A- A A+

เมนู

001 

 

     วันที่ 6 ก.พ. 62 ศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม” มีพลเอกศรุต นาควัชระ กรรม การผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจในเรื่องการคิด วิเคราะห์ แยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้กับ นักศึกษาอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จำนวน 40 คน ระหว่าง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยจรัสพิชากร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

     หลักสูตรนี้ แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎี เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น แยกแยะได้ วิเคราะห์พฤติกรรมผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้ด้วยตัวเอง โดย พลเอกศรุด ย้ำว่า “การทำความดี ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ ให้ดูที่เจตนา ไม่ใช่การกระทำ” ด้านการปฏิบัติ (workshop) ให้นักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ ฝึกสอนน้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยนำ “ศรุตโมเดล” ไปสร้างสรรค์กิจกรรม “ผิด ชอบ ชั่ว ดี” ให้กับ นักเรียน โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาทักษะ “เด็กอาชีวะมีดี” สร้างแกนนำ “เด็กอาชีวะมีดี” เสริมศักยภาพแรงงานสายอาชีพ สร้างสังคมคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั่วประเทศ

 


เขียนข่าว :  นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

004 

 

        วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนทุกหน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม โดยเน้นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

        ด้านศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ "การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม" โดยบรรยายให้ความรู้ ความสำคัญ หลักการและแนวคิด ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้แก่ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และชุมชน จำนวน 100 คน พร้อม workshop ระดมความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
              1.องค์กรคุณธรรมในฝันที่อยากเห็น หรืออยากเป็น
              2.จะกลับไปทำให้เป็นจริงได้อย่างไร และ 3.ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุน หรือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เข้ารับการอบรมพร้อมกลับไปดำเนินงานจัดทำแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของตนเองต่อไป

 


เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

004 

 

          วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “อบต.ดอนแก้ว เสื้อสีขาวองค์กรคุณธรรม” และ ตอน “ดอยผาส้ม” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

         ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นางสุจินดา ณะวิชัย ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนดอนแก้วนฤมิตรปัญญา และในวันที่ 19 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.อุบล ยะไวยท์ณวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว ถึงกระบวนการ วิธีการ การขับเคลื่อนคุณธรรมภายใน อบต.ดอนแก้ว ทั้งเรื่องการสร้าง DNA ดอนแก้ว การส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ และ การสร้างมหาวิชชาลัยดินแก้วสร้างสุขในโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์พระครูสุพรหมธรรมมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสพระบรมธาตุดอยผาส้ม ถึงการดับไฟกิเลสด้วยพุทธศาสนา การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปรับใช้หลักคุณธรรม 8 ประการในการดับกิเลสให้ชาวชุมชนมีความสุข ซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น ณ วัดพระธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 27 – 28 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน และพระภิกษุ จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กรและเพื่อติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนนำในการนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่สนใจอยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น

          ซึ่งกระบวนการอบรมเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐานการเรียนรู้ 5 ประเด็นการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ และ 5 ประเด็นการแลกเปลี่ยน ได้แก่ ความเป็นมาและปัญหาในอดีต ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลักการนำไปใช้ และข้อระมัดระวังหรือการป้องกันในการใช้เครื่องมือ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรยายภายใต้หัวข้อ “หลักคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม บรรยายสร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายผ่านกิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” เป็นต้น

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้ให้ โดยความรู้ที่ได้ตลอดการอบรม เราสามารถนำเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ไปบอกต่อให้แก่ผู้อื่น ซึ่งท่านเปรียบเสมือนผู้ส่งเสริมคุณธรรมและเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดยการกระทำนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาครอบครัว สังคม องค์กร และชุมชน ให้เป็นผู้ที่มีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

 


เขียนข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

004 

 

         วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ 2) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

         ภายในงานมีการเสวนา “ปฏิบัติการดัชนีชี้วัด” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คุณศิวโรฒ จิตนิยม ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน และคุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัทริกิการ์เม้นส์ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม

         ดร.สีลาภรณ์ กล่าวถึงแนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัดที่ดีว่า 1. ต้องให้ทิศทาง (Direction) นำไปสู่เป้าหมาย 2. ต้องวัดได้ มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective) 3. เป็นภาพตัวแทนประเด็นนั้นได้จริง (Represent) สำหรับ คุณศิวโรฒ ซึ่งมีประสบการณ์พัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข ชุมชนต้องปรับ 3 อย่าง คือ  1. ปรับตัว ให้เป็นน้ำ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ 2. ปรับจากทฤษฎีน้ำตก (การสั่งการแบบ Top – down) ให้เป็นทฤษฎีน้ำพุ (การระเบิดจากข้างใน) 3. ปรับจากการใช้ GDP (ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ) ในการชี้วัด มาเป็นทุกคนในชุมชนต้องมีความสุข ในส่วนของคุณจรูญ สะท้อนมุมมองภาคธุรกิจว่า ที่ผ่านมาระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ มักมาจากผู้บริหาร แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาตัวชี้วัดมากขึ้น โดยบริษัทได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรมพัฒนาเครื่องมือ Happy Moral Index (HMI) ให้พนักงานประเมินความสุขของตนเอง เพื่อให้เห็นว่าจะเสริมสร้างความสุขในมิติใดต่อไป

         กระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัด คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ที่ประชุมได้ใช้การระดมความคิดเห็น โดย คุณจารุปภา วะสี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑ์แม่ เป็นวิทยากรกระบวนการ ผลจากการระดมสมองพบว่า การพัฒนาตัวชี้วัดส่วนมากเป็นการนำตัวชี้วัดที่มีการใช้งานจริงมาปรับใช้ โดยเป็นตัวชี้วัดที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างๆ เช่น การดำเนินงานของธนาคารขยะ ธนาคารความดี การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุลโครงการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ

         ช่วงท้ายเป็นการร่วมมองภาพอนาคตถึงการนำดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ประเด็นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหลายภาคส่วนเห็นตรงกันว่า ตัวชี้วัดด้านคุณธรรมหัวใจอยู่ที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การนำไปใช้จึงต้องเริ่มจากตนเอง และรอบตัวทั้งในระดับองค์กรหรือชุมชนเท่าที่สามารถทำได้ แล้วจึงขยายผลออกไปจนเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ของสังคม

“การพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม” เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ศูนย์คุณธรรมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมของภาคส่วนต่างๆ โดยเป็นการจัดกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกับเครือข่ายทางสังคม และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยต่อไป 

 


เขียนข่าว : นางสาวเปรมกมล สมใจ/ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ถ่ายภาพ : นางสาวเนตรนภา หนองแบก/ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

004 

 

          วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักการพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโล ยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 40 คน โดยมี พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทของคุณธรรม (พฤติกรรมดี) สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะความดี ปกติ และความชั่วได้ รวมถึงเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในวันถัดไป ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติสาธิตวิธีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล จำนวน 80 คน. การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

 


เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

005 

 

     วันที่ 29 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมและบูรณาการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN”

     งานสมัชชาคุณธรรม ทำหน้าที่ ชม แชร์ เชื่อม เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย เพื่อยกระดับสู่งานสมัชชาคุณธรรมในระดับชาติต่อไป

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

       วันที่ 28 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สักนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา

       ​ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนา “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และ คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล ผู้ประกาศข่าว NBT ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศ ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คุณธรรม หรือพฤติกรรมดี สภาพคุณงามความดี เป็นคุณค่า และปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน นำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาว องค์กรใด ผู้นำและพนักงานมีคุณธรรม องค์กรนั้นจะเข้มแข็ง มีประสิทธิ ภาพในกระบวนการทำงาน ผลประกอบการดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า ดังนั้น การพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจึงจำเป็นต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถ และความสุข

       ​“ศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ซึ่งจะทำให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ มีความเข้มข้นในมิติด้านการพัฒนา Happy 8 ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ำใจงาม) Happy Society (สังคมดี) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู้) Happy Soul (ทางสงบ) Happy Money (ปลอดหนี้) และ Happy Family (ครอบครัวดี) ได้อย่างดียิ่ง ดังนั้น จึงได้พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สสส. และ มูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป” ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

172 

          วันที่ 24 มกราคม 2562 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย พร้อมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานจาก 17 ภาคเหนือ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรม ความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสามารถวัดผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร

          การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดย มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสำคัญ 5 ประการ คือ

            1. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมของสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ
            2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
           3. เพื่อขยายผล ติดตามการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในระดับภูมิภาค และสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
           4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กรด้านคุณธรรม ขยายผลแนวคิด ผลสำเร็จการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายภาคเหนือ
            5. เพื่อรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ สถานการณ์คุณธรรม และแนวทางการส่งเสริมเสริม พัฒนาคุณธรรมเป็นประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายภาคเหนือ พร้อมส่งมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

     สำหรับภาพรวมการจัดงาน ประกอบด้วย   

          ด้านวิชาการ มีการปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กร เครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งก่อนการจัดงานได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 17 จังหวัด อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาสถานการณ์ ต้นทุนคุณธรรม นำมาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของภาคเหนือ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นสร้างจิตสำนึกด้านวินัย ประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว และประเด็นด้านสุจริต ที่นำมาสู่การรับฟังความคิดเห็นเพื่อรวบรวมสังเคราะห์เป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย พร้อมข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือครั้งนี้

           ด้านนิทรรศการ หรือ “ตลาดนัดคุณธรรม” มีการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม ที่สะท้อนคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขององค์กรเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 63 บูธ และลานเวทีการแสดงย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีพื้นที่แสดงผลงานและนำเสนอศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ทั้ง  2 วัน

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม ที่นี้


ข่าวโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ภาพโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         วันที่ 22 มกราคม 2562 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเครือข่ายจิตอาสา Bad Attitude เดินทางออกจาก ศูนย์คุณธรรม ไปให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลคลีนิคหมอครอบครัว โรงพยา บาลสระบุรี พร้อมนำ “ถุงยาพอเพียง” กว่า 300 ใบ ที่รวบรวมจากกิจกรรม Give and Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า “เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ สร้างหัวใจจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน ในงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชานนท์ นันทวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ใส่ยาให้กับคนไข้ หรือผู้มารับบริการคลีนิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลสระบุรี

         ทั้งนี้ น.ส.วราภรณ์ กล่าวว่า “ถุงยาพอเพียง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์คุณธรรม ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกันเป็นผู้ให้ แบ่งปันน้ำใจด้วยการพับถุงกระดาษรีไซเคิล เช่น นิตยสารเก่า กระดาษที่ใช้แล้ว หรือแคตตาล็อกต่างๆ นำมาพับด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ เป็น “ถุงยาพอเพียง” มอบให้กับเครือข่ายคลีนิคหมอครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ แถมช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่เกื้อหนุนผู้คนบนโลกใบนี้อย่างยาวนาน ซึ่งการมอบถุงยาพอเพียงในครั้งนี้ มีโอกาสได้ร่วมบันทึกเทปรายการ D-Delivery กับกลุ่มจิตอาสา Bad Attitude เพื่อนำไปเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมต่อไป

 


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย จักราชัย ทองเพ็ชร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม