A- A A+

เมนู

ท่านสามารถสอบถามผ่านช่องทาง ระบบการให้บริการถาม-ตอบ อัตโนมัติ ของศูนย์คุณธรรมได้ที่หน้าเว็บไซต์

2020 06 25 17 05 21

2020 06 25 17 05 45

2020 06 25 17 06 29

Giving King หมอตามรอยในหลวง

By I Will Do For King

"เก็บน้ำ...จากฟ้า"

By กรมชลประทาน

สัญญาณจากฟ้า VR009

อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้ The Everlasting Teeacher

By 7-Eleven Thailand

รวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

By 7-Eleven Thailand

หมอบ้านนอก : Proud to be

By Mahidol Channel

  • องค์กรเครือข่ายภาครัฐ คือ ภาคส่วนที่ประกอบไปด้วยองค์กรกำกับทางนโยบาย และองค์กรของส่วนปฏิบัติ ที่เป็นส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ ไม่นับรวมกลุ่มองค์กรทางการศึกษา  

 

  • องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน คือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ  สถาบันส่งเสริมทางธุรกิจ ที่ดำเนินการโดยเอกชน ทั้งในรูปแบบแสวงหากำไร และการทำธุรกิจเพื่อสังคม

 

  • องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา คือ ภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งในระดับนโยบาย และระดับหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมหาวิทยาลัย

 

  • องค์กรเครือข่ายทางศาสนา คือ ภาคส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนา ๕ ศาสนาหลัก ที่รัฐบาลไทยให้การรับรอง

 

  • องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน คือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม หรือการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประชาชนแต่ละประเด็น ที่จัดตั้งขึ้น ทั้งโดยมีกฏหมายรองรับ เช่น มูลนิธิ สมาคม และไม่มีกฏหมายรองรับ เช่น กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน สมาพันธ์ฯ เป็นต้น

 

  • องค์กรเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน คือ ภาคส่วนของสื่อสารมวลชน ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อของรัฐ และสื่อของภาคเอกชน

 

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) สำหรับการประเมินความสมบูรณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 


 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 โครงสร้างองค์กร (คลิก)

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 รายชื่อคณะกรรมการ (คลิก)
 คณะกรรมการและอนุกรรมการ (คลิก)

O3

อำนาจหน้าที่

 ความเป็นมา (คลิก)

 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม 2562 (คลิก) 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แผนข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญ (คลิก)

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 ข้อมูลการติดต่อ (คลิก)

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กฏหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่ง (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

ถาม & ตอบ

 ถาม - ตอบ (คลิก)

O9

เครือข่ายสังคม

 Facebook: ศูนย์คุณธรรม (คลิก)

 Twitter: Moralcenter (คลิก)

 

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก)

O11

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2562 (คลิก)

 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2-2562 (คลิก)

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก)

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก)

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  (คลิก)

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (คลิก)

O17

E-Service

 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (คลิก)

 ขอรับหนังสือ (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

O19

รายงานการติดตามติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานการติดตามติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (คลิก)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 1 (คลิก)

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 2 (คลิก)

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 3 (คลิก)

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 4 (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน (คลิก)

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 รับเรื่องร้องเรียน (คลิก)

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี(คลิก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก)

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 องค์ความรู้ผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม (คลิก)

 สรุปสาระสำคัญการประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่าย (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก)

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การประเมินความเสี่ยงประจำปี (คลิก)

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ค่านิยมองค์กร (คลิก)

 ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิก)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)

O40

รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 6 เดือน

 รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 6 เดือน(คลิก)

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คลิก)

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเจตจำนงสุจริตศูนย์คุณธรรม (คลิก)

 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล (คลิก)

 ระเบียบประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ (คลิก)

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (คลิก)