A- A A+

เมนู

001 

 

         วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม จัดแถลงข่าว การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 10th National Moral Assembly” ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมกับ 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องค์กรการศึกษา และองค์กรสื่อมวลชน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายนนทรีย์  นิมิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๑๘ ธันวา จำกัด (ผู้กำกับ viral clip " คุณธรรม คุณทำได้") ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมัชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

         นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กล่าวว่า “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม เป็น “กลไก” ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม 2) นโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม 3) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 4) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม

         ด้าน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปีนี้ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีข้อสรุป (Theme) แนวคิดหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ คือ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” คำว่า “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นข้อเท็จจริงในสังคมไทย เพราะการมีวินัย หมายถึงการให้ความสำคัญกับกฎ ระเบียบ หรือกติกาของสังคม และประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุข และอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข การมีวินัยของคนในสังคมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากการปฏิบัติโดยตนเอง แต่ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมได้ จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ การทะเลาะวิวาท ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้รถ ที่เป็นข่าวดังบนโลกออนไลน์ อุบัติเหตุบนท้องถนน การขาดความรับผิดชอบ เมาแล้วขับ แสดงให้เห็นและย้ำเตือนซ้ำๆ ในช่วงเทศกาลต่อเทศกาล หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์กระทบกระทั่งบนท้องถนนที่มักพบเห็นได้เป็นประจำ ที่มีความรุนแรงตั้งแต่การด่าทอด้วยคำพูด การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และที่ร้ายแรงที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่คนทั้งประเทศ ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนต่างให้ความตระหนัก รวมถึงมีการออกมาตรการต่างๆ ดังกล่าว เข้าควบคุมสถานการณ์ และการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น เมาไม่ขับ ง่วงนอนพัก การตั้งสถานที่พักรถ ฯลฯ  แต่จะพบว่า การเสริมพลังทางบวกในการสร้างวินัย ให้เกิดเป็นคุณธรรมของคนในชาติ น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง agenda ของสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาวินัยให้กับทุกภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทุกคนในสังคม ส่งผลให้เราเปลี่ยนเปลงตัวเอง และเมื่อเราเปลี่ยน (We Change World Change) สังคมและประเทศชาติก็เปลี่ยนไปด้วย

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระบวนการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้งการโชว์ แชร์ เชื่อมผ่านสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2548 จัดมาแล้ว 9 ครั้ง จนถึงปัจจุบันในปีนี้เป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้จะเป็นการถอดบทเรียนองค์ความรู้ตลอด 10 ปีที่มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านสมัชชาคุณธรรม ในหัวข้อ “1 ทศวรรษ การสร้างสังคมคุณธรรม” หัวใจหลักของการจัดสมัชชาครั้งนี้จะเป็นเรื่อง “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน ทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมคุณธรรม moral touch เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android

         นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยขึ้น เพื่อนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ทางสังคม และปรากฏการณ์ต่างๆ ในมิติด้านคุณธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกฝังด้านจิตสำนึกแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ องค์ความรู้ 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดี ใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวกของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาดภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้งแนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

         สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

006 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมคุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

          การประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม คุณธรรมกับปรากฏ การณ์ทางสังคมไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม และ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นเป็นเวที เสวนาวิชาการ : “เจาะประเด็น วิกฤตคุณธรรม เราได้เรียนรู้อะไร” มีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “ปัญหาความรุนแรง… บทสะท้อนนิเวศสังคมป่วย” ร่วมกับ Speaker นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์ ประเด็น “สังคมอุดมดราม่า แบบสุดขั้ว” และ นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งรายการทีวีออนไลน์ toolmorrow แลกเปลี่ยนในประเด็น “ปลุกพลังไวรัลคลิป แก้ไขนิสัยวัยโจ๋” ดำเนินรายการโดย คุณพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร จากไทยพีบีเอส

          ภาคบ่าย เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “คุณคือฮีโร่” นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา ขับรถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มานานกว่า 23 ปี นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ครูเรือจ้างข้างถนน นักสู้ผู้อุทิศตนเองเพื่อผู้อื่น และ นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์ (กอล์ฟฟี่) นางฟ้าซาลอน…ช่างทำผมใจบุญช่วยเหลือคนพิการ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดี ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์ความรู้กลาง ในการสนับ สนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีบทบาท สำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานความรู้ โดยมีการจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยขึ้น เพื่อประมวล สถานการณ์ และปรากฏการณ์การทำความดีของคนในสังคม มีเป้าหมายสร้างความตระหนัก และให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำข้อมูลไปใช้ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า องค์ความรู้ “10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคม ไทย” เป็นการศึกษา รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่ง ข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวก ของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้อง เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหา การคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาด ภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้ง แนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ศูนย์คุณธรรรมคาดหวังว่า 10 สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ในปี 2562 นี้ จะนำไปสู่การ สร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม และประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เกิดการนำข้อมูลปรากฏการณ์สังคม ในมิติคุณธรรมไปใช้สนับสนุนงานเชิงนโยบาย และเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่กับประชาชน และเกิดการจุดประกายให้สังคมตระหนัก และ มองเห็นคุณค่าของการทำความดีในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ 10 ปรากฎการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th) หรือที่แอพพลิเคชั่น Moral Next


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 13 มิ.ย.2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมให้ความรู้แนวทาง กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กว่า 100 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทศพร ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันการทุจริตของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือคุณธรรมหลัก 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ซึ่งหากทุกคนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมได้บรรลุผลแล้ว ย่อมจะส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์” สร้างความมั่นใจต่อการค้าและการลงทุนในประเทศไทยต่อไป


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยงานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการอาวุโส ต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (สำนักงานประเทศออสเตรีย) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญขององค์กรคุณธรรมต่อสังคมไทย ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้กลับไปทำหน้าที่ผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรของตนเอง รวมถึงขยายผลสู่เครือข่ายทางสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ที่ศูนย์คุณธรรม กำลังพัฒนาโครงการอบรมไปสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เชื่อมกับงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีวินัยและความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระดับสากลต่อไป

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะรับข้อเสนอแนะ คำติชมจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรสื่อมวลชน ที่เข้าอบรมทั้ง 50 คน ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในรุ่นต่อไป


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าส่งเสริมสังคมคุณธรรม โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านกลยุทธ์ Co Brand หนึ่งในแผนงานส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร ภายใต้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลยุทธ์ Co Brand ขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรม ผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ และเพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนในระดับประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ​

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สาระสำคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมภายใต้กลยุทธ์ Co Brand ครั้งนี้ กลุ่มสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ทั้ง 4 ภาคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของศูนย์คุณธรรมที่ได้มีการประชุมร่วมกัน มีความเห็นพ้องร่วมกันต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยมิติของวินัย ด้วยแนวคิด “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” เป็นประเด็นสำคัญของภารกิจ ภายใต้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสถาบันครอบครัว อาศัยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสารโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยศูนย์คุณธรรมให้ความสำคัญต่อการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม ด้วยกลยุทธ์ Co-Branding ส่งเสริมคนดี สังคมดี เพื่อให้เครือข่ายพันธมิตรมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน อันจะเกิดผลลัพธ์ต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์ (brand value) ภายใต้บริบทที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร

​         กลยุทธ์การ Co-Branding ส่งเสริมสังคนดีสังคมดี เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมได้รับการยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สร้างสรรค์แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพันธมิตร นำไปสู่ความร่วมมือที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

          ​ด้าน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงแคมเปญว่า Co-Branding เป็นแคมเปญส่งเสริมสังคมคุณธรรมที่ดี การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่การขับเคลื่อนความมีวินัยของผู้คนในสังคม ซึ่ง “วินัย” ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดสังคมคุณธรรม กล่าวคือ หากคนเรามีวินัยอย่างเคร่งครัดในทุกๆ ด้านแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่พยายามเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แต่ทว่าการจะเกิดวินัยในตนเองได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับที่ “ระเบิดจากภายใน” เป็นตัวกระตุ้นจิตสำนึกเฉพาะบุคคล เพราะแต่ละบุคคลนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นบังคับ หรือชี้นำได้ทั้งหมด
แคมเปญนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่าวความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมคุณธรรม ได้แก่ การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ซึ่งการสื่อสารต้องสามารถสร้างความประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแบ่งปันประสบการณ์ที่ร่วมกัน นำไปสู่อัตลักษณ์ที่แตกต่างและส่งเสริมคุณค่าแบรนด์อย่างเหมาะสมในเชิงคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ การยอมรับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ด้าน

          สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และจัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. มีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษาและเครือข่ายทางศาสนา กว่า 100 คน

          การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ต่อด้วยแนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นางสาวอรุณี วินทะสมบัติ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) “ขับเคลื่อนธรรมนูญ 9 ดี คัมภีร์ สร้างอนาคตที่ดี” จากชุมชนคุณธรรมบ้านโนนศิลา ตำบลยายแย้มวัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 2) โครงงานคุณธรรม “รักนวลสงวนตัว” จากโรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 3) “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งสติ ตามวิถีศาสตร์พระราชา” จากบริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดพิจิตร เมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งคนดี” เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เกิดรูปธรรม

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเราเอง ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความรักและศรัทธา สร้างการเรียนรู้ผ่าน 3 คำถามเพื่อสะท้อนอารมณ์ตนเองอัน ได้แก่ รู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร และจะกลับไปทำอะไรต่อ ที่สำคัญต้องฝึกสติให้เป็นพฤตินิสัยด้วยพลังบวก โดยศูนย์คุณธรรมมีภารกิจสำคัญคือ การจัดสมัชชาคุณธรรมที่เป็นพื้นที่โชว์ แชร์ เชื่อมความดี พร้อมนำชุมชนดี องค์กรดีจาก 6 เครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรการศึกษา องค์กรทางศาสนา องค์กรสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน มาถอดรหัสผ่านศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย และสังเคราะห์สู่ตัวชี้วัด ๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมและประเทศจนเกิดเป็นสังคมคุณธรรมร่วมกันในอนาคตต่อไป


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ภาพข่าว : กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

           วันที่ 6 มิ.ย. 62 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย จัดสัมมนาจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3 ) ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
           ในงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่องจรรยาบรรณกับการเติบโตของธุรกิจยุค 4.0 โดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย และการเสวนา เรื่อง "ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตที่ยั่งยืน" โดย คุณชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณพูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และคุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "คลีนิกจรรยาบรรณ" ไขปัญหาและตอบโจทย์จรรยาบรรณดีเด่น โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 90 องค์กร


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับกรม กองในกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมพลังเครือข่ายต่อต้าน การทุจริตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีบุคคลากรเข้าร่วม จำนวน120 คน

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวให้กำลังใจผู้เข้า อบรมว่า “ทุกคนในองค์กรกระทรวงคมนาคมต้องมีคุณธรรมก่อน แล้ว องค์กรของเราก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้ แต่ต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็ก ที่สุดคือพวกเราในสำนักปลัดก่อน ถ้าทุกคนเป็นคนดีแล้วองค์กร ก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมทันที ขอให้ทุกคนร่วมกันลงมือทำให้เกิด ความงดงามและความดีงาม สิ่งสำคัญคือ การเป็นคนดี ต้องคิดดีก่อน เรื่องที่คิดจะทุจริตต้องไม่คิด เพราะถ้าคติดจะทำให้เราอยากทำ คนดีต้องคิดแต่เรื่องดีๆ ถ้าเราคิดดีแล้ว เราทำดีในสิ่งที่เราคิด ท่านคิดดีและท่านทำดี ท่านจะเป็นคนดี มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกวัน” ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว

          จากนั้น ศูนย์คุณธรรม ชวนผู้เข้าอบรมทำกระบวนการกำหนดพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ภายในองค์กรร่วมกัน โดยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ผู้เข้าอบรมทุกคนร่วมกันกำหนด ได้แก่ การให้บริการด้วยหัวใจ ซื่อสัตย์โปร่งใจ มีวินัย รับผิดชอบ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะกลับไปดำเนินการภายในองค์กรของตนเอง อาทิ โครงการเคาเตอร์สวยด้วยใจบริการ โครงการ ของหายได้คืน เป็นต้น


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนภายในจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 150 คน ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับจังหวัด ร่วมกับนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชน จาก 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย โดยเน้นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อมุ่งสู่จังหวัดหนองคาย เป็นเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม นำสังคมหนองคายสู่เมืองสันติสุข

          ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ต้องเริ่มจากตนเอง ทำจากสิ่งเล็กๆ ค้นหาความดีที่อยากทำ ต้นทุนที่มี และปัญหาที่อยากแก้ พร้อมกับให้กำลังใจภาคีเครือข่ายจังหวัดหนองคายในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม (เมือง 3 ธรรม) ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ยินดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านองค์ความรู้ รวมทั้งเชื่อมประสานการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยย้ำว่า “ความรู้ ความสามารถ ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่คุณธรรมความดี ทำให้มีความสุข”


เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท  / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

003 

 

         วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน Moral Business Forum 2019 นวัตกรรม ส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรร บรรยาย พิเศษ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคเอกชน

         ศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง (การบริหการจัดการที่ดี) วินัย (รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบทางสังคม) สุจริต (ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และองค์กร) จิตอาสา (มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น) เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร รวมถึงมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถนำองค์ความรู้ กระบวนการทำงานของแต่ละองค์กรไปปรับใช้พัฒนาองค์กรธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการสำรวจความสุขด้วยคุณธรรมความดี นำเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขคนทำงาน (Happy Moral Index) ซึ่งพัฒนาเครื่องมือมาจาก ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ริกิ การ์เม้นท์ จำกัด โดยเพิ่มคำถามที่วัดพฤติกรรมความดีที่นำมาซึ่งความสุข และความสามารถในการทำงานที่นำมาซึ่งความสำเร็จ มีองค์ประกอบของผลการประเมินประกอบด้วย 1.ดีต่อตนเอง 2.ดีต่อครอบครัว 3.ดีต่อเพื่อนบ้าน 4.ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 5.ดีต่อองค์กร และ 6.ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อประมวลผลออกมาพนักงานในองค์กรจะรู้ว่าตนเองมีระดับความสุขที่สูง หรือต่ำกว่าเป้าหมาย และต้องพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง ซึ่งเครื่องมือสำรวจความสุขด้วยคุณธรรมความดี หรือ Happy Moral Index (HMI) ชุดนี้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร เป็นเครื่องมือยกระดับองค์กรสุขภาวะ เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการพัฒนาพนักงงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ดำเนินชีวิตด้วยความสมดุล ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการมีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม นำไทยสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม