A- A A+

IMG 6416

      1 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่านและกิจกรรมโรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

     สำหรับโครงการฯ เป็นโครงการที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเน้นคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ Moral in New Normal 3 ข้อสำคัญ คือ (1) ความเห็นอกเห็นใจ-รับรู้ถึงความรู้สึกที่คนอื่นเป็นอยู่ (2) ความสามัคคี-พฤติกรรมด้านความร่วมมือ ด้านการยอมรับผู้อื่น การรับผิดชอบ ด้านการแบ่งปัน และ (3) ความเท่าเทียม-ความเข้าใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการอ่าน หนังสือที่ผ่านการคัดสรรที่ส่งเสริมคุณธรรม “Moral in New Normal” ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย แก่สาธารณะชนได้นำไปใช้ประโยชน์ และกระตุ้นให้ผู้ปกครอง สนใจในหนังสือภาพสำหรับเด็ก

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า โครงการ “My Moral” เป็นโครงการคัดสรรนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมคุณธรรม โดยเน้นไปที่คุณธรรมที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ซึ่งนับเป็นโครงการที่ส่งผลดีกับหลายภาคส่วนในอนาคต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างโครงการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณธรรมตั้งแต่เด็กเพิ่มขึ้น


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

Exit