและพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม โดยมีสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนในระยะยาว
ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯรัชดา

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า #แนวถึงคิดการใช้พลังบวกขับเคลื่อนการทำงาน ทำให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ภายใต้การออกแบบโซเชียลเครดิต หรือระบบคะแนนความน่าเชื่อถือทางสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมโดยไม่ก้าวล้ำสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งระบบเครดิตทางสังคมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถกำหนดขอบเขตพฤติกรรมเชิงบวกให้ครอบคลุมหลากหลายมิติในการดำเนินชีวิตของผู้กระทำทางสังคมโดยคณะผู้วิจัย มีแนวทาง 3ระดับ
ระดับประชาชนทั่วไป( Population Based) พฤติกรรมพลังบวก
ระดับองค์กรทุกรูปแบบ Organization Based องค์กรคุณธรรม
ระดับชุมชน หมู่บ้าน Community based ธรรมนูญชุมชน

ใช้หลัก Positive Motivation สะท้อน ร่วมกับ Behavior based และUN -SDG

 

ด้านนางสาวรานี ผู้แทน ป.ย.ป. คาดหวังว่าการร่วมกันจัดทำแผนการนำระบบเครดิตสังคมครั้งนี้ จะสามารถนำมาใช้ในประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม ให้สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้คนไทยทำความดี โดยได้รับสิทธิที่เหมาะสมจากการทำความดี จนเกิดเป็นค่านิยมของสังคมไทย เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติในระยะยาวต่อไป

#เพิ่มพื้นที่คนดีในสังคม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum