A- A A+

เมนู

News14052020 2 

 

              วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้จัดแถลงข่าวโครงการ รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid – 19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทยและนำเสนอผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางการรับมือสถานการณ์สังคม รวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการสะท้อนความรู้สึกผ่านการทำมิวสิคประกอบบทเพลง ในโครงการ“ให้รัก…พาเราไป”

โดยมีเนื้อหาหลัก ๒ เรื่อง คือ


     ๑. แถลงผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์ โควิด19
จากการเกิดสถานการณ์วิกฤต โควิด19 ระบาดในช่วงแรกนั้น การสำรวจทางแบบสอบถามจากข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน จำนวน 3,282 คน พบว่า มีประชาชนมีความเครียดมากถึง 57.43% โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทฯ แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันนี้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดของประชาชนนั้นได้เริ่มลดระดับต่ำลง จากสถานการณ์ช่วงแรก ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ยังอยู่ในภาวะความเครียดอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษและหากมีผู้ใดพบเห็นผู้ใดที่มีภาวะความเครียด สามารถแจ้งร้องขอการช่วยเหลือผ่านสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้
โดยแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการร่วมมือกันของกรมพัฒนาสังคมฯ กรมสุขภาพจิต ที่ได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตใจ และสายด่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกการช่วยเหลือกันโดยศูนย์คุณธรรมฯพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเป็นมิตรกับประชาชนมากขึ้น และแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ ยังได้จัดทำขึ้นหลายภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียและกำลังดำเนินการจัดทำภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงแบบประเมินนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น และในวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงได้มีการได้มีการจัดโครงการสื่อสารรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ติดตามข่าวสารข้อมูลของศูนย์คุณธรรมฯอันเป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเปลี่ยนพลังความทุกข์เป็นพลังบวกผ่านการให้กำลังใจกันในสังคม


     ๒. เปิดตัวโครงการ ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง “ให้รัก...พาเราไป”
โดยสุรักษ์ สุขเสวี ผู้ประพันธ์และผู้บริหารค่าย บางรัก เรคคอร์ด ได้มอบบทเพลง “รักพาเราไป” ให้กับศูนย์คุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในกิจจกรรมการประกวดในโครงการนี้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเปลี่ยนความทุกข์ ความกังวัลให้กลายเป็นพลังแห่งความรัก การแบ่งปันน้ำใจที่มีให้ซึ่งกันและกันและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดความตึงเครียด
ซึ่งการประกวดฯนี้ จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน นี้
โดยมีกติกาเงื่อนไข ดังนี้
รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ไม่จำกัด การศึกษา เพศ หรือวัย (∙ตามกติกาที่กำหนด)
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
โดยจัดให้มีเงินรางวัลสำหรับผลงานของผู้ที่มียอดไลท์และยอดแชร์มากที่สุด ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รวมทั้งผลงานจะได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น TV5 HD1 Online และทางสื่อช่องทางอื่นๆ
ที่ทางโครงการกำหนด ประกาศผลผู้ชนะในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางเพจของศูนย์คุณธรรมและTV5HD1


 

เขียนข่าว: กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

ถ่ายภาพ: นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

 

005 

 

         วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะของการจัดการความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งขยายผลไปสู่เครือข่าย

         การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 15 คน จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการจัดการความรู้กับคุณสุรีพันธุ์ เสนานุช วิทยากรด้านการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน

         กระบวนการอบรมในครั้งนี้มี เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน การยกกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ การทดลองฝึกปฏิบัติ ประเด็นสำคัญของการอบรม ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงาน การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ทักษะในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

         หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่เป้าหมายที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อเลือกสรรความรู้ที่มีคุณค่ามาใช้ประโยชน์ เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่เมื่อติดถูกแล้วกระบวนการต่อไปจะชัดเจน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดีต้องสกัดความรู้มาจากประสบการณ์ ทั้งจากเรื่องที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงปรับปรุงพัฒนางาน ด้วยเหตุนี้การจัดการความรู้จึงเป็นการจัดระบบการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

         ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทดลองออกแบบกระบวนการจัดการความรู้จากเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยประเด็นที่แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ ได้แก่ บุคลากรปลอดภัยจากโควิด 19 ผู้สอนมีความพร้อมในการสอนอออนไลน์ ความสามารถคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในสถานศึกษา การให้บุคลากรหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

         ช่วงท้าย วิทยากรได้เน้นย้ำถึงงานจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือสำเร็จรูป แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจำแนกแยกแยะหาความรู้ที่มีคุณค่าตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และคาดหวังว่ากระบวนการนี้จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานบนฐานของความรู้

         หลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (KM for Social Change)” ศูนย์คุณธรรมดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย และรุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สำหรับการดำเนินการในช่วงต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าอบรม ทางศูนย์คุณธรรมจึงขอยกเลิกการจัดอบรม และจะมีการปรับรูปแบบเผยแพร่ความรู้ในส่วนนี้ต่อไป ซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

005 

 

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 8 เครือข่ายทางสังคม ในการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม” และเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การยกร่างกำหนดการ รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและด้านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/สนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม นี้

          ทั้งนี้ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่ายทางสังคม ซึ่งการประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผน/ระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายทางสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้าน นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมเปรียบเสมือนการต่อเครือข่ายจิ๊กซอและการดำเนินการแบบขั้นบันได เพื่อให้เกิดภาพรวมความดีที่สามารถมองเห็นได้ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และนำไปสู่การเป็น “เมืองคนดี” บนหลักการจัดทำแผนเพื่อค้นหาอัตลักษณ์สำคัญผนวกกับการเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่ายทางสังคมเข้มร่วม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคใต้) ปี 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ/หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง ภายใต้กระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อมุ่งเน้นสู่การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า การขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกจังหวัด โดยมีการจัดประชุมมาทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้มิติวัฒนธรรมจากวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมสู่ระดับพื้นที่ และขยายผลสู่การเป็น “สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้าน นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมคือ “อยากเห็นสังคมอยู่ดีมีสุข” ฉะนั้น นอกเหนือจากเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังมี 5 จังหวัดใกล้เคียง ที่พร้อมจะหลอมรวมและขับเคลื่อนสังคม/จังหวัดคุณธรรม เพื่อเป็นการ “สร้างคน สร้างความดีให้เต็มพื้นที่” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวนกว่า 120 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยตาปี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีกำหนดระยะในการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้แก่นการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและภายใต้หลัก “เมืองคนดี” โดยพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้หลักวิถีวัฒนธรรม ความดี ความโดดเด่นของภาคใต้ ร่วมถึงการแสดงความร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต บนหลักการมองภาพรวมของชุมชน อำเภอ จังหวัด และนำไปสู่ประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วย “คุณธรรม”


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 


          วันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม โดยคุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ ประมาณ 60 คนเข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

          โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโครงการที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่สภาเทคนิคการแพทย์ มีปณิธานให้คณะเทคนิคการแพทย์ในแต่ละสถานศึกษามุ่งเน้นผลิต "นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงาน สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 1 คณะทำงานโดยคณะอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมทบทวนข้อปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นบัณฑิตคุณธรรม เกิดผลลัพธ์เป็นข้อตกลง ภายใต้ 3 โครงการย่อยประกอบด้วย 1) โครงการน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เข้าเรียนตรงเวลา) 2) โครงการไปด้วยกันไปได้ไกล (เพื่อนช่วยติวเพื่อน) และ 3) โครงการการแต่งกาย (แต่งกายถูกระเบียบ) และสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 2 คณะทำงานโดยคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมระดมสมองสู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ขึ้น เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงาน โดยศูนย์คุณธรรมได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติม เช่น เพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อโชว์ แชร์ เชื่อมผลงานในรูปแบบตลาดนัดความดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลต้นแบบมาสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ตรงแก่บุคลากร รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมยกย่อง ชื่นชมหรือจัดประกวดบุคคลต้นแบบของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม ยินดีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี 6 เครือข่าย จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “อุดรธานีจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน และเพื่อเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี บนพื้นฐานการกำหนดประเด็นหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี การกำหนดร่างการจัดงาน รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/การสนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม นี้

          ทั้งนี้ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม แต่เมื่อมีการเริ่มปฏิบัติแล้ว “งานคุณธรรม” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานีนั้น มีการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย โดยมีการจัดการประชุมมาทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งผลจากการประชุมนำมายกร่างแผนงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และขยายผลสู่แผนการขับเคลื่อน “อุดรธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้านนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 - 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี เน้นการส่งเสริมคุณธรรมในเรื่อง “วินัยและจิตอาสา” โดยมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับชุมชน อำเภอ และองค์กรคุณธรรม ภายใต้การดำเนินวิถีชีวิตและการต่อยอด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของคำว่า “คุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมจำนวนกว่า 76 หน่วยงาน 120 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายส่วนราชการ เครือข่ายอำเภอ เครือข่ายสาธารณะสุข เครือข่ายสื่อ เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายธุรกิจ จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 13 เครือข่ายทางสังคม ในการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” และเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้การยกร่างกำหนดการ รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและด้านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/สนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม

          ทั้งนี้ นางจิตรา สินธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกร่างแผนการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม การกำหนดเป้าหมายร่วม การพิจารณาร่างคณะทำงาน 13 เครือข่าย รูปแบบ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ​ซึ่งมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนนี้

          ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก แต่ถ้ามองในส่วนลึกลงไปในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ “คุณธรรม” คุณธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเรื่องคุณธรรมจำเป็นต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และนำไปสู่การขับเคลื่อน “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมจำนวนกว่า 72 หน่วยงาน 108 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

       วันที่ 10 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทำ และปัญหาที่อยากแก้ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 

     การอบรมสัมมนาครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้ เพื่อนำไปสู่แผนงานการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สำหรับกิจกรรมวันแรกเริ่มต้นจากการปาถกฐาพิเศษภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การบรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทยผ่านกลไกเครือข่ายทางสังคม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมวันที่สองเริ่มต้นจากการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ ถอดแนวคิด เรียนรู้วิสัยทัศน์จากผู้บริหารองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (Key to success & Key to Failure) โดย นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และกิจกรรมออกแบบ แผนงานโครงการ/กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา ประธานในพิธี นำกล่าวให้คำมั่นแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน กนอ. สู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยแนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศสืบไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ. ให้ความสนใจจำนวนกว่า 110 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 5–6 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ณ ห้องประชุม Vista Ballroom 2 โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะของการจัดการความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งขยายผลไปสู่เครือข่าย

          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 29 คน จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม รวม 18 องค์กร โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการจัดการความรู้กับคุณสุรีพันธุ์ เสนานุช วิทยากรด้านการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน

          กระบวนการอบรมในครั้งนี้มี ประกอบไปด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน การยกกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ  การทดลองฝึกปฏิบัติ โดยกระบวนการจัดการความรู้มี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงองค์ความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้

          หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่เป้าหมายที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อเลือกสรรความรู้ที่มีคุณค่ามาใช้ประโยชน์ เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่เมื่อติดถูกแล้วกระบวนการต่อไปจะชัดเจน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดีต้องสกัดความรู้มาจากประสบการณ์ ทั้งจากเรื่องที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

          ภายในงานครั้งนี้ คุณจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนถึงความพร้อมในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่จังหวัดคุณธรรม ด้วยกลไกทั้งในระดับนโยบายที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และระดับปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน

          หลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (KM for Social Change)” ศูนย์คุณธรรมกำหนดจัดอีก 4 ครั้ง ที่พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: เปรมกมล สมใจ/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย