A- A A+

เมนู

009 

          วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย เกรงกลัวต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจำนงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธณรม ชุมชนคุณธรรม โดยจัดอบรมที่ภาคเหนือเป็นภาคแรก ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

          กระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เน้นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) จำนวน 12 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัชระ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “หลักการคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต) กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม สายใยรัก พลังศรัทธา และแรงบันดาลใจ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวถึงหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ว่า ศูนย์คุณธรรม เห็นความสำคัญของการสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรแกนนำด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้สามารถขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศไทยต่อไป.

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

008 

         วันที่ 10 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มีหัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อม และบูรณาการความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นเวทีกลางในการ ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนด ทิศทางและพัฒนานโยบายสาธสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระ ด้านคุณธรรมในภาคเหนือ เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่อย่างมี พลังจากทุกภาคส่วนในสังคมและประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยพฤติ นิสัยดี พฤติกรรมดี มีจิตสำนึก มีสายใยรัก มีพลังศรัทธา และ แรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึง บทบาทและทิศทางการทำงานของศูนย์คุณธรรม ที่เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ แผนและนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 พร้อมชูหลักสูตรฝึกอบรม "วิทยากรส่งเสริม คุณธรรม" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผล การดำเนินกิจกรรมในองค์กร เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรตนเองครอบคลุมไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพให้เกิดเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม ในพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรมต่อไป.


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

005 

         วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00-11.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมงานสัมมนากรุงไทยคุณธรรม ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และรับฟังปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในมิติของโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทยในรอบ 200 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ ห้อง Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand Central World

         ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้บริหารและพนักงานกรุงไทย โดยน้อมนำรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับคุณธรรม ใจความว่า “การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำ และขอให้ถือเป็นหน้าที่”

         ด้าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมสรุปสถานการณ์การขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักของธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่สำคัญ คือ ผู้นำองค์กรร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมร่วมกับพนักงาน พร้อมทั้งการวางระบบคุณธรรมในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน.


ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

S 11780239 

     1 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อ “สร้างความสุขทั้งกายและใจ สร้างพลังให้ชีวิต และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่คนไทยทั้งชาติ”

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้อง ภาคีเครือข่ายศูนย์คุณธรรม และประชาชนชาวไทย “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ อาราธนาทุกหลักธรรมทางศาสนาที่ ทุกท่าน เคารพบูชา ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ที่กำลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งร่างกายจิตใจ
น้อมนำเอา ความ #พอเพียง #วินัย #สุจริต #จิตอาสา มาดำเนินชีวิต เพื่อความผาสุขที่มีในจิตใจเราเองที่จะส่งผลทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างให้มีความสุขร่วมกัน ขอให้เป็นปีแห่งคุณธรรมความดี ในหัวใจของทุกคน

     การเริ่มต้นปี ด้วยการทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ก็เปรียบเสมือนกับได้ตั้งมั่นประกอบคุณงามความดี นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นอานิสงส์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิด “ความสงบ สติ สมาธิ และปัญญา” เพื่อให้ปีพุทธศักราช 2562 เป็น “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้ให้คนไทยอย่างแท้จริง.

DSC 8227 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา หารือความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรมและเสริมพลังการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564) โดยนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตพลังบวกของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มาหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม มีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การทำความดีต้องใช้พลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงเป็นที่มาของการเข้าพบอธิบดีกรมการศาสนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในฐานะที่กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ย้ำว่า ความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งนี้ การหารือได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ดังนี้
1. ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง 9 เส้นทางการเรียนรู้ตามรอยพระราชา โดยมีเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
2. ร่วมกันขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดร่วมประกาศเจตนารมณ์ และนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตมาสนุนเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ร่วมกันออกแบบกลไกติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค และเวทีติดตามหนุนเสริมหลังงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคุณธรรมเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Integrity Platform ภายใต้การบูรณาการศักยภาพและความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และ Committee for ASEAN Youth Cooperation ซึ่งจะเชิญผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าวโดย : กรมศาสนา

 

 

 005

             

         วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ศศป. เข้าร่วมทำกิจกรรมระดมความเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” (Do/Don’t) ภายใต้คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” กว่า 70 คน และร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมขององค์กรฯ เพื่อนำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมของ ศศป. ในการอบรมครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมได้พันธมิตร องค์การมหาชน ที่พร้อมจะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมต่อไป.


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 001

             

         วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ให้การต้อนรับ ดร.ภิเศก สายชนะพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ คณะครูและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

         รศ.นพ.สุริยเดว ได้ย้ำถึงวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมว่า มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมในหลายภาคส่วน ทั้งมิติของชุมชนและองค์กร โดยเป็นการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบของการจัดงานที่เรียกว่า “งานสมัชชา” ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า พฤติกรรมดี 4 ประเด็น หลัก คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมถึงแนะนำกระบวนการ เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 1) องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ การกำหนดตัวชี้วัดร่วมผ่านการประกาศ เจตนารมณ์ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น 2) องค์กรคุณธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 3) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ การเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นนำไปปฏิบัติ โดยนำหลักการ KM มาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผ่านศูนย์คุณธรรม กล่าวโดยสรุป หัวใจหลักขององค์กร คุณธรรมจะต้องเกิดจาก “ความสุขและความสันติสุข โดยหัวใจของ เราจะต้องมีความสุขก่อน”

        นอกจากนี้ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมในสถาน ศึกษา โดยมี ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม และนำกระบวนการไปปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในพื้นที่ต่อไป

         ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้ฝากถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กและเยาวชน โดยย้ำว่า การที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้นั้น จะต้องอาศัย ความรัก ความอบอุ่น และความไว้วางใจ จึงจะสามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้ สังคมที่ใกล้ชิดตัวเด็กมีความสำคัญ ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กมากที่สุด


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 001

             

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 20 จังหวัด จัดประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมยกร่างประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดีด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา@ESEAN” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 88 คน จาก 56 หน่วยงาน

     ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า งานนี้มีแผนเชิญบุคคล/องค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติและสากลมาร่วมงาน มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การขับเคลื่อนงานคุณธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมได้ร่วมกันยกประเด็นส่งเสริมพฤติกรรมดี (ด้านวินัยจราจรและการจัดการขยะ) พฤติกรรมพอเพียง และร่วมกันเสนอแนะแนวทางสร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และจิตสำนึกที่ดี (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็ก เยาวชนและครอบครัวอาศัยอยู่ โดยเน้นว่าสังคมต้องช่วยกันวิเคราะห์ สร้างความตระหนักร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาในเชิงเชิงระบบ ร่วมกัน มองที่ต้นทาง สร้างนโยบายที่ชัด สื่อสารรณรงค์อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญ ปฏิบัติได้จริง พร้อมชูโมเดลสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยความรักความผูกพัน พัฒนาครอบครัวคุณธรรมสู่สถานศึกษา และร่วมกันสร้างวิถีพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง.

     ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ย้ำว่า สมัชชาคุณธรรมเป็นการรวมพลังต้นทุนความดีของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อมาแชร์ โชว์ เชียร์ความดีด้วยกันและร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกันเป็นองคาพยพ โดยได้สังเคราะห์ประเด็นที่เครือข่ายสะท้อนปัญหาว่า ต้องเป็นวาระร่วมในทุกระดับ มีมาตรการเชิงบังคับและมาตรการเชิงสนับสนุน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นข้อตกลงการขับเคลื่อนร่วมกันในลักษณะเดียวกับธรรมนูญชุมชน รวมถึงสื่อมวลชนควรทำหน้าที่สื่อสารรณรงค์สร้างความเข้าใจในทุกช่องทาง

     ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะนำข้อเสนอแนะมาจัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อประธานในพิธี โดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันจัดงานครั้งต่อไปเดือนมกราคม 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม 

 20181219 181220 0004

             

       18 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม มีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  27 หน่วยงาน จำนวนกว่า 40 คน เข้าระดมความคิดเห็น กำหนดกรอบตัวชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ หวังให้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ วัดผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และบรรลุเป้าหมายพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกมิติให้ “ดี เก่ง และมีคุณภาพ” พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาติ หรือ หมอเดว ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริม “ต้นทุนชีวิต” ในการเสวนา “ทุนมนุษย์คุณธรรมได้” โดยต้นทุนชีวิตนั้น ถือปัจจัยความสำคัญในการกำหนดทิศทางให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวก และเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกของเด็ก รวมทั้งระบบนิเวศน์ในวิถีชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ซึ่งสามารถบ่งบอกว่า เด็กมีโอกาสที่จะนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงใดบ้าง ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนของต้นทุนทั้งภายในและภายนอกของเยาวชนในด้านต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิต โดยอาศัยกิจกรรมที่ตรงกับการพัฒนาต้นทุนที่ดีตามที่ต้องการ

       หมอเดว ยังได้กล่าวต่ออีกว่า พลังทุนชีวิตนั้น คือระบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยต้องทำให้เขามีความรู้สึก มีจิตสำนึกต่อตนเอง และจิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยเฉพาะจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันกันในชุมชน การใช้เครื่องมือวัดพลังบวกด้วยแบบสำรวจทุนชีวิต ถือเป็นตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการวัดทุนชีวิตของเยาวชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กให้แข็งแรงได้

       คุณวรวรรณ พลิคามิน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และเป็นหนึ่งในวิทยากรเสวนา “ทุนมนุษย์คุณธรรมได้”  ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม ที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้นำเสนอทฤษฎีด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อต่อการกำหนดตัวชี้วัด และสามารถจับต้องได้ เช่น ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ที่สามารถสะท้อนภาพพฤติกรรมของตนเอง และช่วยอธิบายพฤติกรรมการเลียนแบบของบุคคลใกล้ชิด โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นต้นแบบคนดีในสังคมได้ และทฤษฎีที่สองคือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของณองเพียเจท์ (Jean Piaget) ซึ่งเป็นการพัฒนาจริยธรรมโดยแบ่งตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล เช่น ขั้นก่อนจริยธรรม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ ขั้นเชื่อฟังคำสั่ง ระหว่างอายุ 2 – 8 ขวบ และขั้นยึดหลักแห่งตน อายุระหว่าง 8 – 10 ขวบ โดยทฤษฏีนี้สามารถนำมาใช้กำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยได้ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม 6 ขั้นตอนของลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้บทบาทของปัจเจกบุคคล และสร้างแรงจูงใจด้านคุณธรรม 

       กิจกรรมในภาคบ่าย จะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์การทำตัวชี้วัดจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ โดยคุณจารุปภา วะสี วิทยากรกระบวนการ และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ซึ่งผลจากการระดมความคิดเห็น ทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนา ข้อจำกัด และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาตัวชี้วัด โดยจุดร่วมที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันในการกำหนดกรอบตัวชี้วัด คือ 1. ต้องชี้ชัด วัดง่าย ทำได้ตลอดเวลา  2. มีพลัง  3. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และ 4. เกิดความยั่งยืน ในขณะที่รูปแบบของตัวชี้วัดจะมีความแตกต่างกันทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ เชิงประเด็น หรือแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยความสำเร็จของการทำตัวชี้วัดนั้น ต้องมาจากหลักความจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และตัวชี้วัดสามารถเทียบเคียงกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สะท้อนด้านคุณธรรม โดยไม่ต้องไปกำหนดขึ้นใหม่ให้เกิดความซับซ้อน

       หัวใจที่สำคัญของการทำตัวชี้วัด จึงไม่ได้อยู่ที่ประสิทธิภาพของการวัดเพื่อประเมินคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การสร้างกรอบให้เกิดการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ ตัวชี้วัดจึงเป็นเหมือนการตั้งโครงหรือกรอบเพื่อกำหนดทิศทาง ตามบริบทที่เกิดขึ้นจริง ความท้าทายของการทำตัวชี้วัดคือ ต้องทำให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  และไม่ทำให้กลายเป็นภาระงานของคนทำงาน

       “การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ” เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ศูนย์คุณธรรมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมของภาคส่วนต่างๆ โดยจะมีการจัดกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกับเครือข่ายทางสังคม จำนวน 3 เวที (เวทีนี้เป็นครั้งแรก) เวทีครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม และครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยจะนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยต่อไป 


ผู้เขียนข่าว : ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์ / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม 

 003

             

         วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าปรับปรุงพื้นที่ร่วมสร้างฝาย ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและเครือข่าย ตามโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

         กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง และ ร่วมใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนทั้งตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม กองทุนเวลาเพื่อสังคม สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) บจก.ราชาชูรส กลุ่มหลงป่าจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชมรมต้นกล้าอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และองค์กรภาคธุรกิจ พร้อมกับกำลังเสริมจากจิตอาสาใจผู้คนในหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงและชนเผ่าผู้อาศัยในอำเภอสวนผึ้ง บวกกับพลังความสดใสจากน้องๆนักเรียนบ้านตะโกล่าง รวมแล้วกว่า 500 ชีวิตที่สานความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งในปีต่อไป


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ อุปเสน /ศูนย์คุณธรรม

ผู้เรียบเรียง : วีนัส เวลาดี /กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม