A- A A+

เมนู

750
     วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

176691

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝายปฎิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรขึ้นกล่าว Ted Talk หัวข้อ "รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน" ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน "รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน"

57558

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม  และคณะนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย

head

           วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมและจัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม / นำเอกสารองค์ความรู้ไปเผยแพร่

374161

         18  ก.ย.  2561  นายธาดา  เศวตศิลา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม  ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "องค์กรธุรกิจคุณธรรม  สร้างคนดี  เพื่อสร้างสังคมดี"   โดยมีนายยงจิรายุ  อุปเสน  ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ  ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) 


 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 

  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่ย และ ว่าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “มองไปข้างหน้า...การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ชวนผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สพฐ. เอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลกสตรสอ 180917 0016

               วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS ) มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

01

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม พร้อมชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน

S 6184989

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าหารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

2

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๑๐๕ องค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้ดำเนินการประชุมภาคีสมัชชาคุณธรรมเพื่อรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙