เชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี... ไม่ต้องเดี๋ยว”

          ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี... ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บอกเล่าเรื่องราวการทำความดีด้านต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ทันที “ทำดี... ไม่ต้องเดี๋ยว”ภายใต้การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม และร่วมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) สำหรับส่วนภูมิภาคสามารถสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

รายละเอียดการติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

https://www.m-culture.go.th/provincenetwork/ewt_dl_link.php?nid=464&filename=index

Download PDF


 

รายละเอียดการประกวด

1. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moralcenter.ro.th หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1tk2D0jbTbmG4Rkx8790lUnFHwQjCEAC9?usp=sharing)

2. สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว”

3. ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

4. ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1-jnhBGmf5QDUGZ7fSzfwK4ab1mw-SgAb52WtIPOghsc/edit

รางวัลการประกวด

ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลยอดนิยม 1 รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับจังหวัด/ส่วนกลาง

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

         สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม โทร. 089 499 0648 (คุณสาริณี  ถูกจิตร), 088 484 8840 (คุณจักราชัย ทองเพ็ชร์) เว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand