A- A A+

เมนู

001 

 

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าส่งเสริมสังคมคุณธรรม โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านกลยุทธ์ Co Brand หนึ่งในแผนงานส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร ภายใต้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลยุทธ์ Co Brand ขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรม ผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ และเพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนในระดับประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ​

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สาระสำคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมภายใต้กลยุทธ์ Co Brand ครั้งนี้ กลุ่มสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ทั้ง 4 ภาคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของศูนย์คุณธรรมที่ได้มีการประชุมร่วมกัน มีความเห็นพ้องร่วมกันต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยมิติของวินัย ด้วยแนวคิด “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” เป็นประเด็นสำคัญของภารกิจ ภายใต้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสถาบันครอบครัว อาศัยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสารโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยศูนย์คุณธรรมให้ความสำคัญต่อการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม ด้วยกลยุทธ์ Co-Branding ส่งเสริมคนดี สังคมดี เพื่อให้เครือข่ายพันธมิตรมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน อันจะเกิดผลลัพธ์ต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์ (brand value) ภายใต้บริบทที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร

​         กลยุทธ์การ Co-Branding ส่งเสริมสังคนดีสังคมดี เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมได้รับการยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สร้างสรรค์แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพันธมิตร นำไปสู่ความร่วมมือที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

          ​ด้าน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงแคมเปญว่า Co-Branding เป็นแคมเปญส่งเสริมสังคมคุณธรรมที่ดี การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่การขับเคลื่อนความมีวินัยของผู้คนในสังคม ซึ่ง “วินัย” ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดสังคมคุณธรรม กล่าวคือ หากคนเรามีวินัยอย่างเคร่งครัดในทุกๆ ด้านแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่พยายามเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แต่ทว่าการจะเกิดวินัยในตนเองได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับที่ “ระเบิดจากภายใน” เป็นตัวกระตุ้นจิตสำนึกเฉพาะบุคคล เพราะแต่ละบุคคลนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นบังคับ หรือชี้นำได้ทั้งหมด
แคมเปญนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่าวความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมคุณธรรม ได้แก่ การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ซึ่งการสื่อสารต้องสามารถสร้างความประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแบ่งปันประสบการณ์ที่ร่วมกัน นำไปสู่อัตลักษณ์ที่แตกต่างและส่งเสริมคุณค่าแบรนด์อย่างเหมาะสมในเชิงคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ การยอมรับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ด้าน

          สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และจัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. มีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษาและเครือข่ายทางศาสนา กว่า 100 คน

          การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ต่อด้วยแนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นางสาวอรุณี วินทะสมบัติ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) “ขับเคลื่อนธรรมนูญ 9 ดี คัมภีร์ สร้างอนาคตที่ดี” จากชุมชนคุณธรรมบ้านโนนศิลา ตำบลยายแย้มวัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 2) โครงงานคุณธรรม “รักนวลสงวนตัว” จากโรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 3) “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งสติ ตามวิถีศาสตร์พระราชา” จากบริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดพิจิตร เมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งคนดี” เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เกิดรูปธรรม

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเราเอง ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความรักและศรัทธา สร้างการเรียนรู้ผ่าน 3 คำถามเพื่อสะท้อนอารมณ์ตนเองอัน ได้แก่ รู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร และจะกลับไปทำอะไรต่อ ที่สำคัญต้องฝึกสติให้เป็นพฤตินิสัยด้วยพลังบวก โดยศูนย์คุณธรรมมีภารกิจสำคัญคือ การจัดสมัชชาคุณธรรมที่เป็นพื้นที่โชว์ แชร์ เชื่อมความดี พร้อมนำชุมชนดี องค์กรดีจาก 6 เครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรการศึกษา องค์กรทางศาสนา องค์กรสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน มาถอดรหัสผ่านศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย และสังเคราะห์สู่ตัวชี้วัด ๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมและประเทศจนเกิดเป็นสังคมคุณธรรมร่วมกันในอนาคตต่อไป


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ภาพข่าว : กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

           วันที่ 6 มิ.ย. 62 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย จัดสัมมนาจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3 ) ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
           ในงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่องจรรยาบรรณกับการเติบโตของธุรกิจยุค 4.0 โดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย และการเสวนา เรื่อง "ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตที่ยั่งยืน" โดย คุณชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณพูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และคุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "คลีนิกจรรยาบรรณ" ไขปัญหาและตอบโจทย์จรรยาบรรณดีเด่น โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 90 องค์กร


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับกรม กองในกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมพลังเครือข่ายต่อต้าน การทุจริตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีบุคคลากรเข้าร่วม จำนวน120 คน

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวให้กำลังใจผู้เข้า อบรมว่า “ทุกคนในองค์กรกระทรวงคมนาคมต้องมีคุณธรรมก่อน แล้ว องค์กรของเราก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้ แต่ต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็ก ที่สุดคือพวกเราในสำนักปลัดก่อน ถ้าทุกคนเป็นคนดีแล้วองค์กร ก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมทันที ขอให้ทุกคนร่วมกันลงมือทำให้เกิด ความงดงามและความดีงาม สิ่งสำคัญคือ การเป็นคนดี ต้องคิดดีก่อน เรื่องที่คิดจะทุจริตต้องไม่คิด เพราะถ้าคติดจะทำให้เราอยากทำ คนดีต้องคิดแต่เรื่องดีๆ ถ้าเราคิดดีแล้ว เราทำดีในสิ่งที่เราคิด ท่านคิดดีและท่านทำดี ท่านจะเป็นคนดี มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกวัน” ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว

          จากนั้น ศูนย์คุณธรรม ชวนผู้เข้าอบรมทำกระบวนการกำหนดพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ภายในองค์กรร่วมกัน โดยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ผู้เข้าอบรมทุกคนร่วมกันกำหนด ได้แก่ การให้บริการด้วยหัวใจ ซื่อสัตย์โปร่งใจ มีวินัย รับผิดชอบ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะกลับไปดำเนินการภายในองค์กรของตนเอง อาทิ โครงการเคาเตอร์สวยด้วยใจบริการ โครงการ ของหายได้คืน เป็นต้น


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนภายในจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 150 คน ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับจังหวัด ร่วมกับนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชน จาก 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย โดยเน้นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อมุ่งสู่จังหวัดหนองคาย เป็นเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม นำสังคมหนองคายสู่เมืองสันติสุข

          ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ต้องเริ่มจากตนเอง ทำจากสิ่งเล็กๆ ค้นหาความดีที่อยากทำ ต้นทุนที่มี และปัญหาที่อยากแก้ พร้อมกับให้กำลังใจภาคีเครือข่ายจังหวัดหนองคายในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม (เมือง 3 ธรรม) ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ยินดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านองค์ความรู้ รวมทั้งเชื่อมประสานการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยย้ำว่า “ความรู้ ความสามารถ ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่คุณธรรมความดี ทำให้มีความสุข”


เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท  / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

003 

 

         วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน Moral Business Forum 2019 นวัตกรรม ส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรร บรรยาย พิเศษ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคเอกชน

         ศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง (การบริหการจัดการที่ดี) วินัย (รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบทางสังคม) สุจริต (ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และองค์กร) จิตอาสา (มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น) เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร รวมถึงมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถนำองค์ความรู้ กระบวนการทำงานของแต่ละองค์กรไปปรับใช้พัฒนาองค์กรธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการสำรวจความสุขด้วยคุณธรรมความดี นำเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขคนทำงาน (Happy Moral Index) ซึ่งพัฒนาเครื่องมือมาจาก ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ริกิ การ์เม้นท์ จำกัด โดยเพิ่มคำถามที่วัดพฤติกรรมความดีที่นำมาซึ่งความสุข และความสามารถในการทำงานที่นำมาซึ่งความสำเร็จ มีองค์ประกอบของผลการประเมินประกอบด้วย 1.ดีต่อตนเอง 2.ดีต่อครอบครัว 3.ดีต่อเพื่อนบ้าน 4.ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 5.ดีต่อองค์กร และ 6.ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อประมวลผลออกมาพนักงานในองค์กรจะรู้ว่าตนเองมีระดับความสุขที่สูง หรือต่ำกว่าเป้าหมาย และต้องพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง ซึ่งเครื่องมือสำรวจความสุขด้วยคุณธรรมความดี หรือ Happy Moral Index (HMI) ชุดนี้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร เป็นเครื่องมือยกระดับองค์กรสุขภาวะ เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการพัฒนาพนักงงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ดำเนินชีวิตด้วยความสมดุล ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการมีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม นำไทยสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “National Moral Assembly” ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม :วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม ในฐานะประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และ ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และกรอบประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายก่อนเริ่มประชุมระดมความคิดเห็นในช่วงบ่าย

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “National Moral Assembly” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์กรภาคีร่วมจัด ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายผลในวงกว้าง พร้อมติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา การขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ตลอดจนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

006 

 

        วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกะเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน “ ธรรมนูญชุมชน ณ บ้านวังชัย ” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

        ทีมงานเข้าพบนายเวียงสง มณี ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังชัย เพื่อสัมภาษณ์และถอดรหัส กระบวนการการจัดการ บริหารชุมชนด้วยการใช้หลักธรรมนูญหมู่บ้าน 101 ข้อ รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต โดยทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการส่งเสริมการปลูกผัก ปลูกเห็ด เลี้ยงปลา การแปรรูปอาหารและใช้ชีวิตจากบ่อน้ำชุมชน ฯ รวมทั้งส่งเสริมการทอผ้า การทำธนาคารข้าว การสร้างฐานการเรียนรู้การเอื้ออารี-การแบ่งปัน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงมิติของชุมชนที่มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาอารี รวมทั้งมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างดี


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

1 

 

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคเหนือ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

         หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนำความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ กว่า 100 คน

         การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม (วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม) และต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร ตลอดจน จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง ขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาอาชีพ และจัดทำองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช.

         ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตจะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเรา “ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว” แล้วขยายผลสู่องค์กรและคนรอบข้าง ซึ่งกระบวนการสร้างคุณธรรมจะต้องอาศัยระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์คุณธรรม จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เผยแพร่ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมและประเทศต่อไป


เขียนข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย กลุ่มงานงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทสไทย (กรรมการโดยตำแหน่ง) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจคุณธรรมภาคเอกชน โดยสรุปประเด็นแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมกับหอการค้าไทย ดังนี้
                  1) การถอดองค์ความรู้ขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล TCC Best Awards
                  2) การบรรจุแผนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชา ในองค์กรภาคธุรกิจ
                  3) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับภาคธุรกิจ (Social Enterprise)
                  4) ความร่วมมือในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี 2563
                  5) ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยในองค์กรธุรกิจ


เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม