พิธีมอบโล่ห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ 1 ต.ค. 58 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมอบโล่ห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ท่ามกลางผู้มีคุณงาม ความดี และ คร่าคลำ ไปด้วย ฝูงชนและผู้คนมากมาย หน้าตาชื่นมื่น

แช่มชื่น พวกเราชาวศูนย์คุณธรรม ร่วมยินดี และมีความปลื้มปริ่ม ปิติ อยู่ในใจที่พองโต ที่สิ่งดี ๆ ที่ทำ ยังมีใครอีกหลายคนที่เล็งเห็นความสำคัญ
ขอแสดงความยินดี กับ เครือข่ายที่ทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม
1 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ
2 พระมหาพงศ์นรินทร์
3 พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ข่าว (ข่าว วธ.)
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร จังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิน สื่อสวน...
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙  ชูยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งพัฒนาคนให้รู้จักคำว่า “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”
๑๕ มิ.ย. ๖๑ นายแพทย์นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙  ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”  เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่...

 see all

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
1.ประกาศ-รับสมัคร ผอ.ศคธ 2.ใบสมัคร-ผอ.ศคธ 3.บัญชีรายการเอกสารประกอบใบสมัคร 4.หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามไฟล์แนบ คุณสมบัติ ดาวน์โหลด ใบสมัคร

see all

ปรับปรุง+ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานอำนวยการ
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อำนวยการ) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อำนวยการ)
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานเครือข่าย)
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เครือข่าย) เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เครือข่าย)

see all

“วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น
21 ม.ค. 61 : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ...
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ สวนสาธารณเขาโต๊ะพญาวัง จ.สตูล
20 มค.61- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ...

           
      book9 2

 

 การสมครสมาชกสมชชา01 01

 แบบสำรวจ3 01

 banner p schooljpg

banner p schooljpg

banner p m

sitcker situation

 9nrizlft

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

องค์กรคุณธรรม
ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงองค์กรคุณธรรม หลายคนอาจมีคำถามที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ถามถึงคุณลักษณะ บ้างก็ถามถึงมาตรฐานความเป็นองค์กรคุณธรรม บ้างก็อาจจะมีคำถามว่า คือ อะไร จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้อย่างไร...
ทำไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : คุณธรรมนำการพัฒนา
ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย...
Co-Branding“แรงบันดาลใจใตรมพระบารมี”
หากเราจะพูดถึง “ความดี” จะมีคำถาม ตามมาอีกว่า แค่ไหนถึงจะเรียกว่าดี และคนดี ต้องเป็นแบบไหน ? คนทำดี...
ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ
ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ “การฟัง” เป็นทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ในหนึ่งวันมีเรื่องราวต่างๆ ที่วิ่งผ่านทางหูจำนวนมาก เราต้องใช้กระบวนการทางสมองในการรับฟังเพื่อตีความ และแปลความเสียงที่ได้ยินมา...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.