A- A A+

เมนู

 

 181207 0008

             

         วันที่ 6 ธันวาคม 2561 : นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมให้โอวาท “สื่อคุณธรรมนำสังคมไทยพัฒนา” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

         หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ หรือ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน เพราะ “สื่อ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งการสร้างการลบล้าง การเปลี่ยนแปลงชีวิต รวมไปถึงพฤติกรรมของคนได้อย่างทรงพลัง "สื่อมวลชน" จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมหันมาส่งเสริมคนดี ด้วยวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 32 คน จาก 42 คน

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับเกียรติบัตร พร้อมแถลงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยระบบสื่อ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาสื่อที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับตนเองและสังคม ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่อเพื่อพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบนหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม07 

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางสังคม (กสค.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มูลนิธิธรรมดี จัดกิจกรรม 5 ธันวา ตามรอยพระราชา ต่อยอดโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey Learning Passport) เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี) ชวนสื่อมวลชนเรียนรู้วิชาศาสตร์พระรา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ณ บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธาเพื่อความยั่งยืน

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงความป็นมาของโครงการ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” ว่า “องค์ความรู้ต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องกิน เรื่องน้ำ การดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่น่าเสียดายมากถ้าเราไม่เก็บรวบรวมเอาไว้ เพื่อสื่อสารให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณและรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับคนไทย ศูนย์คุณธรรม จึงร่วมกับ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางสังคม (กสค.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีแนวคิดทำหนังสือคู่มือเส้นทางตามรอยพระราชา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชา ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่มีวันล้าสมัยใช้ได้ทุกมุมโลก นำมารวบรวมให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ และสิ่งที่สำคัญคือ การนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ ซึมทราบกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนไทย “

          ชุมชนบ้านดินเป็น 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทาน พื้นที่กว่า 1,009 ไร่ ให้ชาวบ้าน และเกษตรกรยากไร้ได้มีพื้นที่ทำกิน จนก่อเกิดเป็นชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตร์ของพระราชา สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนบ้านศาลาดิน ประกอบด้วย 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่

               1. สวนผลไม้และนาข้าว เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนชาวไร่ นั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมวิถีชาว พร้อมลิ้มรสผลไม้สดจากสวนที่มีให้รับประทานอย่างหลากหลายตลอดทั้งปี และร่วมกิจกรรมทำข้าวตู
               2. นาบัว เยี่ยมชมนาบัวสัตตบงกชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้งจากการขายดอกบัว, เลี้ยงปลาในนาบัว และการปลูกพืชผักรอบนาบัว
               3. บ้านฟักข้าวขนิษฐา พินิจกุล เยี่ยมชมสวนฟักทองริมคลองสวัสดิ์ ชิมผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ได้แก่ น้ำฟักข้าว, คุกกี้ฟักข้าว, หมี่กรอบฟักข้าว ซอสเย็นตาโฟ และฟังการร้องเพลงแหล่ฟักข้าวจากต้นตำรับสวนฟักข้าวริมคลองมหาสวัสดิ์
               4. บ้านข้าวตัง ศาลาดิน เรียนรู้วิถีชุมชนที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พร้อมชมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บ้านศาลาดินมีผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องข้าวตังจากข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น ไข่เค็มไอโอดีน, กล้วยตาก, กล้วยกวน, ผลไม้ตากแห้ง นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลโดยใช้โรงแสงอาทิตย์, การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชน

          การเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านศาลาดินเป็นเพียงหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ รวมกว่า 4,000 โครงการ เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดระยะเวลา 70 ปี ทีทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย เชิญชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการและความยั่งยืนที่เกิดจากโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ด้วยตนเองและนำความรู้ หลักคิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อคนไทยทั่วประเทศไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ไม่เพียงเฉพาะที่ชุมชนบ้านศาลาดินเท่านั้น.


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

 

 181201 0001

             

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 26 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ณ ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือรูปแบบการจัดงาน โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม

          ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคกลางและเป็นพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ กอปรกับเป็นพื้นที่เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมายาวนาน จึงถือเป็นพื้นที่ๆ เหมาะสม และพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม และภาคี เครือข่าย 26 จังหวัด

          ด้านนายประมวล บุญมา กล่าวในฐานะตัวแทนศูนย์คุณธรรมว่า รูปแบบการจัดงานส่วนหนึ่งจะมาจากการปรับรูปแบบงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 และส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนอ ทั้ง 26 จังหวัดภาคกลาง โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท กลุ่ม 3 นครนายก นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทราปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และ กลุ่ม 4 ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว โดยในกลุ่มย่อยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ความเสี่ยงปัญหาคุณธรรมของคนในพื้นที่ ต้นทุนคุณธรรมความดีในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงเครือข่าย องค์กและจังหวัดที่อาสาร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรม พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป.


 ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 เรียบเรียงโดย วิชดา นฤวรพัฒน์ /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

 301161 181130 0001

         

          วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวก” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ปปส.ภาค 1 , 2 , 7 และ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 400 คน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการขับเคลื่อนงาน สามารถนำความรู้และแนวความคิดไปพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เป็นต้น ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
        รศ.นพ.สุริยเดว เน้นย้ำ โรงเรียนควรเปลี่ยนวิธีการ Homeroom และเน้นกระบวนการ After Action Review โดยใช้ 3 คำถาม “รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร และทำอย่างไรต่อ” เพื่อให้เกิด Soft Skill เนื่องจาก “ทุนชีวิตเป็นเครื่องมือวัดจิตสำนึกเด็ก” แต่ปัจจุบันกระบวนการเลี้ยงลูกมีปัญหา ส่งผลให้ลูกให้มีจิตสำนึกอ่อนและเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 3 – 10 เท่า


 ผู้เขียนข่าว : จักรชัย ทองเพ็ชร์ /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

  

 281161 181128 0002

         

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา องค์ความรู้นวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ ศคธ. ลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

S 10961038

 

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการถอดบทเรียนปรากฏการณ์ถ้ำหลวง ภารกิจระดับโลกช่วยชีวิต 13 หมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

S 13352969

 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

 

 261161 007

          วันที่ 26 พ.ย.61 ศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสาภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ลงพื้นที่ดูงาน บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จังหวัด เชียงใหม่ หนึ่งในธุรกิจเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากแม่บ้านทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนขยายกิจการมาจนมีพนักงานกว่า 700 คน กระทั่งวันนี้กลายเป็นองค์กรแห่งการให้ เป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ปลูกฝังวิถีการให้ให้กับพนักงานรวมถึงการดูแลชุมชนรอบๆบริษัทให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้จนชาวบ้านพากันยกให้คุณพ่อรัตน์ ปาละพงศ์ เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอก รวมทั้งใช้พื้นที่ของบริษัท เป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย
#ผึ้งน้อย #"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู รู้คุณธรรม"  #ธุรกิจคุณธรรม #ทำไม่ยากหากเปิดใจ

 


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 S 21594849

    วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนา “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model แห่งการยุติความรุนแรงของสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข 3 ขั้น สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

    รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ภารกิจของ ศูนย์คุณธรรม คือ ก่อการดี Network of networks ในลักษณะ Spiritual Model จะถูกขยายผลเพราะเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมของการทำความดี ไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ใดที่หนึ่ง ศูนย์คุณธรรม มีโจทย์ที่ท้าทายมาก คือ ยิ่งทำให้กระบวนการ Spiritual Model ขยายผลมากเท่าไหร่ เราก็จะช่วยสร้างให้สังคมมีสันติสุขมากเท่านั้น ศูนย์คุณธรรม พร้อมขยายผลแห่งความดีนี้ส่งต่อสู่สังคม เป็นสังคมที่ผู้คนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ มีความรัก จินตนาการ มีจิตสํานึก มีแรงบันดาลใจ และมีคุณธรรมในที่สุด.

 


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

201161 001 

       วันอังคารที่  20 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมร่วมกับจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นค้นหาต้นทุนคุณธรรมและหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2562 ได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสุโขทัย นายประสงค์ อุไรวรณ์ ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือและจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม 47 หน่วยงาน จำนวน 95 คน โดยได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย