ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ปก Medium

          วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
          ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดประชุมวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยจัดงานเมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๔๕ คน และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๕๓ คน การจัดประชุมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการ บูรณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการระเบิดจากข้างในและนำนโยบายและแนวทางส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทำให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนเชิงนโยบายภายในพื้นที่ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ผลจากสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค พบว่าผู้บริหารระดับจังหวัดต่างมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม และมีข้อเสนอให้ขยายเวทีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ให้เป็นวาระของจังหวัด พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ สื่อและเครื่องมือที่ทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมเกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่
          ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกและการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้ขยายระยะเวลาการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้มีการพิจารณาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองของหน่วยงานในการประกาศยกย่อง องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานระดับกระทรวงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรในสังกัด ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เมื่อมีการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการประเมินให้ฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง แล้วอนุกรรมการฯ ส่งผลการประเมินมายังกรมการศาสนา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศยกย่องต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการประเมิน ให้หน่วยงานมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลเชิงคุณภาพและรายงานผลตามความเป็นจริง โดยมีกระทรวงทำหน้าที่กำกับดูแลยกระดับหน่วยงานในสังกัดจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้ไปสู่องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติผ่านสื่อหลักเพื่อสร้างการรับรู้สู่สังคมไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นนโยบายและเครื่องมือให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้พิจารณาตัวอย่างการนำเสนอข่าวกรณีเด็กติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงรายของสื่อประเทศญี่ปุ่น ที่มีการถอดบทเรียนการใช้ชีวิตให้อยู่รอดในถ้ำได้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นแบบอย่างให้สังคมไทยได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน และประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำการทำงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ว่าต้องการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ทำให้ทุกคนคิดด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างใน คิดเชิงบวก คิดถึงอนาคต เริ่มต้นที่ตนเอง ทำความดีเพื่อความดี ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จคือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่าง โดยหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร มีการดำเนินการ ๙ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) รวมคนที่ต้องการสร้าง “สังคมคุณธรรม” (อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง) ๒) ระดมสมองหา “ปัญหาที่อยากแก้” และหา “ความดีที่อยากทำ” ๓) กำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ ๔) กำหนดมาตรฐานการทำความดีหรือ “ปฏิญญาคุณธรรม” ๕) ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม ๖) มีการยกย่อง “คนดี” ที่ปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม ๗) เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนดำเนินงาน ๘) แสวงหา “ความดี” เพื่อทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๙) เผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผล ประธานได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มพลังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านเวทีคุณธรรมในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และมีการถอดบทเรียนจากการทำงานเพื่อเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

01 02
   
03 04

พัฒนาศักยภาพ “สุภาพชนคนอาชีวะ” สร้างคนดีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน ๔.๐

R001

 

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคเหนือ)     โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง“สุภาพชนคนอาชีวะ”   ที่สืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ “สร้างสุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ ๕ องค์กร และสถาบันอาชีวศึกษา ๒๐ แห่ง และในครั้งนี้ จัดอบรมระหว่างวันอังคารที่ ๑๐ – วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวะ ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่ ๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ.เชียงใหม่ ๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย และ ๔) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน ๕) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ภาคีเครือข่าย ๓ หน่วยงานได้แก่ ๑) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ๒) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ๓) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน

 

R002

ศคธ.อบรมให้ความรู้การพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม อบรมให้ความรู้การพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๐ คน “สร้างคนดีด้วยกิจกรรมคุณธรรม” ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ตึกอาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยกระบวนการอบรมเน้นการให้ความรู้ด้านคุณธรรม พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา และกระบวนการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อทบทวนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดข้อตกลงร่วมการขับเคลื่อนคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม ต่อไป

 

S 2564159 S 2564163
S 2564160 S 2564161

 

 

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐

S 3637261 S 3637262
S 3637263 S 3596298

 

๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากปฏิบัติการจริง เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากปฏิบัติการจริง และเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย

รูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย นิทรรศการ และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยประเด็นนำเสนอในงานมีดังต่อไปนี้ เวทีเสวนา Thailand Social Report เวทีเสวนาคุณธรรมตามช่วงวัย เวทีเสวนาคุณธรรมในสังคมไทยยุค ๔.๐ เวทีเสวนาครอบครัวส่งเสริมคุณธรรม เวทีเสวนาชุมชนส่งเสริมคุณธรรม เวทีเสวนา “คุณธรรมการอยู่ร่วม” กับการเติบใหญ่ของประชาคมอาเซียน เวทีเสวนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติกับอนาคตของสังคมไทย เวทีเสวนานวัตกรรมโครงงานคุณธรรม เวทีเสวนาสุภาพชนคนอาชีวะ และเวทีเสวนาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้สนใจทั่วไป รวม ๔๐๐ คน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

S 3637264 S 3637265
S 3637267 S 3637268

 

 

วธ.จัดงานประชารัฐร่วมใจฯ และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ผลักดันแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สู่การปฏิบัติ เน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 IMG 8516  IMG 8605
 IMG 8678  IMG 8520


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

          นายวีระ กล่าวว่า การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 450 คน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม และสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแสวงหาแนวร่วมภาคประชารัฐ ที่จะร่วมแสดงเจตนารมณ์เดินหน้า “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” เพื่อความอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล

          การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน หน่วยงาน องค์กรคุณธรรม จำนวน 12 ชุมชน/องค์กร โดยที่ประชุมจะได้นำเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการประเมินชุมชน องค์กรของตน ซึ่งแบ่งจำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับส่งเสริมคุณธรรม 2.ระดับคุณธรรม 3.ระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด มุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน กับทั้งเป็นการสื่อสารให้ตระหนักรู้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ร่วมคิด ร่วมทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นั่นคือเป้าหมายของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน.

 

 IMG 8722  IMG 8750
 IMG 8767  IMG 8822

 


ที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ( กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศาสนา ,ศูนย์คุณธรรม )
nmpc.dra.go.th dra.go.th moralcenter.or.th