A- A A+

เมนู

IMG 8528

   รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย Thailand Super Camp “ไทยแลนด์ ซูปเปอร์ แคมป์” ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์สร้างมายด์เซ็ทเด็กไทย 5.0 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

HD

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

Next Gov 5.10.18 181005 0043

           5 ตุลาคม 2561 นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม   รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐ  อาจารย์เกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์  ที่ปรึกษาโครงการ Next Gov กระทรวงสาธารณสุข และทีมงาน โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

สถาปนา 3.10.61 181004 0001

           3 ต.ค. 61 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบช่อดอกไม้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

head

          1 ต.ค. 61 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและ เสนอแนะทิศทาง แนวทางการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

S 9625624

      ชูสวนมะลิเป็นสาขาที่ได้รับการประกันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้บริหารเผยพร้อมผลักดันให้เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต วันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

750
     วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

176691

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝายปฎิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรขึ้นกล่าว Ted Talk หัวข้อ "รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน" ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน "รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน"

57558

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม  และคณะนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย

head

           วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมและจัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม / นำเอกสารองค์ความรู้ไปเผยแพร่