การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้


ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนิน การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้การศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดีนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการนำไปสู่การสร้างเสริมคุณธรรมความดีของสังคมไทย

การวิจัยและถอดองค์ความรู้

  • การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและแนวโน้มของสถานการณ์ คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขของสังคมไทย  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนัก และค้นหาเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูสังคมไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทยที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การสะท้อนสภาพปัจจุบันของสังคมตามหลักวิชาการ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคุณธรรมที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ผลกระทบของปัญหาและทุนทางสังคมของสังคมไทย ทั้งในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในมิติต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปีปัจจุบัน โดยผลการศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาคุณธรรมของสังคมไทย คือ

๑) ความซื่อสัตย์ สุจริต คอร์รัปชั่น

๒) ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

๓) ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้นำศาสนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

๔) สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

๕) ความเท่าเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน

๖) สังคมไทยมีค่านิยมทางวัตถุสูง

๗) ความแตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรง 

โดยสรุปประเทศไทยในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่แย่ลง ถ้าทุกภาคส่วนไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต

  • การจัดทำวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่มาตรฐานของศูนย์การอ้างอิงดัชนีวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI Centre)

ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จัดทำปีละ ๑ ฉบับ ปัจจุบันจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นฉบับที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค์ เผยแพร่นวัตกรรมงานวิจัย เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านคุณธรรมความดี ให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม นั้น ได้จัดส่งวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี ๓ ปีที่ผ่านมา เข้าสู่เกณฑ์การประเมินคุณภาพของศูนย์การอ้างอิงดัชนีวารสารไทยและได้ผ่านการเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าว ซึ่งเป็นการยกระดับของงานวิชาการของศูนย์คุณธรรม ไปสู่ความเป็นมาตรฐานระดับชาติ  โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะทำให้วารสารวิชาการเป็นสื่อกลางค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านคุณธรรมดีตลอดจนเกิดการยอมรับความเป็นมาตรฐานของงานวิชาการของศูนย์คุณธรรมและอาจจะทำให้องค์กรหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านคุณธรรมความดีและองค์กรทางการศึกษารู้จักศูนย์คุณธรรมมากขึ้น

km1

การใช้หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม 

พัฒนาศักยภาพโดยใช้หลักสูตรของศูนย์คุณธรรมใช้ "หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี" ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขยายผล หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมความดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มูลนิธิยุวสถิรคุณ โครงการโรงเรียนกองทุน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี ศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแกนนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูด้านการส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตอาสาอย่างเป็นระบบและให้เรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดแทรกผ่านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการขยายผลกิจกรรมการศึกษาดูงาน ได้แก่  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระบวนการสื่อสีขาว กระบวนการพัฒนาอาสาสมัคร  กระบวนการจัดการเรียน การสอนโดยใช้วาทะธรรม  หลักพรหมวิหาร ๔ และขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนในรูปแบบการช่วยเหลืองานชุมชนหมู่บ้าน   และการนำเสนอปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินกิจกรรม

 

km2

 

การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้คุณธรรมความดี  
โดยจัดอบรมค่ายเยาวชนนักเขียนรุ่นใหม่ ในโครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “ทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีกลุ่มเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมรับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน จำนวน ๖๐ คน ผลจากการจัดอบรมครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เรื่องการเขียนในรูปแบบที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารเรื่องราวที่ดีงามของสังคม หรือสะท้อนปัญหาทางคุณธรรม ผ่านการเขียนในความสนใจของแต่ละคน ผลการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

เรื่อง บนถนนสายความสุข โดย เด็กหญิงวันวิสา  ตัดสมัย  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ จังหวัดลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาทได้แก่

๑.     เรื่อง อ่านเป็นนิจ เปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่า โดย เด็กหญิงพัชรินทร์ แว่นแก้วโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

๒.     เรื่อง ความทรงจำกับการอ่าน โดย เด็กหญิงศุลีพร  คำปวนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

เรื่อง ความทรงจำของหมอน้ำเย็น โดย นางสาวธัญญารัตน์  โคตรวันทาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาทได้แก่

๑.     เรื่อง ซ่อนเกล็ด โดย นายกฤตชนิศ  เชื้อแก้วโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

๒.     เรื่อง รถไฟแห่งโอกาส โดย นางสาวสุดารัตน์  บัวอุไรโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

เรื่อง ตำราปรุงฝัน โดย นางสาวสุทธิดา  บูชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๑๓,๐๐๐ บาทได้แก่

๑.       เรื่อง จุดเปลี่ยน โดย นายสิทธิศักดิ์  บุญมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

๒.       เรื่อง รักออกอากาศ ๑๔๓ โดย นางสาวเจสิกา  เสือสมิง   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดปทุมธานี

 

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความรู้

พื้นที่และองค์กรต้นแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จากพื้นที่ ๔ จังหวัดนำร่อง  โดยจัดฝึกอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้นำกลุ่ม องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนคุณธรรม จำนวน ๖๐  คน  โดยมีวิทยากรภายนอก เป็นผู้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลจากการจัดเวที ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมประทับใจในการจัดเวที และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ของตน เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ซึ่งจะร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมถอดบทเรียนการทำงานเพื่อเป็นชุดความรู้ของ ๔ พื้นที่ รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับงานและชีวิตจริง นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างผู้เข้าร่วมเวที และระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไป 

 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งกระบวนการจัดอบรมประกอบด้วย ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี ระยะที่ ๒ ภาคการศึกษาดูงาน และระยะที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใต้ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ แกนนำผู้บริหารและครู โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตอนบน โรงเรียนในภาคกลางและภาคใต้ โดยจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๕ ครั้ง จำนวน ๒๓๒ คน ทำให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยใช้กระบวนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านระบบการศึกษา ระบบอาสาสมัครและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเรียนรู้ชีวิตมองเห็นคุณค่าของชีวิต ร่วมกันฟื้นฟูสิ่งที่ดีงาม และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจิตอาสา ใช้วาทะธรรมบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทุกองค์กรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนำไปปรับใช้ในโรงเรียนทั้งตนเองและขยายผลในโรงเรียน และชุมชนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สังคม ชุมชนและทำให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งทางกายภาพและพัฒนาจิตใจผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการเป็นรากฐานนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

km3