A- A A+

เมนู


 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 

  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่ย และ ว่าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “มองไปข้างหน้า...การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ชวนผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สพฐ. เอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลกสตรสอ 180917 0016

               วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS ) มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

01

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม พร้อมชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน

S 6184989

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าหารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

2

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๑๐๕ องค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้ดำเนินการประชุมภาคีสมัชชาคุณธรรมเพื่อรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


S 38994941

 
วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  มีการแถลงข่าว “โครงการประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ”  ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 

head

 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร นายบุญญานนท์ ศรีโท วิชาการส่งเสริมคุณธรรม และนายจักกาชัย ทองเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ

g3

1 สิงหาคม 2561

   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคอีสาน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี่ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.อธิปไตยโพแตง ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายณัฐคม จิตติรัตน์

g2

18 ก.ค. 2561 
   นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา รุ่น 2 โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ช.)  ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท 

g1 1

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้นำ 3 ศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ 3 ศาสนา และผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเรียนรู้ด้านศาสนถาน