A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 27-28 ก.พ.2563 ... ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” ให้กับบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการพัฒนาคุณธรรม นำองค์กรโปร่งใส ใส่ใจต้านทุจริต" ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี

          โดยได้รับเกียรติจากนางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ 1) การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และร่วมกันออกแบบแผนงานการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ 2) ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ รพ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ที่สามารถนำกลับไปปรับใช้ได้จริง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 60 คน


 

เขียนข่าว : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี 6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายการศึกษา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยตัวชี้วัดคุณธรรมนี้เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยต่อไป

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 56 คนจาก 6 เครือข่าย กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out approach โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจารุปภา วะสี จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุสินี วรศรีโสทร จากมูลนิธิสหธรรมิกชน และทีมวิชาการกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม

          กระบวนการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมระดับบุคคลใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผ่านสามฐานของชีวิต คือ ฐานหัว (ความคิด) ฐานใจ (ความรู้สึก) และฐานกาย (การลงมือทำและมีประสบการณ์ตรง) โดยแบ่งกลุ่มภาคี 6 เครือข่ายออกเป็น 4 ช่วงวัย (Generation) คือ 1) Baby Boomer คนสูงอายุ เกิดปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 55 - 73 ปี) 2) Generation X คนวัยทำงาน เกิดปี พ.ศ. 2508 - 2523 (อายุ 39 - 54 ปี) 3) Generation Y คนวัยเริ่มต้นทำงาน เกิดปี พ.ศ. 2524 - 2539 (อายุ 23 - 38 ปี) 4) Generation Z คนกลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา เกิดปี พ.ศ. 2540 – 2550 (อายุ 13 - 22 ปี)

          ภายในงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและชุดประสบการณ์ที่หลากหลายไปตามช่วงวัย เพศภาวะ ศาสนาความเชื่อ รวมทั้งในแต่ละช่วงวัยยังสะท้อนถึงประเด็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องรอบตัวมากขึ้นตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น Gen Z และGen Y จะให้ความสำคัญกับคุณธรรมในด้านความรับผิดชอบ Gen X จะให้ความสำคัญกับคุณธรรมในด้านความสุจริต เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมโยงไปยังคุณธรรมในด้านอื่น ๆ อีก 4 ข้อ (พอเพียง วินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบ) และ Baby Boomer จะเน้นไปในส่วนของมุมมองชีวิตเป็นองค์รวมเห็นความเชื่อมโยงกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ ไม่ได้เน้นคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่ง

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบนี้จะจัดขึ้นอีก 1 ครั้ง คือ ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

            21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้เข้าร่วมบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจ (กลุ่มโรงแรม) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในกลุ่มโรงแรมชาเทรียม ณ ห้องประชุม The River,Chatrium Hotel Riverside Bangkok
          คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ ได้กล่าวต้อนรับ กล่าวว่า พนักงานสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ต้องสร้างบรรยากาศที่ในที่ทำงานให้เป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่าเป็นที่ทำงาน
          คุณปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่วนกลาง เครือข่ายโรงแรมชาเทรียม และเรซิเดนซ์ กล่าวว่าพนักงานทุกคนมีเสาหลักในการยึดโยงการทำงาน 4 เสาหลัก คือ 1. Customer Expericence 2. Markering & Technology 3. Human Capital 4. Green & Corperate social Responsibility (CSR)ซึ่งทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญกับคน “คนต้องมีความสุข ผู้บริหารต้องมีความสุข” ธุรกิจที่ต้องทำงานด้านบริการต้องทำให้พนักงานมีความสุขจากภายในก่อน การบริการจึงออกมาดี
         นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจศูนย์คุณธรรม และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ (กลุ่มโรงแรม) พร้อมกล่าวว่า เรื่องคุณธรรม ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำกันอยู่แล้ว คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีผ่านพฤติกรรม การนำคุณธรรมไปพัฒนาในองค์กรเพื่อเสริมให้องค์กร “เป็นที่ทำงานแห่งความสุข สนุกในการทำงาน”
         คุณพรรณทิภา แจ่มสว่าง Director Of Humman Resources EVASON RESORT ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม นำสู่สังคมสุขภาวะ”
         ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ได้ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงแรมคุณธรรม  มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารกลุ่มโรงแรมชาเทรียม จำนวน 55 คน เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกลุ่มโรงแรมให้เป็นโรงแรมคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี 6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายการศึกษา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยตัวชี้วัดคุณธรรมนี้เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยต่อไป

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50 คนจาก 6 เครือข่าย กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out approach โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจารุปภา วะสี  จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุสินี วรศรีโสทร จากมูลนิธิสหธรรมิกชน และทีมวิชาการกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม

          กระบวนการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมระดับบุคคลใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผ่านสามฐานของชีวิต คือ ฐานหัว (ความคิด) (ความคิด) ฐานใจ (ความรู้สึก) และฐานกาย (การลงมือทำและมีประสบการณ์ตรง) โดยแบ่งกลุ่มภาคี 6 เครือข่ายออกเป็น 4 ช่วงวัย (Generation) คือ 1) Baby Boomer คนสูงอายุ เกิดปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 55-73 ปี) 2) Generation X คนวัยทำงาน เกิดปี พ.ศ.2508-2523 (อายุ 39-54 ปี) 3) Generation Y คนวัยเริ่มต้นทำงาน เกิดปี พ.ศ.2524-2539 (อายุ 23-38 ปี) 4) Generation Z คนกลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา เกิดปี พ.ศ.2540–2550 (อายุ 13-22 ปี)

          ภายในงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและชุดประสบการณ์ที่หลากหลายไปตามช่วงวัย เพศภาวะ ศาสนาความเชื่อ รวมทั้งในแต่ละช่วงวัยยังสะท้อนถึงประเด็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องรอบตัวมากขึ้นตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ประเด็นจิตสาธารณะ Gen Z เป็นกิจกรรมที่ใกล้ตัว เช่น การให้สิ่งของ Gen Y เป็นการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น Gen X เป็นการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นที่เชื่อมโยงกับงานที่รับผิดชอบ และ Baby Boomer เป็นเหมือน “สะพาน” ที่เชื่อมโยงสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ

          ข้อมูลที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ทีมวิชาการจะนำไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมต่อ โดยผู้เข้าร่วมได้สะท้อนว่าถ้ามีการดำเนินการแล้วเสร็จคาดหวังว่าจะนำตัวชี้วัดนี้มาใช้เป็นเคลื่อนมือในการขับเคลื่อนสร้าง “คนดีศรีอยุธยา” และจังหวัดคุณธรรมต่อไป

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบนี้จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งใน 2 พื้นที่ คือ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา) โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือวิชาการในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ส่งผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต

          ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก โดยมุ่งเน้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ดังคำกล่าวที่ว่า “ลูกโตที่บ้าน คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด” ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบัน พ่อแม่ควรมีความประณีตในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันละเลยและขาดการสั่งสอนในเรื่องพฤติกรรมพื้นฐาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นเทศมี “คุณธรรม” มากขึ้น


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม"ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคกลาง) ปี 2563 รุ่นที่ 1 .ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

 

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตร และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี 6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายการศึกษา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยตัวชี้วัดคุณธรรมนี้เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยต่อไป

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 61 คนจาก 6 เครือข่าย กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out approach โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจารุปภา วะสี  จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุสินี วรศรีโสทร จากมูลนิธิสหธรรมิกชน และทีมวิชาการกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม

          กระบวนการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมระดับบุคคลใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผ่านสามฐานของชีวิต คือ ฐานหัว (ความคิด) (ความคิด) ฐานใจ (ความรู้สึก) และฐานกาย (การลงมือทำและมีประสบการณ์ตรง) โดยแบ่งกลุ่มภาคี 6 เครือข่ายออกเป็น 4 ช่วงวัย (Generation) คือ 1) Baby Boomer คนสูงอายุ เกิดปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 55-73 ปี) 2) Generation X คนวัยทำงาน เกิดปี พ.ศ.2508-2523 (อายุ 39-54 ปี) 3) Generation Y คนวัยเริ่มต้นทำงาน เกิดปี พ.ศ.2524-2539 (อายุ 23-38 ปี) 4) Generation Z คนกลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา เกิดปี พ.ศ.2540–2550 (อายุ 13-22 ปี)

          ภายในงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและชุดประสบการณ์ที่หลากหลายไปตามช่วงวัย เพศภาวะ ชาติพันธุ์ รวมทั้งยังสะท้อนถึงประเด็นคุณธรรมที่ตีความต่างกันไปตามบริบทของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ที่ทำงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยผลที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ นอกจากชุดข้อมูลที่ทีมวิชาการต้องนำไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมต่อไปแล้ว ผู้เข้าร่วมยังสะท้อนว่าเป็นจุดเริ่มสำคัญของการสร้างภาคีเครือข่ายที่เคลื่อนงานด้านคุณธรรมด้วยงานความรู้

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบนี้จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้งใน 3 พื้นที่ คือ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

005 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดสระบุรี” ซึ่งนำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนศูนย์คุณธรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ และการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชุม อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 13 อำเภอ จังหวัดสระบุรี อาทิ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรภาคส่วนต่างๆ และชุมชน จำนวนกว่า 300 คน

โดยการฝึกอบรมฯ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและองค์กร และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ผ่านการยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม (ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน) เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการนำเรื่องคุณธรรมมาส่งเสริมสนับสนุนที่ได้ผลจริง ซึ่งทุกองค์กรหรือชุมชนสามารถเป็นองค์กรและชุมชนคุณธรรมได้ หากเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง คิดดี ทำดี และส่งต่อความดีนั่นดีสู่ผู้อื่น ขยายสู่ชุมชนและสังคม จึงจะทำให้จังหวัดสระบุรีและสังคมไทย เกิดคุณธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตต่อ


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาและความร่วมมือนานาชาติ

 

005 

 

          วันที่ 13​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ศูนย์คุณธรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ รร.รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

          โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการระดับกรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนกลาง กว่า 70 คน มีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งคุณธรรมเป้าหมายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับหน่วยงานไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 12​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายประมวล​ บุญมา​ หน.กลุ่มงานสมัชชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​และรก.หน.งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม​ พร้อมด้วยนายบุญญานนท์​ ศรีโท​ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม​ มอบถุงกระดาษ “ถุงยาพอเพียง” ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1,936 ถุง เป็นถุงกระดาษ​ที่ศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมรณรงค์จิตอาสา​ ​พับถุงยาพอเพียงจากกระดาษเสียและกระดาษที่ใช้แล้ว​ในกิจกรรมต่างๆ​ ของศูนย์คุณธรรม​ รวบรวมเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล​ นำใส่ยากลับบ้าน รวมถึงเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนในอีกทางหนึ่งอีกด้วย​


 

เขียนข่าว : ประมวล​ บุญมา/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์​ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​