A- A A+

PR26 05 2 

      2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมติดตามการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยเป็นการร่วมกันทบทวนแผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมกันออกแบบไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิทยากรกระบวนการ และทีมถอดบทเรียน


       ผู้แทน ก.ล.ต. ได้เล่าถึงกระบวนการทำงานว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กรว่าเป็น “องค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใสและการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน” และเลือกประเด็น “รู้รอบและแบ่งปัน” ได้นำไปสู่การคิดกิจกรรม “เสวนาความรู้ด้านการเงินการลงทุน” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานกับ ก.ล.ต. ตามนโยบายรับผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน โดยเป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้เรื่องการออม การลงทุน ซึ่งกระบวนการประกอบไปด้วย 1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน 2. ทบทวนหลักการลงทุน 3. เกมพอร์ตลงทุน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4. ให้ความรู้เรื่องการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม นี้ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีช่องทางสร้างรายได้ผ่านการลงทุน และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องการแบ่งปัน (sharing) ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาง ก.ล.ต.ให้ความสำคัญ


       วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้กำหนดจัดขึ้นในทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรในลักษณะเสริมพลัง สร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่า ข้อค้นพบ และประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

Exit