A- A A+

เมนู

WS1 PTG22 23mar21 210324 0

 

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ Trophy Room ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรวม 40 คน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและให้ภาพงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

หลังจากนั้น อาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนตนเอง สิ่งที่ตนเองทำได้ดี ความคาดหวังจากการมาร่วมงานฝึกอบรมครั้งนี้ และมีการนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรที่ทางศูนย์คุณธรรมให้บุคลากรของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประเมินตนเองก่อนวันอบรม และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม และแผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น โดยสามารถนำวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ ‘อยู่ดีมีสุข’ ในทุกด้านของช่วงชีวิต” มาเชื่อมโยงกับประเด็นคุณธรรม และกำหนดเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร “พีทีจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรด้วยการอบรมบุคลากรของพีทีจีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดย (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมนี้มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่องค์กรได้วิเคราะห์แล้วว่าคนในองค์กรมีทุนความดีด้านจิตอาสาอยู่มาก ซึ่งจะทำให้เป็นจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นถ้าเพิ่มความรู้เรื่องนี้กับบุคลากร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวลักษิกา เงาะเศษ นักวิชาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการ

 

 

 

 

IMG 6023

24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายรัชพล สุวรรณโชติ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลอากาศโทกิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นตัวแทนรับมอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 12 (6/2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินการด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนหลักการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กล่าวว่า การทำงานในประเด็นคุณธรรมเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในทัศนะโดยทั่วไปเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา แต่หากมีพันธมิตรและเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนที่ดี ร่วมเชื่อมร้อยประสานกัน ความสำเร็จนั้นก็จะอยู่ไม่ไกล

 

 

 


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

 

 

287690

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนหนองไม้ซุง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สมพ.3 และผู้แทน สพป.เขต 1-2 ได้เข้าร่วมและได้กล่าวว่าจะนำผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปนำเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพื่อรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการดำเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน


 ถ่ายภาพและเขียนข่าว : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

S 52543576

 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม นายบุญญานนท์ ศรีโท และนางสาวจินดารัตน์ ทิพโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลไกการดำเนินงานแบบเสริมพลังและถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมบุคลากร และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกำหนดการเยี่ยมชมฯ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
      1) ชมรมคนดีศรีเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย : ชมรมที่รวมกลุ่มกันเพื่อเฟ้นหาคนที่ดีมีคุณธรรมให้มารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ให้คนในจังหวัดเชียงรายได้ทราบและยกย่องผู้ทำคุณความดี คุณประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงราย โดย ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งชมรมคนดีศรีเชียงราย เล่าว่า...ชมรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมยกย่องบุคคลที่ทำความดี ตลอดจนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม โดยได้มีการยกระดับการเฟ้นหาคนที่ดีมีคุณธรรมให้มารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมทั้งเชิงรุกและประจำปี

ปัจจุบันได้มีการปักธงคุณธรรมขยายเครืเลยอข่ายสร้างสาขาระดับอำเภอ 14 สาขา และตั้งเป้าหมายในการค้นหาบุคคลดีมีคุณธรรมในระดับตำบลทุกตำบล อย่างน้อยให้ได้ปีละ 300 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย จะได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นประธานมอบรางวัลในทุกปี

     2) ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา (ภาคเหนือ) อ.เมือง จ.เชียงราย : ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการทำความดีอย่างต่อเนื่องของ ดร.ศันสนีย์ อินสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย เผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาครอบคลุม 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ที่ช่วยกันผลักดันและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงได้เรียนรู้ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม โดยจะเป็นสื่อควบคู่กับวิชาชีวิต แก้วิกฤติ เสริมสร้างพลังบวก และเป็นการรักษา สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนาจากรุ่นสู่รุ่นให้สืบเนื่องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเติมความฝันให้กับเด็ก

        โดยศูนย์ฯ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมบูรณาการของภาคประชาชน โรงเรียน และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่ได้เห็นความสำคัญ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน จนได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการนำ การเสียสละ และการอุทิศตน ของ ดร.ศันสนีย์ อินสาร พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ รวมถึงการสร้างความสุข รอยยิ้ม ผ่านดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา ให้กับทุกคนต่อไป

       3) กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย : อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน) ได้จัดตั้งโครงการ “พี่สร้างสรรค์ น้องสร้างศิลป์” ขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ มากกว่าสังสรรค์ เปรียบเทียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม และคอยดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำเอาใจใส่ให้เจริญงอกงามแผกิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาให้ผู้อื่นอาศัย ออกดอก ออกผลผลิบานเจริญงอกงาม เป็นต้นไม้ใหญ่สืบต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น จากยุคสู่ยุคโดยมีการจัดกิจกรรม การสอนดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิถีชีวิต (การทำนา) ศิลปะ การเรียนอักษรล้านนา (ตั๋วเมือง) ศิลปะการดำเนินชีวิต และที่สำคัญคือการปลูกฝังให้เยาวชนกลุ่มนี้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความกตัญญู และมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป “เมล็ดพันธุ์ดี อยู่กี่หมื่นปีก็เจริญงอกงาม”

       4) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย : เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ และมีวัฒนธรรมประเพณีคนยองที่มีเอกลักษณ์ ถูกคัดเลือกให้เป็น "หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์" จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยการใช้หลัก "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้คนทุกคน ทุกครอบครัวในชุมชน เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่กันด้วยความรัก สามัคคี รู้จักพอเพียง พออยู่พอกิน ภาคภูมิใจ รักษาหวงแหน วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยยอง ไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดเป็นการสร้างอาชีพมีรายได้ถึง 18 กลุ่ม อาทิ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เที่ยววิถีไท วิถียอง ผ่านโฮมสเตย์ อาหาร งานปักผ้า การทอตุงล้านนา ตุ๊กตาคนยองของที่ระลึก เครื่องจักสานไม้ไผ่ การฟ้อนรำสไตล์ยอง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ดูงาน เฉลี่ยปีละกว่า 3,000 คน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนตลอดทั้งปี

        ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสริมพลัง ให้กำลังใจ องค์กรคุณธรรม ในการสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม ให้กับสังคม เพื่อขยายผลในพื้นที่และมุ่งสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไปในอนาคต


ข่าวโดย : นางสาวจินดารัตน์ ทิพโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ภาพข่าว : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

 

 

S 21479565

 

 

วันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี) พมจ. บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงราย และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือติดตามแผนงาน และวางแผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมนักวิชาการในพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

 
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง ต้นทุนชีวิตและทักษะ 5 ด้าน สู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชน แก่นักวิชาการและแกนนำในพื้นที่สำหรับนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ 
 
#ครอบครัวพลังบวกคือ ครอบครัวคุณธรรม 
 
เขียนข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 

 

 

 

240828

 

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม นายพิสัณต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มุ่งเป้าความสำเร็จเชิงพฤติกรรม การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือรูปธรรมความสำเร็จ (Model) แก่ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ได้ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 10 คน ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

 

 

277944

ศูนย์คุณธรรม หารือเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมออกแบบเครื่องมือเสริมหนุนด้านวิชาการ ปี 2564

       วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ อ.เมืองฯ จ.สุราษฏร์ธานี

       ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หัวหน้าทีมวิชาการ และคณาจารย์ประจำคณะฯ นางอุบล ศักดิ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้วางแผนดำเนินงานออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือการติดตามผลการนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะทำงาน 8 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีที่ 2

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม บนระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมที่เชื่อมร้อยต่อกัน พร้อมกับบูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จในอนาคตต่อไป

 


 เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 ถ่ายภาพ  : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

S 27385861

ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ 7 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการสำรวจสถานการณ์ สภาพปัญหาในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำความเข้าใจประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1 ร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ พร้อมฟังบรรยาการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้าน ให้แก่แกนนำในพื้นที่ และตอบข้อซักถาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตครอบครัว และนำองค์ความรู้การรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติระบบพี่เลี้ยงในชุมชน รวมถึงพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 33 คน
 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

 

279674

 

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ที่สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าแดงวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนบ้านเทอดไทย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 8 (บ้านใหม่)
พร้อมทั้งผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สพม.เชียงราย และผู้แทน สพป.เขต 1-4 เข้าร่วมให้ความเห็น

โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่าจะนำผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปนำเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพื่อรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการดำเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

277944

ศูนย์คุณธรรมระดมสมอง มรฏ.เชียงราย-วัฒนธรรมจังหวัดออกแบบเครื่องมือวิชาการ พร้อมเร่งเครื่องหนุนเสริมเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี 2564

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการ พร้อมจัดทำแผนสนับสนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคหกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


          ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ในการประชุมได้วางแผนดำเนินงานออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือการติดตามผลการนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะทำงาน 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจะผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เกิดผลสำเร็จเชิงรูปธรรมต่อไป


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย