ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

career


เจ้าหน้าที่โครงการ สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ 

    - กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ๑ อัตรา
    - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม  ๑ อัตรา

Download PDFดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม

Download Docดาวน์โหลด ใบสมัคร