A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) สมาคมมีเดียเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตนเอง และจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม


          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการผลิตโฆษณาให้แก่บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณและให้เกิดการกำกับตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือในการจัดทำแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

          ทั้งนี้ นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการผลิตโฆษณา โดยจะมีการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เพื่อสร้างสรรค์โฆษณาที่มีความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้รับชมโฆษณา ต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายยงจิรายุ​ อุปเสน​ ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคม​ และนายประมวล​ บุญมา​ หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม​ (องค์การมหาชน)​ จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม​ "จังหวัดอุดรธานี" (เครือข่ายภาคธุรกิจ​ และเครือข่ายสื่อมวลชน)​ ณ​ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม​ ชั้น​ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี​ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 หน่วยงาน​ 39​ คน​ โดยนายธีทัต​ พิมพา​ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี​กล่าวต้อนรับและร่วมหารือเพื่อค้นหาสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจและสื่อมวลชน​ พร้อมทั้งระดมความเห็นรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ​และหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน​ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม​ โดยในเบื้องต้นเครือข่ายภาคธุรกิจเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาคธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีมขับเคลื่อน​ การจัดการความรู้​(KM)​ถอดบทเรียนหน่วยงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมขยายผลในวงกว้าง​ ในด้านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า200​องค์กร​ในอุดรธานี​ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลางการนำเสนอเรื่องราวดีๆ​ ของทุกเครือข่ายและพร้อมจัดกระบวนการให้ความรู้​ เทคนิคการผลิตสื่อ​และจรรยาบรรณ​ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน​ เพือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรม​ให้ได้ภายใน​ 3 ปี


 

ข่าว/ภาพข่าว​โดย​ นางสาวอสมา​ ปัทมะสังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​

 

005 

 

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ศคธ. จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของ 8 กลุ่มเครือข่าย ภายใต้การค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหา ที่อยากแก้” บนพื้นฐานคุณธรรมความดี “ความดี ที่อยากทำ” โดยเป็นการกำหนดแนวทาง รูปแบบ กระบวนการทำงาน และกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่ายบนพื้นฐานการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัด (ระยะ 1 – 3 ปี)

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีต้นทุนความดีเดิมที่เข้มแข็งในด้านอัตลักษณ์ ทรัพยากรบุคคล และบริบทของพื้นที่ โดยศูนย์คุณธรรมเปรียบเสมือนกลไกกลางในการออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือด้านคุณธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้เครือข่าย 8 เครือข่าย ซึ่งส่งผลสู่การขยายผลสังคมคุณธรรมให้มากขึ้นในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม จำนวน 92 องค์กร จำนวนกว่า 160 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่ององค์กรธุรกิจกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ได้กล่าวว่า การทำองค์กรคุณธรรม คนที่ได้ประโยชน์คนแรกคือตัวเรา และการใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังภายใน โดยใช้พลังบวก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง


        ด้านดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริม ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ของบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปและได้นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน 28 บริษัท เป็นกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกระทรวงแรงงานเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างคุณธรรม” ในการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ซึ่งได้บรรยายหลักของการสร้างพฤติกรรมพลังบวก และการกระตุ้นจิตสำนึกในการสร้างเสริมคุณธรรมจากส่วนตัวสู่ส่วนรวม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองและสร้างเครือข่ายขยายผลสู่สังคม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็น “ดวงตาแรงงาน” กองกำลังในการสร้างเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกเขตทั่วกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต จากทุกเขตกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

          อีกทั้ง นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้บรรยายในช่วงที่สองเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เครื่องมือ / ต้นแบบในการสร้างเสริมคุณธรรม และการสร้างความสุขจากภายใน เพื่อเน้นย้ำให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานและภาคีเครือข่ายในสังคมร่วมมือกันในการสร้างความมุ่นมั่นต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกมิติ และร่วมกันสร้างเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทยต่อไป


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

005 

 

         

          วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

          การอบรมครั้งนี้มีมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง ภายใต้กระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต และส่งผลให้เกิดแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง และขยายผลครอบคลุมทุกสายอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึกษา และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 130 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

         

          วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “ภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีการดำเนินการด้านคุณธรรมทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ หมู่บ้านรักษาศรี 5 การอบรมประจำตำบล การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บวร (บ้าน วัด ราชการหรือโรงเรียน) โรงเรียนผู้สูงอายุ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระคิลานุปัฏฐาก/พระภูมิปัญญา ธนาคารความดี ห้องเรียนเงินล้าน การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิปัญญาเกิด และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีระยะเวลาดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินการร่วมในระยะต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “MORAL BUSINSS FORUM 2020” โดยภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ ถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน

          โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า ในการพัฒนาทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและ พลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจะต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถและความสุข

        รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมมือกับ สสส. ใช้แนวคิด Happy Workplace เพื่อส่งเสริม Happy Heart (นํ้าใจงาม) และ Happy Soul (มีคุณธรรม) เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) และสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่คนทำงานในองค์กร โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถขยายผลในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร

        นางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า จากผลสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 56.5 ล้านคน มีงานทำ 37.3 ล้านคน ผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะวัยแรงงาน พบว่า การทำงานทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาการทางจิต ด้านจิตใจ มีความเครียดสูงจากหนี้สิน ด้านสังคม มีแนวโน้มพฤติกรรมความเป็นปัจเจกสูง เคารพและปฏิบัติตามกติกาสังคมน้อย สสส. จึงให้ความสำคัญกับคนวัยทำงานในองค์กรในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชนมีความสำคัญในการพัฒนาคนวัยทำงานในองค์กร

          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดเป็นคลิปวีดิโอ 17 ชุด อาทิ “ธีระ กับ อนงค์นาฎ” นำเสนอเรื่องการอดออม จัดทำโดย บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด “Integrity & Trust ผู้มีคุณธรรม” นำเสนอเรื่องจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำโดย บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “Create Brigthter tomorrow for children Thai Coconut” นำเสนอเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำโดย บจก.ไทยโคโคนัท (มหาชน) เป็นต้น” รวมถึงการเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

           วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีนายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม ที่ประชุมได้หารือข้อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 โดยได้มีการจัดทำเป็นหนังสือการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมการศาสนาได้เผยแพร่หนังสือแก่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ แล้ว และได้มอบให้ศูนย์คุณธรรมนำไปประชาสัมพันธ์ยังเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้มีแผนนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

         และที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสร้างความร่วมมือในการจัดเวทีติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง และระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค และได้ร่วมเตรียมการหารือการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ….-….) นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาทีมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมของฝ่ายเลขาฯ พร้อมจัดทำสื่อและคู่มือการส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกและสื่อกลางในการขยายผลส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะประสานงานความร่วมมือ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือของหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และ Application Moral Touch ของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป


 

ข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

          21 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดเวทีเสวนา “มหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดย ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนกว่า 50 คน โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 18 B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมีภารกิจสำคัญด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และสมัชชาคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนงานระดับประเทศ จึงต้องการการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาควิชาการ ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญ เป็นแหล่งผลิตงานวิชาการ ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นหากนำกลไกของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนความสำเร็จ และนำผลงานความสำเร็จมาโชว์ แชร์ เชื่อม

          ในเวทีเสวนามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการทำงานร่วมกับชุมชน (Social Engagement) การส่งเสริมกิจกรรมและรณรงค์ในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมวินัยจราจร การประกวดเชิงรณรงค์สร้างสรรค์ ฯลฯ และการนำคุณธรรมผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานเชิงประเด็น เช่น สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพัฒนาไปสู่การพัฒนากลไกขับเคลื่อนคุณธรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การทำงานอาสาสาสมัคร การสร้างศูนย์คุณธรรมในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยระหว่างศูนย์คุณธรรม กับ ทปอ. จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาว่า ประเด็นหลักคือกิจกรรมนักศึกษาต้องเป็นกิจวัตรของเด็ก มีความต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแล้วจบ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้นมีทุนทางสังคมที่แตกต่างกัน จึงควรตั้งเป้าหมายร่วมของทุกมหาวิทยาลัย พิจารณาว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านใดเป็นเรื่องเร่งด่วน และให้มหาวิทยาลัยไปขับเคลื่อนในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบท ศูนย์คุณธรรมควรทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกับมหาวิทยาลัย นำความสำเร็จมาถอดบทเรียนเป็นโมเดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้กล่าวเสริมว่าการสร้างคุณธรรมนั้นไม่ใช่สร้างเฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างคุณธรรมในกลุ่มผู้บริหารด้วย ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งข้อเสนอแนะที่เกิดจากเวทีครั้งนี้ ทางศูนย์คุณธรรมจะนำไปวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ ทปอ.และมหาวิทยาลัยต่อไป  


 

เขียนข่าว: ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์/ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ถ่ายภาพ: สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม