ลูกทัพฟ้า ร่วมองค์กรคนดี

 

16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0001 16 5 60 กองทพอากาศ ๑๗๐๕๑๗ 0002

 

16  พ.ค. 60    นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ  พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน   ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  เพื่อหารือความร่วมมือสร้าง “องค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี”  ซึ่งกองทัพอากาศถือมีความเข้มแข็งหลายด้าน และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เช่น โครงการพัฒนางานพลังทดแทน การจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ อีกทั้งมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก A I R (A=Airmanship I=Integrity R=Responsibly)


 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือทิศทางการทำงาน“คุณธรรมอาเซียน”พร้อมเดินหน้าโครงการศึกษาจิตอาสาภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0005 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0001


9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. (CMMU)  มีนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลมระดมสมองเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาคุณธรรมอาเซียน จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทร และหมู่เกาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบูรไน นำโดยอาจารย์กนกพรรณ  อยู่ชา หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมหารือถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของศูนย์คุณธรรมต่อไปในอนาคต

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0002 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0003
20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0009 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0006

 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุขประสานพลังร่วมองค์กรคนดี

354794

 

๕ พ.ค. ๖๐ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรพร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หารือความร่วมมือสร้างองค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำโรงพยาบาลคุณธรรม และมีเป้าจะขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ

 

354793

 

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เปิดตัวรายการใหม่ชวนเด็กและเยาวชนไทย “กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด”

482864

 

แถลงข่าว"กล้าความดี ไม่มีสิ้นสุด"เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แถลงข่าว "กล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุด" เปิดงานด้วยบทเพลงแห่งความรัก"ในหลวงของแผ่นดิน"ขับร้องโดย รุจ เดอะสตาร์ และลำเนา "กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด" โดยอาจารย์เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และแถลงข่าวกล่าวเปิดตัวรายการ"กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด" โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดย นายพชรพรรษ์ - นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เป็นพิธีกรประจำรายการ จากเครือข่ายยุวทัศน์ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาแถลงข่าว ในรายละเอียด ต่างๆ ได้แก่

 

482901 619920
IMG 0015 IMG 0164

 

1. นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของการทำความดีทำไมต้องกล้าทำดี
2. นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กล่าวถึง แนวคิดการผลิตและเผยแพร่รายการ "กล้าทำดี"และวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน"ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด"
3. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 และอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนเวลาเผยแพร่รายการ "กล้าทำดี"ทางทรูวิชั่น 784
4. นายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่มวงกะลา) ศิลปิน "กล้าทำดี" รางวัลด้านสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม "รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ปี 2559 คุณธรรมดีเด่นช่วยงานสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกเหล้า - บุหรี่แก่เยาวชนในด้านวินัย และความพอเพียง โดยไม่มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานสำคัญ ศิลปิน เยาวชน พร้อมสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

Download PDFPressRelease - แถลงข่าวกล้าทำดี

 IMG 0052  IMG 0003
 IMG 9991  IMG 9996

 


วิชชดา นฤวรพัฒน์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest