A- A A+

เมนู

005 

         วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00-11.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมงานสัมมนากรุงไทยคุณธรรม ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และรับฟังปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในมิติของโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทยในรอบ 200 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ ห้อง Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand Central World

         ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้บริหารและพนักงานกรุงไทย โดยน้อมนำรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับคุณธรรม ใจความว่า “การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำ และขอให้ถือเป็นหน้าที่”

         ด้าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมสรุปสถานการณ์การขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักของธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่สำคัญ คือ ผู้นำองค์กรร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมร่วมกับพนักงาน พร้อมทั้งการวางระบบคุณธรรมในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน.


ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

S 11780239 

     1 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อ “สร้างความสุขทั้งกายและใจ สร้างพลังให้ชีวิต และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่คนไทยทั้งชาติ”

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้อง ภาคีเครือข่ายศูนย์คุณธรรม และประชาชนชาวไทย “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ อาราธนาทุกหลักธรรมทางศาสนาที่ ทุกท่าน เคารพบูชา ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ที่กำลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งร่างกายจิตใจ
น้อมนำเอา ความ #พอเพียง #วินัย #สุจริต #จิตอาสา มาดำเนินชีวิต เพื่อความผาสุขที่มีในจิตใจเราเองที่จะส่งผลทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างให้มีความสุขร่วมกัน ขอให้เป็นปีแห่งคุณธรรมความดี ในหัวใจของทุกคน

     การเริ่มต้นปี ด้วยการทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ก็เปรียบเสมือนกับได้ตั้งมั่นประกอบคุณงามความดี นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นอานิสงส์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิด “ความสงบ สติ สมาธิ และปัญญา” เพื่อให้ปีพุทธศักราช 2562 เป็น “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้ให้คนไทยอย่างแท้จริง.

DSC 8227 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา หารือความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรมและเสริมพลังการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564) โดยนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตพลังบวกของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มาหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม มีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การทำความดีต้องใช้พลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงเป็นที่มาของการเข้าพบอธิบดีกรมการศาสนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในฐานะที่กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ย้ำว่า ความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งนี้ การหารือได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ดังนี้
1. ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง 9 เส้นทางการเรียนรู้ตามรอยพระราชา โดยมีเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
2. ร่วมกันขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดร่วมประกาศเจตนารมณ์ และนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตมาสนุนเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ร่วมกันออกแบบกลไกติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค และเวทีติดตามหนุนเสริมหลังงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคุณธรรมเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Integrity Platform ภายใต้การบูรณาการศักยภาพและความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และ Committee for ASEAN Youth Cooperation ซึ่งจะเชิญผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าวโดย : กรมศาสนา

 

 

 005

             

         วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ศศป. เข้าร่วมทำกิจกรรมระดมความเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” (Do/Don’t) ภายใต้คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” กว่า 70 คน และร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมขององค์กรฯ เพื่อนำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมของ ศศป. ในการอบรมครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมได้พันธมิตร องค์การมหาชน ที่พร้อมจะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมต่อไป.


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 001

             

         วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ให้การต้อนรับ ดร.ภิเศก สายชนะพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ คณะครูและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

         รศ.นพ.สุริยเดว ได้ย้ำถึงวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมว่า มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมในหลายภาคส่วน ทั้งมิติของชุมชนและองค์กร โดยเป็นการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบของการจัดงานที่เรียกว่า “งานสมัชชา” ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า พฤติกรรมดี 4 ประเด็น หลัก คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมถึงแนะนำกระบวนการ เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 1) องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ การกำหนดตัวชี้วัดร่วมผ่านการประกาศ เจตนารมณ์ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น 2) องค์กรคุณธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 3) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ การเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นนำไปปฏิบัติ โดยนำหลักการ KM มาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผ่านศูนย์คุณธรรม กล่าวโดยสรุป หัวใจหลักขององค์กร คุณธรรมจะต้องเกิดจาก “ความสุขและความสันติสุข โดยหัวใจของ เราจะต้องมีความสุขก่อน”

        นอกจากนี้ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมในสถาน ศึกษา โดยมี ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม และนำกระบวนการไปปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในพื้นที่ต่อไป

         ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้ฝากถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กและเยาวชน โดยย้ำว่า การที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้นั้น จะต้องอาศัย ความรัก ความอบอุ่น และความไว้วางใจ จึงจะสามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้ สังคมที่ใกล้ชิดตัวเด็กมีความสำคัญ ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กมากที่สุด


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 001

             

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 20 จังหวัด จัดประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมยกร่างประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดีด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา@ESEAN” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 88 คน จาก 56 หน่วยงาน

     ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า งานนี้มีแผนเชิญบุคคล/องค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติและสากลมาร่วมงาน มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การขับเคลื่อนงานคุณธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมได้ร่วมกันยกประเด็นส่งเสริมพฤติกรรมดี (ด้านวินัยจราจรและการจัดการขยะ) พฤติกรรมพอเพียง และร่วมกันเสนอแนะแนวทางสร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และจิตสำนึกที่ดี (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็ก เยาวชนและครอบครัวอาศัยอยู่ โดยเน้นว่าสังคมต้องช่วยกันวิเคราะห์ สร้างความตระหนักร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาในเชิงเชิงระบบ ร่วมกัน มองที่ต้นทาง สร้างนโยบายที่ชัด สื่อสารรณรงค์อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญ ปฏิบัติได้จริง พร้อมชูโมเดลสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยความรักความผูกพัน พัฒนาครอบครัวคุณธรรมสู่สถานศึกษา และร่วมกันสร้างวิถีพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง.

     ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ย้ำว่า สมัชชาคุณธรรมเป็นการรวมพลังต้นทุนความดีของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อมาแชร์ โชว์ เชียร์ความดีด้วยกันและร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกันเป็นองคาพยพ โดยได้สังเคราะห์ประเด็นที่เครือข่ายสะท้อนปัญหาว่า ต้องเป็นวาระร่วมในทุกระดับ มีมาตรการเชิงบังคับและมาตรการเชิงสนับสนุน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นข้อตกลงการขับเคลื่อนร่วมกันในลักษณะเดียวกับธรรมนูญชุมชน รวมถึงสื่อมวลชนควรทำหน้าที่สื่อสารรณรงค์สร้างความเข้าใจในทุกช่องทาง

     ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะนำข้อเสนอแนะมาจัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อประธานในพิธี โดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันจัดงานครั้งต่อไปเดือนมกราคม 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 20181219 181220 0004

             

       18 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม มีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  27 หน่วยงาน จำนวนกว่า 40 คน เข้าระดมความคิดเห็น กำหนดกรอบตัวชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ หวังให้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ วัดผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และบรรลุเป้าหมายพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกมิติให้ “ดี เก่ง และมีคุณภาพ” พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาติ หรือ หมอเดว ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริม “ต้นทุนชีวิต” ในการเสวนา “ทุนมนุษย์คุณธรรมได้” โดยต้นทุนชีวิตนั้น ถือปัจจัยความสำคัญในการกำหนดทิศทางให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวก และเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกของเด็ก รวมทั้งระบบนิเวศน์ในวิถีชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ซึ่งสามารถบ่งบอกว่า เด็กมีโอกาสที่จะนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงใดบ้าง ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนของต้นทุนทั้งภายในและภายนอกของเยาวชนในด้านต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิต โดยอาศัยกิจกรรมที่ตรงกับการพัฒนาต้นทุนที่ดีตามที่ต้องการ

       หมอเดว ยังได้กล่าวต่ออีกว่า พลังทุนชีวิตนั้น คือระบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยต้องทำให้เขามีความรู้สึก มีจิตสำนึกต่อตนเอง และจิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยเฉพาะจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันกันในชุมชน การใช้เครื่องมือวัดพลังบวกด้วยแบบสำรวจทุนชีวิต ถือเป็นตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการวัดทุนชีวิตของเยาวชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กให้แข็งแรงได้

       คุณวรวรรณ พลิคามิน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และเป็นหนึ่งในวิทยากรเสวนา “ทุนมนุษย์คุณธรรมได้”  ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม ที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้นำเสนอทฤษฎีด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อต่อการกำหนดตัวชี้วัด และสามารถจับต้องได้ เช่น ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ที่สามารถสะท้อนภาพพฤติกรรมของตนเอง และช่วยอธิบายพฤติกรรมการเลียนแบบของบุคคลใกล้ชิด โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นต้นแบบคนดีในสังคมได้ และทฤษฎีที่สองคือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของณองเพียเจท์ (Jean Piaget) ซึ่งเป็นการพัฒนาจริยธรรมโดยแบ่งตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล เช่น ขั้นก่อนจริยธรรม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ ขั้นเชื่อฟังคำสั่ง ระหว่างอายุ 2 – 8 ขวบ และขั้นยึดหลักแห่งตน อายุระหว่าง 8 – 10 ขวบ โดยทฤษฏีนี้สามารถนำมาใช้กำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยได้ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม 6 ขั้นตอนของลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้บทบาทของปัจเจกบุคคล และสร้างแรงจูงใจด้านคุณธรรม 

       กิจกรรมในภาคบ่าย จะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์การทำตัวชี้วัดจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ โดยคุณจารุปภา วะสี วิทยากรกระบวนการ และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ซึ่งผลจากการระดมความคิดเห็น ทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนา ข้อจำกัด และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาตัวชี้วัด โดยจุดร่วมที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันในการกำหนดกรอบตัวชี้วัด คือ 1. ต้องชี้ชัด วัดง่าย ทำได้ตลอดเวลา  2. มีพลัง  3. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และ 4. เกิดความยั่งยืน ในขณะที่รูปแบบของตัวชี้วัดจะมีความแตกต่างกันทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ เชิงประเด็น หรือแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยความสำเร็จของการทำตัวชี้วัดนั้น ต้องมาจากหลักความจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และตัวชี้วัดสามารถเทียบเคียงกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สะท้อนด้านคุณธรรม โดยไม่ต้องไปกำหนดขึ้นใหม่ให้เกิดความซับซ้อน

       หัวใจที่สำคัญของการทำตัวชี้วัด จึงไม่ได้อยู่ที่ประสิทธิภาพของการวัดเพื่อประเมินคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การสร้างกรอบให้เกิดการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ ตัวชี้วัดจึงเป็นเหมือนการตั้งโครงหรือกรอบเพื่อกำหนดทิศทาง ตามบริบทที่เกิดขึ้นจริง ความท้าทายของการทำตัวชี้วัดคือ ต้องทำให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  และไม่ทำให้กลายเป็นภาระงานของคนทำงาน

       “การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ” เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ศูนย์คุณธรรมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมของภาคส่วนต่างๆ โดยจะมีการจัดกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกับเครือข่ายทางสังคม จำนวน 3 เวที (เวทีนี้เป็นครั้งแรก) เวทีครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม และครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยจะนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยต่อไป 


ผู้เขียนข่าว : ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์ / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม 

 003

             

         วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าปรับปรุงพื้นที่ร่วมสร้างฝาย ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและเครือข่าย ตามโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

         กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง และ ร่วมใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนทั้งตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม กองทุนเวลาเพื่อสังคม สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) บจก.ราชาชูรส กลุ่มหลงป่าจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชมรมต้นกล้าอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และองค์กรภาคธุรกิจ พร้อมกับกำลังเสริมจากจิตอาสาใจผู้คนในหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงและชนเผ่าผู้อาศัยในอำเภอสวนผึ้ง บวกกับพลังความสดใสจากน้องๆนักเรียนบ้านตะโกล่าง รวมแล้วกว่า 500 ชีวิตที่สานความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งในปีต่อไป


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ อุปเสน /ศูนย์คุณธรรม

ผู้เรียบเรียง : วีนัส เวลาดี /กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 181217 0003

             

          วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย

          นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดการประชุม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่สุโขทัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรมในเดือนมกราคม 2562 ทางจังหวัดสุโขทัยคาดว่า การจัดงานดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมในจิตใจได้

          ทางด้านนายประมวล บุญมา กล่าวว่า การประชุมเตรียมการจัดงานในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือใน 3 ประเด็น คือ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 2 ประเด็น (ปัญหาการขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ด้านวินัย) ปัญหาการขาดความซื่อสัตย์สุจริต และปัญหาครอบครัวและเยาวชน ) และ 3. การร่วมออกแบบกำหนดการและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

          ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์ใน 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ปัญหาการขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ด้านวินัย) มีตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจราจร อัตราการเสียชีวิต ฯลฯ และมีตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่นสุโขทัย ให้ข้อมูลทางด้านปัญหาขยะและการจัดการขยะ ในประเด็นที่สอง คือ ปัญหาการขาดความซื่อสัตย์สุจริต มีตัวแทนจากสำนักงานการปราบปรามทุจริต (ป.ป.ช.) จังหวัดสุโขทัย ให้ข้อมูลปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นในสังคมไทย และสุดท้ายปัญหาครอบครัวและเยาวชน มีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดสุโขทัย และประธานสภาคนพิการ จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้ข้อมูลทางด้านปัญหาสังคมในจังหวัดสุโขทัย

          ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมออกแบบกำหนดการและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรม มีการกำหนดวาระการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม การเน้นย้ำอัตลักษณ์ของสมัชชาคุณธรรม การกำหนดรูปแบบการจัดงานทั้งการออกบู๊ท คลีนิกคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ลานกิจกรรม ฯลฯ รวมทั้ง ร่วมกำหนดอำเภอต้นแบบ องค์กรต้นแบบ จังหวัดต้นแบบ และกำหนดธีมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือในหัวข้อว่า “สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ : ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ต่อไป


 ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

 181212 0004

             

     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี อธิบายถึงความหมายของคำว่า “คุณธรรม” ที่ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมให้ข้อมูลการเป็นองค์กรคุณธรรมใน 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ อีกทั้งเสนอแนะว่า การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทางธนาคารธนชาตสามารถหยิบยก 1 ใน 4 คุณธรรม หรือ 2 ใน 4 คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กรของธนาคารมาดำเนินงานเพื่อยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินทั้ง 4 คุณธรรมข้างต้น เพราะสุดท้ายหัวใจหลักของการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) ที่เป็นการส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความสุข มีคุณธรรม (มีพฤติกรรมดี) และรักองค์กร

       ทางด้านธนาคารธนชาต ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมถือเป็นแนวทางที่ดีและทางธนาคารมีความสนใจ แต่ทางธนาคารต้องการยกระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมด้วยการยึดหลัก คือ “1. เป็นตัวเรา และ 2. ไม่ขัดกับเรา” เพื่อการยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมจะเป็นการดำเนินงานที่ไม่เป็นภาระ ให้คุณค่าและยั่งยืนกับทางธนาคารต่อไป


 ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม