A- A A+

เมนู

005 

 

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “MORAL BUSINSS FORUM 2020” โดยภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ ถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน

          โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า ในการพัฒนาทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและ พลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจะต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถและความสุข

        รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมมือกับ สสส. ใช้แนวคิด Happy Workplace เพื่อส่งเสริม Happy Heart (นํ้าใจงาม) และ Happy Soul (มีคุณธรรม) เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) และสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่คนทำงานในองค์กร โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถขยายผลในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร

        นางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า จากผลสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 56.5 ล้านคน มีงานทำ 37.3 ล้านคน ผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะวัยแรงงาน พบว่า การทำงานทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาการทางจิต ด้านจิตใจ มีความเครียดสูงจากหนี้สิน ด้านสังคม มีแนวโน้มพฤติกรรมความเป็นปัจเจกสูง เคารพและปฏิบัติตามกติกาสังคมน้อย สสส. จึงให้ความสำคัญกับคนวัยทำงานในองค์กรในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชนมีความสำคัญในการพัฒนาคนวัยทำงานในองค์กร

          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดเป็นคลิปวีดิโอ 17 ชุด อาทิ “ธีระ กับ อนงค์นาฎ” นำเสนอเรื่องการอดออม จัดทำโดย บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด “Integrity & Trust ผู้มีคุณธรรม” นำเสนอเรื่องจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำโดย บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “Create Brigthter tomorrow for children Thai Coconut” นำเสนอเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำโดย บจก.ไทยโคโคนัท (มหาชน) เป็นต้น” รวมถึงการเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

           วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีนายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม ที่ประชุมได้หารือข้อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 โดยได้มีการจัดทำเป็นหนังสือการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมการศาสนาได้เผยแพร่หนังสือแก่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ แล้ว และได้มอบให้ศูนย์คุณธรรมนำไปประชาสัมพันธ์ยังเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้มีแผนนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

         และที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสร้างความร่วมมือในการจัดเวทีติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง และระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค และได้ร่วมเตรียมการหารือการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ….-….) นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาทีมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมของฝ่ายเลขาฯ พร้อมจัดทำสื่อและคู่มือการส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกและสื่อกลางในการขยายผลส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะประสานงานความร่วมมือ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือของหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และ Application Moral Touch ของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป


 

ข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

          21 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดเวทีเสวนา “มหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดย ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนกว่า 50 คน โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 18 B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมีภารกิจสำคัญด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และสมัชชาคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนงานระดับประเทศ จึงต้องการการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาควิชาการ ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญ เป็นแหล่งผลิตงานวิชาการ ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นหากนำกลไกของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนความสำเร็จ และนำผลงานความสำเร็จมาโชว์ แชร์ เชื่อม

          ในเวทีเสวนามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการทำงานร่วมกับชุมชน (Social Engagement) การส่งเสริมกิจกรรมและรณรงค์ในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมวินัยจราจร การประกวดเชิงรณรงค์สร้างสรรค์ ฯลฯ และการนำคุณธรรมผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานเชิงประเด็น เช่น สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพัฒนาไปสู่การพัฒนากลไกขับเคลื่อนคุณธรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การทำงานอาสาสาสมัคร การสร้างศูนย์คุณธรรมในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยระหว่างศูนย์คุณธรรม กับ ทปอ. จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาว่า ประเด็นหลักคือกิจกรรมนักศึกษาต้องเป็นกิจวัตรของเด็ก มีความต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแล้วจบ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้นมีทุนทางสังคมที่แตกต่างกัน จึงควรตั้งเป้าหมายร่วมของทุกมหาวิทยาลัย พิจารณาว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านใดเป็นเรื่องเร่งด่วน และให้มหาวิทยาลัยไปขับเคลื่อนในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบท ศูนย์คุณธรรมควรทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกับมหาวิทยาลัย นำความสำเร็จมาถอดบทเรียนเป็นโมเดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้กล่าวเสริมว่าการสร้างคุณธรรมนั้นไม่ใช่สร้างเฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างคุณธรรมในกลุ่มผู้บริหารด้วย ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งข้อเสนอแนะที่เกิดจากเวทีครั้งนี้ ทางศูนย์คุณธรรมจะนำไปวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ ทปอ.และมหาวิทยาลัยต่อไป  


 

เขียนข่าว: ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์/ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ถ่ายภาพ: สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 21 มกราคม 2563 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความเห็นของภาคีเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันตามบริบทของเครือข่าย การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรม ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย (ระยะ 1 -3 ปี) แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย และการเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กรอื่นเพิ่มเติม และเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ และประเด็นคุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัด ภายใต้สถานการณ์“ปัญหา ที่อยากแก้” “ความดี ที่อยากทำ” เป้าหมายการขับเคลื่อน(ระยะ 1 -3 ปี) บทบาทความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และประเด็นอื่น ๆ

          ด้าน นายธีทัต พิมพา กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี​ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนลุ่มน้ำโขง ภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาขีดความสามารถด้านทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างสังคมที่มั่นคงที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดให้เป็นเอกภาพการทำงานทุกภาคส่วน ตามค่านิยม “อุดรทีม” โดยเริ่มต้นจากการดำเนินงานด้านคุณธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการจากทุกภาคส่วน

          ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้การดำเนินการระยะสั้น 3 ปี​ ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต้องดำเนินการภายใต้ 8 เรื่อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการการจังหวัดต้องถือธงนำ เกิดการบูรณาการองค์กรที่ทำเรื่องคุณธรรม มีเป้าหมายการขับเคลื่อนระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีกลไกในการขับเคลื่อน มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของความดี การดำเนินงานนั้นต้อง “ทำไป ถอดบทเรียนไป” มีเวทีการในการสื่อสารความดี “สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด” และเกิดการชื่นชม ยกย่องการทำความดีทุกรูปแบบการชื่นชม ยกย่อง การทำความดีทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ครอบครัว เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมครั้งนี้​ จำนวนกว่า 62 หน่วยงาน 111 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 19 มกราคม 2563 พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) รุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนโรซารีโอวิทยา อ.เวียงคุก จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรมที่เคยร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2563

          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐานให้ลูกได้รู้จักการแนวดำเนินชีวิตประจำวันที่เหมาะสม การแยกแยะการทำความดี การดำเนินชีวิตที่เป็นปกติและพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครอบครัว ของนักเรียนแกนนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และให้ครอบครัวแกนนำได้ฝึกปฏิบัติการให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 100 คน


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม กับกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ประเด็นเชื่อมโยง 4 ข้อดังนี้

               1.ร่วมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจังหวัด
               2.จัดเวทีทำความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ความผิดชอบต่อสังคม ผ่านเวทีของศูนย์คุณธรรม และเวทีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
               3.เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีของศูนย์คุณธรรม และเวทีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
               4.ยกระดับสมาชิกของศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลเขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายสื่อคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

          การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายสื่อสารคุณธรรม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย ในการประชุมได้ร่วมหารือรูปแบบกระบวนการทำงาน กลไก กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อคุณธรรม และร่วมสร้างโมเดลเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ทั้งนี้แกนนำองค์กรเครือข่ายสื่อคุณธรรม 10 หน่วยงาน ต่างเห็นชอบการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม โดยสร้างกลไกคณะทำงานระดับเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ มุ่งเน้นการระเบิดจากข้างในให้เกิดการขับเคลื่อนไปแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นจากการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัด รวมพลังสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสื่อคุณธรรม “รวมพลคนทำสื่อเชียงราย” พร้อมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และการประกาศยกย่องเพื่อให้กำลังใจแก่สื่อที่ทำดี ในปี 2563 ทั้งนี้นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวปิดการประชุมว่า ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนร่วมกันชื่นชม แชร์ เชื่อมความดี นำเสนอ สื่อสารเรื่องราวความดีของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย การทำงานนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือแบบพหุภาคีจะทำให้เชียงรายจังหวัดคุณธรรมเกิดขึ้นได้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

         วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับแกนนำเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.วิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นางเบญมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนองค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน กว่า 20 องค์กร


          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายภาคธุรกิจได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม และค้นหาทุนคุณธรรมความดีของเครือข่าย พร้อมออกแบบและกำหนดเป้าหมายการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในระยะ 3 ปี และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

           นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดเชียงรายนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยการหนุนเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีจรรยาบรรณควบคู่กับการเสริมหนุนการแก้ปัญหาของคนในจังหวัด ธุรกิจที่จะขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต้องเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรม ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อลูกค้า ชุมชนและสังคม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจหนึ่งในการประสานเชื่อมโยงองค์กรผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม การทำงานในมิติคุณธรรมขององค์กร ต้องมุ่งเน้นการเบ่งบานจากภายใน โดยการขับเคลื่อนต่อจากนี้ เครือข่ายภาคธุรกิจจะร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และค้นหาประเด็นคุณธรรมร่วมกันของภาคธุรกิจ และพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโดยพร้อมเพรียงกันในภาพของจังหวัด

          ด้าน ดร.วิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวและปิดการประชุมว่า คุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าไปได้ ทุกปัญหาที่คนเชียงรายเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม หมอกควัน ขยะ ภัยแล้ง ผู้สูงอายุและอื่นๆ ต้องนำคุณธรรมเข้าไปช่วยเป็นแรงผลักในการแก้ปัญหา วันนี้เรามีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาเป็นองค์กรเชื่อมโยง มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานในพื้นที่ และเรามีองค์กรต่างๆ ที่พร้อมขับเคลื่อน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนต้องเร่งให้เกิดเวทีพบกันโดยมีภาครัฐคอยหนุนเสริม และที่สำคัญภาคธุรกิจที่มาในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงให้จังหวัดเชียงรายของเราเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ เราต้องร่วมกันสานพลัง หากใจเราพร้อม มีความจริงใจต่อกัน เครือข่ายธุรกิจจะเติบโตไปด้วยกัน วันนี้นับเป็นการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกันต่อไป เพื่อให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

005 

 

          วันนี้ 13 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานบริหารบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับฟังคำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนและขับเคลื่อนสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม (ระยะที่ 2) ณ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

          โดยคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารและขับเคลื่อนงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมให้เกิดประสิทธิภาพว่า การทำองค์กรคุณธรรมไม่ควรทำเพียงเพื่อมุ่งหวังเรื่องผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมด้วย เราสามารถทำบุญควบคู่กับการทำงานได้ องค์กรใดได้คนดีจริงมาร่วมงานจะสามารถพัฒนาคนให้เก่งได้ ฉะนั้นการทำธุรกิจต้องทำคู่กับคุณธรรม จึงจะตอบโจทย์เรื่องผลประกอบการที่ยั่งยืน เพราะบริษัทได้ สังคมได้ (win-win) การทำความดีไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะๆ ก็ทำได้ แต่ให้ดูว่าผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ การทำเรื่องคุณธรรมต้องเกิดจากกระบวนการภายใน (ระเบิดจากข้างใน) เหมือนที่บริษัทไลอ้อนฯ กำลังทำคือ ต้องมี Product ที่ตอบโจทย์สุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้ตนอยากเห็นองค์กรธุรกิจที่มีความศรัทธาอยากจะทำ อยากจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมจริงๆ เกิดขึ้นจำนวนมากๆ ที่ไม่ใช่ทำแบบเน้นปริมาณ ซึ่งตนเองยินดีให้การสนับสนุนเปิดบ้านเรียนรู้ (Human Hall) แก่องค์กรที่สนใจเขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดพิจิตรและราชบุรี) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมวชิรวิทย์ ชั้น ๒ (อาคารหลังเดิม) โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร มีแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และแกนนำเครือข่ายคุณธรรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน


          นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวสาระสำคัญว่าทุกวันนี้สังคมเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาก มีช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวด้วยปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เราต้องฟื้นค่านิยมเดิมของสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรมกลับคืนมา ผ่านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะความมีวินัย ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นที่ตนเองและต้องทำเป็นตัวอย่าง ในวันนี้เป็นการสรุปบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้ว ทว่าต้องมีการจัดระบบและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เหล่านี้จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นเป็นแน่


         ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ได้สร้างความเข้าใจ เป้าหมาย บทบาทความร่วมมือในการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำร่องในปี 2563 โดยชี้แจงว่าเวทีนี้เป็นไปเพื่อจัดการความรู้ สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผ่านพัฒนาการการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลสำเร็จเชิงรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของแต่ละจังหวัด เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้มีหัวใจสำคัญในการสรุปบทเรียนทั้งสองวันนี้ด้วยหลักคิด “เปิดใจรับรู้ เปิดหูรับฟัง เปิดตากว้างขวาง เปิดทางสร้างสรรค์ พร้อมสร้างสัมพันธ์กับคนอื่น”


          กิจกรรมการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์อิทธิพร วันดี นักวิชาการอิสระและทีมงาน เป็นกระบวนกรนำสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยแกนนำเครือข่ายร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ผ่านความเข้าใจบริบทของพื้นที่ องค์ประกอบสำคัญการขับเคลื่อนทั้งในมิติของกลุ่มเครือข่ายและประเด็นคุณธรรม ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เป้าหมายการพัฒา เครื่องมือในการส่งเสริม และการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน รูปแบบ และกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมี 9 คำถามสำคัญ ได้แก่ 1.จังหวัดคุณธรรมทำอะไรมาบ้าง 2.ความสำเร็จที่จับต้องได้ 3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4.ใครมีส่วนร่วมในความสำเร็จ 5.วิธีการ /ทำอย่างไร 6.ปัญหาอุปสรรค 7.ความภูมิใจในงานคุณธรรมที่ทำอยู่ 8.สิ่งที่ควรทำ (แต่ยังไม่ได้ทำ) 9. จะทำอย่างไรเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม