A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (บุรัรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ)​

          เพื่อเตรียมขยายผลโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี2563 ณ โรงแรมอัลวาเรช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางแสงเพชร ลำไธสง รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ สร้างเครื่องมือปัจจัยนำสู่ผลสำเร็จ นำไปใช้ขยายผลเชิงพื้นที่กับจังหวัดนำร่องในปี2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแกนนำการขับเคลื่อนจาก3จังหวัด จำ​นวน 45 คนข่าวโดย นางสาวอสมา ปัทมะสังข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ภาพข่าวโดย นายบุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

005 

 

          วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางรวงทอง พลธิราช รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในภาพรวมของเครือข่ายและจังหวัด และร่วมกำหนดกรอบแนวคิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่และเตรียมการขยายผลเชื่อมเครือข่ายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนเรื่องราวขององค์กรคุณธรรมในทุกมิติ โดยมีการวางแผน มาตรฐาน และมีต้นแบบด้านอำเภอคุณธรรมจำนวน 10 อำเภอในปี พ.ศ.2562 โดยศูนย์คุณธรรมมีส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นเชิงคุณธรรมและขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
      ด้าน รศ.นพ.สุรยิเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ทำหน้าที่ในการโชว์ แชร์ เชื่อม “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน” โดยจังหวัดอุดรธานีนั้นจำเป็นต้องผนึกกำลังในทุกภาคส่วนผ่านกลไกการขับเคลื่อนตามบริบทของพื้นที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความคาดหวังในปีแรกด้านการส่งเสริมคุณธรรมนั้น เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดการประมวลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี เกิดตลาดนัดคุณธรรม และเกิดการขยายผลสู่เครื่องมือ องค์ความรู้ แผนจังหวัด และนำไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในอนาคต โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม 28 หน่วยงาน จำนวนกว่า 65 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวสุขุมาล มะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

         โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม และได้ประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน การดำเนิ นชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง และส่วนรวมให้เกิดความก้าวหน้ายั่งยืน

         ซึ่งเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมพัฒนายกระดับองค์กรรวมไปถึงการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน เพื่อ พัฒนา และขยายผลให้สำนักนายกเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไปเขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่16 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ในหลักสูตร การพัฒนาต้นแบบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ปี 2550 – 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาด้าพลาซ่า กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “การที่ธนาคารออมสินมีการเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 106 ปี ส่วนหนึ่งสำคัญมากมาจากการที่ธนาคารมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของพนักงานมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิทยากรในการจัดกระบวนการกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำและจิตสำนึกด้านจิตอาสา โดย นายณัฐคม จิตติรัตน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานธนาคารออมสินเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 166 คนเขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงวัฒนธรรม จัด 4 กิจกรรม "มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563" เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ได้แก่ 1) สวดมนต์ข้ามปี-สักการะพระพุทธรูปสำคัญ 2) ไหว้พระ 10 วัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 3) เปิด "พิพิธภัณฑ์ - อุทยานประวัติศาสตร์ - หอศิลป์" ชมฟรี! ฉายหนังดีที่สุดของโลก และ 4) เชิญชวนส่งบัตรอวยพรปีใหม่ออนไลน์ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

          โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563" เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี 4 กิจกรรม ได้แก่

               1 กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญและทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม ประกอบด้วย
                    1) "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563" โดยกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม องค์กรทางศาสนา และภาคประชารัฐ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
                    2) จัดช่องทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ ณ วัดสำคัญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. โดยมีบริการรถรับส่งฟรีแก่ประชาชนที่มาไหว้พระ ณ 10 วัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นต้นสำหรับส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม ณ วัดสำคัญ 76 จังหวัด และสักการะพุทธรูปสำคัญ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ"

               2 กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
                    1) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
                    2) เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยให้กับประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

               3 กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข ประกอบด้วย
                    1) กิจกรรมศิลปวัฒนธรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรม อาทิ มหกรรมอาหาร ตลาดวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
                    2) กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร" หนึ่งในหนังดีที่สุดตลอดกาลของโลก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา กรุงเทพฯ

               4 กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย
                    1) ให้บริการบัตรอวยพรส่งความสุขปีใหม่ในรูปแบบบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ e-Card ทาง www.ocac.go.th เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนส่งความสุขแบบสะดวกประหยัด ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
                    2) กิจกรรม "ของขวัญ ของฝาก ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย" โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่มีความโดดเด่น ออกร้านจำหน่าย สาธิต และจัดแสดงในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญทุกจังหวัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าทางวัฒนธรรมเป็นของขวัญปีใหม่และสร้างรายได้ให้กับประชาชนถ่ายภาพและเขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

005 

 

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดินแดง ห้องประชุม 1 ชั้น 16 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน

​          ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(มูลนิยุวพัฒน์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมให้ความคิดเห็นในภาพรวมว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาตราฐานและการประเมินที่มีอยู่หลากหลายมาสร้างเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนสามารถใช้ประเมินระดับคุณธรรมของตนเองเพื่อการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้สามารถไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไปได้ และได้สะท้อนความเห็นจากประสบการณ์ถึงข้อกังวลว่าหากศูนย์คุณธรรมจะทำการประเมินโรงเรียนทั่วประเทศอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และที่สำคัญจะต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพของการประเมินต่อไป

          ​รองศาสตรจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ความเห็นกับที่ประชุมว่า เรื่องของคุณธรรมต้องทำอย่างมีความสุข การประเมินแนวใหม่จึงต้องประเมินเพื่อการเสริมพลัง(Empowerment) และเสนอว่าศูนย์คุณธรรมจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงและประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื่อการรับรอง Certify Body โรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 15 ธันวาคม 2562 พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) รุ่นที่ 1 ให้กับโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรมที่เคยร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะนิสัยให้ลูกได้รู้จักความสุขในฐานะ “ผู้ให้” เพิ่มเติมจากความสุขในฐานะ “ผู้รับ” และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก รวมถึงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนกว่า 100 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

005 

 

          วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีทำความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กว่า 70 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรมมาทำความเข้าใจและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงฯ ให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์และมีแนวทางในการกำหนดแผนการพัฒนาคุณธรรมร่วมกัน

         เวทีขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครั้งนี้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯทุกภาคส่วน ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ Work Shop ออกแบบแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรสู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วม และเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรม ภายใต้การจัดลำดับความสำคัญของสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้” การแก้ปัญหาร่วมประเด็นคุณธรรมความดี “ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน แนวทาง และแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ระยะ 1 – 3 ปี

         ทั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า 13 เครือข่ายของจังหวัดเชียงราย มีความสำคัญมากในการขยายผลต่อยอดในเรื่องของคุณธรรม โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแสดงบทบาทของเครือข่าย และนำไปสู่การขยายผลต่อยอดสู่การขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” ในอนาคต

         ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย จำเป็นต้องขับเคลื่อนในทุกกลุ่มเครือข่ายจนเกิดเป็นวิถี ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมในทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนาคุณธรรม เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม เข้าร่วมประชุม 58 องค์กร จำนวนกว่า 90 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โดยมีการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย และการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และการประสานความร่วมมือ และการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม

         ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวถึงภารกิจ การดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม และสรุปในที่ประชุม ดังนี้
               1) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายใน 4 เรื่อง ได้แก่ กตัญญู พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
               2) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมกับเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่
                              1) ภาครัฐ
                              2) ภาคธุรกิจ/เอกชน
                              3) สถาบันการศึกษา
                              4) สถาบันทางศาสนา
                              5) ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน
                              6) สื่อสารมวลชน
                3) การส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม