ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่มงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่มงาน

career

- ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิจับและการจัดการความรู้

Download PDF