A- A A+

เมนู

306155

 

“Social Credit” นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคม เพื่อการยกระดับการศึกษา
.
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “Social Credit นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคม เพื่อการยกระดับการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คุณสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สืบวงศ์ กาฬวงศ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจ และเครือข่ายด้านการศึกษาเข้าร่วมกว่า 102 คน ผ่านระบบ zoom meeting
.
โดย รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวให้กำลังใจกับโรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งสามารถเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ แต่หัวใจสำคัญ ต้องลงมือทำด้วยตนเองเรียนรู้จากของจริง เผชิญกับความยากลำบากขั้นพื้นฐานจนเกิดการระเบิดมาจากใจของสมาชิกในโรงเรียนของท่าน จึงจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างแท้จริง
.


 ข่าว โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

01

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด“ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่จังหวัดคุณธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online ตลอดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมควรจะต่อยอดจากความสำเร็จ จากต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศอยู่แล้ว และการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิถีของชาวอยุธยาอยู่แล้ว หากมีการนำบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้เกิดการสานต่อ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ทั่วทั่งจังหวัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในมุมของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จะเป็นกลไลสำคัญในการเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนมิติ บริบทต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการให้ประชาชนและสังคมมีคุณธรรม ๆ และให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกที่องค์สากลใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และสำหรับโอกาสนี้ ที่ได้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะเป็นในรูปแบบของการเปิดเวที มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เล่าประสบการณ์ การติดตามความคืบหน้า ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อที่จะเติมเต็มให้สังคมของเรามีคุณธรรม และเกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยกันเป็นองคาพยพ นั่นก็คือ องค์กรเครือข่ายทั้งหมดร่วมมือกัน สอดประสาน ทำให้เราเป็นสังคมที่มีคุณธรรม และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างเดียวนั้น คงไม่พอ จะต้องพัฒนาความรู้คู่ความดี ดังนั้น เรื่องคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคนให้เป็นคนดี เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด หากทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งได้มีการประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือว่า พระนครศรีอยุธยานั้นควรที่จะมีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างไร เพียงแต่ว่าการทำงานครั้งนี้ อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมทั้งหลายที่จะขับเคลื่อนงานคุณธรรมนั้น ต้องทำไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะการที่จะต้องนำผู้คนจำนวนมาก มาสร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ก็จะถูกจำกัดด้วยมาตรการควบคุมโรคของทางสาธารณสุข หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในเชิงพื้นที่ก็ถูกจัดกัดด้วยเช่นกัน ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ใช้วิธีผสมผสานบูรณาการงานขับเคลื่อนคุณธรรมให้ผนึกอยู่กับเนื้องานปกติของแต่ละหน่วยงาน และเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

สำหรับ หลักคิดในเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง “ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ส่วนวิธีการที่จะทำให้หลักคิดนี้ไปสู่ความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งคือ ต้องริเริ่ม สนองตอบต่อหลักคิดหรือสอดแทรกไปในงาน ภารกิจปกติที่ทำอยู่ หมายถึง การนำหลักคิดนี้ไปสอดแทรกอยู่ในทุกเนื้องาน ทุกภารกิจที่ดำเนินการไป ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีการก็จะทำให้ไม่เป็นภาระ ซึ่งหากทุกภาคส่วนบูรณการนำไปใช้ให้สอดรับในแต่ละบทบาทภารกิจได้นั้น ก็จะช่วยสะท้อนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองของแหล่งมรดกโลก ที่น่าอยู่ น่ารู้ น่าลงทุน และประชาชนก็จะมีความสุขที่ได้ดำรงชีวิต ประกอบสัมมาชีพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ กล่าวทิ้งท้าย

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น ตื่นตัวสร้างกระแส และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และเกิดภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างกว้างขวางให้เกิดการขยายผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดตามรับชมกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand


 ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  

 

01

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาคีเครือข่ายร่วม จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online อย่างเต็มรูปแบบทั้ง 2 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และกล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่ โดยเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของสุราษฎร์ธานี สืบสานต่อยอด และนำบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ยกระดับสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ชุมชนตนเอง และขยายผลให้เกิดชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบเพิ่มขึ้นทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นพื้นที่กลางให้ทุกหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม และทุกๆ หน่วยงานองค์กรที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุรษฎร์ธานีให้พัฒนาไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในวันนี้ ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ร่วมมือกันทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การนำคุณธรรม มาขับเคลื่อนกับการพัฒนาประเทศเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ได้ตระหนักดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปัจจุบัน เรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย นอกจากจะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว ยังมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยขับเคลื่อนและสอดรับควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำลังจะครบวาระในอีกไม่ช้า โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับปัจจุบันนี้ ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2559 และได้สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน ครอบครัว สถานศึกษา สังคม ยกตัวอย่าง การยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลตัวอย่าง ตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม องค์กรคุณธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ก็คือเรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะสะท้อนไปยังชุมชน สังคม ให้มีคุณธรรมได้ในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการให้กำลังใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก็จะมีมิติของการใช้คุณธรรมไปส่งเสริมกัน อย่างกรณีตู้ปันสุข การปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน หรือแม้แต่การมีเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุรษฎร์ธานีในวันนี้ ก็จะสะท้อนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน องค์กรในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม และจะได้เห็นถึงการใช้คุณธรรมในมิติต่างๆ จากเวทีนี้ เป็นต้นแบบ และขยายผลต่อรุ่นสู่รุ่น ช่วยสร้างความยั่งยืนต่อไป

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างมุ่งนำประกาศเจตนารมณ์ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดรูปธรรมความสำเร็จ โดยในปีที่ผ่านมาได้เกิดกลไกขับเคลื่อนของ 8 เครือข่ายทางสังคม แต่ละเครือข่ายได้ร่วมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้เกิดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายได้อย่างน่าสนใจ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมให้กับองค์กรอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ทุกเครือข่ายต้องพิจารณาคือ การประเมินผลติดตามการทำงานของเครือข่ายให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะงานส่งเสริมคุณธรรมต้องทำจนเป็นวิถี
จนเกิดพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมที่จับต้องได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยิ่งสภาวะที่พวกเราอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งต้องใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม โดยทุกเครือข่ายต้องผนึกกำลังเป็นภาพเดียวกัน และมุ่งสู่การบรรลุคุณธรรมเป้าหมายร่วมกัน คือ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่างๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันชูป้ายสัญลักษณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแต่ละภาคส่วน มีการนำเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรม รวมถึงเวทีแสดงความคิดเห็น “เหลียวหลังแลหน้าการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : New Moral New Normal” และมีการจัดตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” ของพื้นที่เครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ศาสนา การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาฯ สามารถร่วมรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และ ทางระบบไลน์แอพพลิเคชั่น โดยลงทะเบียนเข่าร่วมงาน ได้ที่ : http://line.me/ti/g/_NY9YWbsM4


 ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  

 

2021-07-07

 

       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี องค์กรภาคีเครือข่ายร่วม จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online ทั้ง 3 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่  โดยเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของชาวอุดรธานี มาสืบสานต่อยอด และนำบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ยกระดับสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ชุมชนตนเอง และขยายผลให้เกิดชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบเพิ่มขึ้นทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นพื้นที่กลางให้ทุกหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดอุดร ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม และทุก ๆ หน่วยงานองค์กรที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีให้พัฒนาไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในวันนี้ ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ร่วมมือกันทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

       นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การนำคุณธรรม มาขับเคลื่อนกับการพัฒนาประเทศเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ได้ตระหนักดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปัจจุบัน เรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย นอกจากจะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว ยังมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยขับเคลื่อนและสอดรับควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำลังจะครบวาระในอีกไม่ช้า โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับปัจจุบันนี้ ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2559 และได้สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน ครอบครัว สถานศึกษา สังคม ยกตัวอย่าง การยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลตัวอย่าง ตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หรือแม้แต่ปัจจุบัน ก็มีภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น อาทิ สื่อมวลชน ซึ่งก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำประเด็นด้านคุณธรรมไปขับเคลื่อน ดังนั้น การมีเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีจึงสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยจึงหวัดอุดรธานี มีทั้ง มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาซึ่งการมีเวทีในวันนี้ ก็จะได้เน้นย้ำตาม แนวคิด “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ด้วยเช่นกัน

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ก็คือเรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะสะท้อนไปยังชุมชน สังคม ให้มีคุณธรรมได้ในทุก ๆ มิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการให้กำลังใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเมื่อเรามีคุณธรรมในจิตใจ แม้จะเป็นสภาวะที่ยากลำบากก็ตาม ขณะเดียวกัน ก็มีมิติของการใช้คุณธรรมไปส่งเสริมกัน อย่างกรณีตู้ปันสุข การปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน หรือแม้แต่การมีเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีในวันนี้ ก็จะสะท้อนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน องค์กรในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม ดังนั้น คุณธรรม จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เกิดความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจะได้เห็นถึงการใช้คุณธรรมในมิติต่าง ๆ จากเวทีนี้ เป็นต้นแบบ และขยายผลต่อรุ่นสู่รุ่น ช่วยสร้างความยั่งยืนต่อไป

       นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงแนวคิดของงาน “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ถือเป็นคุณธรรมร่วมสำคัญของจังหวัดที่เราพึงระลึกและยึดถือ โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ “วินัย” เป็นสิ่งสำคัญ และ“การใส่ใจส่วนรวม” เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และด้วยคุณธรรม “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” จะทำให้เราทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ การขับเคลื่อนในมิติคุณธรรมของทุกหน่วยงาน ถือเป็นการทำงานที่สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี 2561-2565) ในกรอบทิศทาง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์เป็น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยเฉพาะเป้าหมาย “เมืองน่าอยู่” หากชาวอุดรธานีมีความเข้มแข็งในการสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอุดรธานี  ผู้คนมีจิตสำนึกที่ดี  มีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ความไว้วางใจในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในลุ่มน้ำโขงจากนานาประเทศ

       รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานี หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้า ทั้งที่ พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  และเกิดภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีอย่างกว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี สามารถติดตามรับชมกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  

2021-07-07

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ศูนย์คุณธรรม จับมือ จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบปีที่ 2 โดยพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวมอบนโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรมในวันนี้ที่จังหวัดเชียงราย โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย 213 องค์กร หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้า ทั้งที่ จังหวัดอุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัด จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค 4 จังหวัด
ในรูปแบบ Hybrid Online เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เริ่มจังหวัดแรกที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564, จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

โดยตลอดงาน มีกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่คุณธรรมจังหวัด พร้อมทั้งการนำเสนอกรณีตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในระดับหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ชุมชน องค์กรธุรกิจ และเครือข่ายประชาสังคม, เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแต่ละภาคส่วนในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  

 DSC 0664

     

        18 มิถุนายน 2564 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตามมติ ครม. เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย โดยการดำเนินการตามเป้าหมายคือ 1) พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และกตัญญูรู้คุณ 2) เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมพร้อมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 200 แห่ง 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม (โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563) และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคลนั้น

 

       รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 1) ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมคุณธรรม 5 ด้าน และสำรวจสถานการณ์ด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานและเกณฑ์ปกติสำหรับประเมินคุณธรรมของกลุ่มคนไทย ช่วงอายุ 25-40 ปี 2) ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักปลัดกระทรวง และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดชุมชนและองค์กรคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินงาน 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรมผ่านโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานสื่อคุณธรรมจำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Moral Club แอพลิเคชั่น Clubhouse Moral Podcast และ Facebook ของศูนย์คุณธรรม

 

       ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์คุณธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ผ่านระบบ e-MENSCR เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร.02-644-9900

 

 

 DSC 0664

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือ วางแผน กำหนดแนวทางการ ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 "การจัดสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564" ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย โดยมี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย เข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2564 ได้มีกำหนดจัดงานดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร​ศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวมพลัง แสดงเจตนารมณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในการร่วมดำเนินการจัดงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดอีกด้วย

 


ข่าวและภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 DSC 0664

 

       วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ มีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผ่านโปรแกรม ZOOM ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้มุ่งเน้นคุณธรรมนำการพัฒนา คำนึงถึงคุณธรรมในระดับมหภาคควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการรับฟังข้อเสนอ ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก Sustainability with Moral : New Moral New Normal คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยจะนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีมาขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับเร่งผลักดันโครงการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่ปฐมวัย และการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมของเมืองไทย (Social Credit System) ให้บรรจุอยู่ในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นเรื่องเร่งด่วน


       ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน กล่าวย้ำว่า Social Credit คือการบันทึกการทำความดีของบุคคลตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำความดี โดยมีรางวัลเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี Block Chain เป็นการบันทึกด้วยระบบ digital ที่ไม่สามารถมีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้ โดยก่อนการบันทึกจะต้องมีฉันทานุมัติในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลและบันทึก แต่เมื่อถูกบันทึกไว้ใน Block Chain แล้วก็จะคงอยู่ตลอดไป โดยไม่มีผู้ใดแก้ไขได้ วิธีการเช่นนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการทำความดีตั้งแต่เป็นเด็ก เยาวชน จนถึงผู้ใหญ่ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม


       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เราใช้การเรียนรู้แบบท่องจำมากเกินไป สังคมไทยต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำและการสะท้อนความรู้สึก การส่งเสริมคุณธรรมในเด็กวัยเรียน ต้องเน้นการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สอดแทรกความรู้ ฝึกให้เด็กผ่านความยากลำบากในการอยู่ร่วมกับเพื่อน พร้อมยกระดับความรู้ของครู ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง (Executive Functions) รวมถึงฝึกให้พ่อแม่มีทักษะ รู้ข้อกฎหมาย และมีกระบวนการพี่เลี้ยงชุมชนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคน จึงได้เสนอที่ประชุมให้เร่งดำเนินการตามแผนปลูกฝังคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน พร้อมกับดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมของเมืองไทย (Social Credit System) ไปพร้อมกันเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 

PR26 05 2

 

     

     10 มิถุนายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:  โควิด-19 จากบทเรียนสู่การเรียนรู้ (Covid–19 2021 : Lesson and Learn) ผ่านระบบออนไลน์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา สื่อสารมวลชน และภาคพลเมืองที่ทำงานในประเด็นพัฒนาเมือง มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นต้นทุนความดีในการตั้งรับและปรับตัว (resilience) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาพอนาคตของการส่งเสริมต้นทุนความดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

     ช่วงเสวนา “เจาะพฤติกรรมคนไทย ในวิกฤตโควิด ระลอกใหม่” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นำเสนอแนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมปี 2564 ช่วง Covid-19 ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด พบพฤติกรรมเชิงบวกด้านจิตอาสา เช่น การช่วยเหลือกันของคนในสังคมไทย ความกตัญญู เช่น เด็กช่วยพ่อแม่ทำงาน หาเลี้ยงครอบครัว พฤติกรรมเชิงลบ ด้านวินัย เช่น ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้านทุจริต เช่น การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ การฉ้อโกง สำหรับผลการประเมินความเครียดในสถานการณ์ Covid-19 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จากผู้ทำแบบประเมินจำนวน 7,514 คน ระหว่างเมษายน 2563 – พฤษภาคม 2564 พบว่าเริ่มมีความเครียดวิตกกังวลปานกลาง 52.93% (3,977 คน) ภาวะปกติ 44.92% (3,375 คน) และเครียดมากเกินที่ต้องขอความช่วยเหลือ 2.15% (162 คน) โดย 5 อันดับอาชีพที่มีความเครียดสะสมคือ
1. นักเรียน/นักศึกษา (957 คน)

2. พนักงานบริษัท (508 คน)

3. ครู/อาจารย์ (487 คน)

4. ข้าราชการ (380 คน)

5. รับจ้างทั่วไป (148 คน)

     ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเสนอว่าถ้าสังคมไทยมี 1. voluntary mind สนใจเรื่องสาธารณะ 2. การสร้างความเติบโตภายใน จะลดความรุนแรงในครอบครัวได้ ดร.เจษฎา ศาลาทอง นำเสนอสถานการณ์สื่อช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่าเกิดภาวะ infodemic หรือการแพร่ระบาดของข้อมูลที่บิดเบือน ประชาชนจำเป็นต้องได้รับวัคซีน คือการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเลือกรับสื่อ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช เสนอถึงพฤติกรรมคนวัยทำงานในสถานการณ์โควิดที่เผชิญแรงกดดันทั้งจากความเร่งด่วน เทคโนโลยี (telepressure) การทำงานที่บ้าน (work from home) และได้เสนอ 3 ทักษะจัดการความเครียด คือ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ไม่ตัดสินคนอื่นทันที และคำนึงถึงความแตกต่าง

     ช่วง“เมือง จิตสำนึกสาธารณะ และภาคพลเมืองกับการรับมือโควิด-19” รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เสนอแนวคิดเก้าอี้สามขารับมือสถานการณ์โควิด-19 คือ คุณภาพของระบบสาธารณสุข ทุนทางสังคม และมาตรฐานในการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาทุนทางสังคมในส่วนของจิตสาธารณะ ต้องมองถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ พลังของคนรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กันไป คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ กลุ่ม “บางกอกนี้ดีจัง” กล่าวถึงงานชุมชนว่าต้องเรียนรู้ร่วมกันและฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เห็นระดับของการแก้ปัญหา รวมถึงความต้องการของคนในพื้นที่ คุณคริส โปตระนันทน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย (Zendai) กล่าวถึงการทำงานที่เชื่อมโยงประสานคน ระดมทรัพยากร เพื่อช่วยรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเสนอว่าควรมีการวางกรอบงานอาสาสมัครให้มีความยั่งยืน เช่น การคิดถึงระบบการให้ทุน (funding) ระบบอาสาสมัครแบบมีค่าตอบแทน (paid volunteer)

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยมุ่งหวังให้งานประชุมวิชาการนี้เป็นการสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริมคุณธรรมที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทางสังคม


เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

 

PR26 05 2

 

      2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมติดตามการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นการร่วมกันทบทวนแผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมกันออกแบบไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิทยากรกระบวนการ และทีมถอดบทเรียน


       ผู้แทน ก.ล.ต. ได้เล่าถึงกระบวนการทำงานว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กรว่าเป็น “องค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใสและการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน” และเลือกประเด็น “รู้รอบและแบ่งปัน” ได้นำไปสู่การคิดกิจกรรม “เสวนาความรู้ด้านการเงินการลงทุน” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานกับ ก.ล.ต. ตามนโยบายรับผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน โดยเป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้เรื่องการออม การลงทุน ซึ่งกระบวนการประกอบไปด้วย 1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน 2. ทบทวนหลักการลงทุน 3. เกมพอร์ตลงทุน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4. ให้ความรู้เรื่องการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม นี้ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีช่องทางสร้างรายได้ผ่านการลงทุน และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องการแบ่งปัน (sharing) ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาง ก.ล.ต.ให้ความสำคัญ


       วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้กำหนดจัดขึ้นในทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรในลักษณะเสริมพลัง สร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่า ข้อค้นพบ และประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย