A- A A+

เมนู

IMG 8362

 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” โดยในรูปแบบสาระบันเทิง เสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี ผ่านการถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ของบุคคล หน่วยงาน องค์กรและพื้นที่ต้นแบบด้านคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของสังคมไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้
1. เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุกช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น2. เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความสำเร็จด้านการส่งเสริมคุณธรรมของพื้นที่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง
3. เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

โดยมีบาทความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนข้อประเด็น เนื้อหา องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม ในบทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและผลิตองค์ความรู้ด้านคุณธรรมมาโดยตลอด โดยหลักๆ มีแผนที่จะนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงมาเผยแพร่ และใช้เป็นพื้นที่ในการเชิญชวนให้ประชาชนที่รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณธรรม ตามบริบทของสังคมไทยได้ โดยมีแผนการนำเสนอเนื้อหาดังนี้
1. กรณีตัวอย่างบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ที่ขับเคลื่อนคุณธรรมจนประสบผล สำเร็จเป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสื่อมวลชน ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งมีอยู่แล้วมากกว่า 100 กรณี
2. ชุดเครื่องมือ องค์ความรู้ ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมแต่ละมิติ เช่น การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม ธรรมนูญความสุขชุมชน เป็นต้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ
4. บทเรียนความสำเร็จจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่ (ระดับจังหวัดและระดับชาติ)
5. นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งเป็นแบบหนังสือและรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ แอปพลิเคชั่น Moral Touch เครื่องมือวัดความสุขในการทำงาน HMI เป็นต้น
6. สื่อ/ภาพยนต์/คลิปส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย และสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 อีกว่า 30 ผลงาน
7. การชื่นชมและประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านคุณธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นการทำความดีให้กับสังคมเพิ่มขึ้น
8. การวิเคราะห์ เกาะติดสถานการณ์คุณธรรมเร่งด่วนทางสังคม เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในมิติต่าง ๆ
9. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุนชีวิต และอื่น ๆ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จะสนับสนุนสถานที่บันทึกรายการรวมถึงบุคลากรด้านการผลิตรายการ และช่องทางการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ทางช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” เป็นรายการวาไรตี้สอดแทรกการให้ความรู้ มุมมอง แนวคิดประสบการณ์ ของบุคคล องค์กรและพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งจะเป็นกรณีตัวอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัย ความตอนละ 25 นาที ผลิตและออก อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สัปดาห์ละ 1 ตอน ตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 นาฬิกา เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 

D3841199 2669 4E4B BFA2 94DE504B016A L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการตามรอยพระราชา โดยได้นำคณะผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ร่วมกิจกรรม  CEO ทริป  “Sustainability c Moral สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา จากนภาผ่านภูผา สู่มหานที อ่าวคุ้งกระเบน” ณ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษยายน 2564  ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและผลักดันสู่การประยุกต์ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร และรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของภาคธุรกิจ

 
โครงการตามรอยพระราชาครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Sustainability c Moral สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา จากนภาผ่านภูผา สู่มหานที อ่าวคุ้งกระเบน” จังหวัดจันทบุรี ที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา  โดยเชิญผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ บริษัท มิตซูบิซิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด และผู้บริหารจากองค์กรอื่นๆ รวมกว่า 15 องค์กรร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของแหล่งเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักคิดของปรัชญาความพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมคำสอนของพ่อ การเข้าถึง เข้าใจ และการพัฒนา มุ่งสู่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- การลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ศาสตร์พระราชากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ สัตว์ป่า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำงานโดยใช้หลัก “บวร” ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรและการประมงที่มั่นคง รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งทะเลให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  อีกทั้งได้ร่วมกันปล่อยปูทะเล คืนสู่ธรรมชาติ 
- กิจกรรมถอดบทเรียน สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล โดยวิทยากรอาสา จากศิษย์เก่า AFS (American Field Service) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ผ่านการเรียนรู้แบบ Storytelling และการสรุปบทเรียนร่วมกัน
 
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “New moral with New normal” กล่าวว่า การจัดกิจกรรม CEO ทริป ครั้งนี้ เพื่อคณะผู้บริหาร องค์กรต่างๆ ที่สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรธุรกิจ และเข้าถึงคุณธรรม 4.0 ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สามารถกำหนดแนวทางและเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรธุรกิจคุณธรรม และเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการลงมือทำตามรอยพระราชา การถอดรหัสความพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรในองค์กรธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
    
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานมูลนิธิธรรมดี  กล่าวต่อว่า ได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดยที่ผ่านมาเป็นการเปิดโอกาสให้ความรู้กับคณะครู-อาจารย์ สถาบันศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียนทุกระดับ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจาก 175 สถาบันการศึกษา 32 หน่วยงาน ทั่วประเทศ และขยายผลต่อเนื่องมายังภาคกลุ่มองค์กรภาคเอกชน นับเป็นครั้งแรกที่นำคณะผู้บริหารที่เป็นแม่ทัพขององค์กร มาร่วมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์พระราชาซึ่งสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal UN SDGs ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา ไว้ 17 ข้อ เพื่อมุ่งหวังช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน สันติสุข เป็นต้น  เป้าหมายคาดว่าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 ดังนั้น ทางโครงการตามรอยพระราชาจึงมุ่งหวังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารได้นำไปต่อยอดให้กับองค์กรเพื่อพัฒนาตามหลักนโยบาย SDGs  ให้ยั่งยืนต่อไปในสังคม
 
 
เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 

 

 

S 21307403

 

       วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร


       การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถนำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กร โดยมีอาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมหลักของทั้งสองวันประกอบไปด้วยการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม และการกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมในองค์กร ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำค่านิยมของ ก.ล.ต. ที่ว่า “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง” มาประยุกต์กับการกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมว่า “องค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใสและการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน”

       หลังจากนั้นเป็นการกำหนดพันธกิจด้านคุณธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 1. พัฒนาบุคคลากรให้เป็นต้นแบบความโปร่งใส และเป็นผู้รู้รอบ 2. พัฒนากลไกส่งต่อความรู้การพัฒนาตลาดทุน สร้างกลไกการปิดช่องทุจริต 3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา กำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรโดยเน้น 4 ประเด็น คือ 1. ซื่อตรง 2. เสมอภาค 3. รู้รอบและแบ่งปัน 4. เปิดใจ รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เช่น การยกย่องเชิดชูคนดีในองค์กร การอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการลงทุน เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอกับคนในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็น 1 ใน 5 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

 

S 21307403

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วม "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ได้มีพิธีการทางศาสนาและการทำบุญตักบารตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อสถาบันศาสนา


เขียนข่าวและภาพข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

 

 

 

S 29392915

ศูนย์คุณธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานอัยการสูงสุด เดินหน้าสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานอัยการสูงสุด เดินหน้าสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน

วันที่ 2 เมษายน 2564 #ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิบการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเปิดงานโครงการวิจัยและร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน” ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม แนะนำทิศทางการขับเคลื่อน #ครอบครัวพลังบวกไร้ความรุนแรง พร้อมรับฟังภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง Family against Violence in Dyfunctional Family


 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 32800801

 

       วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับบุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Victor 1 Victor Club @ FYI Center กรุงเทพมหานคร


       การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและอธิบายงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร หลังจากนั้น อาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนคุณสมบัติที่ดีของตนเองที่ทำให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ และนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรที่บุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทยประเมินตนเองก่อนวันอบรม และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและแผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติด้านคุณธรรมขององค์กรได้ รวมถึงสามารถกำหนดเป้าหมายและพันธกิจด้านคุณธรรมขององค์กรร่วมกัน โดยประเด็นที่ดำเนินการภายในองค์กรเน้นเรื่องการส่งเสริมความสุจริตที่ออกมาในรูปแบบกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และออกแบบระบบงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนรอบข้างในประเด็นจิตอาสา อาทิ การลงชุมชนไปส่งเสริมกีฬาในชุมชน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล


       การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป

 


เขียนข่าว : นางสาวลักษิกา เงาะเศษ นักวิชาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการ

 

S 32800801

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรทิพย์ จิตรภักดี ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนบทเรียนคลังสมองภาคประชาชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การขับเคลื่อนคลังสมองภาคประชาชน เกิดขึ้นจาก “การให้” การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ภายใต้การขับเคลื่อน “นอกกรอบควบคู่กับหลักของศาสนา” จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคน 13 คน ที่รวมกลุ่มจากต่างอาชีพ ต่างสาขาของภาคประชาชน จนเกิดการขับเคลื่อนงานร่วมกับโรงพยาบาลหลังสวน เพื่อร่วมแก้ปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนเชิงบวก สร้างความเป็นเจ้าของร่วมของคนในพื้นที่ โดยใช้หลัก “คนสุขภาพดีดูแลคนป่วย คนรวยดูแลคนจน” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจนกลายเป็นรายได้ในการพัฒนาโรงพยาบาล และต่อยอดสู่ “ความยั่งยืน” ในอนาคต

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน และนายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเปรียบเสมือนรังผึ้ง ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม รวบรวมเรื่องราวของคุณธรรมความดี จนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยคำว่า “คุณธรรม” นั้น คือ พฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็น “พฤตินิสัยที่ดี” โดยได้รับความสนใจจาก โรงพยาบาลหลังสวน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 S 19775548

 

       วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ณ ห้องสมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

       บันทึกข้อตกลง (MOU) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ในระยะเวลา 3 ปี โดยศูนย์คุณธรรม มีขอบเขตความร่วมมือ คือ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด สนับสนุนและเผยแพร่งานด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรมและค่านิยมด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนต่อการพัฒนาคุณธรรมเชิงพฤติกรรมในสถาบันครอบครัว ผ่านหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึงประสานความร่วมมือ จัดสรรบุคลากรเพื่อประสานและดำเนินงาน และสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า คุณธรรมไม่ใช่เรื่องนามธรรม แต่เป็นพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นพฤตินิสัยที่ดี โดยศูนย์คุณธรรมดำเนินการขับเคลื่อนพลังบวก ภายใต้หลักการโชว์ แชร์ เชื่อม จนกลายเป็นการทำงานร่วมของภาคีสัมพันธ์ ซึ่งพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางในการส่งสัญญาณสู่ประเทศ บนจุดยืนครอบครัวเข็มแข็ง จนเกิดการพัฒนากระบวนการ “สร้างคน สร้างชาติ” และขยายผลสู่ “สังคมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

 S 19775548

 

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานสมัชาคุณธรรมฯ เข้าร่วมการอบรมฯ จัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยการอบรมฯ ได้มุ่งเน้น ให้ผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนราชการและองค์การมหาชน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด และบรรลุเป้าหมายตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
- การวิเคราะห์กระบวนการงานขององค์กรและความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกระบวนงาน
- การจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง
- การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล
- การหารือแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลและ Metadata
- ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการติดตั้ง CKAN ตามบริบทหน่วนงาน และการติดตั้ง CKAN
- สาธิตการนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Matadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD Catalog)

ทั้งนี้ ชุดข้อมูลหลักของศูนย์คุณธรรมฯ ที่เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) จะเป็นภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งได้แก่ การดำเนินงานสมัชขาคุณธรรม และ การส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม โดยข้อมูลต่างๆ จากการฝึกอบรมฯ จะนำไปปรึกษาและหารือเพื่อวางเเผนการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์คุณธรรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ได้ในอนาคตต่อไป


 

เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ
ภาพข่าว : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

WS1 PTG22 23mar21 210324 0

 

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ Trophy Room ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรวม 40 คน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและให้ภาพงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

หลังจากนั้น อาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนตนเอง สิ่งที่ตนเองทำได้ดี ความคาดหวังจากการมาร่วมงานฝึกอบรมครั้งนี้ และมีการนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรที่ทางศูนย์คุณธรรมให้บุคลากรของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประเมินตนเองก่อนวันอบรม และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม และแผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น โดยสามารถนำวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ ‘อยู่ดีมีสุข’ ในทุกด้านของช่วงชีวิต” มาเชื่อมโยงกับประเด็นคุณธรรม และกำหนดเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร “พีทีจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรด้วยการอบรมบุคลากรของพีทีจีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดย (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมนี้มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่องค์กรได้วิเคราะห์แล้วว่าคนในองค์กรมีทุนความดีด้านจิตอาสาอยู่มาก ซึ่งจะทำให้เป็นจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นถ้าเพิ่มความรู้เรื่องนี้กับบุคลากร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวลักษิกา เงาะเศษ นักวิชาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการ