A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยตาปี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีกำหนดระยะในการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้แก่นการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและภายใต้หลัก “เมืองคนดี” โดยพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้หลักวิถีวัฒนธรรม ความดี ความโดดเด่นของภาคใต้ ร่วมถึงการแสดงความร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต บนหลักการมองภาพรวมของชุมชน อำเภอ จังหวัด และนำไปสู่ประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วย “คุณธรรม”


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 


          วันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม โดยคุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ ประมาณ 60 คนเข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

          โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโครงการที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่สภาเทคนิคการแพทย์ มีปณิธานให้คณะเทคนิคการแพทย์ในแต่ละสถานศึกษามุ่งเน้นผลิต "นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงาน สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 1 คณะทำงานโดยคณะอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมทบทวนข้อปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นบัณฑิตคุณธรรม เกิดผลลัพธ์เป็นข้อตกลง ภายใต้ 3 โครงการย่อยประกอบด้วย 1) โครงการน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เข้าเรียนตรงเวลา) 2) โครงการไปด้วยกันไปได้ไกล (เพื่อนช่วยติวเพื่อน) และ 3) โครงการการแต่งกาย (แต่งกายถูกระเบียบ) และสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 2 คณะทำงานโดยคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมระดมสมองสู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ขึ้น เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงาน โดยศูนย์คุณธรรมได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติม เช่น เพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อโชว์ แชร์ เชื่อมผลงานในรูปแบบตลาดนัดความดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลต้นแบบมาสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ตรงแก่บุคลากร รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมยกย่อง ชื่นชมหรือจัดประกวดบุคคลต้นแบบของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม ยินดีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี 6 เครือข่าย จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “อุดรธานีจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน และเพื่อเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี บนพื้นฐานการกำหนดประเด็นหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี การกำหนดร่างการจัดงาน รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/การสนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม นี้

          ทั้งนี้ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม แต่เมื่อมีการเริ่มปฏิบัติแล้ว “งานคุณธรรม” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานีนั้น มีการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย โดยมีการจัดการประชุมมาทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งผลจากการประชุมนำมายกร่างแผนงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และขยายผลสู่แผนการขับเคลื่อน “อุดรธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้านนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 - 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี เน้นการส่งเสริมคุณธรรมในเรื่อง “วินัยและจิตอาสา” โดยมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับชุมชน อำเภอ และองค์กรคุณธรรม ภายใต้การดำเนินวิถีชีวิตและการต่อยอด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของคำว่า “คุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมจำนวนกว่า 76 หน่วยงาน 120 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายส่วนราชการ เครือข่ายอำเภอ เครือข่ายสาธารณะสุข เครือข่ายสื่อ เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายธุรกิจ จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 13 เครือข่ายทางสังคม ในการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” และเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้การยกร่างกำหนดการ รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและด้านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/สนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม

          ทั้งนี้ นางจิตรา สินธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกร่างแผนการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม การกำหนดเป้าหมายร่วม การพิจารณาร่างคณะทำงาน 13 เครือข่าย รูปแบบ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ​ซึ่งมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนนี้

          ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก แต่ถ้ามองในส่วนลึกลงไปในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ “คุณธรรม” คุณธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเรื่องคุณธรรมจำเป็นต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และนำไปสู่การขับเคลื่อน “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมจำนวนกว่า 72 หน่วยงาน 108 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

       วันที่ 10 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทำ และปัญหาที่อยากแก้ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 

     การอบรมสัมมนาครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้ เพื่อนำไปสู่แผนงานการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สำหรับกิจกรรมวันแรกเริ่มต้นจากการปาถกฐาพิเศษภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การบรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทยผ่านกลไกเครือข่ายทางสังคม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมวันที่สองเริ่มต้นจากการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ ถอดแนวคิด เรียนรู้วิสัยทัศน์จากผู้บริหารองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (Key to success & Key to Failure) โดย นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และกิจกรรมออกแบบ แผนงานโครงการ/กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา ประธานในพิธี นำกล่าวให้คำมั่นแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน กนอ. สู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยแนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศสืบไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ. ให้ความสนใจจำนวนกว่า 110 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 5–6 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ณ ห้องประชุม Vista Ballroom 2 โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะของการจัดการความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งขยายผลไปสู่เครือข่าย

          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 29 คน จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม รวม 18 องค์กร โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการจัดการความรู้กับคุณสุรีพันธุ์ เสนานุช วิทยากรด้านการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน

          กระบวนการอบรมในครั้งนี้มี ประกอบไปด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน การยกกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ  การทดลองฝึกปฏิบัติ โดยกระบวนการจัดการความรู้มี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงองค์ความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้

          หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่เป้าหมายที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อเลือกสรรความรู้ที่มีคุณค่ามาใช้ประโยชน์ เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่เมื่อติดถูกแล้วกระบวนการต่อไปจะชัดเจน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดีต้องสกัดความรู้มาจากประสบการณ์ ทั้งจากเรื่องที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

          ภายในงานครั้งนี้ คุณจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนถึงความพร้อมในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่จังหวัดคุณธรรม ด้วยกลไกทั้งในระดับนโยบายที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และระดับปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน

          หลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (KM for Social Change)” ศูนย์คุณธรรมกำหนดจัดอีก 4 ครั้ง ที่พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: เปรมกมล สมใจ/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

005 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรแกนนำซึ่งเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว.เข้าร่วมกว่า 50 คน

​          เวทีทำความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดขึ้นตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สู่องค์กรคุณธรรม ตามแนวทางปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ซึ่งเป็นนโยบายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกระบวนการกล่อมเกลา สร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรมในองค์กร ตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดและอภิปรายแลกเปลี่ยน กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ในโจทย์ร่วม ที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” พร้อมทั้งนำความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรม มาร่วมคิด ร่วมทำ เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกิจกรรมที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม จนเป็นค่านิยม ประกาศปฏิญญาคุณธรรมร่วมกันเป็นค่านิยมหลักขององค์กร ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 2 ชั้น 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด นำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรม ในองค์กรและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีกำหนดระยะในการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

          ด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินงานทางวิชาการ เป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม งานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการ วางแผนการดำเนินการร่วมกันในระยะต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปี 2563 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 2 ชั้น 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          การอบรมครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจำนวนกว่า 110 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี 6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายการศึกษา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยตัวชี้วัดคุณธรรมนี้เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 54 คนจาก 6 เครือข่าย กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out approach โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการ ประกอบไปด้วย คุณจารุปภา วะสี  จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุสินี วรศรีโสทร จากมูลนิธิสหธรรมิกชน และทีมวิชาการกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม โดยคุณธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

          กระบวนการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมระดับบุคคลใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผ่านสามฐานของชีวิต คือ ฐานหัว (ความคิด) (ความคิด) ฐานใจ (ความรู้สึก) และฐานกาย (การลงมือทำและมีประสบการณ์ตรง) โดยแบ่งกลุ่มภาคี 6 เครือข่ายออกเป็น 4 ช่วงวัย (Generation) คือ 1) Baby Boomer คนสูงอายุ เกิดปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 55-73 ปี) 2) Generation X คนวัยทำงาน เกิดปี พ.ศ.2508-2523 (อายุ 39-54 ปี) 3) Generation Y คนวัยเริ่มต้นทำงาน เกิดปี พ.ศ.2524-2539 (อายุ 23-38 ปี) 4) Generation Z คนกลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา เกิดปี พ.ศ.2540–2550 (อายุ 13-22 ปี)

          กิจกรรมในงานมีการนำเกม “ไวรัส COVID19” ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID19 ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองเล่นและร่วมกันสะท้อนพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากเกม หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม World café ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและชุดประสบการณ์ที่หลากหลายไปตามช่วงวัย เพศภาวะ ศาสนา ความเชื่อ เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสะท้อนถึงประเด็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องรอบตัวตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น “พอเพียง” ที่ทุกวัยเห็นร่วมกันว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น Gen B มองว่า “วินัย”เกิดขึ้นได้จากการมีกิจกรรมบ่มเพาะเชิงพฤติกรรม ไม่ใช่การสอนสั่งอย่างเดียว ขณะที่ “สุจริต” เป็นประเด็นที่ท้าทายมากที่สุดในความคิดของทุกช่วงวัย “จิตสาธารณะ” ของกลุ่ม Gen X เชื่อมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฐานมาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่วงที่คุณสืบ นาคะเสถียร ร่วมกับคนในพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน “รับผิดชอบ” Gen Z มองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุด

          ข้อมูลที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ทีมวิชาการจะนำไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมต่อ โดยผู้เข้าร่วมได้สะท้อนว่าถ้ามีการดำเนินการแล้วเสร็จคาดหวังว่าจะนำตัวชี้วัดนี้มาใช้เป็นเคลื่อนมือในการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการในซึ่งมีการจัดเวทีทั้งหมด 4 ครั้งใน 4 พื้นที่ คือ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย