A- A A+

เมนู

 

PR26 05 2

 

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ที่ประชุมได้ร่วมออกแบบและนำเสนอเนื้อหากิจกรรมสำคัญผ่านตลาดนัดคุณธรรมเพื่อชม แชร์ เชียร์ความดีของแต่ละเครือข่ายใน 6 พื้นที่คุณธรรมต้นแบบ ทุกเครือข่ายต่างยินดีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมอย่างเต็มพลัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 45 หน่วยงาน จำนวน 61 คน

       งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”


 ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ชาตรี ดุลยเสนี กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

 

 

PR26 05 2

 

      วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และแกนนำ 8 เครือข่ายคุณธรรมสุราษฎร์ธานี โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อหารือขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตลาดนัดคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน จาก 75 หน่วยงาน


       โดยศูนย์คุณธรรมได้ชี้แจงแผนงาน/กิจกรรมสำคัญการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 ว่าจะมีการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย การบรรจุแผนกิจกรรมเข้าสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด เกิดกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตาม ขยายผลอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือ องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่ายและระหว่างกลุ่มเครือข่าย ในรูปแบบสมัชชา/ตลาดนัดคุณธรรม

 

       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ที่จะส่งเสริม สนับสนุน 8 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ผ่านกลไกของเครือข่ายเองโดยตรง


       ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าทีมวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอแผนการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 104 องค์กร ที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีให้เป็นจังหวัดคุณธรรม การถอดบทเรียนชุมชน องค์กรแ ละอำเภอคุณธรรม 50 กรณีต้นแบบ และประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 โดยจะเริ่มเคลื่อนงานวิชาการและประสานงานดังกล่าวกับเครือข่ายในเดือนมิถุนายน 2564

 

       ทั้งนี้ ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการออกแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตลาดนัดคุณธรรม ประจำปี 2564 เพื่อให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน เห็นควรให้มีการหารือร่วมกับแกนนำเครือข่ายภายในจังหวัดถึงรายละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการจัดงาน รูปแบบการจัดการ สถานที่ และกิจกรรม ตามมาตรการของจังหวัดและสถานการณ์ของสังคม โดยให้เล็งถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจจะมีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์และการผสมผสานแบบ new normal เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณธรรมเป้าหมายร่วมของคนในจังหวัด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ที่จะนำพาชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยสังคมคุณธรรมต่อไป

 


 
ข่าวและภาพ โดย บุญญานนทท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
 
  

 

 

PR26 05 2

 

       25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมติดตามการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยเป็นการร่วมกันทบทวนแผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ สคช. ได้ร่วมกันออกแบบไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมถอดบทเรียน และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มจากผู้แทน สคช. ได้เล่าถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ดำเนินการในช่วงสถานการณ์โควิดที่เน้นด้าน CSR เช่น ร่วมกับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี (Street food) ผลิตอาหารแจกจ่ายตามชุมชนในเขตกรุงเทพฯ การใช้ช่วงเวลา KM online เชิญชวนพนักงานทำ flash card แจกตามศูนย์พัฒนาเด็ก โดยระหว่างการแลกเปลี่ยน ศูนย์คุณธรรม โดยคุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ได้เล่าถึงประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการมา เพื่อให้เห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กันไป
วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ใน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรในลักษณะเสริมพลัง (Empowerment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่า ข้อค้นพบ และประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรต่อไป


 
เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
 
  

 

Screenshot2

 

24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์คุณธรรมโดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมติดตามการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ร่วมกับบริษัทพีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด โดยเป็นการร่วมกันทบทวนแผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ทางพีทีจีได้ร่วมกันออกแบบไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการ และทีมถอดบทเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พีทีจีได้ชูประเด็น “คุณธรรมในภาวะวิกฤต” โดยได้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรมในองค์กรให้เน้นไปที่การช่วยเหลือพนักงาน ลูกค้า และชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่น การให้ความรู้และแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิดกับพนักงานและลูกค้า การสนับสนุนน้ำดื่มและกาแฟกับโรงพยาบาลสนามและบุคคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มหลักขององค์กรช่วงวิกฤตโควิด เช่น คนขับรถแท็กซี่ เครือข่ายผู้ประกอบการรถเร่ (รถพุ่มพวง)
หลังจากนี้ ศูนย์คุณธรรมจะจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กรอีก 3 องค์กร และนำแผนการดำเนินงาน เรื่องเล่า ข้อค้นพบ และประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในองค์กรต่อไป
 

 
เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
 
  

messageImage 1621480086028

 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมทีมคณะทำงานเฉพาะกิจหน่วยงานรับผิดชอบถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม Big Rock 1 (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้ง 6 หน่วยงาน คือ สป.วธ.  สป.พม. พอช.  กรมการศาสนา พอช. และผู้แทนคณะทำงานภาคประชาชน
 
โดยที่ประชุมได้รับทราบการติดตามงานของคณะกรรมการปฏิรูปฯ เป้าหมาย และหลักเกณฑ์ที่ชุมชนมาร่วมพิจารณา โดยได้เสนอความคืบหน้าจากทุกหน่วยงาน 
- สป.วธ. และกรมการศาาสนา จะให้ สวจ. คัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรม ในจังหวัดเสนอมายังส่วนกลาง รวมประมาณ 330 แห่ง  
- สป.พม. เสนอให้ทุกจังหวัดคัดเลือกมา จาก 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 แห่ง รวมจำนวน 228 แห่ง
- พอช. เสนอองค์/กองทุนสวัสดิการที่โดดเด่น 26 แห่ง 
- สถ. เสนอ 111 แห่ง ที่เป็นท้องถิ่นต้นแบบ
- และศูนย์คุณธรรม มีชุมชนเป็นฐานสำรอง 50 แห่ง ในจังหวัดคุณธรรม
 
ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก เพราะอาจมีข้อมูลซ้ำ หรือมีจำนวนมาก โดยให้หน่วยงานจัดลำดับมาก่อนล่วงหน้า และให้ทีมวิชาการศูนย์คุณธรรม ที่รับงานเรียบเรียง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้น่าสนใจ และคัดเลือกประเด็นสำคัญให้ตรงกับสถานการณ์ของสังคม
 
โดยข้อมูลรายชื่อชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมจากทุกหน่วย จะส่งมายังถึงศูนย์คุณธรรม ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และคณะทำงานภาคประชาชน (ปราชญ์ชาวบ้าน) จะประชุมพิจารณาในเดือนกรกฏาคม และลงเยี่ยมชุมชนในเดือนสิงหาคม พร้อมจัดเวทีเสนอผลในเดือนกันยายน ได้ตามแผนงาน ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในต้นเดือนมิถุนายนต่อไป
 
 
ข่าวโดย : นายยงจิรายุ อุปเสน
ภาพข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท
 
  
 

257632 1

 

       14 พฤษภาคม 2564 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) จะดำเนินการการคัดเลือกผลงาน “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม” หมายถึงสื่อที่มีแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการถ่ายทอด นำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม หรือวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย แบ่งประเภทต่างๆ 9 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทละคร 2) ประเภทภาพยนตร์ 3) ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย 4) ประเภทโฆษณา 5) ประเภทบทเพลง 6) ประเภทรายการวิทยุ 7) ประเภทรายการโทรทัศน์ 8) ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ และ 9) ประเภทสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม


       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดทำโครงการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563 ครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานฯ และศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโครงการ และกิจกรรม Big Rock ในแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ ซึ่งโครงการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมฯ เป็นโครงการหนึ่งที่คณะปฏิรูปให้ความสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้มีการค้นหา ยกย่อง ให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิตสื่อหรือรายการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่างๆ เป็นการยกย่องสื่อสร้างสรรค์ 9 ประเภท โดยคุณสมบัติของสื่อสร้างสรรค์ ต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีการผลิตและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ในช่วงปี 2562 – 2563 (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563) เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหา บท เรื่องราว ที่สื่อความหมายสื่อสะท้อนด้านคุณธรรมต่างๆ ที่เป็นการ กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมของผู้รับสื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามประเภทบริบทของสื่อ ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น หรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง
ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯ มีบทบาทในการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆ เพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้าง “การมีส่วนร่วม” ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนโดยสร้างรูปแบบการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย จับมือ เครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน เตรียมความพร้อม ในการผลักดันการรู้เท่าทันสื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรด้านข้อมูลหรืออื่นใด สนับสนุนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและการสื่อสารของไทยในเชิงลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับการชี้วัดระดับการรู้เท่าทันสื่อ เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังสื่อที่คำนึงถึงการตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร สร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรม ทำงานเชิงประเด็นและมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย สร้างพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเฝ้าระวัง ทำงานแบบเครือข่ายเข้มแข็ง และเคลื่อนไหวผ่านสื่อสารสาธารณะ ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตสื่อควรเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่มีเนื้อหาเป็นการส่งเสริม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมเผยแพร่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้และเลือกชมสื่อที่ดี


       สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งในส่วนของบุคคล หน่วยงาน องค์กร กลุ่มคน ชมรม สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถเสนอชื่อผลงาน ที่ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมระบุบุคคลหรือหน่วยงาน ที่อยู่ของผู้ที่เสนอเพื่อให้ติดต่อกลับได้ คณะทำงานคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 จะได้สามารถค้นหา และเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ได้ซึ่งผลงานที่เสนอชื่อและได้รับการคัดเลือกต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของผลงาน


       โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละประเภทจะได้รับการยกย่องจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อ เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ และยังมีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลนั้น เพื่อรับทราบต่อไป


       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่15 มิถุนายน 2564 สามารถส่งผลงาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่กำหนดเข้าร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th โทรศัพท์ 02 644 9900 รวมทั้ง เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร์างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานความร่วมมืออื่น ๆ

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

257632 1

 

วันที่ 28-29 เมษายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 37 คน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถนำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กร โดยมีอาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับทีมของศูนย์คุณธรรม ซึ่งความท้าทายของกิจกรรมทั้งสองวัน คือการให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมผ่านระบบออนไลน์
สำหรับกิจกรรมวันแรกนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมของ สคช. ที่ว่า “เป็นองค์กรคุณธรรมที่สร้างกำลังคนให้มีมาตรฐานควบคู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” กิจกรรมวันที่สอง เป็นการร่วมกันกำหนดพันธกิจด้านคุณธรรมใน 3 ประเด็น คือ บุคลากร กระบวนการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเป้าหมาย ต่อด้วยการกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร โดย สคช. มุ่งเน้นใน 4 ประเด็น คือ 1. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 2. จิตสาธารณะ 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ 4. พอเพียง และการร่วมกันออกแบบแผนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งในกิจกรรมนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงหัวใจของมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ว่าเป็นแนวทาง (Guideline) ให้องค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับเปลี่ยนได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแผนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การบ่มเพาะเรื่องจิตสาธารณะกับบุคลากร การยกย่องเชิดชูคนดีในองค์กร การผลักดันพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็น 1 ใน 4 องค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ภาพข่าว : กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

IMG 8362

 

          วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อย ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ครั้งที่ 1 ผ่านการประชุมทางไกลในระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางกรอบแนวคิดการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้คณะทำงานปฏิรูปด้านคุณธรรม ในแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          โดยคณะทำงานนี้ จะทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนต้นแบบจากการนำเสนอของแต่ละองค์กรทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ที่ได้ถอดบทเรียนเป็นเรื่องราวของชุมชนตนเองผ่านกรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งประสานงานสื่อสารความเข้าใจกับหน่วยงานที่ดูแลองค์กรชุมชนนั้นๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูล และจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้เสนอข้อคิดเห็นในการสำรวจข้อมูลชุมชนคุณธรรมว่า คณะทำงานฯ จะเป็นผู้ที่ช่วยชี้เป้าไปที่ชุมชนคุณธรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบได้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุด หลังจากนั้นก็เชิญและส่งกรอบแนวคิดให้ชุมชนไปเขียนข้อมูลตามหลักเกณฑ์ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยอาจจะปรับข้อคำถามให้ง่าย ไม่มาก และตอบได้ สำหรับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จะเป็นแผนในระยะต่อไป เพราะต้องมีการจัดทำตัวชี้วัดร่วมจากกลุ่มเป้าหมายในปีนี้ทั้งหมด ซึ่งในปี 2565 หากเกิดการยกระดับจะมีการลงพื้นที่ไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป

          ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะนำความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จากการประชุมไปนำเสนอในวงประชุมของหน่วยงานคณะที่ 2 และเสนอในคณะปฏิรูปด้านคุณธรรม ต่อไป


เขียนข่าว : พัลภา ฉัตรทอง กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ภาพข่าว : รติกร วังวงค์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

 

IMG 8362

 

       วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อหารือขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแผนจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 213 หน่วยที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรม ถอดบทเรียนชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม 50 กรณีต้นแบบ และประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 โดยจะเริ่มเคลื่อนงานวิชาการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564


       ในด้านของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ และโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 มีความจำเป็นต้องปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยจะเร่งประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรมและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการดังกล่าว และนำมาเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป และที่ประชุมได้หารือการเสริมหนุนกลไก 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ให้สามารถขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายยินดีร่วมเป็นองค์กรประสานความร่วมมือหนุนเสริมกลไกในระดับพื้นที่


       นอกจากนี้เครือข่ายคุณธรรม ยังได้ระดมความเห็นเพื่อเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 ที่ประชุมเห็นควรให้จัดงานในพื้นที่จริงและจัดในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกัน เพื่อให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเวทีจริง โดยปรับรูปแบบให้เป็น new normal ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งได้เสนอทางเลือกให้จัดสมัชชาคุณธรรมจากสี่มุมเมือง โดยกระจายการจัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มตามเครือข่ายของตน ประมาณ 50-100 คน และผสมผสานกับระบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละเครือข่ายออกแบบงานของตนเอง แล้วนำผลงานมาเสนอในสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และเครือข่ายคุณธรรมจะร่วมกันผลักดันแนวคิดเมืองคุณธรรม (Moral City) “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้เป็นรูปธรรม พร้อมกับรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้เกิดการรับรู้ร่วมกันทั้งจังหวัด พร้อมเสนอให้เป็นวาระของจังหวัดต่อไป


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ประมวล บุญมา กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

 

IMG 8362

 

       วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ... คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,900 ชิ้น ให้แก่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยมีผู้บริหารศูนย์คุณธรรม เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม