A- A A+

เมนู

009 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ลงพื้นที่สำรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มุ่งเน้นการนำความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน
          นอกจากนี้ คณะติดตามฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงเรียนจิรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้ซึมทราบอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน จากนั้น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เน้นย้ำการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และเยี่ยมชมโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งเสริมวินัยด้านการจัดการชีวิตบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาโดยจัดตั้งธนาคารขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนจนเกิดเป็นพฤตินิสัย
          ปิดท้ายคณะติดตามและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภาคกลางกันที่ชุมชนขนมหวาน บ้านต้นสะตือสามต้นในชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นชุมชมที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อส่งเสริมการทำขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ ผลจากการรวมกลุ่มเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence)  ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและคนในชุมชนชาวเกาะเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นปัจจุบันให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

 


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         

          วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดำเนินกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ปฏฺิบัติการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า การทำเรื่องคุณธรรมควรเริ่มต้นที่ตัวเรา ปัญหาที่อยากแก้ ความดีอะไรที่อยากทำ โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือเรื่องคุณธรรม เป็นสำคัญสามารถนำไปใช้และพัฒนา ปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อน คุณธรรมไปพร้อมกัน มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกว่า 60 คน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         

          วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "คนต้นแบบคมนาคม" แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

          งานนี้ ได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงคมนาคม (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม (นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส) เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานฯ

          กระทรวงคมนาคม หนึ่งในองค์กร Co Brand ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมคุณธรรมด้วยแนวทาง “ระเบิดจากภายใน” ภายใต้โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากร สร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิธียกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ "คนต้นแบบคมนาคม" เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้รับมีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในการทำความดี เป็นบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในหน่วยของกระทรวงคมนาคม ได้ยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี คิด พูด ทำบนความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

007 

 

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพะเยา และเชียงราย โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดชุมชนคุณธรรมย่างยังยืน

          วันที่ 6 กันยายน 2562 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนวัดเปื๋อยเปียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่น เรื่อง วัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) ผ่านการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง บนราก ฐานของวิถีดั้งเดิม คือ วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บนหลักคุณธรรม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

          วันที่ 7 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนวัดต๊ำม่อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่เน้นการสร้างเครือข่าย ด้วยพลังกล้าทำดี ใช้หลัก บ.ว.ร. ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่นด้านการผสมผสานวัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) และไทยลื้อ ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ ประเพณีตานสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก และเมื่อทำบุญแล้ว ชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวสารที่ใส่ไว้ในภาชนะมาแจกทานให้กับยาจกให้ทั่วถึงกันทุกคน เรียกว่า ประเพณีตานใส่ข้าวยาจก และการเสี่ยงทายผีหม้อนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนา ด้านโชคชะตา และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ ภูมิปัญญาจักสาน ศิลปะหัตกรรม การสานตะกร้า ทำสวนดอกไม้ และพวงมะโหด เป็นต้น

          วันที่ 8 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมไทลื้อที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม ผ่านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาทิ บ้าน วัด และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอไทลื้อที่ชาวบ้านเป็นผู้ทอเอง อีกทั้งมีความเชื่อและพิธีกรรมที่โดดเด่น อาทิ พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา และลูกโยน จนได้รับการขนานนามว่า “ไม่ต้องไปสิบสองปันนา เพียงแค่แวะมาที่ศรีดอนชัย”


เขียนข่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

1 

 

         

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารให้แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อสร้างกลไกและกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารสำหรับใช้เป็นต้นแบบ (Role Model) ของ อ.ส.ค. ด้านธรรมภิบาลในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จากกิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทย โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กิจกรรมเติมพลังด้วย ถอดแนวคิด เรียนรู้วิสัยทัศน์จากผู้บริหารองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (Key to success & to Failure) โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอช อุตสาหกรรม จำกัด กิจกรรมออกแบบแผนงานโครงการ/กิจกรรม สำหรับการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และค้นหาต้นแบบความดี ตามอัตลักษณ์ของ อ.ส.ค. และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 90 คน

          ทั้งนี้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประธานในพิธี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ มุ่งสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม ธรรมภิบาล และการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ไปสู่แนวทางปฏิบัติในปี พ.ศ. 2563 ในอนาคต

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

008 

 

          เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม จัดประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม และประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยกล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม มีการพัฒนารูปแบบการจัดงาน ด้วยการนำความคิดเห็นที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายร่วมจัด มาจัดเป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น”

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมให้คนดีมีพื้นที่ยืนโชว์แชร์ เชื่อม บูรณาการภารกิจของภาคีเครือข่าย และขยายผลงานนวัตกรรมสู่การสร้างศักยภาพของพลเมืองไทย ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับภาคีเครือข่ายทุกท่าน ทุกองค์กร ดังนั้น งานด้านภาคีสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญกับศูนย์คุณธรรม เพราะถือเป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทำให้สังคมเข้มแข็งอยู่กันอย่างสันติสุข

          ทั้งนี้ ภาคีเครือข่าย ได้เสนอประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2563 ดังนี้
                  1.ให้ขับเคลื่อนหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรณรงค์สถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและต่อสังคมโลก อาทิ สถานการณ์วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ซึ่งทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมของประชาชนทุกคน และเป็นเรื่องที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

                  2. การทำงานในระยะต่อไปของศูนย์คุณธรรม ควรเน้นความร่วมมือ การมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีที่มาร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน และควรขยายการรับรู้เกี่ยวกับงานสมัชชาคุณธรรมในวงกว้างมากขึ้น

                  3. ศูนย์คุณธรรม ควรยกระดับการทำงานคุณธรรมสู่สังคมอาเซียน พัฒนาทักษะและศักยภาพแกนนำในระดับพื้นที่เพื่อขยายผลต่อไป

          โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 86 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

005 

 

         

          วันที่ 31 สิงหาคม 2562 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุม หารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม โดย ศูนย์คุณธรรม จะร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ พัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เตรียมเสนอขอทุนสนับสนุนจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 12 คน อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), Volunteer English Bangkok, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ ภาคี เครือข่ายต่างให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งด้านกลุ่มเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ทั้งนี้ จุดเด่นของ โครงการ อยู่ที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฯ รวมทั้งในที่ประชุมยังได้พูดคุย หารือถึงการวางแผนให้โครงการนี้ สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : วรรณา โอจ้า / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         

          วันที่ 29 สิงหาคม. 62 : สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองยนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ด้วยการบันทึกวิดีทัศน์เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานรับฟัง จากนั้นเป็นเวทีเสวนา เรื่อง “การเตรียมการขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

          โดย นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ ก.พ. และประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานกรรมการจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. โดยสาระสำคัญของการเสวนา พูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ กริยาที่เป็นธรรม พฤติกรรมที่เป็นธรรม ความโปร่งใส ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ บทบาท ภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และจัดทำข้อเสนอ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม นำนิทรรศการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มาร่วมแสดงในงาน พร้อมกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพับถุงยาพอเพียง ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         

          วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และนางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านอาเซียนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมร่วมอาเซียน จัดโดย กลุ่มสังคมจิตวิทยา คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ณ ห้องประชุม 321 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

          งานประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานด้านอาเซียนเพื่อยกระดับเสนอเป็นนโยบายส่งต่อให้กับประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแลกเปลี่ยน

          โดยศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนองานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.2556-2562 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอถึงแผนการดำเนินงานต่อไปในเรื่องการจัดเวที ASEAN Youth Forum

          พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ รองประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ประธานในที่ประชุม สรุปประเด็นที่ควรนำไปยกระดับเป็นข้อเสนอในการเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไปว่าประกอบไปด้วย 1. แนวนโยบาย 5 F: Food-Festival- -Film- Fashion-Fighting (มวยไทย) 2. มหกรรมการแสดงชุด “VIVA ASEAN”  3. ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม 4. จิตอาสาอาเซียนที่เสนอโดยศูนย์คุณธรรม 5. หลักสูตรอบรมเยาวชนอาเซียนที่เสนอโดยศูนย์คุณธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เขียนข่าว : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม010 

 

         

          วันที่ 26 สิงหาคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้แทนองค์กร Co Brand  ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ไทยเคเบิล บอรดแคสติ้ง จำกัด บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด (เจริญเคเบิลทีวีกรุ๊ป) มูลนิธิไทยรัฐ ชมรมคนรักในหลวง พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยรังสิต บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จัดโครงการถุงกระดาษพอเพียง กิจกรรมจิตอาสายกกำลัง 2 พับถุงยาพอเพียง (ถุงบรรจุซองยาจากกระดาษรีไซเคิล) มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจาก นายยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกองค์กร ตลอดจนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ทั้งนี้ นายยงยศ ธรรมวุฒิ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพับถุงยาพอเพียง” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย แทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชน นำถุงผ้ามาใส่ยา เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลก โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการนำถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้า เมื่อมารับยาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87 หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ช่วยประหยัดเงินในการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติก เพื่อเป็นถุงยาได้กว่า 24 ล้านบาท กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการส่งเสริมงานด้านจิตอาสาในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วย

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลา ย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาจะทำให้เกิดสาร ประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะส่งผลให้โลกร้อน โดยข้อมูลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน แต่ละคนสร้างขยะ 1 กิโลกรัม 1 ขีดต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน โดยในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด และที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเล เป็นจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ เกิดผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ช่วงเดือนมกราคม 2562 -พฤษภาคม 2562 พบว่า 1 ใน 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรม ของสัคมไทย คือ ปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะขยะพลาสติก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีไม่ต้องเดี๋ยว "พับถุงยาพอเพียง" โดยการนำกระดาษรีไซเคิล เช่น นิตยสารเก่า กระดาษที่ใช้แล้ว หรือแคตตาล็อกต่าง ๆ มาพับเป็นถุงยาส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสระบุรี นำไปใช้ใส่ยาให้กับคนไข้ ช่วยลดการใช้ถุง พลาสติก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ในสังคมหันมาใช้วัสดุจาก ธรรมชาติ นำวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว หรือเศษผ้าเก่า ที่ไม่ได้ นำมาประดิษฐ์หรือทำเป็นถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติก เวลา ไปซื้อของในตลาด หรือในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ และลดภาวะโลกร้อน นับเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่ดีต่อใจ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมกันทำความดีให้กับองค์กรร่วมกันทำ กิจกรรมพับถุงยาพอเพียง (ถุงบรรจุซองยาจากกระดาษรีไซเคิล) บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก จึงอยากเชิญชวนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ด้วยการให้และแบ่งปัน โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัดองค์กร Co brand ที่ได้ทำเป็นแบบอย่างเชิญชวนทุกคนทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

          สำหรับ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน น้อง ๆ เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสายกกำลัง 2 พับถุงยาพอเพียง รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมจิตอาสาทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว ร่วมกับศูนย์คุณธรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้ประสานงาน นางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  โทรศัพท์. 02 644  9900  ต่อ 510 มือถือ. 08 9499 0648 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เขียนข่าว : วิชดา  นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม