A- A A+

เมนู

S 23068742

    

     วันที่ 25 พ.ย.2563 ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และนักวิชาการฯ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมาตรฐานด้านคุณธรรม ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารเพิร์ลแบ็งค็อก กรุงเทพฯ

     โดยครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาองค์กรตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และเรื่องการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปส่งเสริมในระบบการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตามแนวทางความร่วมมือที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป


ถ่ายภาพและเขียนข่าว: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

S 23068742

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ทิพยประกันภัย มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายต่างๆ กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้บนเส้นทางตามรอยพระราชา ต้นแบบแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กับโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10 ตามรอยเสด็จทางรถไฟครั้งแรกของในหลวง รัชกาลที่ 9 เยือนสมเด็จย่า พื้นที่เงาฝน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จังหวัดเพชรบุรี” พร้อมร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ลาภมี ผู้จัดการโครงการฯ ให้การต้อนรับ


     รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง โครงการ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” ว่า “ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำหนังสือโครงการตามรอยพระราชาที่คัดสรรแล้ว 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา ลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนั้น ยังเป็นการสำนึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านนำมาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น และตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"


     ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้คุณทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมฯ และประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงห่วงใยครูและนักเรียน เนื่องจากครูเป็นผู้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม พร้อมทั้งได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและเตือนย้ำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระองค์ทำไมถึงต้องทำเพื่อประชาชนของพระองค์มากมาย ผ่านโครงการอันเนื่องพระราชดำริฯ จำนวน 4,741 โครงการฯ และทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยโครงการนี้มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1) การกระตุ้นความคิด ผ่านการบรรยายต้นทุนชีวิต จิตอาสาพลังบวก คุณธรรมกับยุคดิจิตอล และความเป็นมาของหนังสือตามรอยพระราชา โดย รศ.นพ.สุริเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมฯ (บนรถไฟ)
2) กิจกรรมถอดบทเรียน สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล โดยวิทยากรอาสา จากศิษย์เก่า AFS (American Field Service)โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
3) เรียนรู้โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และทำกิจกรรม พับกลีบบัวถวายบัวหลวงสัตตบุษย์สมเด็จย่า ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และปลูกข้าวแบบโบราณ ปักกล้า ดำนา เป็นต้น

     โดยคณะครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสนใจ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีความประทับใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อันทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเดินหน้าสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอนาคตต่อไป


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
ภาพข่าว : มูลนิธิธรรมดี

 

S 23068742

   

     17 พฤศจิกายน 2563 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นำคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ประชุมรับฟังข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

      โดยมี ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป และที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และข้อเสนอต่อการพัฒนา องค์กรธุรกิจคุณธรรมในอนาคต และผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นองค์กรต้นแบบได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลคุณธรรมในองค์กรธุรกิจอื่นๆเพิ่มขึ้นและการกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมที่เป็นมาตรฐานของภาคธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายภาคธุรกิจ และดีใจที่ศูนย์คุณธรรมได้มีส่วนสำคัญจุดประกายให้ ภาคเอกชนขับเคลื่อนงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง และทางศูนย์คุณธรรม จะมีการจัดทำหลักสูตร อบรมองค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยเชิญ องค์กรธุรกิจต้นแบบมาเป็นวิทยากรอบรมเพื่อขยายผลองค์คุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 23068742

   

     18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม คณะกรรมการบริหาร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 8 (2/2563) ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

      โดยมี นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงกระบวนการสร้างองค์กรคนดี และเยี่ยมชมหอมนุยธรรม : Humanixed Hall : Business with Ethaics Learning Center แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม ได้เล่าถึงประวัติของบริษัท รวมถึงการนำวิกฤตขององค์กร มาสร้างเป็นโอกาส มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในบริษัท องค์กรที่ล่มสลายส่วนใหญ่ เพราะไร้คุณธรรม และไม่พัฒนา ส่วนบริษัทที่ประสบความสำเร็จ คือบริษัทที่มีคุณธรรม และต้องมีการพัฒนา จนก่อเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทไลอ้อนฯที่เดินหน้าสร้าง “องค์กรคนดี” เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร คือยกย่องคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และมีการกำหนดกรอบจริยธรรม 4 ข้อ 1) ไม่ผิดต่อกฏหมาย 2) ไม่ผิตต่อกฏบริษัท 3) ไม่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 4) ไม่เสียใจภายหลัง และมีความเชื่อว่า การสร้างคนดีให้เก่ง ทำได้ไม่ยาก เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสุข

      นายวีระ โรจนพจนรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ได้มาเรียนรู้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มี่ค่า และเรียนรู้เพื่อได้เรียนรู้ที่ดี ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่ชั่วเวลาข้ามคืน แต่เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมานาน ถือว่า เป็นองค์กรต้นแบบที่โดดเด่น และอยากจะขอความร่วมมือที่จะนำไปเป็นต้นแบบต่อไปในอนาตต


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 23068742

   

13 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ช่วงเช้า) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นหารือแนวทางการยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 บนหลักการจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่2 และถอดบทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการหารือบทบาทและแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม

(ช่วงบ่าย) นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 8 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงาน การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนในทุกภาคส่วน โดยการจัดทำแผนฯ นั้น จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับ “คุณธรรม” ภายใต้การกำหนดตัวชี้วัดขององค์กรและจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีวิชาการ (ช่วงเช้า) และแกนนำเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย (ช่วงบ่าย) ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 30 คน

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 23068742

   

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ เสริมหนุนเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิชาการ อาทิ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 และการถอดบทเรียนกรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน

      ทั้งนี้ 5 สถาบันอุดมศึกษาต่างยินดีสนับสนุนในฐานะภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ โดยพร้อมร่วมสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่หนุนเสริมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ การติดตามประเมินผล การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม และยินดีร่วมรณรงค์ส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้ชาวเชียงรายมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น โดยมีแผนนำผลงานมาโชว์ แชร์ ช่วย เชื่อมร้อยความดี พร้อมประกาศ ยกย่องเชิดชูมอบเกียรติบัตรให้องค์กร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบในงานตลาดนัดคุณธรรม ปี 2564 ต่อไป


ข่าว จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

S 23068742

   

     9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร ขันติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้ประเด็นหารือแนวทางการยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 บนหลักการจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่2 และถอดบทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงหารือบทบาทและแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และช่วงบ่ายเป็นการประชุม

     หารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 9 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงาน การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 23068742

   

     6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

     (ช่วงเช้า) นายธีทัต พิมพา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ประเด็นหารือแนวทางการยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 บนหลักการจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่2 และถอดบทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการหารือบทบาทและแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการศึกษาเข้าร่วม 7 หน่วยงาน จำนวนกว่า 30 คน

     (ช่วงบ่าย) นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 6 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงาน การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้รับความสนใจจาก 6 เครือข่ายทางสังคม 11 หน่วยงาน จำนวนกว่า 32 คน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 23068742

   

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่การเรียนรู้ในเครือข่าย และเสริมศักยภาพเครือข่ายโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการสร้างกลไกคณะทำงานที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะสามารถสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมได้ภายในเดือนเมษายน 2564

สำหรับการลงพื้นที่ฯ ครั้งนี้มีผู้แทนเครือข่ายจาก 3 เครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกว่า 90 คน ประกอบด้วย

1. เครือข่ายภาครัฐ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน)

2.เครือข่ายภาคการศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน)

และ 3.เครือข่ายภาคชุมชน (ชุมชนคุณธรรมวัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จำนวน 30 คน)


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

S 23068742

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ในงาน “กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์” ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G จัดโดยเมืองสุขสยาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย, โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนจังหวัดเชียงราย นายยงจิรายุ อุปเสน ได้เป็นวิทยากรในเวที และกล่าวชื่นชมเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในชีวิตวิถีใหม่ ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต้องจับมือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงชาติพันธุ์และสุขภาพ การเสวนา มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตลอดจนเสื้อผ้าหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ เครื่องเงินแท้จากคุ้มเงิน 925 และเครื่องดนตรีขับซอล้านนา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากคณะแม่ครูจำปา แสนพรม เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมทางเหนือ และกิจกรรมสาธิตมรดกภูมิปัญญาการนวดแบบล้านนา จากโฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา อาทิ ย่ำขาง ตอกเส้น เช็ดใบไม้ แหกเขาควาย นวดเอาม่าน เป็นต้น

       การร่วมกิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายคุณธรรม โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและก้าวพลาด ได้เกิดพลังใจในการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ผ่านหลักคิดให้กำลังใจ ให้อภัย ยอมรับ และมอบโอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี และทำให้ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมร่วมกันต่อไป

 

 


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายถาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ