A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 21 มกราคม 2563 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความเห็นของภาคีเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันตามบริบทของเครือข่าย การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรม ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย (ระยะ 1 -3 ปี) แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย และการเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กรอื่นเพิ่มเติม และเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ และประเด็นคุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัด ภายใต้สถานการณ์“ปัญหา ที่อยากแก้” “ความดี ที่อยากทำ” เป้าหมายการขับเคลื่อน(ระยะ 1 -3 ปี) บทบาทความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และประเด็นอื่น ๆ

          ด้าน นายธีทัต พิมพา กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี​ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนลุ่มน้ำโขง ภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาขีดความสามารถด้านทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างสังคมที่มั่นคงที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดให้เป็นเอกภาพการทำงานทุกภาคส่วน ตามค่านิยม “อุดรทีม” โดยเริ่มต้นจากการดำเนินงานด้านคุณธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการจากทุกภาคส่วน

          ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้การดำเนินการระยะสั้น 3 ปี​ ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต้องดำเนินการภายใต้ 8 เรื่อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการการจังหวัดต้องถือธงนำ เกิดการบูรณาการองค์กรที่ทำเรื่องคุณธรรม มีเป้าหมายการขับเคลื่อนระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีกลไกในการขับเคลื่อน มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของความดี การดำเนินงานนั้นต้อง “ทำไป ถอดบทเรียนไป” มีเวทีการในการสื่อสารความดี “สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด” และเกิดการชื่นชม ยกย่องการทำความดีทุกรูปแบบการชื่นชม ยกย่อง การทำความดีทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ครอบครัว เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมครั้งนี้​ จำนวนกว่า 62 หน่วยงาน 111 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 19 มกราคม 2563 พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) รุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนโรซารีโอวิทยา อ.เวียงคุก จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรมที่เคยร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2563

          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐานให้ลูกได้รู้จักการแนวดำเนินชีวิตประจำวันที่เหมาะสม การแยกแยะการทำความดี การดำเนินชีวิตที่เป็นปกติและพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครอบครัว ของนักเรียนแกนนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และให้ครอบครัวแกนนำได้ฝึกปฏิบัติการให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 100 คน


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม กับกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ประเด็นเชื่อมโยง 4 ข้อดังนี้

               1.ร่วมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจังหวัด
               2.จัดเวทีทำความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ความผิดชอบต่อสังคม ผ่านเวทีของศูนย์คุณธรรม และเวทีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
               3.เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีของศูนย์คุณธรรม และเวทีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
               4.ยกระดับสมาชิกของศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลเขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายสื่อคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

          การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายสื่อสารคุณธรรม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย ในการประชุมได้ร่วมหารือรูปแบบกระบวนการทำงาน กลไก กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อคุณธรรม และร่วมสร้างโมเดลเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ทั้งนี้แกนนำองค์กรเครือข่ายสื่อคุณธรรม 10 หน่วยงาน ต่างเห็นชอบการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม โดยสร้างกลไกคณะทำงานระดับเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ มุ่งเน้นการระเบิดจากข้างในให้เกิดการขับเคลื่อนไปแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นจากการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัด รวมพลังสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสื่อคุณธรรม “รวมพลคนทำสื่อเชียงราย” พร้อมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และการประกาศยกย่องเพื่อให้กำลังใจแก่สื่อที่ทำดี ในปี 2563 ทั้งนี้นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวปิดการประชุมว่า ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนร่วมกันชื่นชม แชร์ เชื่อมความดี นำเสนอ สื่อสารเรื่องราวความดีของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย การทำงานนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือแบบพหุภาคีจะทำให้เชียงรายจังหวัดคุณธรรมเกิดขึ้นได้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

         วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับแกนนำเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.วิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นางเบญมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนองค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน กว่า 20 องค์กร


          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายภาคธุรกิจได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม และค้นหาทุนคุณธรรมความดีของเครือข่าย พร้อมออกแบบและกำหนดเป้าหมายการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในระยะ 3 ปี และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

           นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดเชียงรายนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยการหนุนเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีจรรยาบรรณควบคู่กับการเสริมหนุนการแก้ปัญหาของคนในจังหวัด ธุรกิจที่จะขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต้องเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรม ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อลูกค้า ชุมชนและสังคม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจหนึ่งในการประสานเชื่อมโยงองค์กรผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม การทำงานในมิติคุณธรรมขององค์กร ต้องมุ่งเน้นการเบ่งบานจากภายใน โดยการขับเคลื่อนต่อจากนี้ เครือข่ายภาคธุรกิจจะร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และค้นหาประเด็นคุณธรรมร่วมกันของภาคธุรกิจ และพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโดยพร้อมเพรียงกันในภาพของจังหวัด

          ด้าน ดร.วิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวและปิดการประชุมว่า คุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าไปได้ ทุกปัญหาที่คนเชียงรายเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม หมอกควัน ขยะ ภัยแล้ง ผู้สูงอายุและอื่นๆ ต้องนำคุณธรรมเข้าไปช่วยเป็นแรงผลักในการแก้ปัญหา วันนี้เรามีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาเป็นองค์กรเชื่อมโยง มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานในพื้นที่ และเรามีองค์กรต่างๆ ที่พร้อมขับเคลื่อน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนต้องเร่งให้เกิดเวทีพบกันโดยมีภาครัฐคอยหนุนเสริม และที่สำคัญภาคธุรกิจที่มาในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงให้จังหวัดเชียงรายของเราเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ เราต้องร่วมกันสานพลัง หากใจเราพร้อม มีความจริงใจต่อกัน เครือข่ายธุรกิจจะเติบโตไปด้วยกัน วันนี้นับเป็นการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกันต่อไป เพื่อให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

          วันนี้ 13 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานบริหารบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับฟังคำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนและขับเคลื่อนสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม (ระยะที่ 2) ณ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

          โดยคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารและขับเคลื่อนงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมให้เกิดประสิทธิภาพว่า การทำองค์กรคุณธรรมไม่ควรทำเพียงเพื่อมุ่งหวังเรื่องผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมด้วย เราสามารถทำบุญควบคู่กับการทำงานได้ องค์กรใดได้คนดีจริงมาร่วมงานจะสามารถพัฒนาคนให้เก่งได้ ฉะนั้นการทำธุรกิจต้องทำคู่กับคุณธรรม จึงจะตอบโจทย์เรื่องผลประกอบการที่ยั่งยืน เพราะบริษัทได้ สังคมได้ (win-win) การทำความดีไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะๆ ก็ทำได้ แต่ให้ดูว่าผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ การทำเรื่องคุณธรรมต้องเกิดจากกระบวนการภายใน (ระเบิดจากข้างใน) เหมือนที่บริษัทไลอ้อนฯ กำลังทำคือ ต้องมี Product ที่ตอบโจทย์สุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้ตนอยากเห็นองค์กรธุรกิจที่มีความศรัทธาอยากจะทำ อยากจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมจริงๆ เกิดขึ้นจำนวนมากๆ ที่ไม่ใช่ทำแบบเน้นปริมาณ ซึ่งตนเองยินดีให้การสนับสนุนเปิดบ้านเรียนรู้ (Human Hall) แก่องค์กรที่สนใจเขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดพิจิตรและราชบุรี) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมวชิรวิทย์ ชั้น ๒ (อาคารหลังเดิม) โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร มีแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และแกนนำเครือข่ายคุณธรรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน


          นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวสาระสำคัญว่าทุกวันนี้สังคมเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาก มีช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวด้วยปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เราต้องฟื้นค่านิยมเดิมของสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรมกลับคืนมา ผ่านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะความมีวินัย ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นที่ตนเองและต้องทำเป็นตัวอย่าง ในวันนี้เป็นการสรุปบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้ว ทว่าต้องมีการจัดระบบและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เหล่านี้จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นเป็นแน่


         ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ได้สร้างความเข้าใจ เป้าหมาย บทบาทความร่วมมือในการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำร่องในปี 2563 โดยชี้แจงว่าเวทีนี้เป็นไปเพื่อจัดการความรู้ สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผ่านพัฒนาการการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลสำเร็จเชิงรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของแต่ละจังหวัด เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้มีหัวใจสำคัญในการสรุปบทเรียนทั้งสองวันนี้ด้วยหลักคิด “เปิดใจรับรู้ เปิดหูรับฟัง เปิดตากว้างขวาง เปิดทางสร้างสรรค์ พร้อมสร้างสัมพันธ์กับคนอื่น”


          กิจกรรมการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์อิทธิพร วันดี นักวิชาการอิสระและทีมงาน เป็นกระบวนกรนำสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยแกนนำเครือข่ายร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ผ่านความเข้าใจบริบทของพื้นที่ องค์ประกอบสำคัญการขับเคลื่อนทั้งในมิติของกลุ่มเครือข่ายและประเด็นคุณธรรม ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เป้าหมายการพัฒา เครื่องมือในการส่งเสริม และการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน รูปแบบ และกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมี 9 คำถามสำคัญ ได้แก่ 1.จังหวัดคุณธรรมทำอะไรมาบ้าง 2.ความสำเร็จที่จับต้องได้ 3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4.ใครมีส่วนร่วมในความสำเร็จ 5.วิธีการ /ทำอย่างไร 6.ปัญหาอุปสรรค 7.ความภูมิใจในงานคุณธรรมที่ทำอยู่ 8.สิ่งที่ควรทำ (แต่ยังไม่ได้ทำ) 9. จะทำอย่างไรเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

          วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา พร้อมทั้งมอบหนังสือ ศาสตร์พระราชาแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้มีความพร้อมในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” ผ่านการจัดกิจกรรมเสมือนห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชนจากประสบการณ์จริง และพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือ พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจุบันและจะมีการขยายผลให้ครบ 81 แหล่งเรียน และมีเป้าหมายเกิดแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ตามโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 9 แห่ง พร้อมทั้ง นำชมกิจกรรมถอดบทเรียน ผ่านเกมกระดานสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล และกล่าวถึงผลการการนำภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมตาม 9 เส้นทางในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาและแผนการจัดกิจกรรมในระยะต่อไป

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอแอปพลิเคชั่น Moral Touch ผ่านโทรศัพท์มือถือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมกว่า 200 องค์ความรู้ ที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดทำขึ้นให้ประชนที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายๆ รวดเร็วและดาวน์โหลดนำไปศึกษา เผยแพร่ ขยายผลในหน่วยงาน องค์กร และไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต เป็นการส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th หรือ
ทางโทรศัพท์ 02 644 9900 โทรสาร 02 644 4901-2เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสุวิภา ปุณณะเวส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดการประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินงาน คือ “ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้” ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิดองค์กรคุณธรรมต้นแบบและเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

          ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องนำวิถีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นต้นทุนความดีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองมรดกโลก และอัตลักษณ์ “เมืองอยุธยาเมืองไม่สิ้นคนดี” ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้เกิดคนดีมีคุณธรรมร่วมกันให้เป็นวิถีชีวิต ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมความดีในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จและมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ

          สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม และค้นหาต้นทุนทางคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 11 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายภาคการศึกษา 5) เครือข่ายเด็กและเยาวชน 6) เครือข่ายสื่อมวลชน 7) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 8) เครือข่ายประชาสังคม 9) เครือข่ายองค์กรชุมชน 10) เครือข่ายชุมชน 11) เครือข่ายการเกษตร ร่วมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กว่า 52 องค์กร 90 คนเขียนข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์, บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

005 

 

          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Happy Moral ตอน Happy New Year 2020 : Moral Active เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

          สำหรับกิจกรรม Happy Moral ตอน Happy New Year 2020 : Moral Active จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Gift to Share โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนสะพานพระราม 8 เพื่อเป็นการปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) บรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้นำของขวัญปีใหม่ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 โดยมี นายเชาวลิต สาดสมัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ

          ด้าน นายเชาวลิต สาดสมัย กล่าวว่า ผมคิดในแง่บวก ใครว่าอย่างไรก็ช่าง เราเกิดมาไม่พร้อมแต่จิตใจพร้อมในการทำความดี ทุกวันนี้ใครที่ท้อและเหนื่อยในการทำงาน เพราะไม่ได้คิดบวก เวลาเจ้านายสั่งงานเราก็ถอนหายใจ เพียงเพราะเราไม่ได้มีความสุขจากการทำงาน

         นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ No Gift Policy เปลี่ยนจากของขวัญเป็นกำลังใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณสำหรับมิตรไมตรีจิตของทุกท่านที่มอบให้กับพวกเรา และขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านมีความสุขตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม