A- A A+

เมนู

20201222 131537

 

       22 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ร่วมจัดกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรในงานสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยกรมอนามัย ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมคือบุคคลากรจากศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ศูนย์ รวม 40 คนประกอบไปด้วยศูนย์อนามัยที่ 4 (สระบุรี) ศูนย์อนามัยที่ 5 (นครราชสีมา) ศูนย์อนามัยที่ 6 (ขอนแก่น) ศูนย์อนามัยที่ 7 (อุบลราชธานี) และศูนย์อนามัยที่ 8 (อุดรธานี)

       กระบวนการเริ่มจากการบรรยาย “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร”โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นการให้ภาพของร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น
หลังจากนั้นเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำหนดเป้าหมาย/พันธกิจ มาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรและแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร” โดย อาจารย์ณัช มัศโอดี กระบวนกรที่ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยกระบวนการเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นไปตามหัวใจของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ 1. ปลูกพลังบวก เน้นการนำเรื่องดีหรือต้นทุนความดีที่มีอยู่แล้วมาเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาองค์กร 2. มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 3. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆ ให้ประสบความสำเร็จแล้วจึงขยายผล

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกระบวนการ คือ ศูนย์อนามัยที่เข้าร่วมสามารถกำหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งมีแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกรมอนามัยในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

      ทั้งนี้กรมอนามัยและศูนย์คุณธรรมเป็นภาคีร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมีแผนการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจุดเริ่มดังกล่าวนำมาสู่การร่วมกับศูนย์คุณธรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้


ถ่ายภาพและเขียนข่าว
นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

 

 

 

 

S 12926988

 

ศูนย์คุณธรรม ชูโมเดลองค์กรคุณธรรม ร่วมส่งเสริมกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงคุณธรรม

วันที่ 23 ธ.ค.2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1ฯ" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีบุคลากรจากองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ รร.รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ


ถ่ายภาพและเขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

IMG 9070

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็ก และเยาวชน ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การประชุมฯ เพื่อเป็นการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกำหนดกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไข ตัวชี้วัด และรูปธรรมความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้กำลังใจภาคีเครือข่ายฯ และ รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคม 86 หน่วยงาน จำนวนกว่า 134 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

AFE4ED9D 2FB0 4792 A10C C27F74D6E173 L0 001

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ประธานในพิธี, รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ Icon Cineconic ชั้น 6 ICONSIAM กรุงเทพฯ

โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน คือ การสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ จนเกิดเป็นเครือข่ายองค์กรด้านคุณธรรม สร้างความตระหนัก บทบาท และความรับผิดชอบ เป็นแหล่งสร้างคนดี สังคมดี มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรม มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  510 องค์กร ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการ ได้นำไปสู่การค้นพบต้นแบบที่ดีงามขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน ที่เป็นองค์กรที่ยืนหยัดใน มิติด้านคุณธรรม 3 ประการ คือ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตามหลักเกณฑ์ระดับการพัฒนาเทียบเท่าในขั้นระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นำมาสู่การ มอบรางวัล 50 องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า คำว่า “องค์กรคุณธรรม”  สำหรับภาคเอกชน นับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายและสำคัญต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการส่งเสริมต่อเนื่องในระยะต่อไป กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเพิ่มและหลากหลายมากขึ้นไปด้วย และจะเป็นพลังดึงดูดให้ภาคเอกชนด้วยกัน รวมถึงภาครัฐบาล เข้ามาสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้น  ขณะนี้รัฐบาลก็ได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564  ทำให้เกิดกลไกสำคัญ   เชิงโครงสร้างหลายระดับเกิดขึ้น เป็นโอกาสของสังคมไทย ที่คนไทยทุกภาคส่วน จะได้ออกมาร่วมกันปกป้อง รักษาประเทศของเรา ให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข บนฐานของคุณธรรมความดี  ขอให้เวทีนี้ เป็นเวทีที่จะส่งต่อความดีงามที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำมา ไปสู่สังคมไทย ให้นำไปส่งเสริมและขับเคลื่อนการเป็นธุรกิจคู่คุณธรรม ให้ยั่งยืนสืบไป

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชน นับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  และอยากให้ขยายผลความดีนี้ออกไปยังภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ  ให้เห็นความสำคัญกับการเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรม ใส่ใจการส่งเสริมคนดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีของพนักงาน และมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อความดีนั้นสู่คู่ค้า และชุมชน สังคมไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ผมเชื่อว่า หากเรามีธุรกิจคู่คุณธรรมกันมากๆขึ้น การเอารัดเอาเปรียบกัน การหลอกลวงกัน การทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะลดลงตามมา ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ บนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในระดับอาเซี่ยนและนานาชาติต่อไป


ผู้เขียน : นางสาวสาริณี ถูกจิตร

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ

 

 

IMG 8437

 

      วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ มีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ดร.กล้า สมตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานวิชาการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อกำหนดค่านิยมหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีทิศทาง และเน้นย้ำว่าหากคนในสังคมมีคุณธรรม ปัญหาสังคมจะลดลง งานคุณธรรมนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านร่วมกันทำงานคุณธรรมนี้ให้สำเร็จ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมกำลังดำเนินการตามแผนของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยขับเคลื่อนคุณธรรมผ่าน 6 แพล็ตฟอร์มเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา และเครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ซึ่งได้เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 3 ระดับ ได้แก่ 1) New comer กลุ่มใหม่ที่สนใจและไม่เคยอบรมมาก่อน 2) Re-Knowledge กลุ่มที่มีพื้นฐานแล้วและอยากนำความรู้ไปขับเคลื่อนจริงจัง 3) Coach กลุ่มที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการ World Café และการตอมเกสรพลังบวก
       ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2564 (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564-2569) พร้อมระดมแนวคิดการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย โดยมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการใหญ่ (Big Project) ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย strategic challenge ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทำงานคุณธรรมเชิงพื้นที่ (Area base) และการทำงานกับเด็กและเยาวชน (Population base) อาทิ โครงการ Social Credit ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก โครงการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัย โครงการจัดระเบียบพื้นที่คุณธรรมบนแพล็ตฟอร์มโลกดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยงบูรณาการแบบเสริมพลังบวก เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง

 


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ภาพโดย กรมการศาสนา

 

 

IMG 8437

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมเตรียมการฯ ดำเนินการภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในประเด็น “วินัยจราจร วินัยสิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกใส่ใจส่วนร่วมต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยการดำเนินกิจกรรมในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น อยากเห็นหน่วยงานภายนอกมาหนุนเสริมด้านใด เพื่อเป็นการก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินการค้นหาสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย ในกรอบประเด็น “มีวินัย ใส่ใจส่วนร่วม” เพื่อมุ่งสู่การเป็นพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน, เครือข่ายประชาสังคม, เครือข่ายองค์กรชุมชน, เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายเกษตร เข้าร่วม 66 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 21938179

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นหารือเกี่ยวกับรายงานผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ 1) และ (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุนเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 พร้อมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 13 เครือข่าย เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (ปีที่ 2) การประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการร่วมกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 13 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่จะสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน 195 คน จาก 143​ หน่วยงาน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 11714620

    

1 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เอไอเอส การถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ณ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ)

เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนคนมหาสวัสดิ์ หลังจากที่เริ่มมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2403 (158 ปีที่แล้ว) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำการสร้างศาลาเพื่อสาธารณะประโยชน์ริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ทุกระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นจำนวนทั้งหมด 7 ศาลา สำหรับศาลาหลังสุดท้ายตั้งอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ เรียกกันว่าศาลาดิน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านศาลาดิน” แต่ดั้งเดิมมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวปีละครั้ง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรยากจน ต้องขายที่ดินทำกิน ของตัวเอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1,009 ไร่ เมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล และจัดรูปที่ดิน  ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่ โดยให้เกษตรกรเข้าทำกินได้ในปี พ.ศ. 2520 พร้อมกับได้พระราชทานแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้คนภายในชุมชนบ้านศาลาดิน มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 40 คน
 


เขียนข่าว : จินดารัตน์ ทิพโรจน์

ภาพข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร

 

S 23068742

    

     วันที่ 25 พ.ย.2563 ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และนักวิชาการฯ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมาตรฐานด้านคุณธรรม ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารเพิร์ลแบ็งค็อก กรุงเทพฯ

     โดยครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาองค์กรตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และเรื่องการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปส่งเสริมในระบบการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตามแนวทางความร่วมมือที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป


ถ่ายภาพและเขียนข่าว: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

S 23068742

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ทิพยประกันภัย มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายต่างๆ กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้บนเส้นทางตามรอยพระราชา ต้นแบบแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กับโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10 ตามรอยเสด็จทางรถไฟครั้งแรกของในหลวง รัชกาลที่ 9 เยือนสมเด็จย่า พื้นที่เงาฝน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จังหวัดเพชรบุรี” พร้อมร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ลาภมี ผู้จัดการโครงการฯ ให้การต้อนรับ


     รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง โครงการ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” ว่า “ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำหนังสือโครงการตามรอยพระราชาที่คัดสรรแล้ว 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา ลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนั้น ยังเป็นการสำนึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านนำมาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น และตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"


     ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้คุณทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมฯ และประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงห่วงใยครูและนักเรียน เนื่องจากครูเป็นผู้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม พร้อมทั้งได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและเตือนย้ำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระองค์ทำไมถึงต้องทำเพื่อประชาชนของพระองค์มากมาย ผ่านโครงการอันเนื่องพระราชดำริฯ จำนวน 4,741 โครงการฯ และทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยโครงการนี้มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1) การกระตุ้นความคิด ผ่านการบรรยายต้นทุนชีวิต จิตอาสาพลังบวก คุณธรรมกับยุคดิจิตอล และความเป็นมาของหนังสือตามรอยพระราชา โดย รศ.นพ.สุริเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมฯ (บนรถไฟ)
2) กิจกรรมถอดบทเรียน สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล โดยวิทยากรอาสา จากศิษย์เก่า AFS (American Field Service)โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
3) เรียนรู้โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และทำกิจกรรม พับกลีบบัวถวายบัวหลวงสัตตบุษย์สมเด็จย่า ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และปลูกข้าวแบบโบราณ ปักกล้า ดำนา เป็นต้น

     โดยคณะครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสนใจ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีความประทับใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อันทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเดินหน้าสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอนาคตต่อไป


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
ภาพข่าว : มูลนิธิธรรมดี