A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

3 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบรางวัล “องค์กรที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์” แก่มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ที่นอกจากจะเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์แล้วนั้น ยังมีความสอดคล้องตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย

 

ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน โดยมีนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา ได้กล่าวต้อนรับ และเป็นผู้แทนรับโล่รางวัลองค์กรผู้สร้างแรงกระเพื่อมฯ ณ มูลนิธิกระจกเงา

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน คุณธรรมต้องสัมผัสได้ กินได้ และกู้เงินได้ สังคมไทยต้องการพื้นที่ความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคม การมอบรางวัล “ องค์กรที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์” ที่มอบให้มูลนิธิกระจกเงา จะเป็นจุดริเริ่มที่ทำให้ทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญ และตระหนักต่อการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยอาจเริ่มจากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง ในระดับภูมิภาค จังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเราให้เป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม ด้านนายสมบัติ กล่าวว่า เราจำเป็นต้องมีการสร้างอาสาสมัครแบบมืออาชีพเหมือนต่างประเทศ เนื่องจาก การจัดการอาสาสมัครในประเทศไทย ยังไม่มีการจัดระบบรองรับ และอาสาสมัครบางคนยังมีเงื่อนไขในการทำงานอาสา โดย “เราต้องไม่เอางานไปช่วยคน เราต้องเอาคนไปช่วยงาน”
.
มูลนิธิกระจกเงา ถือเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลายมิติ ทั้งงานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต ภายใต้พื้นที่ปฏิบัติงานบนสังคมออนไลน์ สังคมเมือง และสังคมชนบท สำหรับมูลนิธิกระจกเงา ทำหน้าที่เสมือนเป็นกระจกเงาที่คอยสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรมสร้างการ อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สร้างคน สร้างนวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างคนหรือนักกิจกรรมด้วยกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อจะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน เมื่อได้สร้างนักกิจกรรมนวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานก็จะเริ่มขึ้น นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับความคิดที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไป

 

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

Exit

Moral Auditorlum