A- A A+

เมนู

 

messageImage 1628496212798

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแกนนำเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม มีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสังคมคุณธรรม นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และสื่อสารสนเทศ และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน จาก 15 หน่วยงาน เพื่อเตรียมหารือถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) โดยที่ประชุมได้ระดมความเห็นเพื่อออกแบบ เสนอแนวทางถอดบทเรียนความสำเร็จ การสร้างสรรค์กิจกรรม ในยุค New Normal พร้อมร่วมมองอนาคตการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต้นแบบ
ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การถอดบทเรียนความสำเร็จในครั้งนี้ เริ่มต้นจากเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ มีความโดดเด่นถือเป็นเครือข่ายนำร่อง และมีแผนคัดเลือกโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากคุณสมบัติสำคัญได้แก่ มีหลักคุณธรรมเป้าหมายที่ยึดถือร่วมกัน หลักการมีส่วนร่วม อันได้แก่การมีกลไก กระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานส่งผลให้พื้นที่หรือองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การยอมรับในความเป็นต้นแบบจากสังคม และความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยินดีเป็นทีมวิชาการสนับสนุนกระบวนการถอดองค์ความรู้ เพื่อดึงความสำเร็จของเครือข่ายสู่การเป็นโมเดลต้นแบบเชิงคุณธรรม ผลลัพธ์จากงานนี้จะส่งผลให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง เกิดการบูรณการทำงานร่วมกัน โดยจะจัดทำเป็นวิดีทัศน์เพื่อจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมนำมารณรงค์ สื่อสารต่อสาธารณะเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมเผยแพร่ขยายผลแก่เครือข่ายและจังหวัดอื่นๆ ในปีที่ 3 ต่อไป


ภาพและข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)