A- A A+

005

         วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับแกนนำเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.วิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นางเบญมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนองค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน กว่า 20 องค์กร


          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายภาคธุรกิจได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม และค้นหาทุนคุณธรรมความดีของเครือข่าย พร้อมออกแบบและกำหนดเป้าหมายการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในระยะ 3 ปี และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

           นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดเชียงรายนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยการหนุนเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีจรรยาบรรณควบคู่กับการเสริมหนุนการแก้ปัญหาของคนในจังหวัด ธุรกิจที่จะขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต้องเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรม ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อลูกค้า ชุมชนและสังคม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจหนึ่งในการประสานเชื่อมโยงองค์กรผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม การทำงานในมิติคุณธรรมขององค์กร ต้องมุ่งเน้นการเบ่งบานจากภายใน โดยการขับเคลื่อนต่อจากนี้ เครือข่ายภาคธุรกิจจะร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และค้นหาประเด็นคุณธรรมร่วมกันของภาคธุรกิจ และพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโดยพร้อมเพรียงกันในภาพของจังหวัด

          ด้าน ดร.วิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวและปิดการประชุมว่า คุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าไปได้ ทุกปัญหาที่คนเชียงรายเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม หมอกควัน ขยะ ภัยแล้ง ผู้สูงอายุและอื่นๆ ต้องนำคุณธรรมเข้าไปช่วยเป็นแรงผลักในการแก้ปัญหา วันนี้เรามีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาเป็นองค์กรเชื่อมโยง มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานในพื้นที่ และเรามีองค์กรต่างๆ ที่พร้อมขับเคลื่อน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนต้องเร่งให้เกิดเวทีพบกันโดยมีภาครัฐคอยหนุนเสริม และที่สำคัญภาคธุรกิจที่มาในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงให้จังหวัดเชียงรายของเราเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ เราต้องร่วมกันสานพลัง หากใจเราพร้อม มีความจริงใจต่อกัน เครือข่ายธุรกิจจะเติบโตไปด้วยกัน วันนี้นับเป็นการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกันต่อไป เพื่อให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

Exit

Moral Auditorlum