A- A A+

เมนู

004 

 

          วันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด พร้อมด้วย นางสาวกาญจน์สุดา เอื้ออารีวรกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยเคเบิลบอรดแคสติ้ง และนางสาวภัทรมน ทองในแก้ว ผู้จัดการสถานี Thai cable broadcasting (Cable cha nnel) เข้าพบ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรนม เพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อโทรทัศน์เครือข่ายเคเบิลบรอดแคสติ้ง 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม กำลังจะมีช่องทีวี 24 ชม. ภายใต้ชื่อ ศูนย์คุณธรรม channel โดยการหารือความร่วมมือกับ นายวิชิต เอื้อารีวรกุล ซึ่งท่านยินดีสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรม 1 ช่อง ให้กับศูนย์คุณธรรม โดยทาง ศคธ. จะทำผังรายการ และนำสู่การออกอากาศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อไป

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

005 

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งเผยแพร่คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านกิจกรรม Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า “เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ สร้างหัวใจจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา BAD ATTITUDE และส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้คุณธรรมในรูปแบบพฤติกรรมดี เช่น การช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้มั่นคงและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนชาติ”

       สำหรับกิจกรรม Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า ประกอบด้วย “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรี และ “จิตอาสา กู้ชีพเบื้องต้นด้วย CPR AED” เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตคนด้วยการกู้ชีพเบื้องต้น CPR AED จากทีม BAD ATTITUDE เจ้าของสโลแกน Super Hero ไม่ต้องมีพลัง ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ มีแค่ “2มือ” ศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณผู้สนับสนุน ทีมงาน BAD ATTITUDE บริษัทเจริญเคเบิลทีวี สนับสนุน ลูกโป่ง 100 ใบ บริษัทยูไนเต็ดฟู้ด จำกัด สนันสนุนขนม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 1,000 ชิ้น บริษัท สยามวอเตอร์คราฟ จำกัด สนับสนุน รถ สำหรับโชว์ และให้เด็ก ๆ ถ่ายภาพในงาน 1 คัน สำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

 S 41279492

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วย น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และนักวิชาการงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายฯ เข้าพบ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แทนอธิบดี) เพื่อหารือความร่วมมือ หรือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่ง นายยงจิรายุ อุปเสน ได้นำเสนอบทบาททิศทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรม การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม เพื่อขอหารือความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับภาค การอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับผู้บริหาร และปฏิบัติการ (newcomer) และ โครงการ/กิจกรรมตามรอยพระราชา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้แทนด้านกฎหมายและด้านการอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีให้ความร่วมมือในข้อหารือ ทั้ง 3 เรื่อง และให้ความสนใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (สำหรับกรมส่งเสริมการปกครองฯ) และหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดยในระดับผู้บริหาร อยากให้ศูนย์คุณธรรม จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นภาพคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาดูงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในต่างประเทศ อาทิ ฉือจี้ ประเทศไต้หวัน อินเดีย และ ญี่ปุ่น ตลอดจนหลักสูตรผู้ปฏิบัติการ (newcomer) ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของกรม เข้าร่วมอบรม ซึ่งอนาคตอาจมีจัดเป็นรุ่น สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองด้วย

ด้าน นายอนุชิต สังฆสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนใจหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการสร้างวินัยและพฤติกรรมบวกของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรทดลองนำร่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ 10-20 ศูนย์ หากศูนย์คุณธรรมมีโมเดล หรือมีองค์ความรู้ด้านการปลูกฝังวินัยเด็ก แนวทางการสอนเรื่องความกล้าแสดงออกของกลุ่มเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็ก อยากให้ช่วยร่างหลักสูตรมาหารือร่วมกัน โดยจะนำเรียนข้อมูลต่อผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือต่อไป.

 


ข่าวโดย ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและเครือข่ายทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

 

 

006 

         วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

         รศ.นพ.สุริยเดว ได้นำเสนอโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด ขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 4 ภาคตามลำดับ โดยทั้ง 4 ภาค จัดอบรมระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรฯ และควรมีการติดตามขยายผลในหน่วยงานระดับกระทรวง โดยมอบให้ศูนย์คุณธรรม และกรมการศาสนานำหลักสูตรฯ มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามแนวทาง 9 ขั้นตอนสู่คุณธรรมต้นแบบสำหรับผู้บริหารและผู้ขับเคลื่อนงานได้เข้ารับการอบรม

         นอกจากนี้ ยังได้เสนอรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภาคใน 4 ภาค โดยหัวใจสำคัญของงานคือ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งในด้านวิชาการ และปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม มีการถอดรหัสคุณธรรม (พฤติกรรมดี) และจัดการความรู้ ตลอดจนการนำเสนอตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จผ่านตลาดนัดคุณธรรม โดยสมัชชาคุณธรรม ระดับภาค กำหนดจัด ดังนี้
               1. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
               2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
               3. ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               4. ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
         โดยที่ประชุมเห็นชอบการจัดงานดังกล่าว และเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาตัวอย่างต้นแบบในงาน และที่สำคัญควรเชิญผู้บริหารจังหวัดเจ้าภาพในแต่ละภาคให้มาเห็นภาพการจัดงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

         ด้าน พลอากาศเอก วีรวิท กล่าวว่า ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ควรกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รณรงค์ปลูกฝังให้เกิดการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนกลายนิสัย เป็นพฤติกรรมดีเป็นวัฒนธรรมความดีประจำพื้นที่ตามหลักการระเบิดจากข้างใน

 


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

animation 190114 00077 
 
วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขา Computer Graphic วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีส่วนร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ในหัวข้อ Gen Z ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ และ สสส.
 
ทั้งนี้ งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม รับมอบสื่อ animation และ Infographic ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จำนวน 14 ชุด รวมถึงการ์ตูนสติ๊กเกอร์ไลน์ จากนักศึกษาสาขา Computer Graphic เพื่อให้ ศคธ. นำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมต่อไป
 

 เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

 

009 

          วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย เกรงกลัวต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจำนงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธณรม ชุมชนคุณธรรม โดยจัดอบรมที่ภาคเหนือเป็นภาคแรก ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

          กระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เน้นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) จำนวน 12 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัชระ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “หลักการคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต) กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม สายใยรัก พลังศรัทธา และแรงบันดาลใจ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวถึงหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ว่า ศูนย์คุณธรรม เห็นความสำคัญของการสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรแกนนำด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้สามารถขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศไทยต่อไป.

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

008 

         วันที่ 10 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มีหัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อม และบูรณาการความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นเวทีกลางในการ ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนด ทิศทางและพัฒนานโยบายสาธสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระ ด้านคุณธรรมในภาคเหนือ เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่อย่างมี พลังจากทุกภาคส่วนในสังคมและประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยพฤติ นิสัยดี พฤติกรรมดี มีจิตสำนึก มีสายใยรัก มีพลังศรัทธา และ แรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึง บทบาทและทิศทางการทำงานของศูนย์คุณธรรม ที่เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ แผนและนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 พร้อมชูหลักสูตรฝึกอบรม "วิทยากรส่งเสริม คุณธรรม" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผล การดำเนินกิจกรรมในองค์กร เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรตนเองครอบคลุมไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพให้เกิดเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม ในพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรมต่อไป.


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

005 

         วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00-11.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมงานสัมมนากรุงไทยคุณธรรม ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และรับฟังปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในมิติของโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทยในรอบ 200 ปี ในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ ห้อง Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand Central World

         ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้บริหารและพนักงานกรุงไทย โดยน้อมนำรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับคุณธรรม ใจความว่า “การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำ และขอให้ถือเป็นหน้าที่”

         ด้าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมสรุปสถานการณ์การขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักของธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่สำคัญ คือ ผู้นำองค์กรร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมร่วมกับพนักงาน พร้อมทั้งการวางระบบคุณธรรมในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน.


ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

S 11780239 

     1 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อ “สร้างความสุขทั้งกายและใจ สร้างพลังให้ชีวิต และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่คนไทยทั้งชาติ”

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้อง ภาคีเครือข่ายศูนย์คุณธรรม และประชาชนชาวไทย “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ อาราธนาทุกหลักธรรมทางศาสนาที่ ทุกท่าน เคารพบูชา ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ที่กำลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งร่างกายจิตใจ
น้อมนำเอา ความ #พอเพียง #วินัย #สุจริต #จิตอาสา มาดำเนินชีวิต เพื่อความผาสุขที่มีในจิตใจเราเองที่จะส่งผลทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างให้มีความสุขร่วมกัน ขอให้เป็นปีแห่งคุณธรรมความดี ในหัวใจของทุกคน

     การเริ่มต้นปี ด้วยการทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ก็เปรียบเสมือนกับได้ตั้งมั่นประกอบคุณงามความดี นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นอานิสงส์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิด “ความสงบ สติ สมาธิ และปัญญา” เพื่อให้ปีพุทธศักราช 2562 เป็น “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้ให้คนไทยอย่างแท้จริง.

DSC 8227 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา หารือความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรมและเสริมพลังการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564) โดยนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตพลังบวกของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มาหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม มีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การทำความดีต้องใช้พลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงเป็นที่มาของการเข้าพบอธิบดีกรมการศาสนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในฐานะที่กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ย้ำว่า ความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งนี้ การหารือได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ดังนี้
1. ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง 9 เส้นทางการเรียนรู้ตามรอยพระราชา โดยมีเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
2. ร่วมกันขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดร่วมประกาศเจตนารมณ์ และนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตมาสนุนเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ร่วมกันออกแบบกลไกติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค และเวทีติดตามหนุนเสริมหลังงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคุณธรรมเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Integrity Platform ภายใต้การบูรณาการศักยภาพและความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และ Committee for ASEAN Youth Cooperation ซึ่งจะเชิญผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าวโดย : กรมศาสนา