ศูนย์คุณธรรม หารือร่วม ศธ. ขับเคลื่อนงานคุณธรรม

 

363264

 

17 พ.ค. 60   กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  และ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศคธ. เข้าร่วม หารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างสังคมคุณธรรม ร่วมกับ หน่วยงาน 5 แท่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3. สำนักงานอาชีวะศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 5. สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้โครงการ Co-Branding แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี โดยสาระสำคัญของการหารือในวันนี้เป็นการพัฒนาเนื้อหา (Content) โรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "เด็กดีสร้างได้" สุภาพชนคนอาชีว ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงคุณธรรม 4ประการ (คุณธรรม 4.0) สู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ลูกทัพฟ้า ร่วมองค์กรคนดี

 

16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0001 16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0002

 

16  พ.ค. 60    นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ  พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน   ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  เพื่อหารือความร่วมมือสร้าง “องค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี”  ซึ่งกองทัพอากาศถือมีความเข้มแข็งหลายด้าน และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เช่น โครงการพัฒนางานพลังทดแทน การจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ อีกทั้งมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก A I R (A=Airmanship I=Integrity R=Responsibly)


 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือทิศทางการทำงาน“คุณธรรมอาเซียน”พร้อมเดินหน้าโครงการศึกษาจิตอาสาภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0005 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0001


9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. (CMMU)  มีนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลมระดมสมองเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาคุณธรรมอาเซียน จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทร และหมู่เกาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบูรไน นำโดยอาจารย์กนกพรรณ  อยู่ชา หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมหารือถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของศูนย์คุณธรรมต่อไปในอนาคต

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0002 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0003
20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0009 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0006

 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุขประสานพลังร่วมองค์กรคนดี

354794

 

๕ พ.ค. ๖๐ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรพร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หารือความร่วมมือสร้างองค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำโรงพยาบาลคุณธรรม และมีเป้าจะขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ

 

354793

 

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์