A- A A+

เมนู

IMG 6416

                   

       1 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จริยธรรมของ ธสน. สู่องค์กรคุณธรรม” ณ EXIM CLUB ชั้น 25 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พญาไท กรุงเทพฯ

       สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ ธสน. ให้เข้าใจเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมพร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรมในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมรับฟังผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ รูปแบบ Class room การเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Live และระบบ Google Meet จำนวนกว่า 100 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

IMG 6416

      

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม รวมถึงการส่งเสริม ยกย่องการทำความดี ได้เล็งเห็นคุณค่าของความดีที่ปรากฏในสถานการณ์วิกฤตโควิด-๑๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้เห็นว่าจากวิกฤตดังกล่าวได้เกิดปรากฏการณ์เรื่องราวดี ๆ ของคนไทยที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและความสามัคคีของคนไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยลดความรุนแรงการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้ให้มีการจัดตั้งโครงการ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-๑๙ นี้ขึ้นมาโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ประชาชนทั่วไป /องค์กร ชุมชน เครือข่าย และกิจกรรม โครงการ เหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์เด่น ที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมหรือผลงานที่แสดงออกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑. มีพฤติกรรมแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ๒.เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในสถานการณ์โควิด อีกทั้งประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน และได้ส่งต่อหรือได้นำไปประยุกต์หรือปรับใช้ขยายผลได้จริง และ ๓.เป็นพฤติกรรมที่ทำมากกว่าการทำงานในบทบาทหน้าที่ปกติที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องทำอยู่แล้ว
จากการเปิดรับการเสนอชื่อทั่วประเทศ ได้มีประชาชน หน่วยงาน/องค์การและโครงการทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจส่งผลงานกันเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกและมีการประกาศผล ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ชั้น ๑๖ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ ในการประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด-๑๙ มีรายชื่อดังนี้
๑. วินัยและคุณธรรมของคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙
๒. แพทย์ พยาบาลและบุคลลากรทางการแพทย์ เสียสละทุ่มเทมากกว่า คำว่า หน้าที่
๓. สร้างนวัตกรรมสู้โควิด - โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. พลังสาธารณสุขจิตอาสา (อสม.)
๕. การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน- ข้าวแลกปลาและขนส่งโดยกองทัพอากาศ
๖. โครงการเชฟจิตอาสา Chef Cares อาหารที่ดีเพื่อทีมแพทย์
๗. การดูแลนักท่องเที่ยวที่ตกต้าง- วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตและสื่อฝรั่งเศสตีข่าว ๒ ครอบครัวหนีโควิด มีความสุขกับการกักตัวอยู่บนเกาะสมุยเมืองสวรรค์
๘. พระพะยอมเปิดวัดช่วยจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน
๙. ตู้ปันสุข- หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดไถ่ของจากโรงจำนำช่วยประชนชนโดยทุกปรากฏการณ์จะได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ ดังนี้
     ๑. การยกย่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
     ๒. โล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
     ๓. รวบรวมเรื่องราวเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประสาน/แจ้ง/ส่งต่อผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเพื่อรับทราบต่อไป
     ๔. ใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆของโครงการนี้
และทางศูนย์คุณธรรม จะมีการจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ “๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-๑๙” โดยผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อนำเผยแพร่และสะท้อนถึงการมีคุณธรรม – ความสามัคคีของคนไทยในการฝ่าฟันวิกฤตโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา โดยจะเผยแพร่ทางสื่อทั้งในและต่างประเทศต่อไป เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่ร่วมมือร่วมใจกันและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยได้สืบสานคุณธรรมความดีเช่นนี้สืบต่อไป “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว” และ “คุณธรรม คุณทำได้”


กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

IMG 6416

                    วันที่ 28 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ  ดร.แหวนทอง บุญคำ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ผ่านแอพพลิเคชั่น Moral Touch

                    โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยการทดลองใช้งานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักแอพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นหาสื่อองค์ความรู้ที่สนใจได้สะดวกมากขึ้น มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมในยุคดิจิทัลได้อย่างดี


เขียนข่าว :  ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

IMG 6416

                   

      

     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” และสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ เด็ก และเยาวชน เข้าร่วม

     นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ซึ่งมีผู้สมัครส่งคลิปเข้าประกวดถึง ๑,๕๒๕ คลิป โดยผู้ชนะเลิศการประกวด ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านตาลดำ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีม Nicotine รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมลูกหมู ทีม Saohong film (โรงเรียนบ้านเสาหงส์) ทีมรวมพลังทำดี ทีมครูทำหนัง ทีม BT-School ทีม Check Check Film โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

     นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรม
การเสวนา “สื่อ กับ วัฒนธรรมไทย ในยุค 4.0” โดยมี พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ พระยุค 4.0 ผู้เผยแพร่ธรรมะในโลกออนไลน์ นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้

     “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วธ.หวังว่าเด็กและเยาวชน จะเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทในการใช้สื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติสืบไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

 

IMG 6416

 

                          วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา" ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนจากเครือข่ายโรงเรียน 10 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.ซับม่วงวิทยา ร.ร.วังไพรวิทยาคม ร.ร.บ้านโคกไพล ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา ร.ร.บ้านเขาดิน ร.ร.บ้านเขาเลื่อม ร.ร.บ้านโคกปราสาท ร.ร.ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ร.ร.บ้านรัตนะ และร.ร.ตาพระยา

                         โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะการจัดทำโครงงานคุณธรรม และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

IMG 6416

 

                         วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชนตามแนวทางของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ณ ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอทับสะแก และชุมชนสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเข้าผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 40 คน

                 โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชุมชนคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

IMG 6416

 

                          วันที่ 15 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผศ.ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform

                         โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน สำหรับเป็นต้นแบบในการทดลองบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ด้วย Application Moral touch ผ่านฟังก์ชั่นบันทึกความดี และเป็นการส่งเสริมเครื่องมือในการแชร์ความดีให้นิสิต นักศึกษากล้าที่จะแชร์ความดีที่ได้ทำ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลัดเปลี่ยนการบันทึกความดีจากเดิมที่บันทึกผ่านสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็น ระบบบันทึกความดีแบบออนไลน์ผ่าน Application Moral touch  เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

  


เขียนข่าวโดย : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโดย : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

IMG 6416


        วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม นำโดยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จ.พังงา จ.ภูเก็ต และจ.ระนอง เข้าร่วมการประชุม กว่า 100 คน

        สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กร โดยร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และระดมความเห็นวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน/ กิจกรรมขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมถึงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับศูนย์คุณธรรมในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป


ขียนข่าวและถ่ายภาพ: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

IMG 6416


       วันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” ณ ห้อง P1 - P4 ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

       สำหรับโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการดำเนินโครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี 2563 : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความรุนแรง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นหัวหน้าแผนงาน ร่วมดำเนินโครงการกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

       โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง และมุ่งสร้างกลไกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนให้เป็นกลไกในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงาน และวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยเสนอโครงการนำร่องในพื้นที่เขตจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่เชียงราย พื้นที่อุดรธานี พื้นที่พระนครศรีอยุธยา พื้นที่สุราษฏร์ธานี


เขียนข่าว : นางสาวจูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายสังคม
ภาพถ่าย : นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน/ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

 

 

IMG 6416


       9 กันยายน 2563​ นายวีระ โรจพจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฟังความเห็นภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทยปัจจุบัน” และได้บรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์คุณธรรมในสังคมไทย” และกล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลการจัดงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 4 จังหวัด ในปี2563​ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งผมได้เห็นพลังของหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรของตนเอง และในจังหวัดตนเองหลายหน่วยงาน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์วิกฤติ และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มเครือข่าย พร้อมร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในอนาคต ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ – ๒๐๕ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอบทบาทของศูนย์คุณธรรมต่อการส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต
       ในการจัดเวทีครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็น เป็นหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วม ๑๓๒ องค์กร และภาคีสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่