"ขอตอบด้วยการกระทำ"

 
 
 
IMG 1028
 
 
              วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายธาดา เศวตศิลา กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และ นายสิน สือสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดตัวสื่อวีดีโอสร้างสรรค์ (Viral Video) “ขอตอบด้วยการกระทำ” ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม มีเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต รณรงค์สร้างกระแสสังคมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในการทำความดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในแนวคิด  “ขอตอบด้วยการกระทำ” เนื้อหา “เรื่องราวของเยาวชนรุ่นใหม่ทั้ง 4 คน 
 
IMG 0749 IMG 0938
IMG 0729 IMG 0635
 
 
ติดตามชม Viral Video เรื่อง สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน
“ขอตอบด้วยการกระทำ” ได้ผ่านช่องทางการเผยแพร่ Youtube : ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กรุงไทย ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 IMG 4471

IMG 4534 

 IMG 4564

  IMG 4683 

 IMG 4679 IMG 4721
   

วันพุธที่ 6  ธันวาคม 2560 - นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายธาดา เศวตศิลา กรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงาน กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB : “The Future of Banking” ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

       โดยในงาน นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และนายสิน สื่อสวน เป็นตัวแทนศูนย์คุณธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม นำไปสู่การปฎิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

เปิดตัวหนังสือ ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้ทั่วไทยตามรอยพระราชา

 S 12730570

S 12730574 

 S 12730571

  S 12730573 

   

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้ทั่วไทยตามรอยพระราชา โดยประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

โดยในงานมีปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในหัวข้อเรื่อง "ในหลวงในใจคน"
ดร.สุเมธ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนได้บริหารชีวิตตัวเองให้ดี ให้ก้าวหน้าแบบยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตให้ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรื่องราวให้ได้ศึกษา ได้ลงมือทำ เพราะในหลวงรัชกาลที่๙ ท่านทรงลำบากฟื้นฟูเพื่อให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา จัดทำขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์คุณธรรม และสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ เข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนำแนวคิดของพระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมสานพลังภาคีส่งเสริมความสุขชุมชน หวังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสร้างสุข ในงานมหกรรม “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุข อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน

           

P1050570  DSC3046
IMG 9912 IMG 3401

 

            ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับผู้นำส่งเสริมความสุขชุมชน ธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม และเข็มกลัดความดี ให้กับวิทยากรเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน และชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งมีสุข (ความดี ความสามารถ ความสุข) โดยธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ สำนักงาน ปปช.

          มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธิบุคคลพอเพียง กองทุนเวลาเพื่อสังคม ในเครือข่ายสยามอารยะ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เครือสหวิริยา และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จัดงานงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

 DSC3259 IMG 3206
IMG 9485 IMG 0018

 

  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม และ พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ปิยสีโล)        เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรนิมิต กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาของวัดป่าศรีถาวรนิมิต 

        ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการรวมตัวของปราชญ์ชุมชน แกนนำชุมชน จากเครือข่ายของสำนักงานทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีคุณธรรมสร้างสุข ๑๔ องค์กร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แต่ละชุมชนต่อไป 

 

           ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตำบลสองสลึง ปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาย่อย “สานต่อความสุข สู่ความยั่งยืน” ๔ เวที ได้แก่ เวทีเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข เวทีปฏิบัติ  เดินตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การปฏิบัติ เวทีสานต่อ  มุ่งมั่นตามรอยพ่อ สานต่อความสุขที่ยั่งยืน (กลุ่มคนรุ่นใหม่) และ เวที “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี เพื่อสังคมดี” ปิดท้ายงานวันแรกด้วย พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.


น.ส.วิชดา  นฤวรพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

จากเริ่มต้นสู่ปีที่สอง โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ

2520 2519
2518 2521
   

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมสรุปงานโครงการ "สุภาพชนคนอาชีวะ" เพื่อเรียนรู้ปัญหาและตัวอย่างโครงการของอาชีวะแต่ละแห่ง
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของการจัดสุภาพชน คืออยากจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของกลุ่มเด็กอาชีวะ เพื่อพัฒนา และ พื้นฟูสถานะของอาชีวะ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนวิชาการ ทำให้มีความเข้มแข็งในวิชาเรียน วิชาชีพ ที่จะทำให้เด็กอาชีวะมีความสามารถ ชีวาชีวิต ที่จะทำให้เด็กอาชีวะมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต ศูนย์จึงริเริ่มโครงการ เชิญชวนกลุ่มอาชีวะต้นแบบ 20 แห่ง โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ของอาชีวะ มีความพัฒนาเกิดผลดีต่อสังคม และเป็นโครงการที่เห็นผลจากตัวนักเรียนนักศึกษาผู้ปฎิบัติงานโดยตรง จึงอยากจะให้กำลังใจเหล่าสุภาพชนคนอาชีวะ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 อยากจะฝาก 3 เรื่องให้ท่านอาจารย์ไปสานต่อ 1 สร้างกระบวนการเทคนิคที่จะสร้างนักศึกษาที่มีวินัยและจิตอาสาเพื่อเป็นต้นแบบ 2 สร้างโอกาสต่อเนื่องเชื่อต่อสถานประกอบการณ์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ให้เด็กได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 3 ส่งเสริมโครงการสุภาพชนในสถาบันอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ข้อ 1 และ 2 สมบูรณ์แบบต่อไป