ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓

 

S 10797246 S 10797245
S 10797244 S 10797247

 

29 ก.ย. 2560 - การประชุมงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ เพื่อร่างกำหนดการงานมหกรรม และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสนนำ และผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 


นายเมธัส ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

 

TOYOTA ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม ศคธ.

S 8044662 CO branding toyota ๑๗๐๙๒๙ 0001

 

27 ก.ย. 2560 - นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย พลเอกศรุต นาควัชระ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านเยาวชน เและ ทีมสื่อสารองค์กรฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมองค์กรคนดี กับ บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส (สำนักงานใหญ่) ทั้งนี้ บริษัทโตโยต้าฯ ยินดีร่วมกับ ศคธ. โดยงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร (Co Brand : องค์กรคนดี) จัดกิจกรรม Training for Trainner สร้างคนดีสังคมดีร่วมกัน


นางสาวสาริณี ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน

timeline 20170923 142218 timeline 20170923 142223
timeline 20170923 142405 timeline 20170923 142514

 

23 ก.ย. 2560 - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี 64 กรุงเทพฯ กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องจิตสำนึก สิ่งที่แสดงออกว่า ดี หรือ ไม่ดี คือ พฤติกรรม วิธีการที่จะบ่มเพาะ และปลูกจิตสำนึกที่ดีมีหลายวิธี เช่น การบรรยาย หรืออบรม,การใช้หลักของศาสนา, การออกแบบโครงการกิจกรรมต่าง ๆ,การใช้สื่อ,การยกย่องคนดี, การศึกษาดูงาน และเรื่องของคุณธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะทำสำเร็จได้ใน 2 วัน แต่จะต้องทำซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ ทำจนเป็นนิสัย ฝากคุณครู/อาจารย์ ต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มาร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ หลักสูตรนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 81 คน


เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร

 

ศคธ.จัดสัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา“สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม”

timeline 20170921 212631 timeline 20170921 212637
timeline 20170921 212557 timeline 20170921 212644

 

21 ก.ย. 2560 - ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” ซึ่งจัดโดย งานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม Centra by Centara ศูนย์ราชการ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ดร.ฉวีรัตน์ ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณองค์กรภาคีร่วมจัดเครือข่ายคุณธรรมที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรมในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าสังคมคุณธรรม สร้างได้โดยทุกคนมีส่วนร่วม โดยหวังว่าความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในงานนี้ จะขยายผลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

สำหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูจากสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กว่า 700 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ห้องสมุดดิจิตอล บูมกิจกรรมกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด บูธรายการวัยติดใจ ตลอดจนการบรรยายทางวิชาการจากนักวิชาการ และผู้ที่ขับเคลื่อนงานคุณธรรมในสถานศึกษา การพัฒนาคุณธรรมระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, สื่อสร้างสรรค์ คุณธรรมสร้างคน (Digital Library) และมีการนำเสนอกระบวนการพัฒนาคุณธรรมทุกระดับชั้น Best Practice โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ยกย่องกระบวนพัฒนาคุณธรรมแต่ละช่วงวัยของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

 

ชมภาพบรรยาการงานเพิ่มเติม >>>   

 


งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร

 

ศคธ.โดย"ทีมกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด"งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ปลุกการ์ตูนแอนิเมชั่น "ไม่รู้อิโหน่ อิเหน่" เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ) ส่งเสริมคุณธรรม

 

timeline 20170921 210804 timeline 20170921 210809
timeline 20170921 210806 timeline 20170921 210814

 

19 ก.ย. 2560 - ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ 9 รางวัล และสมุดบันทึกความดีตามรอยพ่อ 42 รางวัล และคลิปวีดีโอยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณโครงการ “ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา” รู้อิโหน่ อิเหน่ ตอน ลอกข้อสอบ ซึ่งเป็นการ์ตูนเอนิเมชั่น ที่ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อ และยังมีโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมรับโล่ห์รางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวเรื่อง “บันทึกความดีตามรอยพ่อ” คือ โรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้รับรางวัลที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไม้ซุง ได้รับรางวัลที่ 3 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนวัดลำกระดาน ได้รับรางวัลชมเชย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดทำโครงการบันทึกความดีตามรอยพ่อโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักศาสนา ปรัชญาพอเพียง และ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีผลงานส่งเสริมคุณธรรมของสังคม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้นเขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร