A- A A+

เมนู

S 11378690

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม Co Brand ร่วมสร้างวินัยข้าราชการของศูนย์คุณธรรม ในงานข้าราชการจิตสาธารณะกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

สมัชชาใต้ ๑๘๑๑๐๒ 0003

 

          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

30 10 2561 Head

 

                          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร และจนท.ศคธ. เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเกษม นำเรียนบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม เพื่อขอคำแนะนำจากท่านองคมนตรี ที่ทำเนียบองคมนตรี

271061 01

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนิทานเพื่อนรัก ครั้งที่ 17 เรื่อง “เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 (Book Expo Thailand & Book Festival for Young People 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

27281061 04

 

                          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังการ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นมนุษย์ในจิตใจผู้เรียน ในเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม"

261018 01

 

                           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมให้ความเห็น แนวทางการสังเคราะห์ชุดองค์ความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชน ณ พนาศรม รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม

ข่าว 18 ตค 61 สมัชชา 181024 0004

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

08081800

               วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรม

IMG 6882

      รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าศูนย์คุณธรรม สนับสนุนโครงการและนโยบายของนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเฟ้นหาแพทย์ ที่มีอุดมการณ์ และอยู่ในดวงใจของประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้สะท้อนมาตามพื้นที่แต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด

IMG 8528

   รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย Thailand Super Camp “ไทยแลนด์ ซูปเปอร์ แคมป์” ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์สร้างมายด์เซ็ทเด็กไทย 5.0 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)