A- A A+

Screenshot (1026) 

         วันที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการอภิปราย คำถาม-คำตอบ “หลักสูตร ต้นทุนชีวิต” (EP.6-EP.10) ในงานอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ครั้งที่ 3

       โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟัง และกล่าวให้กำลังใจบุคลากร กศน.ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดอบรมทั้ง 3 ครั้ง ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการติดตามผลการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการของศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ด้วย

       สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจาก กศน. ทั่วประเทศกว่า 80 คน เข้าร่วมอบรมและอภิปรายคำถาม-คำตอบ ในประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน อาทิ แนวทางการให้คำปรึกษาด้านการจัดการอารมณ์ของวัยรุ่น การนำหลักจิตวิทยามาปรับใช้ในการรับฟัง การตั้งคำถามเพื่อให้คำแนะนำ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีเพื่อแนะนำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกต่อไป


 
 
Exit