การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร“การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา”

 

เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0004 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0002
เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0005 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0006

 

27 สิงหาคม 2560 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยการอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครู เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดย อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว.
๒. หลักสูตร การวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมและคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๓. หลักสูตร Moral Project Coaching (ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม) โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 235 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำความรู้ในการอบรมไปใช้พัฒนาผู้เรียน ในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการที่ดี

เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0008 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0007
เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0003 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0009

 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

16 มหาวิทยาลัยภาคอีสานร่วมสร้างนักศึกษาแกนนำความซื่อตรง

 

 S 8437828  S 8437827  S 8437829
S 8437830 S 8437831 S 8437832

 

15 สิงหาคม 2560  นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวเปิดงาน และบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 3 (ภาคอีสาน)  ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา  ระหว่างวันที่  15 –16  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวต้อนรับ  และฝากเรื่องคุณธรรมความซื่อตรง กับเยาวชน คนรุ่นใหม่  ให้ช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง  เป้าหมายในการอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ทั้งต่อตัวเอง  ต่อหน้าที่ และในสังคม  ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ความร่วมมือกับภาคีอีก 4 ภาคี คือ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.),  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์,  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี นักศึกษาแกนนำจาก 16 มหาวิทยาลัย  ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น   2.มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

3.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย       6.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

7.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น   8.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ   10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

11.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    14.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    16.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนทั้งสิ้น  119 คน  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง และขยายผลต่อไป

 

 S 8437833  S 8437834 S 8437840

เขียนข่าว : น.ส.สาริณี  ถูกจิตร  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่  

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย  ทองเพ็ชร์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กรฯ

น.ส.สาริณี  ถูกจิตร  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

ศคธ.มอบน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัย หมู่บ้านไทยสามัคคี

105229 8194

 

7 สิงหาคม 2560 - นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม  ได้เดินทาง ให้กำลังใจ และมอบของแก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ในหม่บ้านไทยสามัคคี  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

8195 8196

ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

 

เสวนาระดมปัญญา สร้างสังคมแห่งคุณธรรม

 
S 8962428 S 8962433
 
 
27 กรกฏาคม 2560 - ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมประชุม เสวนาระดมปัญญา:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ณ ห้องประชุมสมปรารถนา 1 ชั้น 2 ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 
S 8962434 S 8962431
 
 
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์  ได้กล่าว ตอนรับผู้ร่วมงาน และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้มีการขับเคลื่อนกฏหมายร่วมกัน เพื่อสร้างให้สังคมไร้การคอรัปชั่นและเป็นสังคมคุณธรรม 4.0 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร
 

ศคธ.จัดประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”

 

S 3465641 S 3465645 S 3465644

 

26 กรกฎาคม 2560 - Moral SPACE:เมื่อคุณธรรมมันซับซ้อน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จึงจัดเวทีประชุมวิชาการ "คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง   โดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุม อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวว่า การ จัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

 

S 3465642 S 3465643 S 3465646
S 3465647 S 3465648 S 3465649

 


น.ส.วิชดา นฤวพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร