A- A A+

เมนู

006 

 

        วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกะเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน “ ธรรมนูญชุมชน ณ บ้านวังชัย ” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

        ทีมงานเข้าพบนายเวียงสง มณี ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังชัย เพื่อสัมภาษณ์และถอดรหัส กระบวนการการจัดการ บริหารชุมชนด้วยการใช้หลักธรรมนูญหมู่บ้าน 101 ข้อ รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต โดยทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการส่งเสริมการปลูกผัก ปลูกเห็ด เลี้ยงปลา การแปรรูปอาหารและใช้ชีวิตจากบ่อน้ำชุมชน ฯ รวมทั้งส่งเสริมการทอผ้า การทำธนาคารข้าว การสร้างฐานการเรียนรู้การเอื้ออารี-การแบ่งปัน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงมิติของชุมชนที่มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาอารี รวมทั้งมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างดี


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

1 

 

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคเหนือ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

         หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนำความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ กว่า 100 คน

         การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม (วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม) และต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร ตลอดจน จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง ขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาอาชีพ และจัดทำองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช.

         ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตจะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเรา “ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว” แล้วขยายผลสู่องค์กรและคนรอบข้าง ซึ่งกระบวนการสร้างคุณธรรมจะต้องอาศัยระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์คุณธรรม จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เผยแพร่ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมและประเทศต่อไป


เขียนข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย กลุ่มงานงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทสไทย (กรรมการโดยตำแหน่ง) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจคุณธรรมภาคเอกชน โดยสรุปประเด็นแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมกับหอการค้าไทย ดังนี้
                  1) การถอดองค์ความรู้ขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล TCC Best Awards
                  2) การบรรจุแผนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชา ในองค์กรภาคธุรกิจ
                  3) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับภาคธุรกิจ (Social Enterprise)
                  4) ความร่วมมือในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี 2563
                  5) ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยในองค์กรธุรกิจ


เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          วันที่ 26-27 เมษายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ร่วมเวทีสัมนาแกนนำพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม “เครือข่ายความสุขชุมชน” จัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

          งานนี้มีแกนนำเครือข่ายความสุขชุมชน จำนวน 16 ชุมชน 14 จังหวัด กว่า 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมพัฒนาเครือข่ายความสุขชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม โดยมีชุมชนต้นแบบบ้านจำรุง จ.ระยอง และ ธนาคารความดีบ้านหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และกระบวนการที่นำไปสูการเป็นชุมชนแห่งความสุข

          นอกจากนี้ ยังได้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความสุขชุมชน สู่การเป็นชุมชนคุณธรรม จากนักวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และ การบรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขด้วยหลักการสร้างสุขมวลรวมประชาชาติ” โดย คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการบริษัทอินี่ (Ini) เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ดัชนี ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) 9 ข้อ ได้แก่
                  1) สุขภาพจิต
                  2) การใช้เวลา 
                  3) ชุมชนที่มีชีวิตชีวา
                  4) วัฒนธรรมที่หลากหลาย
                  5) นิเวศ
                  6) สุขภาพ
                  7) การศึกษา
                  8) ธรรมาภิบาล 
                  9) มาตรฐานการครองชีพ
          ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม ที่บริษัทใช้กับพนักงานในบริษัท และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อจุดประกายให้แกนนำแต่ละเครือข่ายเกิดนำไปสร้างสรรค์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตนเอง

การสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการวางรูปแบบ เตรียมจัดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี.


เขียนข่าว : นางสาวพัลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

004 

 

       วันที่ 24 เมษายน 62 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ความรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม" ซึ่งกล่าวเปิดโดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการอบรมโครงการ "พัฒนา กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม" ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณธรรมรวมถึงการพัฒนา กยศ. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งในการบรรยายจะมีการสร้างความเข้าใจเรื่ององค์กรคุณธรรม และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นการมีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

006 

 

       วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทีมสื่อสารองค์กรฯ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฮีโร่ต้านโกง " ตอน "ธรรมนูญความสุข" อบต.บ้านปิน จ.พะเยา ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าพบสัมภาษณ์นายกสังวร อินต๊ะสาร ที่ตำบลแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชน ในปี พ.ศ. 2524 ทรงดำริสร้างอ่างเก็บน้ำร่องสัก ให้ชาวบ้านมีน้ำเพื่อการเกษตร สร้างรายได้ทั้งปี ตำบลบ้านปินมีต้นทุนที่ดี ที่มีสภาผู้นำเข้มแข็ง มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งมิติด้านสวัสดิการชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมชุมชน มีพัฒนา ต่อยอดให้เป็นตำบลความสุขมวลรวมต้นแบบในภาคเหนือ จนนำมาสู่การพัฒนาธรรมนูญความสุขตำบลคนบ้านปิน "5 ดี ศรีบ้านปิน" เช่น
              1. คนดี เป็นตำบลที่มีความร่วมมือที่ดีระหว่าง ประชาชนในตำบลให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีปฎิบัติตามหลักศาสนา ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้สังคม และปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
              2. สุขภาพดี เป็นตำบลที่มีการใส่ใจดูแล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันสร้างสรรค์กองทุนต่าง ๆ ที่จะดูแลคนในตำบลตั้งแต่เกิดจนตาย
              3. รายได้ดี เป็นตำบลที่ยึดมั่นและปฎิบัติในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองและสร้างครอบครัว ตำบลให้อบอุ่น เข้มแข็ง
              4. สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นตำบลที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล วัด และโรงเรียน ให้มีร่มเงาสะอาด ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
              5. วัฒนธรรมดี เป็นตำบลที่ยึดมั่น ดำรงรักษาในคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนที่ดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

       ซึ่งธรรมนูญความสุขตำบลบ้านปิน ไม่ใช่ผลงานของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเพราะชาวบ้านทุกคนให้คาวมร่วมมือกันปฏิบัติตาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

003 

 

       วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติฯ ครั้งที่ 2/2562 มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม คณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

       พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กล่าวเปิดการประชุมโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่า “ข้าราชการมีสิ่งที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่างคือ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม…” นั่นหมายถึงการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ และได้ชี้ให้หน่วยงานนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวไปปรับใช้ ขยายผลให้สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

       ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2561 พบว่ามี 17 กระทรวง ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 1,064 โครงการ และมีหน่วยงานระดับจังหวัดจาก 75 จังหวัด ดำเนินโครงการทั้งหมด 6,656 โครงการ มีบุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมและได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560 ร้อยละ 87.17 และรายงานสรุปผล “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม” พบว่ามีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 1,674 องค์กร มีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,999 ชุมชน มีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ 156 อำเภอ และมีจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 31 จังหวัด

       นายประมวล บุญมา ได้รายงานผลการอบรม “หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม” โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างความเข้มแข็งของกลไกการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดและขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ผลจากการจัดอบรม ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ใน 4 ภาค มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา ผู้แทนศาสนา ประชาสังคมและชุมชน จำนวน 469 คน จาก 390 หน่วยงาน และมีแผนจัดอบรมในรุ่น 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมประเด็นการต่อต้านทุจริตให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ได้รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมใน 3 ภูมิภาคที่ผ่านมา โดยสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,952 คน มีหน่วยงานองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงาน รวม 88 หน่วยงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 2,500 คน มีหน่วยงานองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงาน รวม 110 หน่วยงาน ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,040 คน มีหน่วยงานองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานรวม 65 หน่วยงาน ผลจากการจัดงานทำให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การปฏิบัติ เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้เห็นโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัด รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม และขับเคลื่อนแนวคิดพลังต้นทุนชีวิตสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

       ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมทั้งการฝึกอบรมวิทยากรและการจัดสมัชชาคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างมีพลังมากยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางดำเนินการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 โดยมีแผนจัดกิจกรรมประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในช่วงปลายปี 2562 ด้านประธานการประชุมย้ำให้ทุกองค์กรมุ่งเน้นการทำความเข้าใจ 9 ขั้นตอน จากคู่มือการคัดเลือกฯ ผ่าน 4 คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และให้แนวทางการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมว่า ต้องมุ่งเป้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย โดยเฉพาะนักการเมือง และประชาชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ตามหลักการระเบิดจากข้างใน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความต่อเนื่องอย่างจริงจัง


เขียนข่าว :  จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์  / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

         วันที่ 6-7 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา

         ทางทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายเดชา ผ่องโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน ถึงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนทั้งเชิงวิชาการและเชิงทักษะผ่านการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างวินัยในการรับประทานอาหารกลางวัน การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีเพื่อกระตุ้นและเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กสมาธิสั้นและเด็กติดเกมส์ การส่งเสริมการรักถิ่นฐาน และการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่าให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหินเป็นคนดี มีคุณธรรม เกิดความรักและหวงแหนบ้านเกิด ท้องถิ่นที่อยู่อาศัย


เขียนข่าว :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังค

01 

        

         วันที่ 4 เมษายน 2562 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เจ้าของเพจชื่อดัง “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ถอดรหัสความสำเร็จสร้างได้ด้วยวินัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

         ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมมีใจความว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติคุณธรรม คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยในระดับนโยบายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

         เส้นทางสู่เป้าหมายเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล และระดับสังคม ผ่านสถาบันทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา สถานที่ทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร

         รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ครอบครัว” เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญ และเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ครอบครัวในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวอยู่คนเดียว ครอบครัวข้ามรุ่น ฯลฯ แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ทั้งบริบท สภาพปัญหา และความต้องการ โดยสถานการณ์ปัญหาของครอบครัวที่พบบ่อย คือการขาดวินัยในตนเองของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมอบความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เด็กก็จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรม มีพฤติกรรมดี และนำไปสู่การเรียนรู้การมีวินัยในตนเองได้อย่างถูกต้อง แต่หากขาดการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก็จะทำให้เด็กเกิดการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

         ดังนั้น ศูนย์คุณธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ครั้งที่ 3  “วินัยกับครอบครัวไทย” ภายใต้แนวคิดพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริมความดี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติคุณธรรม ซึ่งนอกจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้กับครอบครัวแล้ว ยังต้องมุ่งส่งเสริมด้านการมีวินัยในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปรับเปลี่ยนค่านิยมหรือทัศนคติของคนในสังคม ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองและครอบครัว เพราะเมื่อพ่อแม่ เด็กหรือสมาชิกในครอบครัวมีการฝึกฝนทักษะการมีวินัยแล้ว ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดวินัยขึ้นในสังคมด้วย

                  การประชุมวิชาการ “วินัยกับครอบครัวไทย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                           ๑. เพื่อทำให้คนในสังคมเข้าใจ มองเห็นคุณค่า และความสำคัญของการส่งเสริมวินัยในตนเอง และ ครอบครัว รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว

                           ๒. เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และ ประสบการณ์ของการส่งเสริมวินัยในครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรม

                           ๓. เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากการปฏิบัติจริง และ นำองค์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

                           ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยรูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย เวทีปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดรหัสสร้างความสำเร็จได้ ด้วยวินัย” และเวทีเสวนาวิชาการ “วินัยสร้างได้ในครอบครัว” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัว ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม

Head2 

        

          วันที่ 28 มีนาคม 2562 : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และบรรยายพิเศษ พร้อมมอบนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม” มีกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้แก่ นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย และนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ กรรมการศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสิรมคุณธรรม ภาคีเครือข่าย กว่า 30 บูธ ทั้งนี้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และภาคี เครือข่าย 14 จังหวัดที่มาร่วมงาน จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการจัดงาน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ที่รัฐบาลมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล 6 ยุทธศาสตร์/ด้าน ซึ่งในด้านที่จะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมของคนในชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็น คนดี เก่ง และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของโลกและประเทศ ส่งผลต่อวิธีคิดและวิถีชีวิตของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลทำให้คนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมน้อยลง มีปัญหาสังคมที่สะท้อนถึงความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่ความสุขอาจน้อยลง สังคมพัฒนาขึ้น แต่ยึดมั่นในความดีน้อยลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แม้ไม่สามารถห้ามหรือหยุดยั้งได้ แต่สามารถฟื้นฟู พัฒนาคุณธรรมของคนเพื่อ “สร้างคนดี สังคมดี” ให้เกิดบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสังคมไทยอย่างยิ่ง

          นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแล้ว การส่งเสริมคุณธรรมควรจะต่อยอดจากความสำเร็จจากงานเดิมที่มีอยู่ ซึ่งทราบว่าขณะนี้มีการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรมที่หลากหลาย ขยายวงกว้างมากขึ้น แต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไปบ้าง โดยเอาประสบการณ์ความรู้ ความสำเร็จขององค์กรเหล่านั้นมาจัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเป็นความรู้ การส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย และขยายผลออกไปให้กว้างขวาง อีกประการหนึ่งคือทำคุณธรรมจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยอาจเลือกเอาคุณธรรมสำคัญที่เป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวและใช้ในชีวิตประจำวันโดยปกติ เช่น “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

          อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนให้สังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรมนั้น ปัจจัยความสำเร็จไม่ใช่การมีแผนระดับชาติหรือการทำงานของหน่วยงานรัฐเท่านั้น เพราะการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องยากและท้าทาย จะใช้การสั่งการหรือบังคับไม่ได้ แต่จะต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝัง จิตสำนึกของประชาชน และจะต้องประสานความร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และองค์กรทางศาสนา ให้เป็นพลังประชารัฐขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบาย ปฏิบัติให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งหมด รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานทำอย่างจริงจัง

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุ ประสงค์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรม ความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสามารถวัดผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร
          การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสำคัญ 5 ประการ คือ
                  1. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมของสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
                  3. เพื่อขยายผล ติดตามการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในระดับภูมิภาค และสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
                  4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กรด้านคุณธรรม ขยายผลแนวคิด ผลสำเร็จการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  5. เพื่อรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ สถานการณ์คุณธรรม แนวทางการส่งเสริมเสริมและพัฒนา

          คุณธรรมเป็นประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมส่งมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรม” คือ พฤติกรรม และพฤตินิสัยที่ดีต่อตนเอง ใครทำคนนั้นได้ประโยชน์ จะเกิดสารเคมีแห่งความสุขหลั่งออกมา ชโลมใจ จะไม่เป็นทุกข์ ผลดีนี้จะทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ และมีความสงบสุขร่วมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าว

 

 

ภาพบรรยากาศงาน

Download เอกสาร


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม