A- A A+

เมนู

 IMG 9699

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่คุณธรรมฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม “อำเภอบ้านนาเดิม” โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในอำเภอบ้านนาเดิม ให้การต้อนรับและได้ร่วมกันนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรในพื้นที่ โดยคณะฯ ได้ร่วมพูดคุย เสริมพลัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา และให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในอนาคต

นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนอำเภอบ้านนาเดิม เป็นอำเภอคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้นำองค์กรในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ “บ้านนาเดิมพอเพียง มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม นำจิตอาสา” เป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอำเภอเพื่อมุ่งสู่การเป็นอำเภอคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ถ้าอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระบบได้ ประเทศไทยจะมีรากฐานคุณธรรมที่เข้มแข็ง ความดีจะเกิดขึ้นในทุกองค์กรของพื้นที่ คนในชุมชนจะมีความสุข และสังคมไทยจะเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน


ข่าวและภาพข่าว :
นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

20201222 131537

 

       22 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ร่วมจัดกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรในงานสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยกรมอนามัย ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมคือบุคคลากรจากศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ศูนย์ รวม 40 คนประกอบไปด้วยศูนย์อนามัยที่ 4 (สระบุรี) ศูนย์อนามัยที่ 5 (นครราชสีมา) ศูนย์อนามัยที่ 6 (ขอนแก่น) ศูนย์อนามัยที่ 7 (อุบลราชธานี) และศูนย์อนามัยที่ 8 (อุดรธานี)

       กระบวนการเริ่มจากการบรรยาย “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร”โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นการให้ภาพของร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น
หลังจากนั้นเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำหนดเป้าหมาย/พันธกิจ มาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรและแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร” โดย อาจารย์ณัช มัศโอดี กระบวนกรที่ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยกระบวนการเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นไปตามหัวใจของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ 1. ปลูกพลังบวก เน้นการนำเรื่องดีหรือต้นทุนความดีที่มีอยู่แล้วมาเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาองค์กร 2. มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 3. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆ ให้ประสบความสำเร็จแล้วจึงขยายผล

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกระบวนการ คือ ศูนย์อนามัยที่เข้าร่วมสามารถกำหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งมีแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกรมอนามัยในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

      ทั้งนี้กรมอนามัยและศูนย์คุณธรรมเป็นภาคีร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมีแผนการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจุดเริ่มดังกล่าวนำมาสู่การร่วมกับศูนย์คุณธรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้


ถ่ายภาพและเขียนข่าว
นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

 

 

 

 

S 12926988

 

ศูนย์คุณธรรม ชูโมเดลองค์กรคุณธรรม ร่วมส่งเสริมกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงคุณธรรม

วันที่ 23 ธ.ค.2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1ฯ" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีบุคลากรจากองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ รร.รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ


ถ่ายภาพและเขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

IMG 9070

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็ก และเยาวชน ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การประชุมฯ เพื่อเป็นการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกำหนดกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไข ตัวชี้วัด และรูปธรรมความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้กำลังใจภาคีเครือข่ายฯ และ รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคม 86 หน่วยงาน จำนวนกว่า 134 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

AFE4ED9D 2FB0 4792 A10C C27F74D6E173 L0 001

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ประธานในพิธี, รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ Icon Cineconic ชั้น 6 ICONSIAM กรุงเทพฯ

โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน คือ การสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ จนเกิดเป็นเครือข่ายองค์กรด้านคุณธรรม สร้างความตระหนัก บทบาท และความรับผิดชอบ เป็นแหล่งสร้างคนดี สังคมดี มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรม มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  510 องค์กร ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการ ได้นำไปสู่การค้นพบต้นแบบที่ดีงามขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน ที่เป็นองค์กรที่ยืนหยัดใน มิติด้านคุณธรรม 3 ประการ คือ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตามหลักเกณฑ์ระดับการพัฒนาเทียบเท่าในขั้นระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นำมาสู่การ มอบรางวัล 50 องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า คำว่า “องค์กรคุณธรรม”  สำหรับภาคเอกชน นับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายและสำคัญต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการส่งเสริมต่อเนื่องในระยะต่อไป กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเพิ่มและหลากหลายมากขึ้นไปด้วย และจะเป็นพลังดึงดูดให้ภาคเอกชนด้วยกัน รวมถึงภาครัฐบาล เข้ามาสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้น  ขณะนี้รัฐบาลก็ได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564  ทำให้เกิดกลไกสำคัญ   เชิงโครงสร้างหลายระดับเกิดขึ้น เป็นโอกาสของสังคมไทย ที่คนไทยทุกภาคส่วน จะได้ออกมาร่วมกันปกป้อง รักษาประเทศของเรา ให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข บนฐานของคุณธรรมความดี  ขอให้เวทีนี้ เป็นเวทีที่จะส่งต่อความดีงามที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำมา ไปสู่สังคมไทย ให้นำไปส่งเสริมและขับเคลื่อนการเป็นธุรกิจคู่คุณธรรม ให้ยั่งยืนสืบไป

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชน นับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  และอยากให้ขยายผลความดีนี้ออกไปยังภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ  ให้เห็นความสำคัญกับการเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรม ใส่ใจการส่งเสริมคนดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีของพนักงาน และมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อความดีนั้นสู่คู่ค้า และชุมชน สังคมไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ผมเชื่อว่า หากเรามีธุรกิจคู่คุณธรรมกันมากๆขึ้น การเอารัดเอาเปรียบกัน การหลอกลวงกัน การทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะลดลงตามมา ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ บนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในระดับอาเซี่ยนและนานาชาติต่อไป


ผู้เขียน : นางสาวสาริณี ถูกจิตร

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ

 

 

IMG 8437

 

      วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ มีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ดร.กล้า สมตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานวิชาการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อกำหนดค่านิยมหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีทิศทาง และเน้นย้ำว่าหากคนในสังคมมีคุณธรรม ปัญหาสังคมจะลดลง งานคุณธรรมนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านร่วมกันทำงานคุณธรรมนี้ให้สำเร็จ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมกำลังดำเนินการตามแผนของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยขับเคลื่อนคุณธรรมผ่าน 6 แพล็ตฟอร์มเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา และเครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ซึ่งได้เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 3 ระดับ ได้แก่ 1) New comer กลุ่มใหม่ที่สนใจและไม่เคยอบรมมาก่อน 2) Re-Knowledge กลุ่มที่มีพื้นฐานแล้วและอยากนำความรู้ไปขับเคลื่อนจริงจัง 3) Coach กลุ่มที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการ World Café และการตอมเกสรพลังบวก
       ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2564 (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564-2569) พร้อมระดมแนวคิดการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย โดยมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการใหญ่ (Big Project) ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย strategic challenge ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทำงานคุณธรรมเชิงพื้นที่ (Area base) และการทำงานกับเด็กและเยาวชน (Population base) อาทิ โครงการ Social Credit ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก โครงการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัย โครงการจัดระเบียบพื้นที่คุณธรรมบนแพล็ตฟอร์มโลกดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยงบูรณาการแบบเสริมพลังบวก เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง

 


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ภาพโดย กรมการศาสนา

 

 

IMG 8437

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมเตรียมการฯ ดำเนินการภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในประเด็น “วินัยจราจร วินัยสิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกใส่ใจส่วนร่วมต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยการดำเนินกิจกรรมในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น อยากเห็นหน่วยงานภายนอกมาหนุนเสริมด้านใด เพื่อเป็นการก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินการค้นหาสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย ในกรอบประเด็น “มีวินัย ใส่ใจส่วนร่วม” เพื่อมุ่งสู่การเป็นพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน, เครือข่ายประชาสังคม, เครือข่ายองค์กรชุมชน, เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายเกษตร เข้าร่วม 66 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 21938179

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นหารือเกี่ยวกับรายงานผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ 1) และ (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุนเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 พร้อมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 13 เครือข่าย เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (ปีที่ 2) การประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการร่วมกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 13 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่จะสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน 195 คน จาก 143​ หน่วยงาน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

S 11714620

    

1 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เอไอเอส การถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ณ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ)

เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนคนมหาสวัสดิ์ หลังจากที่เริ่มมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2403 (158 ปีที่แล้ว) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำการสร้างศาลาเพื่อสาธารณะประโยชน์ริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ทุกระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นจำนวนทั้งหมด 7 ศาลา สำหรับศาลาหลังสุดท้ายตั้งอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ เรียกกันว่าศาลาดิน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านศาลาดิน” แต่ดั้งเดิมมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวปีละครั้ง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรยากจน ต้องขายที่ดินทำกิน ของตัวเอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1,009 ไร่ เมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล และจัดรูปที่ดิน  ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่ โดยให้เกษตรกรเข้าทำกินได้ในปี พ.ศ. 2520 พร้อมกับได้พระราชทานแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้คนภายในชุมชนบ้านศาลาดิน มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 40 คน
 


เขียนข่าว : จินดารัตน์ ทิพโรจน์

ภาพข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร

 

S 23068742

    

     วันที่ 25 พ.ย.2563 ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และนักวิชาการฯ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมาตรฐานด้านคุณธรรม ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารเพิร์ลแบ็งค็อก กรุงเทพฯ

     โดยครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาองค์กรตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และเรื่องการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปส่งเสริมในระบบการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตามแนวทางความร่วมมือที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป


ถ่ายภาพและเขียนข่าว: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม