การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ" ครั้งที่ ๒

 

67435

 

๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ" ครั้งที่ ๒ ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน จาก ๑๙ องค์กร เน้นย้ำ "การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน จะต้องใช้ความดีมาสร้างความสุขบนพื้นฐานแห่งความดี โดยศูนย์คุณธรรมได้มีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ซึ่งองค์กรภาคธุรกิจสามารถนำคุณธรรมมาปรับใช้และนำมาส่งเสริมภายในองค์กร นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงและเสนอความก้าวหน้าในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป" 
การอบรมเริ่มด้วยการระดมความคิดร่วมสร้างมาตรฐานกลาง กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดองค์กรธุรกิจคุณธรรม โดย นายอิทธิพร วันดี และคณะ มีข้อสรุปดังนี้
๑. ปรากฎการณ์รูปธรรม คือ ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบตามองค์กร มีความขยันหมั่นเพียร และผลิตสินค้าที่มีราคาเป็นธรรมและมีคุณภาพ
๒. รูปธรรมจริยธรรม คือ ความมีวินัยให้ความสำคัญกับตัวสินค้าทุกตัว กองทุนคุ้มครอง ยกย่องชื่นชม ไม่แบ่งชนชั้น มีความโปร่งใส และการให้ความร่วมมือ
๓. ระบบคุณธรรม คือ ความสามัคคี ความพอเพียง ส่งเสริมให้เป็นคนดี ความยุติธรรม ความเมตตา สุจริตไม่เอาเปรียบ รักสามัคคี และมีน้ำใจ
๔. กระบวนทัศน์ คือ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และการให้คุ้มค่า

 

 67454  67455
 67457  67458

 


ผู้เขียน  จักราชัย
เรียบเรียง,ภาพ :กมลวรรณ

งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

กลุ่มงานปฏิบัติการ

บรรยากาศในงานมหกรรมวัฒนธรรม"ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกันปณิธาน 9 ล้านความดีและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถพบกับเราได้ทุกวัน

ตั้งแต่ วันที่ 5 – 30 เม.ย. 60 ที่ โรงละครแห่งชาติ

 

บรรยากาศงาน235 170407 0007 บรรยากาศงาน235 170407 0001
 บรรยากาศงาน235 170407 0004  บรรยากาศงาน235 170407 0006
บรรยากาศงาน235 170407 0016  บรรยากาศงาน235 170407 0021
บรรยากาศงาน235 170407 0027 บรรยากาศงาน235 170407 0028
บรรยากาศงาน235 170407 0008 บรรยากาศงาน235 170407 0009

วธ.เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม“ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”พร้อมเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์”กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

 
เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0001 เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0002
 
 
 
5 เมษายน 2560  ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ โดยในช่วงเช้าเริ่มพิธีบวงสรวงและพิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต่อมาเวลา 16.40 น. นายวีระ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และเวลา 17.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum)” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครด้วย โดยมีผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
       
       นายวีระ กล่าวว่า วธ. จัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง วธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อจัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้ชื่องาน มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบ นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 235 ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2560
       
เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0003 เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0004
 
 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 เม.ย. รวมทั้งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 236 รูป ที่ลานคนเมือง และพิธีศาสนา 5 ศาสนา มหามงคล ในวันที่ 21 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ
       
       ขณะเดียวกัน ยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต้นไม้ปณิธานความดี และรถศูนย์ข้อมูลดนตรี ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการ อาทิ ภาพเก่าเล่าขานตำนานรัตนโกสินทร์ และ 235 ปี รัตนโกสินทร์คีตการ : ดุริยางค์ราชสำนัก มรดกไทยมรดกโลก ระหว่างวันที่ 22 - 25 เม.ย. ที่โรงละครวังหน้า นอกจากนี้ ยังมี
       กิจกรรม “สวดพระพุทธมนต์ 10 วัด สืบสิริ 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 6 - 24 เม.ย. นี้ โดยมีรถ ขสมก. บริการฟรี สอบถาม โทร. 02 422 8812
       
       นอกจากนี้ ยังได้จัดงานมหกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคที่ลานคนเมือง การแสดงมหกรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ที่สวนสันติชัยปราการ และจัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย - อาเซียน ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และสวนสันติชัยปราการ บางลำพู ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 เม.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) โดยจะเชิญทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วม ขณะเดียวกันได้จัดการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยแสดงเรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 20 - 21 เม.ย. รวมถึงมีการนิทรรศการและการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทยและอาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - 30 เม.ย. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอีกด้วย
       
       รวมทั้งมีกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum)” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. โดยเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มิวเซียมสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธบางลำพู และวังจักรพงษ์ โดยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้เรียนรู้และซึมซับด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
       
       นอกจากนี้ มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 2 - 30 เม.ย. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมทั้งของดีบ้านฉัน 76 จังหวัด และของดีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. ที่ลานคนเมือง และสวนสันติชัยปราการ
 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 
 
 
 

กระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นภาคี "องค์กรคนดี"กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0001

 

 

5 เม.ย.60 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือความร่วมมือ (Co-Brand) ร่วมเป็นองค์กรคนดี และขยายความดี ๗ ล้านความดีทั่วไทย ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ  โปร่งใส ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยบูรณาการณ์ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม

 

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0003


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์


 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดบูธทำดีตามพ่อสานต่อปณิธานพอเพียง

งาน พม. 170406 0007 งาน พม. 170406 0003

 

5 เมษายน 60 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมจัดกิจกรรม“ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” โดยเชิญชวนให้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี ในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี  และเดินชมนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Family Comes First : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ” โดยพลเรือเอกณรงค์ ได้ให้ความสนใจเดินชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ สืบสานแนวพระราชดำริ : ครอบครัวพอเพียง บูธกิจกรรมโครงการทอฝันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้การัพัฒนาสตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม

 

งาน พม. 170406 0004 งาน พม. 170406 0006
งาน พม. 170406 0005 งาน พม. 170406 0008

 

การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัว และหันมาใช้กลไกการเรียนรู้ภายในครอบครัวเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม โดยอาศัยพื้นฐานความรัก ความผูกพันในครอบครัว พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์