A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วม และเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรม ภายใต้การจัดลำดับความสำคัญของสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้” การแก้ปัญหาร่วมประเด็นคุณธรรมความดี “ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน แนวทาง และแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ระยะ 1 – 3 ปี

         ทั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า 13 เครือข่ายของจังหวัดเชียงราย มีความสำคัญมากในการขยายผลต่อยอดในเรื่องของคุณธรรม โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแสดงบทบาทของเครือข่าย และนำไปสู่การขยายผลต่อยอดสู่การขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” ในอนาคต

         ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย จำเป็นต้องขับเคลื่อนในทุกกลุ่มเครือข่ายจนเกิดเป็นวิถี ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมในทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนาคุณธรรม เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม เข้าร่วมประชุม 58 องค์กร จำนวนกว่า 90 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โดยมีการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย และการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และการประสานความร่วมมือ และการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม

         ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวถึงภารกิจ การดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม และสรุปในที่ประชุม ดังนี้
               1) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายใน 4 เรื่อง ได้แก่ กตัญญู พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
               2) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมกับเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่
                              1) ภาครัฐ
                              2) ภาคธุรกิจ/เอกชน
                              3) สถาบันการศึกษา
                              4) สถาบันทางศาสนา
                              5) ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน
                              6) สื่อสารมวลชน
                3) การส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ... พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง?” ในงานเปิดตัว เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network : TRBN) ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

          สำหรับ เครือข่าย TRBN ประกอบด้วย 9 องค์กร 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 4. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 5.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6. สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 7. SB Thailand 8. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ 9. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในวงกว้าง มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุน 3 เรื่องสำคัญ คือ ธุรกิจที่ปล่อยมลพิษต่ำ ธุรกิจที่เปิดโอกาสอย่างทั่วถึง และธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล

          โดยศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคุณธรรมธุรกิจภาคเอกชน ผ่านการขับเคลื่อนงานพัฒนา”องค์กรคุณธรรม” อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบนมัสการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. และพระปราโมทย์ วาทโกวิโท เพื่อขอคำแนะนำต่อการเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งพระอาจารย์หรรษาได้ให้ข้อคิดว่า องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม นั้น คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน หรือพลังบวรต้องมีหลักกำกับด้วย สติ เมตตา สุจริต เคารพ สัจจะ ซึ่งตรงกับ 4 คุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมกำลังรณรงค์อยู่ ได้แก่ กาย อาชีพ พฤติกรรม ศีล5 ปัญญาสะอาด คือไม่โกง /พอเพียง สะอาดโปร่งใสไร้ทุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะสติต้องเป็นแก่นของทุกเรื่อง ถ้ามีสติ เราจะไม่หลง ไม่พลาด ไม่ประมาทใดๆ ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จเรื่องอื่นๆได้ ซึ่งในการหารือครั้งนี้ พระมหาหรรษา ได้เสนอความร่วมมือระหว่าง มจร. ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิต่อต้านทุจริต ควรจับมือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังสติ ผ่านวิถีของชุมชนและองค์กร สู่การเป็นสังคมคุณธรรม และใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ เผยแพร่ไปสู่เครือข่ายอื่นๆในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์สมุทรปราการ HRSPK ผลักดันแนวคิดองค์กรคุณธรรมสู่ภาคธุรกิจ โดยการจัดสัมนาศึกษาดูงานด้านองค์กรคุณธรรม ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เพื่อให้บริษัทเอกชนที่สนใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 องค์กร ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม รวมถึงการเปิดประสบการณ์เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินงานด้านธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรม

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวถึงแนวคิดการรักษาคุณลักษณะของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่ทั้งดีและเก่งผ่านศูนย์การเรียนรู้ โดยมีสิ่งสำคัญที่บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปยึดถือ คือ ความกตัญญู ที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นคุณนพดล ฤกษ์ศิริ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมของบริษัท ที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” ได้แก่ การให้พนักงานเก็บชั่วโมงทำความดี, กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฯ ธุรกิจสมบูรณ์ “สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน 100 % มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต, สนับสนุนให้พนักงานมีอาชีพเสริม ผ่านการจัดตั้งชมรมต่างๆ และขึ้นทะเบียนอาชีพในบริษัทให้เพื่อนพนักงานเลือกใช้บริการฯ ชุมชนสมบูรณ์ “สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง” ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา, การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานทำงานวิจัย, การสอนทำงานฝีมือให้แก่ชุมชนรอบบริษัท, ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานฯ

          นอกจากนี้ ยังได้นำคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่รณรงค์โดยศูนย์คุณธรรม และ แนวคิด SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกระแสโลกปัจจุบัน จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ แปลงสาธิตการปลูกผัก นาข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อให้พนักงานที่สนใจได้ลงมือทำและเป็นความรู้ติดตัว


เขียนข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)​นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ลงพื้นที่ร่วมเวที "บางสะพานร่วมมือพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน" ในเวทีมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          ซึ่งในเวทีนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนกว่า 390 คน

         ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ บางสะพานร่วมพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำโดย ดร.กิติพันธุ์ บางยี่ขัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาโรงงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และดำเนินรายการโดย นางศศิธร พิริยกิจ หัวหน้าสำนักองค์กรสัมพันธ์ กลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดั สตรี ทั้งนี้ หลังจากการเสวนา นายยงจิรายุ อุปเสน ได้กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ และชักชวนเครือข่ายหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมงานเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน

         เวทีครั้งนี้ศูนย์คุณธรรมได้นำนิทรรศการและหนังสือองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม มาเผยแพร่ในงานเพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ด้าน นางสาวแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทุนเดิมทางทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัด ผ่านการบูรณาการการขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ “เมืองคนดี” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบองค์ความรู้ รูปแบบ และกระบวนการ ซึ่งในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนโมเดลสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จในอนาคต

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การขับเคลื่อนโมเดลสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมนั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินการของ 6 กลุ่มแกนนำเครือข่ายหลักตามบริบทของพื้นที่ โดยมุ่งหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย ภายใต้งานวิจัยท้องถิ่น ควบคู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำจังหวัด เพื่อให้เกิดตัวชี้วัดร่วมเชิงพฤติกรรมและส่งผลไปสู่การยกระดับ “สุราษฎร์เมืองคนดี คนดีมีพื้นที่ยืน” โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม 80 องค์กร จำนวนกว่า 159 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

         25 พ.ย. 62 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเสวนา ในงาน Grow Togther และร่วมแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร โดยมีองค์กรภาคีเข้าร่วมงาน 14หน่วยงาน ณ เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับนโยบาย เครือข่าย และความรู้ ด้วยการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างพลเมืองไทยทุกวัยโดยเฉพาะในสังคมสูงวัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ครอบครัว และเป็นวัยทำงานมีศักยภาพ ในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม


          โดยในเวทีเสวนาแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กล่าวว่า สติเป็นการเริ่มต้นที่ตัวเอง ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน หายใจอย่างมีสติ สติจะอารักขาจิตได้ และเราจะมีจิตที่ควรแก่การงาน ในทุกๆ การงาน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สติในครอบครัว เราทุกคนต้องทำคือ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณพ่อ คุณแม่เป็นผู้นำที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ในทุก ๆ เช้าเราต้องครองสติตนเองก่อน และหากเราก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยพลังบวก วันทั้งวันจะกลายเป็นวันแห่งพลังบวกทั้งวัน การคิดบวก ดำเนินชีวิตบวก เราจะรู้จักจัดการสติได้ และจะสามารถแก้ปัญหาได้เขียวข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจเอกชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำองค์กรคุณธรรมว่า “การทำความดี ควรทำเป็นวิถีชีวิตให้อยู่ในชีวิตประจำวัน" และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และเส้นทางสู่การเป็นองค์กรภาคธุรกิจคุณธรรม ซึ่งมีองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 25 คน จาก 10 องค์กร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาต้นทุนคุณธรรม ความดีเพื่อกำหนดปัญหาทีอยากแก้ ความดีที่อยากทำเป็นแผนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าวและเขียนข่าว : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ณ อาคารฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อความร่วมมือในการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับองค์กรสมาชิกของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้มีคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) และการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ HR Innovation ยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาสมาชิกของสมาคมฯ และองค์กรเครือข่ายคุณธรรม รวมถึงเชื่อมโยงภาระงาน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

          ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญในระดับประเทศ คือทรัพยากรบุคคล เมื่อการพัฒนาคนนั้นต้องพัฒนาคุณธรรมด้วย และยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป

          ในด้าน ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความเป็นวิชาชีพของงานบุคคลากรไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถ หัวใจสำคัญคือ ต้องมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม ที่มีอยู่ในตัวทุกคน ความเป็นมนุษย์ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเอง หัวใจสำคัญคือการทำงานกับคน อาชีพ วิชาชีพบุคลากร เป็นอาชีพที่งดงาม เพราะกำลังทำงานกับความเป็นมนุษย์ เราทำให้เค้าสำเร็จ ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในการทำงาน เหนือกว่านั้นคือความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ยังประโยชน์ให้ผู้อื่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเริ่มต้นวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานบริหารงานบุคคล (HR) เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม