หนังสือเทิด ๙ ปกเกศ

 boo9 1 

  หนังสือ “เทิด ๙ ปกเกศ” เป็นบันทึกประมวลพระราชดำรัสและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีคุณค่ายิ่ง เพื่อให้ 
ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
ด้วยความจงรักภักดีโดยทั่วกัน และน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในสังคมไทยของเรา

                                               

book9

 

 

 +-------ปิดรับลงทะเบียนการขอรับหนังสือ-------+ 


ศูนย์คุณธรรมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจ หนังสือ “เทิด ๙ ปกเกศ” 
เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือได้จัดพิมพ์จำนวนจำกัด
ศูนย์คุณธรรมจึงต้องขออภัยในการปิดรับการลงทะเบียนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดพิมพ์ครั้งต่อไปได้ที่

Facebook ศูนย์คุณธรรม  และ www.moralcenter.or.th

 

 

 

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest