ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมศาสนา ประชุม "คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑"

เชา 1


วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

เชา 2 เชา 3
   
เชา 4 เชา 6
   
เชา 7 เชา 8
   
เชา 9 เชา 11

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หารอ 1วันอังคารที่ 27 มีค 2561 ศูนย์คุณธรรม นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9  ร่วมกับ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อมูลสถานการณ์  องความรู้  กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และร่วมออกแบบ รูปแบบ เนื้อหาที่จะนำเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางสู่ปฏิบัติการร่วมของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรมความพอเพียงของสังคมไทยต่อไป

 

หารอ 2 หารอ 7
   
หารอ 4 หารอ 6
   
หารอ 3 หารอ 8
   
   

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสา

666867

 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสาสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ เพื่อประโยชนส์าธารณะ เพื่อบ้านเมือง เพื่อประโยชน์ตน และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

เวทีวันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจ (ชม แชร์ เชียร์ เชื่อม) และกระตุ้นให้องค์กร Co Brand คิดสร้างสรรค์ต่อยอดความร่วมมือ โดย ศคธ. เป็นผู้สร้างแฟรตฟอร์มกลาง และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความดีทุกปี เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนคนกล้าออกมาทำความดี เชิ่อมโยงสมัชชาคุณธรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดการความรู้ best practice ขยายผลต่อสังคม ให้ยาวชนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำในบริบทของแต่ละองค์กร

 

S 14745698 S 14745702
   
S 14745701 S 14745703

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสร้างสมดุลชีวิตแรงงาน จัดอบรมฯ รุ่น ๓

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๓” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๓ คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

02 04
01 077

 

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในความหมาย คุณค่าของการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการพัฒนาคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา รายได้ สุขภาวะ ทำเพื่อสังคม และการสร้างวัฒนธรรมครอบครัว ดำเนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม อาทิ “เงินทองของมีค่า” กิจกรรมที่สอนให้รู้จักวางแผนบริหารการเงินอย่างมีสติ, “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแผนชีวิตนำทาง” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รำลึกถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนำมาออกแบบแผนชีวิตในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับ “ความดี ความสามารถ และความสุข” นำโดยวิทยากรกระบวนการ อาจารย์อิทธิพร วันดี (อ.อิท) และอาจารย์ภาคย์สมร เข็มทิศ (พี่ดาว)

 

03 05
06 สมดล3 ๑๘๐๓๒๐ 0089

 

โครงการ“สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว และสามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุลในพื้นที่ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทำงาน และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา โดยในปีนี้มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัววัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ มีการจัดอบรม ๓ รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑


กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

พจมม 1

 

          วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีหัวส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 24 หน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น
          โดยประเด็นสำคัญการประชุมหารือในครั้งนี้ มี 2 ประเด็นหลัก คือ
                1.เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ในแนวการดำเนินงานส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม ปี 2561 ซึ่งได้กำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
                         1.1 ด้านการบริหารจัดการ
                         1.2 ด้านกิจกรรมของศาสนกิจของแต่ละศาสนา
                         1.3 ด้านวิถีไทย
                         1.4 ด้านคุณธรรมและอัตลักษณ์
                         1.5 ด้านห้องเรียนคุณธรรม
                2. เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ถึงหลักเกณฑ์และหลักการพิจารณา สถานศึกษาคุณธรรม ตามแบบประเมินผลการดำเนินงาน ในโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
          พร้อมกันนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ได้นำเสนอสัมฤทธิผล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์คุณธรรม แก่ที่ประชุมว่า“แนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์คุณธรรมที่ผ่านมา ได้ยึดและน้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ที่ผ่านมา ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ทรงพระราชทานกองทุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆกว่า 100 โรงเรียน เป็นจำนวนถึง 4 รุ่น โดยมีโรงเรียนคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบตัวอย่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางผลลัพท์ที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ โรงเรียนบางบุญนาค (บางบุญนาคโมเดล) ที่ จ.พิจิตร
          ซึ่งศูนย์คุณธรรมเองก็ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมนี้ ต้องไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปกระทำกับเด็กหรือครูเท่านั้น แต่ต้องเป็นปฎิบัติการที่ดึงเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งด้านผู้บริหาร ด้านชุมชนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น
          ลักษณะการให้การส่งเสริมนั้น ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ และจะต้องสอนให้เขาทำเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่ทำเป็นเพียงบทเรียนเพื่อสอน”
สำหรับการรวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และนำมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เลิกประชุมเวลา 11.30 น

 

พจมม 3 พจมม 2
   
พจมม 5 พจมม 4

More Articles ...

  1. บรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
  2. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
  3. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
  4. การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ" ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)