A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดสระบุรี” ซึ่งนำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนศูนย์คุณธรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ และการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชุม อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 13 อำเภอ จังหวัดสระบุรี อาทิ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรภาคส่วนต่างๆ และชุมชน จำนวนกว่า 300 คน

โดยการฝึกอบรมฯ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและองค์กร และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ผ่านการยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม (ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน) เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการนำเรื่องคุณธรรมมาส่งเสริมสนับสนุนที่ได้ผลจริง ซึ่งทุกองค์กรหรือชุมชนสามารถเป็นองค์กรและชุมชนคุณธรรมได้ หากเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง คิดดี ทำดี และส่งต่อความดีนั่นดีสู่ผู้อื่น ขยายสู่ชุมชนและสังคม จึงจะทำให้จังหวัดสระบุรีและสังคมไทย เกิดคุณธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตต่อ


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาและความร่วมมือนานาชาติ

 

005 

 

          วันที่ 13​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ศูนย์คุณธรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ รร.รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

          โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการระดับกรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนกลาง กว่า 70 คน มีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งคุณธรรมเป้าหมายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับหน่วยงานไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 12​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายประมวล​ บุญมา​ หน.กลุ่มงานสมัชชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​และรก.หน.งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม​ พร้อมด้วยนายบุญญานนท์​ ศรีโท​ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม​ มอบถุงกระดาษ “ถุงยาพอเพียง” ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1,936 ถุง เป็นถุงกระดาษ​ที่ศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมรณรงค์จิตอาสา​ ​พับถุงยาพอเพียงจากกระดาษเสียและกระดาษที่ใช้แล้ว​ในกิจกรรมต่างๆ​ ของศูนย์คุณธรรม​ รวบรวมเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล​ นำใส่ยากลับบ้าน รวมถึงเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนในอีกทางหนึ่งอีกด้วย​


 

เขียนข่าว : ประมวล​ บุญมา/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์​ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​

 

005 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) สมาคมมีเดียเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตนเอง และจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม


          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการผลิตโฆษณาให้แก่บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณและให้เกิดการกำกับตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือในการจัดทำแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

          ทั้งนี้ นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการผลิตโฆษณา โดยจะมีการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เพื่อสร้างสรรค์โฆษณาที่มีความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้รับชมโฆษณา ต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายยงจิรายุ​ อุปเสน​ ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคม​ และนายประมวล​ บุญมา​ หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม​ (องค์การมหาชน)​ จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม​ "จังหวัดอุดรธานี" (เครือข่ายภาคธุรกิจ​ และเครือข่ายสื่อมวลชน)​ ณ​ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม​ ชั้น​ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี​ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 หน่วยงาน​ 39​ คน​ โดยนายธีทัต​ พิมพา​ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี​กล่าวต้อนรับและร่วมหารือเพื่อค้นหาสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจและสื่อมวลชน​ พร้อมทั้งระดมความเห็นรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ​และหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน​ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม​ โดยในเบื้องต้นเครือข่ายภาคธุรกิจเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาคธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีมขับเคลื่อน​ การจัดการความรู้​(KM)​ถอดบทเรียนหน่วยงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมขยายผลในวงกว้าง​ ในด้านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า200​องค์กร​ในอุดรธานี​ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลางการนำเสนอเรื่องราวดีๆ​ ของทุกเครือข่ายและพร้อมจัดกระบวนการให้ความรู้​ เทคนิคการผลิตสื่อ​และจรรยาบรรณ​ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน​ เพือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรม​ให้ได้ภายใน​ 3 ปี


 

ข่าว/ภาพข่าว​โดย​ นางสาวอสมา​ ปัทมะสังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​

 

005 

 

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ศคธ. จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของ 8 กลุ่มเครือข่าย ภายใต้การค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหา ที่อยากแก้” บนพื้นฐานคุณธรรมความดี “ความดี ที่อยากทำ” โดยเป็นการกำหนดแนวทาง รูปแบบ กระบวนการทำงาน และกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่ายบนพื้นฐานการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัด (ระยะ 1 – 3 ปี)

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีต้นทุนความดีเดิมที่เข้มแข็งในด้านอัตลักษณ์ ทรัพยากรบุคคล และบริบทของพื้นที่ โดยศูนย์คุณธรรมเปรียบเสมือนกลไกกลางในการออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือด้านคุณธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้เครือข่าย 8 เครือข่าย ซึ่งส่งผลสู่การขยายผลสังคมคุณธรรมให้มากขึ้นในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม จำนวน 92 องค์กร จำนวนกว่า 160 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่ององค์กรธุรกิจกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ได้กล่าวว่า การทำองค์กรคุณธรรม คนที่ได้ประโยชน์คนแรกคือตัวเรา และการใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังภายใน โดยใช้พลังบวก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง


        ด้านดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริม ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ของบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปและได้นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน 28 บริษัท เป็นกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกระทรวงแรงงานเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างคุณธรรม” ในการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ซึ่งได้บรรยายหลักของการสร้างพฤติกรรมพลังบวก และการกระตุ้นจิตสำนึกในการสร้างเสริมคุณธรรมจากส่วนตัวสู่ส่วนรวม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองและสร้างเครือข่ายขยายผลสู่สังคม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็น “ดวงตาแรงงาน” กองกำลังในการสร้างเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกเขตทั่วกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต จากทุกเขตกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

          อีกทั้ง นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้บรรยายในช่วงที่สองเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เครื่องมือ / ต้นแบบในการสร้างเสริมคุณธรรม และการสร้างความสุขจากภายใน เพื่อเน้นย้ำให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานและภาคีเครือข่ายในสังคมร่วมมือกันในการสร้างความมุ่นมั่นต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกมิติ และร่วมกันสร้างเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทยต่อไป


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

005 

 

         

          วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

          การอบรมครั้งนี้มีมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง ภายใต้กระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต และส่งผลให้เกิดแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง และขยายผลครอบคลุมทุกสายอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึกษา และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 130 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

         

          วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “ภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีการดำเนินการด้านคุณธรรมทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ หมู่บ้านรักษาศรี 5 การอบรมประจำตำบล การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บวร (บ้าน วัด ราชการหรือโรงเรียน) โรงเรียนผู้สูงอายุ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระคิลานุปัฏฐาก/พระภูมิปัญญา ธนาคารความดี ห้องเรียนเงินล้าน การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิปัญญาเกิด และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีระยะเวลาดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินการร่วมในระยะต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม