A- A A+

เมนู

 News14052020 2

 

                              วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” พร้อมด้วยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 4” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

                               สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

                              ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ได้ให้แนวคิดการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม ปลุกพลังบวก ให้กำลังใจ และย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝันเป็นคนดีสู่สังคมได้ พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กร/บุคคลคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร โดยผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมพลังบวก เป็น “นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ” เพื่อเกื้อหนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณภาพให้กับสังคม ผ่านการสร้าง ปลูกฝัง พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

 


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท /กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 News14052020 2

 

                           วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายสังกัดรัฐสภา" และกิจกรรม "การให้คำปรึกษาเครือข่ายคุณธรรมภายในองค์กร" เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                           โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง "การประเมินตนเองสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม" ให้กับข้าราชการจากส่วนงานในสังกัดรัฐสภาประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ว่าการพัฒนาคุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเรา อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งต่อความดีไปสู่คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานและองค์กรต่อไป

 


 

เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                        วันที่ 25 มิถุนายน 2563  กรมอนามัย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม มาสร้างความรู้ ความเข้าใจ  แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 70 คน

                        เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอนามัย ทุกเขตพื้นที่ เกิดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรม ที่มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำการประเมินต้นทุนความดีและคุณธรรมขององค์กร  Work Shop เพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                            23 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                            ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการดำเนินงานภายใต้ค่านิยมองค์กรบนหลักความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตามวิถีชีวิตตนสมบูรณ์ การส่งเสริมคุณธรรมผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลความสำเร็จสู่ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศ

สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                    19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

                      ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการบริหารงานบนพื้นฐานการสร้างความสมดุลบนหลักของคุณธรรม “ความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ” ปัจจัยความสำเร็จ/ความดีงานที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงเป้าหมายในอนาคตขององค์กรในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน

                   สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                       วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนกว่า 30 คน

                      โดยศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมบรรยาย อภิปราย และจัดกิจกรรม ในแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กรคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยคุณธรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต


 

เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 News14052020 2

 

                           วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำกับจริยธรรมทางการบริหาร" แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

                           สำหรับสคร.เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีคุณธรรมเป้าหมายคือ "สามัคคี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย" อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยยินดีเป็นพันธมิตรกับศูนย์คุณธรรม ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

            

       วันที่ 12 มิถุนายน 2563  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบาย ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยเชิญวิทยากร จากศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  วิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมในองค์กร และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน

       สำหรับเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับทราบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ การประเมินต้นทุนคุณธรรมขององค์กร  ว่าองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมระดับใด  Work Shop ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไป


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

            วันที่ 8 มิถุนายน  2563  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรม รวมพลังคุณธรรม Moral Fight  Covid  ร่วมบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย  และครูเชาวลิต  สาดสมัย  ครูศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม  8 เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  ณ  ชุมชนวัดดาวดึงษาราม  และศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8

          โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค   ให้กับ ผู้สูงวัย  ผู้พิการ เด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กันในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ได้รับการสนับสนุน นมกล่อง  จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย น้ำดื่มจากบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  หน้ากากอนามัย  ซึ่งชุมชน ได้มีการจัดระบบการมอบสิ่งของ มีแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนมัย  เว้นระยะห่าง     

 


 

เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์  / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2


              วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมประชุมหารือผ่านระบบการประชุมออนไลน์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมใน 4 จังหวัดนำร่อง ปีงบประมาณ 2563
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า สถานการณ์โควิดนี้วัดหัวใจแห่งคุณธรรมในใจคน โดยมี 3 ส่วนที่ต้องประสานสอดคล้องกัน คือระบบบริหารจัดการ ระบบสาธารณสุข และหัวใจคุณธรรมในใจคน หากเราใช้คุณธรรมสู้โควิด (Moral Fight Covid) มีความรับผิดชอบ เคารพกฏกติกา ดำรงซึ่งคุณธรรม มีพฤตินิสัยที่ดีจะสามารถสู้โควิดได้อย่างแน่นอน และได้เชิญชวนให้ 4 จังหวัดนำร่อง ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดในรูปกองทัพจิตอาสาพลังบวก ผ่านโครงการรวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid – 19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป” กิจกรรมเปิดพื้นที่ ตลาดนัดคุณธรรมออนไลน์ “โชว์ แชร์ ช่วย เชื่อม” และกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวคุณธรรมความดี ในสถานการณ์โควิดของจังหวัดคุณธรรมนำร่อง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ย้ำว่า ขณะนี้เรากำลังมาร่วมทุกข์ร่วมสุขใช้หัวใจแห่งคุณธรรมฝ่าวิกฤติสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปพร้อมกัน โดยจะทำให้งานคุณธรรมนี้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ และร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จด้วยกัน

              ทั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้สะท้อนกิจกรรมความเอื้ออาทรในสถานการณ์โควิดที่เคลื่อนในพื้นที่ของตน และต่างยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านกลไกเครือข่ายคณะทำงานของแต่ละจังหวัด และเสนอให้ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาสในการนำเรื่องคุณธรรมมาขับเคลื่อน สร้างแรงผลักดันและจุดประกายให้สังคมได้เห็นเรื่องราวคุณธรรมความดี เพื่อให้คนทั้งประเทศได้เห็นเรื่องราวความดีร่วมกัน และก้าวสู่สังคมคุณธรรมที่มีความยั่งยืนต่อไป

 


 

เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ