A- A A+

เมนู

 News14052020 2

 

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1-2 โรงแรมนภาลัย อำเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม การบรรยายพิเศษ คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และการบรรยายพิเศษ “เรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม” โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล (การพัฒนาองค์กรคุณธรรม) ว่าที่ร้อยตรีเวียงสงค์ มณี (ธรรมนูญชุมชน) และ นายไกรสร พิมพ์ประชา (การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐาน)

          ด้าน นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกันเรื่องของคุณธรรมกลับมีความลดน้อยลง ซึ่งการอบรมวิทยากรคุณธรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและขยายผลไปสู่สังคม ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และจังหวัดให้เกิดคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมน่าอยู่ และนำไปสู่ความสงบสุขในประเทศ

          การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำพู และจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกว่า 110 คน

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

 

               วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน 6 เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนอุดรธานีเพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม  โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน  การบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรม  และการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในอนาคต   และแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน 24 บูธ  ผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน  ณ ห้องประชุมธนกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี  

               รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนอุดรธานี สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดแพลตฟอร์มและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม”
ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทุกพื้นที่

                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า 90 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สาระสำคัญจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก ขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  ส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  มีการสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัด ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจ ประโยชน์ส่วนรวม” ส่งเสริมการค้นหา
ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่มีแบบอย่าง ด้านพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

                     วันที่ 14 สิงหาคม  2563   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563”  ให้กับ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในงาน “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน โดยมี รศ.นพ. สุริยเดล ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                   การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรม “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน โดยเชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำไทยสู่ความยั่งยืน

                    นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนนับเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน อันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวได้ หากองค์กรใด มีผู้นำและพนักงานที่ ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ความดี องค์กรนั้นจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งการส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจ ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเห็นการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

                    รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ย้ำว่า “การพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจึงจำเป็นต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถ และความสุข  โดยศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ซึ่งจะทำให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ มีความเข้มข้นในการพัฒนาทุกมิติ  จึงได้พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สสส. และ มูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป” 

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

                            วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมแกนนำคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย13เครืิอข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  และผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย    

                           นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การทำงานส่งเสริมคุณธรรมต้องกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  ต้องทำให้เรื่องคุณธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ และมุ่งเป้าให้งานคุณธรรมแผ่ขยายไปทั่วทั้งจังหวัด  โดยในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS  จังหวัดเชียงราย ในงานมีกิจกรรมสำคัญคือ การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ขณะนี้มีหน่วยงานตอบรับมาแล้วกว่า 160 องค์กร  และมีหน่วยงานจิตอาสาร่วมสนับสนุนออกบูธนิทรรศการจำนวน 26 หน่วย 

                             การรวมพลังในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายต่างให้ความสำคัญ และพร้อมขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยคณะทำงานมีแผนจัดประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และทั้ง 13 เครือข่ายจะกลับไปประชุมหารือเพื่อทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมหลังงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดต่อไป  


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 News14052020 2

      วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายไพบูลย์ สำราญภูติ นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อนำเรียนความคืบหน้าและขอคำแนะนำการดำเนินงาน สืบสานศาสตร์พระราชา “หนังสือ 9 เส้นทางตามรอยพระราชา” ณ ทำเนียบองคมนตรี

       ทั้งนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมโยงของสถาบันครอบครัว ชุนชน และอำเภอ ผสมผสานกับกลไกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครอบครัว ยังต้องเน้นมิติทางวัฒนธรรม และเรื่องของ “คุณธรรม” ร่วมกับการสร้างผู้นำในชุมชนในช่วงอายุที่หลากหลาย บนหลักองค์ความรู้ของแต่ละบริบทของพื้นที่/ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

 

                          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นผู้แทนร่วมบรรยายเรื่อง "องค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น กว่า 100 คน

 


เขียนข่าว: นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ภาพถ่าย : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 News14052020 2

 

                             วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม  โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                             การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่1) งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย  เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีการลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนกว่า 84 หน่วยงาน  นำโดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล/องค์กรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 บุคคล/องค์กร  การบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม”  โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรม  และการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในอนาคต   และ 2) งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวนกว่า 23 บูธ  ผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวนกว่า 400 คน


เขียนข่าว: กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

             

    วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและชุมชน ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมทดลองใช้เครื่องมือและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อธิบายถึงความเป็นมาของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และลักษณะของมาตรฐานด้านคุณธรรมที่เป็นแนวทาง (Guideline) และเครื่องมือช่วยสำรวจและส่งเสริมคุณธรรม ที่องค์กรและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบท
       หลังจากนั้น คุณณัช มัศโอดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกิจกรรมวันแรกเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรและชุมชน และร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองจากผลประเมิน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมค้นหาจุดเด่นขององค์กร การกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กร พันธกิจด้านคุณธรรมขององค์กร และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร
        สำหรับกิจกรรมวันที่สอง เริ่มจากสะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมวันแรก หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดแผนส่งเสริมคุณธรรม และตัวชี้วัดเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากองค์กร โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กำหนดร่วมกันในวันแรก
       การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรเข้าร่วมจำนวน 4 องค์กร ประกอบไปด้วย กรมการศาสนา กรมอนามัย บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และชุมชน 2 ชุมชน คือ บ้านม้าร้อง และบ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       การทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมด้วยงานกระบวนการในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมระหว่างองค์กรและชุมชน ซึ่งรวมทั้งศูนย์คุณธรรมที่ได้ทดลองเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมแล้ว องค์กรและชุมชนที่เข้าร่วมยังได้แผนส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนำไปทดลองปฏิบัติได้ต่อไป

                 


เขียนข่าว: เปรมกมล สมใจ/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

             

             วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำโดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลมีมาตรฐานอาชีพและมีคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีมาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรม เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และยอมรับมาตรฐานด้านคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

                 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

             

              วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับเกียรติจากกลุ่มสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เชิญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม  ในโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุ่นใหม่” ณห้องประชุมโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งสู่การเป็นแกนนำในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับชั้น รวมไปถึงในระดับโรงเรียน

 
โดยศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอความรู้พื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ยกตัวอย่างการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจปลุกจิตสำนึกด้วยพลังบวกด้วยคลิปวีดีโอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ และการระดมความเห็นในการกำหนดโครงงานที่อยากจะนำมาพัฒนาให้กับตนเองและโรงเรียน ซึ่งมีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจ อาทิ งดเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน พระอินทรศึกษาร่มรื่นชื่นตา คัดแยกขยะ ขวดน้ำแปลงเป็นทุน ลูกพระอินทร์ไม่สูบบุหรี่ วินัยจราจรลดอุบัติเหตุ และ ลด ละ เลิก การ Bullying เป็นต้น  โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อปลูกฝัง พัฒนาตนเอง เป็นแกนนำของโรงเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

                 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท /กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ