ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือการขับเคลื่อนคุณธรรมด้าน“วินัย”ของสังคมไทย : การจัดการขยะและวินัยจราจร ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

บาย 1

 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนคุณธรรมด้าน“วินัย”ของสังคมไทย : การจัดการขยะและวินัยจราจร  ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร   กรมการขนส่งทางบก   สสส.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เครื่องมือ ข้อเสนอการขับเคลื่อน และแนวทางความร่วมมือในการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป

บาย 5 บาย 2
   
บาย 3 บาย 4

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมศาสนา ประชุม "คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑"

เชา 1


วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

เชา 2 เชา 3
   
เชา 4 เชา 6
   
เชา 7 เชา 8
   
เชา 9 เชา 11

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หารอ 1วันอังคารที่ 27 มีค 2561 ศูนย์คุณธรรม นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9  ร่วมกับ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อมูลสถานการณ์  องความรู้  กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และร่วมออกแบบ รูปแบบ เนื้อหาที่จะนำเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางสู่ปฏิบัติการร่วมของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรมความพอเพียงของสังคมไทยต่อไป

 

หารอ 2 หารอ 7
   
หารอ 4 หารอ 6
   
หารอ 3 หารอ 8
   
   

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสา

666867

 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสาสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ เพื่อประโยชนส์าธารณะ เพื่อบ้านเมือง เพื่อประโยชน์ตน และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

เวทีวันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจ (ชม แชร์ เชียร์ เชื่อม) และกระตุ้นให้องค์กร Co Brand คิดสร้างสรรค์ต่อยอดความร่วมมือ โดย ศคธ. เป็นผู้สร้างแฟรตฟอร์มกลาง และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความดีทุกปี เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนคนกล้าออกมาทำความดี เชิ่อมโยงสมัชชาคุณธรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดการความรู้ best practice ขยายผลต่อสังคม ให้ยาวชนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำในบริบทของแต่ละองค์กร

 

S 14745698 S 14745702
   
S 14745701 S 14745703

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสร้างสมดุลชีวิตแรงงาน จัดอบรมฯ รุ่น ๓

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๓” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๓ คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

02 04
01 077

 

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในความหมาย คุณค่าของการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการพัฒนาคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา รายได้ สุขภาวะ ทำเพื่อสังคม และการสร้างวัฒนธรรมครอบครัว ดำเนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม อาทิ “เงินทองของมีค่า” กิจกรรมที่สอนให้รู้จักวางแผนบริหารการเงินอย่างมีสติ, “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแผนชีวิตนำทาง” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รำลึกถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนำมาออกแบบแผนชีวิตในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับ “ความดี ความสามารถ และความสุข” นำโดยวิทยากรกระบวนการ อาจารย์อิทธิพร วันดี (อ.อิท) และอาจารย์ภาคย์สมร เข็มทิศ (พี่ดาว)

 

03 05
06 สมดล3 ๑๘๐๓๒๐ 0089

 

โครงการ“สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว และสามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุลในพื้นที่ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทำงาน และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา โดยในปีนี้มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัววัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ มีการจัดอบรม ๓ รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑


กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

More Articles ...

  1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
  2. บรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
  3. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
  4. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ