A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายส่วนราชการ เครือข่ายอำเภอ เครือข่ายสาธารณะสุข เครือข่ายสื่อ เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายธุรกิจ จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 13 เครือข่ายทางสังคม ในการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” และเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้การยกร่างกำหนดการ รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและด้านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/สนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม

          ทั้งนี้ นางจิตรา สินธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกร่างแผนการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม การกำหนดเป้าหมายร่วม การพิจารณาร่างคณะทำงาน 13 เครือข่าย รูปแบบ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ​ซึ่งมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนนี้

          ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก แต่ถ้ามองในส่วนลึกลงไปในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ “คุณธรรม” คุณธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเรื่องคุณธรรมจำเป็นต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และนำไปสู่การขับเคลื่อน “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมจำนวนกว่า 72 หน่วยงาน 108 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม