A- A A+

เมนู

005 

 

            เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ผู้แทนมูลนิธิหัวใจอาสา คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน สนับสนุนโดย สสส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม หารือแนวทางขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจคุณธรรม ร่วมกับ บริษัทเครือเซ็นทรัล ธุรกิจด้านโรงแรม และศูนย์การค้า ในพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้หลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา พัฒนาสู่พฤติกรรมดี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า นางสาวรณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช นายเจษฏา ถนอมชาติ ผู้จัดการสาขา เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และผู้บริหารโรงแรมฯ ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจคุณธรรม (บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ธุรกิจด้านโรงแรม และศูนย์การค้า) ในพัทยา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมมาริส 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

          โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริสรีสอร์ท จอมเทียน พัทยา เป็นธุรกิจบริการที่ให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนให้โอกาสในการสร้างคน และจัดให้มีกิจกรรมภายในส่วนงาน ได้แก่ โครงการ “เซ็นทารา แคร์” ชวนพนักงานขายสบู่ ขายปุ๋ย และกิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ให้พนักงานนำของมาขาย เพื่อนำเงินไปทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น มอบให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า, กิจกรรม No bag No bin รณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้พลาติก และไม่ทานข้าวเหลือ และทิ้งขยะลงถัง, รางวัล Star of the Maris ยกย่องพนักที่มีพฤติกรรมดี เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่น, การนำเศษอาหารมาผลิตปุ๋ย และ Bio Gas เพื่อนำกลับมาใช้ในโรงแรม รวมถึงลดการให้สารเคมี ลดการใช้น้ำ โดยการทดแทนน้ำในถังพักชักโครก เพื่อลดการใช้น้ำ จนมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน, กิจกรรม lost & found “ของหายได้คืน” โดยมีการพูดคุยกับพนักงานทุกเช้า ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเน้นย้ำให้เกิดเป็นพฤตินิสัย อยู่ในวิถีชีวิตของพนักงาน รวมถึงการสร้างห้อง Friendly design เพื่อให้ผู้พิการมาใช้บริการอย่างสะดวก และ การรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำไปทำไตรจีวร แนวทางรักษ์โลกและบำรุงศาสนาไปพร้อมกัน โดยจะมีกิจกรรมส่งมอบพลาสติกให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปทำผ้าไตรจีวร จากเส้นใยพลาสติก Recycle ฝีมือตัดเย็บโดยชุมชนบางกะเจ้า ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

          ด้าน ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ย้ำ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่น และพนักงานก็ต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อผู้บริหารด้วย

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดเวทีสรุปผลการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 4 ภาค กว่า 30 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นการใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

          การจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม หลังจากที่แต่ละภาคได้จัดเวทีประชุมทำความเข้าใจกระบวนการทดลองฯ เพื่อซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีจะนำไปพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ และวิธีการใช้เกณฑ์การรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่สมัครใจให้คณะกรรมการระดับภาคลงพื้นที่ประเมินจริง ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมต่อไป

          ทั้งนี้ ผลของการประชุมตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม แต่ละภาคได้สะท้อนจุดอ่อน จุดแข็งของกระบวนการ ตามประเด็นต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือการประเมินทั้งในส่วนของโรงเรียนที่ต้องการประเมินตนเอง และในส่วนของคณะกรรมการประเมิน ควรมีการทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และควรจัดทำคู่มือการประเมินเพื่อความชัดเจนมากขึ้น ควรพิจารณาสัดส่วน และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการหรือกลไกการประเมินให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และเสนอให้ ศูนย์คุณธรรม ควรเป็นผู้รับรองคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง ควรจัดอบรมผู้ประเมินก่อนการลงตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียน และเมื่อโรงเรียนได้รับการประเมินแล้วควรมีการยกย่องเชิดชูให้เป็นรงเรียนคุณธรรมด้วย

          ด้านข้อเสนอในเวทีสรุปผลการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม เสนอให้การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ควรมองผลลัพธ์ที่ตัวของผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การนำคุณธรรมสู่การปลูกฝังให้กลายเป็นวิถีชีวิต รวมทั้ง เสนอให้มีการพัฒนากระบวนการภายในของการประเมินให้ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการประเมินโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการรับรองมาตรฐานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม

 


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงาน เปิดตัวหนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 2 - 13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

          หนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี สำหรับเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อบ่มเพาะ “ความมีวินัย” ซึ่งเป็นบทเริ่มต้นแห่งการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กระดับปฐมวัย โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีเสวนาเปิดตัวหนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” ร่วมพูดคุยกับ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (หรือครูตุ๊บปอง) ผู้เขียนเรื่อง ซึ่งทั้งสองบอกเล่าเนื้อหาได้น่าสนใจ งานนี้ “น้องดี และ นายเดี๋ยว” มาสคอตแสนซุกซนของศูนย์คุณธรรม ก็ไปโชว์ตัวร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพระปกเกล้า และแจกหนังสือนิทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย โดยสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” จะถูกส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อให้คุณครูนำไปปลูกฝังวินัยให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ซึมซาบเป็นพฤตินิสัยไปจนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวินัยต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

001 

 

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำดีตามรอยพ่อ สานต่อโรงเรียนคุณธรรม” ส่งเสริมสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสา แก่เครือข่ายทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรม ได้นำกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้ง เป็น 1 ใน “155 โรงเรียน” ใต้ร่ม “กองทุนการศึกษา” อยู่โครงการโรงเรียน "กองทุนการศึกษา" ด้วยน้ำพระราชหฤทัย “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง และมีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินการรับสนองพระราชดำริ นำเงินส่วนพระองค์ไปทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดินโดยทำแบบเรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต

          ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือโรงเรียนชายขอบ มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มเข้ามาเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 100 คน

          สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อโรงเรียนคุณธรรม” ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรม จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ประกอบโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 180 ตัว นำกิจกรรมโดย คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ และเครือข่าย ฐานที่ 2 สอนร้องเพลง โดยทีมจิตอาสา BadAttitude ฐานที่ 3 ฐานวาดภาพ โดยทีมจิตอาสา BadAttitude ฐานที่ 4 ฐานพับถุงยา โดยบุคลากรจิตอาสา ศูนย์คุณธรรม ฐานที่ 5 ซ่อมสร้างประตูเหล็ก เชื่อมโครงใส่ถังขยะและอื่น ๆ โดยทีมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค และฐานที่ 6 ทาสีอาคารโรงอาหาร โดยบุคลากรจิตอาสา ศูนย์คุณธรรม

          นอกจากนี้ ได้มีการมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน จากกองทุนเวลาเพื่อสังคม มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด คุณปราณี เปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ คุณหมอจำเนียร พรหมชาติ งานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

001 

 

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางการอบรม “องค์กรคุณธรรม” ซึ่งจะมีการอบรมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับบุคลากรระดับบริหาร จำนวน 100 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และขยายผลภายในองค์กรในปี 2563 โดยตั้งเป้าหมายใช้ค่านิยมองค์กรเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร พร้อมปรับตัวรับกับ Digital Workplace ณ อาคารอำนวยการ 3 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับคุณธรรมท่ีพ่อสอน” ในกิจกรรมโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแมคโนเลีย 2-3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

          ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก เส้นทางละ 9 แหล่งเรียนรู้ รวมเป็น 81 แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

          ด้าน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า “แก่นแท้ของหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา คือ ย้ำให้เข้าใจ เข้าใจแล้วต้องเข้าถึงการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วต้องพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง 81 แห่ง ให้เป็นบุคคลที่เข้าใจ เข้าถึง และสามารถถ่ายทอด “ศาสตร์ของพระราชา” จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเป็นคู่มือในการเรียนรู้ ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน

 


ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการธนาคารคุณธรรม” ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สนง.ใหญ่) กรุงเทพฯ ประมาณ 140 คนทั่วประเทศ

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมุ่งเป้ายกระดับเป็น “ธนาคารคุณธรรม” โดยพัฒนามาตรฐานคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม พนักงานทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม สร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กรให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่งยืน


เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยนางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “องค์กรคุณธรรม” ให้กับบุคลากร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้ เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มากเพียงพอ สม่ำเสมอ และสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวสั้นๆ ตอนหนึ่งว่า “อยากให้ บตท. เป็นองค์กรคุณธรรมในอนาคต” การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร บตท. มีความตระหนัก เห็นคุณค่าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง บตท. จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

003 

 

          วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่าหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 หมวดรางวัล ระดับดี สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า Shift to the future คือ ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน โดยมองไปข้างหน้ามุ่งที่การเปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน วิธีคิด เมื่อภาครัฐปรับอนาคตก็จะเปลี่ยน สิ่งหนึ่งที่อยากให้คำนึงถึง คือ การทำงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ส่วนราชการต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน บอกระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน และบอกเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการพิจารณา ซึ่งในระยะที่ 2 ได้พัฒนาต่อยอดโดยตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตที่สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการใช้บริการ ลดปัญหาทุจริต ทบทวนคู่มือฯ ให้เข้าใจง่าย ใส่คำอธิบายให้ละเอียด จัดทำเอกสารสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่ออำนวยความสะดวกคนไทยในการติดต่อต่างประเทศ การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารของทางราชการ ให้รัฐเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และให้ออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล

          ซึ่งรางวัลที่ส่วนราชการได้รับในวันนี้ มาจากการทำตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ รวมถึงความพยายามและอุตสาหะของผู้ปฏิบัติงาน โดยรางวัลที่ได้รับต้องนำไปต่อยอด ขยายผล และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นไปปฏิบัติ จึงจะเรียกว่าอนาคตเปลี่ยน ทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ และอำนวยประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชน มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับรางวัลในปีนี้ กว่า 219 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 1,043 ผลงาน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น “ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม” ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานด้านคุณธรรม และเพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายทางสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

          รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงแนวทางพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมว่า เป็นการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยไม่ได้เป็นการรับรองหน่วยงาน แต่เป็นการสร้างมาตรฐานของคุณธรรมด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยมาตรฐานด้านคุณธรรมเป็นเครื่องมือ แนวทางหรือ Guideline ให้องค์กรต่างๆ นำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และเกิดจากการร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร ทั้งนี้การพัฒนาคุณธรรมต้องพัฒนาควบคู่กับจริยธรรม ที่มีความเชื่อมโยงกันต่อระบบต่างๆ ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสม

          หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร โดยนางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม โดยร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร นำคุณธรรม 4 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็นคุณธรรมเริ่มต้นสำหรับส่งเสริมในองค์กร ประกอบไปด้วย 10 มิติ ดังนี้ พอเพียง 3 มิติ คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุมีผลรอบรู้รอบคอบ 3) การมีภูมิคุ้มกัน วินัย 3 มิติ คือ   4) การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา แบบแผนที่กำหนดร่วมกันของสมาชิกในองค์กร/ชุมชน 5) การทำหน้าที่ของสมาชิกในองค์กร/ชุมชนโดยมุ่งความสำเร็จของงาน 6) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สุจริต 2 มิติ คือ  7) ความโปร่งใส 8) ธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้นำ จิตอาสา 2 มิติ คือ 9) การดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม และ 10) มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยแผนการดำเนินงานต่อไปของศูนย์คุณธรรม คือ การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรนำร่อง ติดตามการเปลี่ยนแปลง และถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานต่อไป

          ภายในงานได้เปิดเวทีให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม แนวทางการพัฒนา และกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคม ซึ่งต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ดำเนินการพัฒนานี้ต้อง “ใช้ได้จริง” โดยต้องมีการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร คำนึงถึงบริบทที่หลากหลายขององค์กร และที่สำคัญต้องหาภาคีเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนร่วมกันเป็นภาพใหญ่ของสังคมต่อไป

 

Download เอกสาร


เขียนข่าว : เปรมกมล สมใจ / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม