สมัครเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร/ชุมชน คุณธรรม

poster edit

 

 Download PDF แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ


 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

.............................................................................................................................

1. ความสำคัญของโครงการ

ปัญหาการทุจริต คอรัปซั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รุนแรง              เป็นสาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการเสื่อมถอยของสังคม ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่ำ และไม่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก

หมู่บ้านหรือชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสังคม เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม และเสริมสร้างระบบการป้องกัน ป้องปรามการกระทำที่ไม่ซื่อตรง หรือการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและทรงพลัง ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ปัจจุบัน ศูนย์คุณธรรม ได้ถอดบทเรียนชุมชน และเครือข่ายประชาสังคม ที่มุ่งพัฒนาตนเองให้ เป็นชุมชนคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมด้วยเครื่องมือธรรมนูญชุมชนและแผนชีวิตชุมชน ที่มุ่งเน้นการทำดี ละชั่ว กลัวบาป    รักชาติและเทิดทูนสถาบันฯ  โดยได้ขยายไปอย่างกว้างขวาง ในเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ร่วมกับภาคีต่างๆ รวมถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ที่แตกต่าง อาทิ ลาวเวียง ไทยพวน ไทยยวน มอญ เขมร ส่วย เยอ เป็นต้น

เราเชื่อว่า ชุมชน ท้องถิ่นใด สามารถจัดการตนเองได้ ชุมชนท้องถิ่นนั้น ย่อมจะมีระบบกำกับการอยู่ดีมีสุขร่วมกัน ที่จะนำไปสู่สังคมที่พึงปราถนา การสร้างชุมชนสันติสุขด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน เป็นหลักการอยู่ร่วมกันทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เและนับว่าได้สร้างรากฐานของความเข้มแข็งให้กับรัฐธรรมนูญไทย ที่มุ่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้องถิ่น  และลดการทุจริตคอรัปชั่น อย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ป.ป.ช.ระยะที่ ๓ และการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรในการดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม เน้นการฟื้นฟูคุณค่า วิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี คตินิยมต่างๆ คุณธรรม ความดี เพื่อกำหนดเป็นหลักในการกำกับและการอยู่ร่วมกัน ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ และนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดแผนชีวิตชุมชนท้องถิ่นนั้นๆในระยะยาว   

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องความสุจริต โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาธรรมนูญชุมชนและแผนชีวิตชุมชน ภายใต้วิถีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

         

๓. เป้าหมายในการดำเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย

          เป้าหมายในการดำเนินงาน คือ การสร้างชุมชนท้องถิ่นในระดับตำบลให้เป็นชุมชนต่อต้านทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย

          ๑) กลุ่ม/องค์กรที่มีบทบาทในชุมชนได้แก่ หมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือสภาองค์กรชุมชนตำบล โดยเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน

          ๒) มีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำให้ชุมชน/หมู่บ้าน/ ท้องถิ่นของตนเองเป็นตำบลปลอดการทุจริต ส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกพลเมือง คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          ๓) ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

          ๓.๑ กรณีเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน กรอกใบสมัคร และลงนามจากประธานชุมชน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 

          ๓.๒  กรณีเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน / สภาองค์กรชุมชนตำบล กรอกใบสมัคร โดยการลงนามจากประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล ในตำบลนั้น

          ๓.๓ กรณีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล กรอกใบสมัคร โดยการลงนามของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

๔. กระบวนการสำคัญ ในโครงการ

ภายใต้โครงการฯ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

          ๑) กระบวนการคัดเลือกชุมชนปฏิบัติการ ๕๐ แห่ง (จากพื้นที่จังหวัดคุณธรรมนำร่อง ๖ จังหวัด ประกอบไปด้วย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร ราชบุรี ศรีสะเกษ จังหวัดละ ๕ แห่ง รวมเป็น ๓๐  แห่ง  และจากการเสนอโดยชุมชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ แห่ง) ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

          ๒) จัดเวทีรวมพลประกาศ รวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การขจัดภัยทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

          ๓) การพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อส่งเสริมชุมชนต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่  ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

          ๔) การปฏิบัติการ ในระดับพื้นที่ ๕๐ หมู่บ้าน โดยการปรึกษาหารือ และการวางข้อตกลงร่วมในการสร้างความตระหนักในเรื่องความสุจริต และการป้องกันการทุจริต เช่น การจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน การจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้าน โครงการกิจกรรมชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น

          ๕) การเชื่อมโยงบทเรียน และการถักทอเครือข่ายชุมชน ในระดับพื้นที่ หรือระดับภาคเพื่อยกระดับการทำงาน

          ๖) การถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

          ๗) จัดเวทีสรุปบทเรียน และนำไปสู่การขยายผลหมู่บ้านคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมที่มีรูปธรรมของการดำเนินการต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม วันที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๖๑

                     

๕. เงื่อนไขสำคัญ ในการเข้าร่วมโครงการ

          ๑) ต้องสามารถเข้ารับธงสัญลักษณ์ของโครงการได้ ในเวทีครั้งแรก ที่มีการเปิดตัวโครงการ ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

          ๒) สามารถเข้ารับการฝึกอบรม และเรียนรู้เครื่องมือที่โครงการจัดให้ ซึ่งเป็นหลักสูตรกลาง เรียนร่วมกันทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒  ครั้ง ในระยะ ๑ ปี 

          ๓) มีการรายงานผลการดำเนินการตามความตั้งใจ และแผนงานอย่างต่อเนื่อง

          ๔) มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้กับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงนักวิจัยภายนอก

          ๕) มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน เวทีกลางระดับประเทศ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  ในวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑  

๖. การสนับสนุนจากโครงการ

          ๑) ชุดองค์ความรู้  คู่มือการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชน  และธรรมนูญชุมชนๆ ละ ๕๐ เล่ม

          ๒) งบประมาณสนับสนุน เพื่อการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และการจัดพิมพ์เอกสารธรรมนูญหมู่บ้าน ๆ แห่งละ ๑๕,๐๐๐ บาท

          ๓) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ และการศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนละ ๓  คน

          ๔) ธงสัญลักษณ์ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ชุมชนละ ๑ ชุด

          ๕) ใบประกาศยกย่องการเป็นหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบ จากศูนย์คุณธรรม และองค์กรภาคี

          ๖. โลห์เกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานที่โดดเด่นด้านการปลูกฝัง การส่งเสริม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะมีการประเมิน เพื่อมอบให้ในปีที่สองของโครงการ (ปี ๒๕๖๒)

          ๗) สนับสนุนเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีสมาชิกเครือข่ายความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 

๗. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)

๑) หมู่บ้านและชุมชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ระดับตำบล เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๘๐% เป็นหมู่บ้านที่ลดข้อร้องเรียน คดีทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมถึงลดความเดือดร้อน ความเสียหายจากการประพฤติที่มิชอบจากการขาดคุณธรรม และเพิ่มบทบาทกลุ่มจิตอาสาเพื่อส่วนรวมให้มากยิ่งขึ้น  

          ๒) หมู่บ้านและชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายผล และต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง  

๓) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เน้นพื้นที่เป็นตัวตั้ง เกิดการบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริม อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่สอดรับกับการพัฒนาของชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ 

๙. การประกาศผล

          ศูนย์คุณธรรมจะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ และประกาศในเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม                                                

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทร.๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ  ๓๐๑ Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.