A- A A+

เมนู

หลกสตรสอ 180917 0016

               วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS ) มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

01

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม พร้อมชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน

S 6184989

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าหารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

2

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๑๐๕ องค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้ดำเนินการประชุมภาคีสมัชชาคุณธรรมเพื่อรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


S 38994941

 
วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  มีการแถลงข่าว “โครงการประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ”  ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 

head

 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร นายบุญญานนท์ ศรีโท วิชาการส่งเสริมคุณธรรม และนายจักกาชัย ทองเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ

g3

1 สิงหาคม 2561

   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคอีสาน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี่ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.อธิปไตยโพแตง ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายณัฐคม จิตติรัตน์

g2

18 ก.ค. 2561 
   นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา รุ่น 2 โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ช.)  ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท 

g1 1

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้นำ 3 ศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ 3 ศาสนา และผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเรียนรู้ด้านศาสนถาน