A- A A+

เมนู

 

 1

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม" ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุวัตร ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคุณพรทิพย์ จิตรภักดี ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์โละไทย เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระดับขององค์กรคุณธรรม สามารถนำเสนอแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน


 

 

Screenshot (1026)

 

         วันที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการอภิปราย คำถาม-คำตอบ “หลักสูตร ต้นทุนชีวิต” (EP.6-EP.10) ในงานอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ครั้งที่ 3

       โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟัง และกล่าวให้กำลังใจบุคลากร กศน.ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดอบรมทั้ง 3 ครั้ง ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการติดตามผลการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการของศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ด้วย

       สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจาก กศน. ทั่วประเทศกว่า 80 คน เข้าร่วมอบรมและอภิปรายคำถาม-คำตอบ ในประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน อาทิ แนวทางการให้คำปรึกษาด้านการจัดการอารมณ์ของวัยรุ่น การนำหลักจิตวิทยามาปรับใช้ในการรับฟัง การตั้งคำถามเพื่อให้คำแนะนำ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีเพื่อแนะนำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกต่อไป


 
 

Screenshot (1026)

 

        วันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสถาบันโค้ชไทย อบรมบุคคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่ปรึกษาและ
การเป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม วิทยากรนำโดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย, ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีทั้งหมด 18 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 12 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน 6 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันแรกในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากเครือข่ายการศึกษาทั่วประเทศรวมกว่า 80 ท่าน  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งหมด 6 เครือข่าย โดยมีเครื่องมือและหลักสูตรต่าง ๆ ในการยกระดับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเครือข่ายการศึกษาเป็นอีกเครือข่ายที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากสังคมไทยค่อนข้างอ่อนแอ คุณครูซึ่งเป็นด่านหน้าจึงน่าเห็นใจ ดังนั้น จะทำอย่างไรให้ต้นสังกัดด้านการศึกษาในท้องถิ่น หรือแม้แต่ผู้อำนวยการโรงเรียน เปลี่ยนบทบาทจากสั่งการมาเป็นพี่เลี้ยง วันนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันพัฒนาสมมรรถนะพี่เลี้ยงให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา


       ทั้งนี้ ทีมจากหลายโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งทีมพี่เลี้ยง ร่วมกันสะท้อนถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างพลเมืองในการร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป


 
 

 

ds

 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม โดยสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ประชุมคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าจำนวนชุมชนเข้มแข็งที่ทำการถอดบทเรียนตามกรอบ จำนวน ๒๐๐ แห่ง เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามภารกิจของคณะทำงาน รวมทั้งหารือแนวทางการตั้งกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับภาคต่อไปในปี ๒๕๖๕

การประชุมครั้งนี้ ทีมเลขานุการได้ดำเนินการคัดเลือกต้นแบบชุมชนคุณธรรมซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานภาคี จำนวน ๖๒๕ แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ อาทิ พิจารณาจากการได้รับรางวัลเป็นชุมชนต้นแบบของระดับประเทศมาก่อน หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ, เป็นชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานภาคี มากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไป, เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียง มีกิจกรรมต่อเนื่อง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ซึ่งจากหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปผลการคัดเลือกการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 214 แห่ง

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ชุมชนหรือองค์กรที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ควรเป็นองค์กรที่สมัครใจและมีความพร้อม
ทั้งในด้านกิจกรรม ข้อมูล การต่อยอดและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม เช่น การทำเส้นทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น  

          สำหรับข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรองการคัดเลือกชุมชนตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๒๑๔ แห่ง ในระยะแรก ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ทีมเลขานุการจัดทำร่างแผนการพัฒนาองค์กรชุมชน
ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่คุณสมบัติยังไม่ครบเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ และประกาศรับรองต่อไป


 

 

 

S 38862891

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 4 กระทรวง และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ร่วมประชุมหารือการทำงานร่วมเพื่อบูรณาการงานทรัพยากรที่มีการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

การบูรณาการความร่วมมือฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นคนดี ก่อนคนเก่ง โดยจำเป็นต้องเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ในกระบวนการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีมาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงอาชีวะที่ต้องตอบสนองความต้องการของตลาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 ผ่านการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กในทุกระดับ ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีทุนเดิมคือ ชุมชนคุณธรรม มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมกันการออกแบบการเรียนที่ทันสมัย แตกต่าง และเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 โดยมีมติร่วมที่ทุกกลุ่มจะให้น้ำหนักสำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยพลังบวก และคุณธรรม ทั้งนี้ การบรูณาการของทั้ง 4 กระทรวง เป็นการออกแบบงานร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนของชาติตามแผนชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต่อไปในอนาคต

 

Screenshot (1026)

 

        วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเสวนาและถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุม, นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนเครือข่ายเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน จาก 15 องค์กร เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565)

       สำหรับการจัดเสวนาฯ ครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการถอดองค์ความรู้จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในเด็กและเยาวชนที่โดดเด่น ส่งผลให้พื้นที่และจังหวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับในความเป็นต้นแบบจากสังคม และนับเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม ยังได้ร่วมระดมความเห็นเพื่อถอดความสำเร็จการสร้างสรรค์กิจกรรม การหนุนเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” พร้อมร่วมมองอนาคตการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายเด็กและเยาวชนผ่านการจัดแผนแม่บทสู่ความยั่งยืนในมิติที่รอบด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีหลักคุณธรรมสอดแทรกในทุกมิติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสำเร็จของเครือข่ายสู่การเป็นโมเดลต้นแบบเชิงคุณธรรม ส่งผลให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง เกิดการบูรณการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้มีแผนจัดทำเป็นวิดีทัศน์เพื่อจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมรณรงค์ สื่อสารต่อสาธารณะเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ขยายผลแก่สังคมในวงกว้างต่อไป

 

 ภาพและข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 
 
 

Screenshot (1026)

 

 

3 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์คุณธรรมจัดเวทีสรุปบทเรียนการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้กับบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปปรับใช้ในองค์กร โดยเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม และนำเสนอแผนการส่งเสริมคุณธรรมของบริษัทพีทีจี ในปี 2565 

 
การดำเนินงานในปี 2564 บริษัทพีทีจีได้ชูประเด็นเรื่องจิตอาสา ซึ่งเป็นผลมาจากแบบประเมินด้านคุณธรรมที่บุคลากรได้ร่วมกันประเมินตอนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยประเด็นจิตอาสานั้นได้ปรับมาให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ ด้วยประเด็น “คุณธรรมในภาวะวิกฤติ” มีการจัดระบบดูแลบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เช่น การมอบ “ถุงอยู่ดีมีสุข” ที่ประกอบไปด้วยยา อาหาร อุปกรณ์สำหรับดูแลตัวเองให้กับคนในองค์กรที่ติดเชื้อโควิด19 การจัดทีมคอยดูแลติดตามอาการผู้ป่วย
 
แผนการดำเนินงานปี 2565 บริษัทพีทีจี มุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมใน 3 ประเด็นคือ 1. พอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 2.วินัย/สุจริต จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต          3. จิตอาสา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยงานพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรมทางพีทีจีได้กำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญในระยะยาวขององค์กร และความร่วมมือที่จะดำเนินการต่อไปกับทางศูนย์คุณธรรมคือ นำเครื่องมือ และองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 
 สำหรับการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานด้านคุณธรรมในระยะต่อไปจะเป็นการจัดเวทีให้องค์กรนำร่องทั้งหมดมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป
 

 
ข่าวโดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
 

 

 

Screenshot838x 

       ศูนย์คุณธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชนสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

       วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชนสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยความร่วมมือครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 4. ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และ 5. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารจากทั้ง 5 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

       นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารจำนวนมากที่ประชาชนรับส่งอย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิต และอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบได้ เนื่องจากอิทธิพลของสื่อต่างๆ ที่มีต่อค่านิยม ความเชื่อถือ และการนำไปปฏิบัติของคนในสังคมส่วนมาก สำหรับการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านทางสื่อต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การกระทำความรุนแรง ในเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ อาจส่งผลให้ประชาชนมีการตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวลดลง และเกิดความเคยชิน ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเพิกเฉยต่อการพบเห็นหรือการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้
ยังทำให้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ถูกกระทำน้อยลง ซึ่งวันนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง 5 หน่วยงาน โดยมีผู้ร่วมลงนาม ดังนี้ 1. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. 2. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง วธ. 3. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. 4. รศ.นพ. สุริยเดว
ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และ 5. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

       รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม มีงานสำคัญ ๆ ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวโครงงาน ครอบครัวพลังบวก ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ซึ่งทางศูนย์ฯ มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน ทั้งเรื่องของการพัฒนา รู้เท่าทันสื่อ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทางศูนย์คุณธรรมเล็งเห็นความสำคัญนี้มาโดยตลอด ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนความร่วมมืออันดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนถึงผู้ผลิตสื่อเอง เข้าใจบริบทเหล่านี้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ยังมีความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดงาน Moral Media Award หรือสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป และมีแนวคิดที่จะจัดอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยเป็นการให้รางวัลแก่สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม และในขณะเดียวกัน ศูนย์ฯ ยังช่วยสนับสนุนงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่จะทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

       สำหรับ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการนำเสนอเนื้อหาของสื่อที่ไม่เหมาะสมตามแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ยังถือเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือกันระหว่าง 5 หน่วยงาน ในการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการ บนหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ และไม่ทำลายความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งร่วมกัน

 


 

Screenshot838x 

       วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในหลักสูตร "ต้นทุนชีวิต" การอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้

       เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ฯ ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ในการร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนวโดยใช้จิตวิทยาพลังบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมแก่นักศึกษา กศน. ด้วยหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ด้วยกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านศูนย์การให้คำปรึกษา กศน. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา กศน. เกิดทักษะชีวิตและจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อสังคม โดยมีคณะอาจารย์ และบุคลากร กศน.ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประมาณ 100 คน


เนื้อหาและภาพข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

Screenshot838x 

       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) จำนวน 9 ประเภท โดย รายการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรายการโทรทัศน์ และหนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

       วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและโล่เกียรติคุณ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 11

       นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกระจายข่าวสารและความรู้ให้สังคมได้รับรู้รับทราบ และช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเพื่อช่วยกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาด สำหรับโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อทั้งในส่วนของบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่เป็นวิกฤติจะได้เป็นโอกาส ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ทำให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวงกว้าง เพื่อให้สังคมได้รับสื่อที่มีคุณภาพ จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อที่ดีมีคุณภาพในปีต่อ ๆ ไป

       นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการปฎิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ขึ้นเป็นปีแรก โดยคัดเลือกสื่อที่มีผลงานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งมีแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการถ่ายทอด นำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม หรือวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย จำนวน 9 ประเภท เพื่อประกาศยกย่อง บุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 315 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทละคร 25 ผลงาน ประเภทภาพยนตร์ 18 ผลงาน ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย 93 ผลงาน ประเภทโฆษณา 27 ผลงาน ประเภทบทเพลง 25 ผลงาน ประเภทรายการวิทยุ 6 ผลงาน ประเภทรายการโทรทัศน์ 38 ผลงาน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 47 ผลงาน และประเภทสื่อดิจิทัล 36 ผลงาน

       สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ 1.เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีเนื้อหาแง่มุมเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม หรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้รับรู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหรือ คุณธรรมอื่น ๆ 2.เป็นสื่อสร้างสรรรค์คุณธรรมประเภทต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ แล้วภายในปี 2562 - 2563 3.เป็นสื่อที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น หรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง และ 4.รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นหรือมติของคณะทำงานคัดเลือกแต่ละประเภทกำหนด

       ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนึ่งในภารกิจที่สำคัญมากคือสนับสนุนสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ปีนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เราอยากเห็นการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีงาม เป็นความดีของคนในสังคมและทำให้ได้รับการขยายผล ถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนต่อไป

       โดยผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ทั้ง 9 ประเภท มีดังนี้ 1.ประเภทละคร จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ปลายจวัก โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 โดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 2.ประเภทภาพยนตร์ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่ โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, รักนะซุปซุป โดย บริษัท มณวิจิตร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, หัวใจทองคำ โดย บริษัท สยามแพนโดร่า จำกัด
3.ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ จนแต่มีน้ำใจ โดย กุลิ ฟิล์ม, ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน โดย บางรัก ชาแนล, Blood Hero กลุ่มฮีโร่ หลั่งเลือดจากชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง สภากาชาด โดยเพจมนุษย์ต่างวัย 4.ประเภทโฆษณา จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ไฟ-ฟ้า by TMB / เด็กธรรมดา...คือสิ่งที่สวยงาม โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), คุณเคย bully ใครหรือเปล่า? | ความสุขประเทศไทย โดย ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา, โปรโมชั่นที่ดีที่สุด | Air Asia โดย JourneyD/ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

       5.ประเภทบทเพลง จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ แสงศรัทธา โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ด้วยใจรัก โดย นายวีระ มนตรีวงษ์, เชิญอริยมรรค จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6.ประเภทรายการวิทยุ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ผลิตรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 และผู้สนับสนุน รายการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), รายการห้องรับเเขก สวีทเอฟเอ็ม โดย FM 89.5 MHz., รายการสโมสรวัฒนธรรม โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM981 KHz 7.ประเภทรายการโทรทัศน์ จำนวน 3 ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 8.ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ ผู้แต่ง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หนังสือ เด็กชายชาวดง ผู้แต่ง มาลา คำจันทร์ จากสำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หนังสือ หอมกลิ่นความดี ผู้แต่ง ประสาร มฤคพิทักษ์ จากสำนักพิมพ์ศยาม และ 9.ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ สารคดี หัวใจตื่นรู้ โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน, ธรรมlife โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, เปิดใจ - แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าที่เคย โดย บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด

 Download PDF Press Release สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด-Final.pdf