A- A A+

เมนู

005 

 

          วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดพิจิตรและราชบุรี) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมวชิรวิทย์ ชั้น ๒ (อาคารหลังเดิม) โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร มีแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และแกนนำเครือข่ายคุณธรรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน


          นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวสาระสำคัญว่าทุกวันนี้สังคมเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาก มีช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวด้วยปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เราต้องฟื้นค่านิยมเดิมของสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรมกลับคืนมา ผ่านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะความมีวินัย ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นที่ตนเองและต้องทำเป็นตัวอย่าง ในวันนี้เป็นการสรุปบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้ว ทว่าต้องมีการจัดระบบและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เหล่านี้จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นเป็นแน่


         ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ได้สร้างความเข้าใจ เป้าหมาย บทบาทความร่วมมือในการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำร่องในปี 2563 โดยชี้แจงว่าเวทีนี้เป็นไปเพื่อจัดการความรู้ สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผ่านพัฒนาการการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลสำเร็จเชิงรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของแต่ละจังหวัด เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้มีหัวใจสำคัญในการสรุปบทเรียนทั้งสองวันนี้ด้วยหลักคิด “เปิดใจรับรู้ เปิดหูรับฟัง เปิดตากว้างขวาง เปิดทางสร้างสรรค์ พร้อมสร้างสัมพันธ์กับคนอื่น”


          กิจกรรมการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์อิทธิพร วันดี นักวิชาการอิสระและทีมงาน เป็นกระบวนกรนำสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยแกนนำเครือข่ายร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ผ่านความเข้าใจบริบทของพื้นที่ องค์ประกอบสำคัญการขับเคลื่อนทั้งในมิติของกลุ่มเครือข่ายและประเด็นคุณธรรม ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เป้าหมายการพัฒา เครื่องมือในการส่งเสริม และการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน รูปแบบ และกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมี 9 คำถามสำคัญ ได้แก่ 1.จังหวัดคุณธรรมทำอะไรมาบ้าง 2.ความสำเร็จที่จับต้องได้ 3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4.ใครมีส่วนร่วมในความสำเร็จ 5.วิธีการ /ทำอย่างไร 6.ปัญหาอุปสรรค 7.ความภูมิใจในงานคุณธรรมที่ทำอยู่ 8.สิ่งที่ควรทำ (แต่ยังไม่ได้ทำ) 9. จะทำอย่างไรเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

          วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา พร้อมทั้งมอบหนังสือ ศาสตร์พระราชาแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้มีความพร้อมในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” ผ่านการจัดกิจกรรมเสมือนห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชนจากประสบการณ์จริง และพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือ พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจุบันและจะมีการขยายผลให้ครบ 81 แหล่งเรียน และมีเป้าหมายเกิดแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ตามโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 9 แห่ง พร้อมทั้ง นำชมกิจกรรมถอดบทเรียน ผ่านเกมกระดานสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล และกล่าวถึงผลการการนำภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมตาม 9 เส้นทางในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาและแผนการจัดกิจกรรมในระยะต่อไป

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอแอปพลิเคชั่น Moral Touch ผ่านโทรศัพท์มือถือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมกว่า 200 องค์ความรู้ ที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดทำขึ้นให้ประชนที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายๆ รวดเร็วและดาวน์โหลดนำไปศึกษา เผยแพร่ ขยายผลในหน่วยงาน องค์กร และไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต เป็นการส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th หรือ
ทางโทรศัพท์ 02 644 9900 โทรสาร 02 644 4901-2เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสุวิภา ปุณณะเวส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดการประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินงาน คือ “ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้” ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิดองค์กรคุณธรรมต้นแบบและเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

          ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องนำวิถีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นต้นทุนความดีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองมรดกโลก และอัตลักษณ์ “เมืองอยุธยาเมืองไม่สิ้นคนดี” ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้เกิดคนดีมีคุณธรรมร่วมกันให้เป็นวิถีชีวิต ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมความดีในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จและมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ

          สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม และค้นหาต้นทุนทางคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 11 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายภาคการศึกษา 5) เครือข่ายเด็กและเยาวชน 6) เครือข่ายสื่อมวลชน 7) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 8) เครือข่ายประชาสังคม 9) เครือข่ายองค์กรชุมชน 10) เครือข่ายชุมชน 11) เครือข่ายการเกษตร ร่วมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กว่า 52 องค์กร 90 คนเขียนข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์, บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

005 

 

          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Happy Moral ตอน Happy New Year 2020 : Moral Active เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

          สำหรับกิจกรรม Happy Moral ตอน Happy New Year 2020 : Moral Active จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Gift to Share โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนสะพานพระราม 8 เพื่อเป็นการปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) บรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้นำของขวัญปีใหม่ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 โดยมี นายเชาวลิต สาดสมัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ

          ด้าน นายเชาวลิต สาดสมัย กล่าวว่า ผมคิดในแง่บวก ใครว่าอย่างไรก็ช่าง เราเกิดมาไม่พร้อมแต่จิตใจพร้อมในการทำความดี ทุกวันนี้ใครที่ท้อและเหนื่อยในการทำงาน เพราะไม่ได้คิดบวก เวลาเจ้านายสั่งงานเราก็ถอนหายใจ เพียงเพราะเราไม่ได้มีความสุขจากการทำงาน

         นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ No Gift Policy เปลี่ยนจากของขวัญเป็นกำลังใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณสำหรับมิตรไมตรีจิตของทุกท่านที่มอบให้กับพวกเรา และขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านมีความสุขตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (บุรัรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ)​

          เพื่อเตรียมขยายผลโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี2563 ณ โรงแรมอัลวาเรช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางแสงเพชร ลำไธสง รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ สร้างเครื่องมือปัจจัยนำสู่ผลสำเร็จ นำไปใช้ขยายผลเชิงพื้นที่กับจังหวัดนำร่องในปี2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแกนนำการขับเคลื่อนจาก3จังหวัด จำ​นวน 45 คนข่าวโดย นางสาวอสมา ปัทมะสังข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ภาพข่าวโดย นายบุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

005 

 

          วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางรวงทอง พลธิราช รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในภาพรวมของเครือข่ายและจังหวัด และร่วมกำหนดกรอบแนวคิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่และเตรียมการขยายผลเชื่อมเครือข่ายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนเรื่องราวขององค์กรคุณธรรมในทุกมิติ โดยมีการวางแผน มาตรฐาน และมีต้นแบบด้านอำเภอคุณธรรมจำนวน 10 อำเภอในปี พ.ศ.2562 โดยศูนย์คุณธรรมมีส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นเชิงคุณธรรมและขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
      ด้าน รศ.นพ.สุรยิเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ทำหน้าที่ในการโชว์ แชร์ เชื่อม “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน” โดยจังหวัดอุดรธานีนั้นจำเป็นต้องผนึกกำลังในทุกภาคส่วนผ่านกลไกการขับเคลื่อนตามบริบทของพื้นที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความคาดหวังในปีแรกด้านการส่งเสริมคุณธรรมนั้น เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดการประมวลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี เกิดตลาดนัดคุณธรรม และเกิดการขยายผลสู่เครื่องมือ องค์ความรู้ แผนจังหวัด และนำไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในอนาคต โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม 28 หน่วยงาน จำนวนกว่า 65 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวสุขุมาล มะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

         โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม และได้ประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน การดำเนิ นชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง และส่วนรวมให้เกิดความก้าวหน้ายั่งยืน

         ซึ่งเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมพัฒนายกระดับองค์กรรวมไปถึงการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน เพื่อ พัฒนา และขยายผลให้สำนักนายกเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไปเขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่16 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ในหลักสูตร การพัฒนาต้นแบบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ปี 2550 – 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาด้าพลาซ่า กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “การที่ธนาคารออมสินมีการเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 106 ปี ส่วนหนึ่งสำคัญมากมาจากการที่ธนาคารมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของพนักงานมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิทยากรในการจัดกระบวนการกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำและจิตสำนึกด้านจิตอาสา โดย นายณัฐคม จิตติรัตน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานธนาคารออมสินเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 166 คนเขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงวัฒนธรรม จัด 4 กิจกรรม "มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563" เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ได้แก่ 1) สวดมนต์ข้ามปี-สักการะพระพุทธรูปสำคัญ 2) ไหว้พระ 10 วัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 3) เปิด "พิพิธภัณฑ์ - อุทยานประวัติศาสตร์ - หอศิลป์" ชมฟรี! ฉายหนังดีที่สุดของโลก และ 4) เชิญชวนส่งบัตรอวยพรปีใหม่ออนไลน์ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

          โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563" เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี 4 กิจกรรม ได้แก่

               1 กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญและทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม ประกอบด้วย
                    1) "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563" โดยกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม องค์กรทางศาสนา และภาคประชารัฐ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
                    2) จัดช่องทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ ณ วัดสำคัญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. โดยมีบริการรถรับส่งฟรีแก่ประชาชนที่มาไหว้พระ ณ 10 วัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นต้นสำหรับส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม ณ วัดสำคัญ 76 จังหวัด และสักการะพุทธรูปสำคัญ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ"

               2 กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
                    1) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
                    2) เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยให้กับประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

               3 กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข ประกอบด้วย
                    1) กิจกรรมศิลปวัฒนธรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรม อาทิ มหกรรมอาหาร ตลาดวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
                    2) กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร" หนึ่งในหนังดีที่สุดตลอดกาลของโลก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา กรุงเทพฯ

               4 กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย
                    1) ให้บริการบัตรอวยพรส่งความสุขปีใหม่ในรูปแบบบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ e-Card ทาง www.ocac.go.th เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนส่งความสุขแบบสะดวกประหยัด ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
                    2) กิจกรรม "ของขวัญ ของฝาก ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย" โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่มีความโดดเด่น ออกร้านจำหน่าย สาธิต และจัดแสดงในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญทุกจังหวัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าทางวัฒนธรรมเป็นของขวัญปีใหม่และสร้างรายได้ให้กับประชาชนถ่ายภาพและเขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

005 

 

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดินแดง ห้องประชุม 1 ชั้น 16 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน

​          ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(มูลนิยุวพัฒน์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมให้ความคิดเห็นในภาพรวมว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาตราฐานและการประเมินที่มีอยู่หลากหลายมาสร้างเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนสามารถใช้ประเมินระดับคุณธรรมของตนเองเพื่อการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้สามารถไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไปได้ และได้สะท้อนความเห็นจากประสบการณ์ถึงข้อกังวลว่าหากศูนย์คุณธรรมจะทำการประเมินโรงเรียนทั่วประเทศอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และที่สำคัญจะต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพของการประเมินต่อไป

          ​รองศาสตรจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ความเห็นกับที่ประชุมว่า เรื่องของคุณธรรมต้องทำอย่างมีความสุข การประเมินแนวใหม่จึงต้องประเมินเพื่อการเสริมพลัง(Empowerment) และเสนอว่าศูนย์คุณธรรมจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงและประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื่อการรับรอง Certify Body โรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม