A- A A+

เมนู

 

274062

 

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผลจำนวน 20 โรงเรียน พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน


ถ่ายภาพและเขียนข่าว : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

588974

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังเครือข่ายศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อน “ผู้นำศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ”
วันนี้ (วันที่ 25 ก.พ. 64) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการอบรม “ผู้นำศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ที่จะจัดระหว่างวันที่ 28 กพ.-1 มีค. 2564 นี้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม-นำสันติสุข เพื่อการรู้เท่าทันข่าวลวงและภัยความขัดแย้ง จากสื่อโซเชียลมีเดีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ 2) การฝึกอบรมผู้นำ/แกนนำด้านศาสนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม 3) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 4) นำเสนอนิทรรศการ/มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม-นำสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 จังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้เครือข่ายศาสนาได้วางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยน​สานเสวนาศาสนิกสัมพันธ์​ในมิติคุณธรรมและวิถีวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านครอบครัว ผู้สูงอาย​ุและเตรียมค้นหาบุคคล องค์กรควรค่าแก่การยกย่องในแต่ละศาสนาต่อไป


 ภาพข่าว: รติกร วังวงค์ ข่าว: อสมา ปัทมะ​สังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

IMG 1951

24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา และ นพ.พิชัย ตั้งสิน รองประธานกรรมการมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 11 (5/2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่ออุปการะเด็กชายขาดโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนของมูลนิธิตั้งสินฯ ทุกคน (มากกว่า 500 คน) ยึดหลัก ป ร ส เป็นคติประจำใจ คือ ประพฤติดี เรียนดี และเสียสละ นอกจากโครงการรับอุปการะเด็กชายขาดโอกาสแล้ว มูลนิธิตั้งสินฯ ยังจัดกิจกรรม “งานเทกระจาด” บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า 1,500 ชุดให้กับคนยากไร้เป็นประจำทุกปี และยังเป็นผู้อุปัฏฐากวัดสระแก้วพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสระแก้วอย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 26779672

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สวธ.พระนครศรีอยุธยา และ มทร.สุวรรณภูมิ
หนุนงานวิชาการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทบาทความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย และ กิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมายการ ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2564
(ปีที่ 2) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 ร่วมวางแผนการดำเนินงานและออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือ การติดตามผล การนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กร 3 ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างที่ดำเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลไกคณะทำงานในแต่ละกลุ่มเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมกลางของเครือข่ายทางสังคม) ตามแผนงาน/ แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตามจำนวนครั้งที่กำหนดในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกคณะทำงานติดตามประเมินผล แบบเสริมพลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีการกระตุ้น ติดตาม ให้คำแนะนำต่อการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอที่เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประชำชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 26763350

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสวจ.พระนครศรีอยุธยา จับมือเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายภาคธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.อัสนียา สุวรรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารภาคธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำเสนอแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคธุรกิจ และกำหนดกิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2564 (ปีที่ 2) รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในระยะที่ 2
ข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจเบื้องต้นจากที่ประชุม เดินหน้าสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วมให้เข้าถึงหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัด สร้างพื้นที่การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงตัวตนประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาคธุรกิจที่สมัครใจเข้าร่วมเพื่อให้ขยายวงเพิ่มขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนคุณธรรม วินัย ใส่ใจส่วนรวม ที่เป็นคุณธรรมร่วมของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน จาก 12 หน่วยงาน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

67252878 d342 4c74 b352 7ccf57018c4e

ศูนย์คุณธรรม ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรยกย่องศูนย์คุณธรรมเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ เข้ารับการมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

 

องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม

 

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแท่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งได้รับผลการประเมิน (ปี 2562)ในระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ได้ มีกิจกรรมเด่นๆ ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่
- การแต่งผ้าไทยผ้าถิ่นทุกวันพุธและวันศุกร์
- กิจกรรมออมเงินวันละบาท
- กองทุนเพื่อนพึ่งพา
- จิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
- หน้าโต้ะน่ามอง
- ตลาดนัดมือสอง
- การยกย่องบุคคลต้นแบบขององค์กร เป็นต้น

 

โดยกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมฯ ได้นำหลักการ “ระเบิดจากภายใน” ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้นำในองค์กรและสมาชิกในองค์กร ร่วมกันพัฒนาระบบทำพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ผสมผสานกับการทำงานปกติขององค์กร ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในองค์กรไปสู่การประพฤติที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคมไทย

 


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

582481

 

ศูนย์คุณธรรม หนุนงานวิชาการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลิตนวัตกรรม ชู Big project
สร้างสังคมคุณธรรม

(เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ )  นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

สาระสำคัญการประชุม เป็นการติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) ในปีที่ผ่านมา ที่มีการขับเคลื่อนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน (บ-ว-ร) ที่เรียกว่าชุมชนคุณธรรม   องค์กร  อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศแล้วกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง ซึ่งในระดับองค์กรศูนย์คุณธรรมได้ออกแบบการขับเคลื่อนผ่านเครือข่าย 6 platform ครอบคลุมเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน  เครือข่ายการศึกษา  เครือข่ายศาสนา (ศาสนิกสัมพันธ์)  เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเสริมพลังซึ่งกันและกันแบบ Honey bee approach  ขยายผลในจังหวัดนำร่อง ๔ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฏร์ธานี จนเกิดการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรมในปี๒๕๖๓ กว่า ๕๐๗ หน่วยงาน  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค จำนวนกว่า ๙๘๐ คน  นอกจากนั้นมีการพิจารณา การเลื่อนใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จากสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ และเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ชื่อใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติ) ฉบับที่ ๒ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเข้า ครม. เพื่อประกาศใช้ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  ต่อไป

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และประธานคณะทำงานด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  ได้นำสื่อองค์ความรู้นำเสนอและมอบที่ประชุม ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  ๑๐๐ เรื่องคุณธรรมก้าวข้ามโควิด ๑๙  แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรรม  ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรมบทเรียน ๕๐ กรณีองค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และนิเวศมนุษย์ ๑๐ กรณีศึกษาการพัฒนาคุณธรรม ซึ่งได้รับการชื่นชมจากรองนายกรัฐมนตรี  พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการฯ และขับเคลื่อนตามพันธกิจของศูนย์คุณธรรมในอนาคต อาทิ  การเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับชาติ ผ่านระบบ Hybrid รับกับ new normal ในสถานการณ์โควิด ๑๙  การงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ที่มีการพัฒนา ดัชนีชี้วัดคุณธรรม สถานการณ์คุณธรรม มาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง  การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่ตอนนี้ ศูนย์คุณธรรม มีพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ รับกับ new normal เช่น หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุนชีวิต เป็นต้น กำลังได้รับความนิยมมากๆ

นอกจากนั้น ศูนย์คุณธรรม โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  มอบให้ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Big Rock ถึง 4 โครงการใหญ่ รวมไปถึง  Social Credit System  Moral Media Award เพื่อชื่นชมยกย่องคนทำดีและสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเผยแพร่กระตุ้นจิตสำนึกที่ดีของคนในสังคมไทยเพิ่มขึ่น


 

ข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โทร ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๕๐๑ www.moralcenter.or.th

267471

ศูนย์คุณธรรมจับมือ มรภ.เชียงราย-วัฒนธรรมจังหวัด นำทัพวิชาการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564 โดยมี
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวเปิดการประชุมว่า ศูนย์คุณธรรมในฐานะเจ้าภาพหลักด้านการส่งเสริมคุณธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในปี 2563 ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีให้เกิดผลรูปธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ผ่านคุณธรรมเป้าหมายที่คนเชียงรายกำหนดร่วมกัน ได้แก่ หนึ่ง) การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอง) แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และ สาม) การสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร ทั้งนี้การขับเคลื่อนอย่างมีพลังต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการมาเสริมหนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือ ข้อมูล องค์ความรู้รวมถึงการสนับสนุนกลไกต่างๆ ในปีนี้จึงได้นำกรอบแนวทางความร่วมมือวิชาการมาหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และขอหารือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในด้านการสนับสนุน 13 เครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลไกนำสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป
ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต่างมีความยินดีร่วมดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปี 2564 โดยกล่าวว่าคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมมากในการดำเนินการด้านวิชาการนี้ ซึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากงานนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเชียงราย รู้สึกภูมิใจที่เชียงรายเป็น 1 ใน 4 จังหวัดคุณธรรมนำร่อง มหาลัยราชภัฏเชียงรายจะทำงานนี้ให้ดีที่สุด ด้านนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ในอนุกรรมการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย กล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมเชียงราย ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับศูนย์คุณธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนด้านวิชาการที่สำคัญ มีความยินดีและพร้อมร่วมสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง กิจกรรมกลางของเครือข่าย และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในทุกเรื่อง
นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวปิดการประชุมว่า การดำเนินการด้านวิชาการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายนี้ มีแผนจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์ในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 213 องค์กร ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน องค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดคุณธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 เพื่อยกระดับการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์คุณธรรมจะบูรณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเร่งดำเนินการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมของ 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปธรรมในปีที่ 2 นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมมีแผนจัดอบรมวิทยากรคุณธรรม (Re-Knowledge) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันหลักสูตรในระยะต่อไป


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ประมวล บุญมา กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

IMG 9359

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานการประชุมหารือกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางเกสร กำเนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมหารือกลไกคณะทำงานฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ, เครือข่ายธุรกิจเอกชน, เครือข่ายการศึกษา, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายสื่อสารมวลชน, เครือข่ายประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว, เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 ภายใต้การระดมความเห็น เป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 8 เครือข่ายทางสังคม ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”

ทั้งนี้ นายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการค้นหาข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้นทุนในพื้นที่ ร่วมถึงเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 8 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 3 ข้อ ดังนี้ (1) สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีจิตสำนึกที่ดี (2) มีจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจร และ (3) ให้ทุกคนใส่ใจประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรมจะส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น “เมืองที่น่าอยู่” ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วม 92 หน่วยงาน จำนวนกว่า 130 คน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 IMG 9699

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่คุณธรรมฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม “อำเภอบ้านนาเดิม” โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในอำเภอบ้านนาเดิม ให้การต้อนรับและได้ร่วมกันนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรในพื้นที่ โดยคณะฯ ได้ร่วมพูดคุย เสริมพลัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา และให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในอนาคต

นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนอำเภอบ้านนาเดิม เป็นอำเภอคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้นำองค์กรในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ “บ้านนาเดิมพอเพียง มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม นำจิตอาสา” เป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอำเภอเพื่อมุ่งสู่การเป็นอำเภอคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ถ้าอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระบบได้ ประเทศไทยจะมีรากฐานคุณธรรมที่เข้มแข็ง ความดีจะเกิดขึ้นในทุกองค์กรของพื้นที่ คนในชุมชนจะมีความสุข และสังคมไทยจะเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน


ข่าวและภาพข่าว :
นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม