A- A A+

เมนู

IMG 6416


       9 กันยายน 2563​ นายวีระ โรจพจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฟังความเห็นภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทยปัจจุบัน” และได้บรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์คุณธรรมในสังคมไทย” และกล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลการจัดงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 4 จังหวัด ในปี2563​ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งผมได้เห็นพลังของหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรของตนเอง และในจังหวัดตนเองหลายหน่วยงาน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์วิกฤติ และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มเครือข่าย พร้อมร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในอนาคต ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ – ๒๐๕ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอบทบาทของศูนย์คุณธรรมต่อการส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต
       ในการจัดเวทีครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็น เป็นหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วม ๑๓๒ องค์กร และภาคีสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

 News14052020 2

   

                   วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ

                  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ โครงงานคุณธรรม, การมีส่วนร่วมของ “พลังบวร” และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกว่า 115 คน

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคใต้) ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ

             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย” โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และการเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 3 มิติ ได้แก่ (1) โครงงานคุณธรรม โดย นายคมสัน นวลใย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง (2) ธรรมนูญชุมชน โดย นายแฉล้ม เรืองเพ็ง และนายฉลอง เรืองพูน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านโงกน้ำ จังหวัดพัทลุง และ (3) การพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย นายอดิศพงษ์ อุไรกุล หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พาเนลพลัส จำกัด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกว่า 120 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2 

                               วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจสะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม และการแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนกว่า ๙๘ องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน และการบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรมที่ประสบผลสำเร็จเป้นที่ประจักษ์  พร้อมทั้งเปิดเวทีอภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมให้สำเร็จของภาคีเครือข่าย การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน ๒๓ บูธ ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนกว่า ๕๐๐ คน
ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนที่จะทำให้จังหวัดสุราษฏร์ธานี ยกระดับไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ในระยะ ๓ ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์ม ๘ เครือข่าย ซึ่งต้องเสริมสร้างพลังบวก และสร้างระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทุกพื้นที่                 

                                ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยและยึดโยงยุทธศาตร์จังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี  มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ส่งเสริมการค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย และสร้างอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

                   วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน 210 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน  และพระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน  การบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม   การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรคุณธรรม  พร้อมทั้งเปิดเวทีภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย“ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน 48 บูธ  ผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน  ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนเชียงราย สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายทุกพื้นที่                                                                                      

                   ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” การค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ต่อไป                               

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1-2 โรงแรมนภาลัย อำเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม การบรรยายพิเศษ คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และการบรรยายพิเศษ “เรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม” โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล (การพัฒนาองค์กรคุณธรรม) ว่าที่ร้อยตรีเวียงสงค์ มณี (ธรรมนูญชุมชน) และ นายไกรสร พิมพ์ประชา (การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐาน)

          ด้าน นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกันเรื่องของคุณธรรมกลับมีความลดน้อยลง ซึ่งการอบรมวิทยากรคุณธรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและขยายผลไปสู่สังคม ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และจังหวัดให้เกิดคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมน่าอยู่ และนำไปสู่ความสงบสุขในประเทศ

          การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำพู และจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกว่า 110 คน

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

 

               วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน 6 เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนอุดรธานีเพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม  โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน  การบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรม  และการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในอนาคต   และแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน 24 บูธ  ผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน  ณ ห้องประชุมธนกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี  

               รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนอุดรธานี สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดแพลตฟอร์มและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม”
ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทุกพื้นที่

                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า 90 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สาระสำคัญจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก ขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  ส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  มีการสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัด ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจ ประโยชน์ส่วนรวม” ส่งเสริมการค้นหา
ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่มีแบบอย่าง ด้านพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

                     วันที่ 14 สิงหาคม  2563   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563”  ให้กับ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในงาน “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน โดยมี รศ.นพ. สุริยเดล ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                   การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรม “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน โดยเชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำไทยสู่ความยั่งยืน

                    นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนนับเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน อันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวได้ หากองค์กรใด มีผู้นำและพนักงานที่ ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ความดี องค์กรนั้นจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งการส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจ ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเห็นการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

                    รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ย้ำว่า “การพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจึงจำเป็นต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถ และความสุข  โดยศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ซึ่งจะทำให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ มีความเข้มข้นในการพัฒนาทุกมิติ  จึงได้พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สสส. และ มูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป” 

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

                            วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมแกนนำคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย13เครืิอข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  และผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย    

                           นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การทำงานส่งเสริมคุณธรรมต้องกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  ต้องทำให้เรื่องคุณธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ และมุ่งเป้าให้งานคุณธรรมแผ่ขยายไปทั่วทั้งจังหวัด  โดยในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS  จังหวัดเชียงราย ในงานมีกิจกรรมสำคัญคือ การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ขณะนี้มีหน่วยงานตอบรับมาแล้วกว่า 160 องค์กร  และมีหน่วยงานจิตอาสาร่วมสนับสนุนออกบูธนิทรรศการจำนวน 26 หน่วย 

                             การรวมพลังในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายต่างให้ความสำคัญ และพร้อมขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยคณะทำงานมีแผนจัดประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และทั้ง 13 เครือข่ายจะกลับไปประชุมหารือเพื่อทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมหลังงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดต่อไป  


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 News14052020 2

      วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายไพบูลย์ สำราญภูติ นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อนำเรียนความคืบหน้าและขอคำแนะนำการดำเนินงาน สืบสานศาสตร์พระราชา “หนังสือ 9 เส้นทางตามรอยพระราชา” ณ ทำเนียบองคมนตรี

       ทั้งนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมโยงของสถาบันครอบครัว ชุนชน และอำเภอ ผสมผสานกับกลไกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครอบครัว ยังต้องเน้นมิติทางวัฒนธรรม และเรื่องของ “คุณธรรม” ร่วมกับการสร้างผู้นำในชุมชนในช่วงอายุที่หลากหลาย บนหลักองค์ความรู้ของแต่ละบริบทของพื้นที่/ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม